ANALYSIS OF THE MAIN SPANISH PORTS

Abstract: Maritime transport in Spain plays an essential role in the economy and international trade of the country. This research provides a detailed overview of the importance of maritime transport in Spain, highlighting its extensive coastline and strategic geographical location as key factors. Spain’s ports are vital for international trade, facilitating the import and export ...

TREND VÝVOJA V CESTNEJ OSOBNEJ DOPRAVE A PANDÉMIA COVID-19

TREND VÝVOJA V CESTNEJ OSOBNEJ DOPRAVE A PANDÉMIA COVID-19
Abstrakt: Globálna pandémia COVID-19 mala významný vplyv na vývoj dopravného sektoru po celom svete. Obmedzenia mobility vo verejnej doprave spôsobili obrovský prepad v počte cestujúcich. V čase pandémie sa považovala verejná doprava za generátor rizika nákazy. Preto sa počítalo s poklesom využívania verejnej dopravy a to vedie aj ku skráteniu ciest. Cestná osobná doprava ako ...

THE IMPACT OF COVID 19 ON CARGO TRANSPORT BY INLAND WATER TRANSPORT IN EUROPE DURING THE PANDEMIC YEARS

THE IMPACT OF COVID 19 ON CARGO TRANSPORT BY INLAND WATER TRANSPORT IN EUROPE DURING THE PANDEMIC YEARS
Abstract:  Inland water transport, along with other modes of transport, experienced significant impacts from COVID-19 and the measures implemented to reduce the spread of the virus and its consequences. The years 2020 and 2021 particularly witnessed notable effects on the performance of inland water transport (cargo, also passenger transport). However, in 2022, the sector faced ...

ZNEČISTENIE OBÝVANÉHO ÚZEMIA PEVNÝMI ČASTICAMI VZHĽADOM K CESTNEJ DOPRAVE

Abstrakt: Znečistenie ovzdušia je dôležitým a zároveň často prehliadaným problémom, ktorý spôsobuje rôzne respiračné problémy. Významným zdrojom znečistenia ovzdušia na Slovensku je aj cestná doprava. Snahou EU ale aj Slovenskej republiky je znižovať emisie skleníkových plynov. Monitorovanie znečistenia ovzdušia sa vykonáva prostredníctvom meracích staníc.  Pre zlepšovanie kvality ovzdušia je veľmi dôležité určiť hlavné zdroje a ...

ZMENA PONUKY DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI AUTOBUSOVOU DOPRAVOU VPLYVOM PANDÉMIE COVID-19

Abstrakt: Pandémia COVID-19 mala výrazný vplyv na zníženie počtu cestujúcich v autobusovej doprave. Čiastočnou príčinou zníženia počtu cestujúcich mohlo byť aj zníženie ponuky dopravnej obslužnosti, čím niektorí cestujúci stratili spojenia napr. do práce. Pokles v ponuke dopravnej obslužnosti nebol rovnomerný na území celého Slovenska a v jednotlivých okresoch bol v rozmedzí 8 – 57 %. Je možné konštatovať nesystematické znižovanie dopravnej ...

INFORMAČNÉ SYSTÉMY A ICH VYUŽITEĽNOSŤ VO VODNEJ DOPRAVE

Abstrakt: Informačné systémy sú fenoménom súčasnej doby a stávajú sa spolu s informačnými technológiami jedným z najdôležitejších ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú napredovanie podnikateľských subjektov na rôznej úrovni (menších, stredne veľkých, ale aj najväčších firiem). Skrz podnikateľských subjektov sa stávajú faktorom rastu a úspechu jednotlivých ekonomík sveta. Vnútrozemská vodná doprava, ako dôležitá súčasť medzinárodných logistických procesov, musí sledovať trendy vývoja ...

MOŽNOSTI ROZVOJA MEDZINÁRODNEJ ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVY MEDZI SLOVENSKOM A ČESKOU REPUBLIKOU V OBDOBÍ PO PANDÉMII COVID-19

Abstrakt: Na začiatku pandémie v marci 2020 bola výrazne obmedzená mobilita ľudí, čo malo výrazne obmedzujúci vplyv na medzinárodnú železničnú osobnú dopravu, ktorá bola na dlhšie obdobie počas niekoľkých týždňov úplne zastavená, vzhľadom na zavedené pandemické opatrenia. V nasledujúcich mesiacoch sa síce ponuka medzinárodnej železničnej osobnej dopravy postupne obnovila, ale frekvencie cestujúcich stále nedosahovali úroveň ...

K PROBLEMATIKE SPOLOČNEJ HAVÁRIE V NÁMORNEJ DOPRAVE

Abstrakt: Inštitút spoločnej havárie v zmysle ustanovení námorného práva ako úmyselné a účelné spôsobenie škody s cieľom zabrániť škodám väčším. Vývoj kodifikácie spoločnej havárie, jej základné princípy a dôsledky z nich vyplývajúce pre všetky zúčastnené subjekty v procese prepravy nákladu po mori a vnútrozemskej vodnej ceste. Kľúčové slová: spoločná havária, dispašné konanie, dispašér JEL: L91 GENERAL AVERAGE IN MARITIME TRANSPORT Abstract:  The ...

BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE V KONTEXTE NÁRASTU DOPYTU PO KURIÉRSKYCH SLUŽBÁCH V ČASE PANDÉMIE COVID 19

BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE V KONTEXTE NÁRASTU DOPYTU PO KURIÉRSKYCH SLUŽBÁCH V ČASE PANDÉMIE COVID 19
Abstrakt: Vysoká obsadenosť dopravných prostriedkov verejnej osobnej dopravy zvyšuje riziko prenosu ochorenia Covid 19. Za účelom znižovania mobility obyvateľstva a počtu osôb v dopravných prostriedkoch verejnej dopravy bývajú v čase zhoršenej pandemickej situácie umožnené nákupy v predajniach mimo potravín a lekární iba online formou. Doručovanie tovaru z predajní a skladovzabezpečujú kuriérske spoločnosti, využívajúce najmä nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500 kg.Kuriérske ...

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA A PRAVIDELNÝ VÝCVIK PROFESIONÁLNYCH VODIČOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A POROVNANIE S VYBRANÝMI ŠTÁTMI EÚ

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA A PRAVIDELNÝ VÝCVIK PROFESIONÁLNYCH VODIČOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A POROVNANIE S VYBRANÝMI ŠTÁTMI EÚ
Abstrakt: Cieľom tohto článku bolo analyzovať systém základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku profesionálnych vodičov v SR a definovanie základných problémov v tejto oblasti. Zároveň bolo vykonané porovnanie systému základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku v SR s vybranými členskými štátmi EÚ. Medzi analyzované štáty patrí Nemecko, Lotyšsko, Írsko, Dánsko, Cyprus, Rumunsko, Česko a Rakúsko. Porovnanie bolo vykonané na základe zvolených desiatich kritérií, ...