ČO S NEHODOVOSŤOU NA CESTÁCH SR

ČO S NEHODOVOSŤOU NA CESTÁCH SR
Dôležitým ukazovateľom úrovne cestných a premávkových podmienok na pozemných komunikáciách je dopravná nehodovosť. Neustále zvyšujúci trend motorizácie a automobilizácie má za následok zvyšovanie zaťaženia cestnej siete a zvýšenie požiadaviek na dopravu a bezpečnosť, preto je veľmi dôležité zamerať sa na túto problematiku. Nehodovosť na cestách Na cestách Slovenska sa už dlhodobo darí znižovať každoročne počet usmrtených v dôsledku dopravných nehôd. ...

Výhody a možnosti využitia poschodových skladov, plošín a medziposchodí (nielen) v skladovej logistike

Výhody a možnosti využitia poschodových skladov, plošín a medziposchodí (nielen) v skladovej logistike
Poschodové sklady, skladové plošiny a medziposchodia prispievajú k efektívnejšiemu využitiu dostupných priestorov. Umožňujú niekoľkonásobne navýšiť skladovacie kapacity, ale aj vytvoriť nové administratívne, výrobné či sociálne priestory v priemyselných halách, ale aj v iných typoch budov… Medziposchodia Medziposchodia sú ľahko montovateľné oceľové konštrukcie vytvárajúce v existujúcom interiéri nové podlažie – s vlastnou dlážkou (oceľovou, drevotrieskovou…) a ...

Mobilné regále ako ďalší krok na ceste zvyšovania efektivity skladovej logistiky a distribučnej činnosti

Mobilné regále ako ďalší krok na ceste zvyšovania efektivity skladovej logistiky a distribučnej činnosti
Všeobecnou výhodou používania mobilných regálov ako súčasti skladovacích systémov je absencia potreby viacerých uličiek medzi jednotlivými regálmi alebo radmi regálov. Pri mobilných regáloch stačí jediná ulička, ktorú si obsluha skladu vytvorí podľa potreby presunutím regálov. To prináša významnú úsporu priestoru, ale aj zlepšenie prístupu obsluhy k naskladnenému materiálu. Mobilita je však výhodou aj pre regály ...

MOŽNOSTI NAPOJENA PSA PEUGEOT-CITROEN NA VÁŽSKU VODNÚ CESTU

MOŽNOSTI NAPOJENA PSA PEUGEOT-CITROEN NA VÁŽSKU VODNÚ CESTU
Základom infraštruktúry vodnej dopravy Slovenska a donedávna prakticky jediný tok využívaný pre vodnú nákladnú dopravu je Dunaj. Má medzinárodný režim plavby a tri prístavy – v Bratislave, Komárne a Štúrove. Dĺžka Dunaja na našom území je 172 km medzi ústiami riek Morava a Ipeľ. Rieka tvorí súčasne aj jeden z hlavných európskych dopravných koridorov s označením ...

NOVÉ NARIADENIE O TACHOGRAFOCH v cestnej doprave

NOVÉ NARIADENIE O TACHOGRAFOCH v cestnej doprave
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy nadobudlo ...

INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE LOGISTIKU V PODNIKU

INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE LOGISTIKU V PODNIKU
Logistika v dnešnej podobe v podniku znamená optimalizáciu informačných, finančných a materiálových tokov. Je to systém, ktorý v sebe spája mnohé čiastkové logistické činnosti, ako napr. skladovanie, doprava, administratíva… Tieto logistické činnosti by mali fungovať vo vertikálnej podobe ako podsystémy hlavného logistického systému podniku a následne v horizontálnej podobe fungovať a byť prepojené ako systematicky spolupracujúce logistické podsystémy. Tieto podsystémy tvoria ...

DOPRAVA A JIT TECHNOLÓGIA

DOPRAVA A JIT TECHNOLÓGIA
Použitie metódy just-in-time (JIT) pri riadení zásob má zásadný plyv na logistické činnosti na všetkých úrovniach. JIT je filozofia zameraná na znižovanie strát, redundanciou a neefektívnosti v rámci celého vý­robného systému. V kontextu dodávkového reťazca sa táto filozofia zameriava na odstraňovanie strát a redundanciou medzi obchodnými partnermi zapojenými do dodávkového reťazca, tj. strát a redundanciou, ...

KONTINUÁLNE PRACUJÚCE DOPR. PROSTRIEDKY A ICH VYUŽITIE PRE SKLADOVACIE PROCESY V PODNIKU

KONTINUÁLNE PRACUJÚCE DOPR. PROSTRIEDKY A ICH VYUŽITIE PRE SKLADOVACIE PROCESY V PODNIKU
Medzi kontinuálne pracujúce manipulačné prostriedky kusového materiálu patria valčekové, resp. kladičkové trate všetkých druhov a ďalej aj dopravníky, ktorých ťažným orgánom je článková reťaz. Z nich v horizontálnej rovine pracujú podlahové dopravníky, závesové dopravníky, ktoré môžu pracovať okrem toho v sklone a pre vertikálnu kontinuálnu dopravu slúžia elevátory na kusové tovary. Valčekové a kladičkové trate ...

POROVNANIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V NÁKLADNEJ DOPRAVE

POROVNANIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V NÁKLADNEJ DOPRAVE
Trh cestnej nákladnej dopravy je možné charakterizovať ako trh s vysokým stupňom konkurencie. Na takomto trhu má šancu uspieť iba dopravca, ktorý efektívne hospodári s disponibilnými zdrojmi, to znamená efektívne prevádzkuje vozidlový park. Iba dopravca, ktorý je schopný s vozidlovým parkom realizovať dostatočný rozsah výkonov za sledované obdobie, môže zákazníkovi ponúknuť nižšiu cenu pri dodržaní kvality poskytovaných služieb ...

K EFEKTÍVNOSTI LOGISTICKÝCH PARKOV Il. časť

K EFEKTÍVNOSTI LOGISTICKÝCH PARKOV Il. časť
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti v aplikácii na logistické parky je nevyhnutné pre odôvodnenie potreby logistického parku a posúdenia jeho efektívnosti. Toto hodnotenie by malo byť vypracovávané investorom pre daný logistický park (projekt). Logistickým projektom sa pre tieto účely rozumie výstavba a modernizácia: logistických skladov, distribučných priestorov, polopriemyselných nehnuteľností a dopravnej infraštruktúry v rámci logistického projektu, administratívnych a reprezentačných častí ...