VOZIDLOVÝ PARK NA ALTERNATÍVNE PALIVÁ

Abstrakt: Klimatická kríza je v súčasnosti veľmi často rozoberanou témou na európskom fóre. K negatívnemu vplyvu na životné prostredie prispieva aj sektor dopravy a najviac cestná doprava. Preto je potrebné zavádzať ekologickejšie alternatívne druhy pohonov ako vodík, elektrické vozidlá, LNG, CNG alebo LPG. Na problematiku emisií je však nutné sa pozerať komplexne za celý životný ...

METÓDY MERANIA A HODNOTENIA KVALITY A POUŽITIE VYBRANEJ METÓDY V DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH

METÓDY MERANIA A HODNOTENIA KVALITY A POUŽITIE VYBRANEJ METÓDY V DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH
Abstrakt: V súčasnosti je meranie a hodnotenie kvality poskytovaných výrobkov alebo služieb dôležitou súčasťou každej organizácie. Meranie je spôsob získavania určitých informácií. Ide hlavne o informácie o plnení alebo neplnení kritérií kvality, ktoré sú zahrnuté do súboru meraných kritérií. Pre každé kritérium by mal byť definovaný „štandard“ ako typická alebo tolerovaná hodnota. Úlohou merania kvality je poskytnúť ...

STRATÉGIA RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY 2030

STRATÉGIA RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY 2030
Abstrakt: Tento článok skúma historický vývoj a súčasnú zložitosť riadenia letovej prevádzky, objasňuje úlohu technológie, regulácie a strategického plánovania. Článok mapuje začiatok riadenia letovej prevádzky od vizuálnej navigácie až po zavedenie radarových systémov a zdôrazňuje komplexný dizajn systému riadenia letovej prevádzky a výzvy, ktoré predstavujú exogénne a endogénne faktory. V článku sa nachádza podrobná analýza, pomocou ...

ŠPECIFIKÁ URČENIA PLNÉHO BRZDNÉHO SPOMALENIA CESTNÉHO VOZIDLA PRI FORENZNEJ ANALÝZE

ŠPECIFIKÁ URČENIA PLNÉHO BRZDNÉHO SPOMALENIA CESTNÉHO VOZIDLA PRI FORENZNEJ ANALÝZE
Abstrakt: Predložený článok prezentuje výsledky experimentálnych meraní brzdného spomalenia vozidla záchrannej zdravotnej služby a analýzu limitov použitia hodnôt brzdného spomalenia získaných experimentálne pri realizácii znaleckého experimentu. Pri brzdení cestných vozidiel v reálnom svete existuje rozdiel medzi reálnym časovým priebehom plného brzdného spomalenia a jeho idealizovaným priebehom prezentovaným v odbornej a vedeckej literatúre. Z tohto dôvodu vyplývajú limity použiteľnosti veličiny MFDD ...

ROZLOŽENIE ZÁŤAŽE NA NÁPRAVY JAZDNEJ SÚPRAVY: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

ROZLOŽENIE ZÁŤAŽE NA NÁPRAVY JAZDNEJ SÚPRAVY: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Abstrakt: Cestná doprava je prevládajúcim spôsobom prepravy tovaru v Európe a nákladné vozidlá zohrávajú významnú úlohu vďaka svojej efektívnosti a kapacite. Štatistiky však ukazujú, že polovica dopravných nehôd, pri ktorých došlo k poškodeniu tovaru, bola spôsobená nesprávnym upevnením a umiestnením nákladu. Cieľom tohto článku je stanoviť správne umiestnenie a rozloženie nákladu na bezpečné upevnenie v ...

ANALÝZA PREJAVOV ÚNAVY VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE

ANALÝZA PREJAVOV ÚNAVY VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE
Abstrakt: Cestná nákladná doprava je jedným z hlavných druhov prepravy tovaru v Európskej únii.  Táto skutočnosť vytvára tlak na dopravcov, aby bola každá preprava tovaru rýchla, bezpečná, lacná a efektívna. Na základe týchto požiadaviek sú vodiči nákladných vozidiel svojimi zamestnávateľmi často nútení porušovať platné sociálne právne predpisy v Európskej únii a pravidlá cestnej premávky. V ...

ANALYSIS OF THE MAIN SPANISH PORTS

ANALYSIS OF THE MAIN SPANISH PORTS
Abstract: Maritime transport in Spain plays an essential role in the economy and international trade of the country. This research provides a detailed overview of the importance of maritime transport in Spain, highlighting its extensive coastline and strategic geographical location as key factors. Spain’s ports are vital for international trade, facilitating the import and export ...

TREND VÝVOJA V CESTNEJ OSOBNEJ DOPRAVE A PANDÉMIA COVID-19

TREND VÝVOJA V CESTNEJ OSOBNEJ DOPRAVE A PANDÉMIA COVID-19
Abstrakt: Globálna pandémia COVID-19 mala významný vplyv na vývoj dopravného sektoru po celom svete. Obmedzenia mobility vo verejnej doprave spôsobili obrovský prepad v počte cestujúcich. V čase pandémie sa považovala verejná doprava za generátor rizika nákazy. Preto sa počítalo s poklesom využívania verejnej dopravy a to vedie aj ku skráteniu ciest. Cestná osobná doprava ako ...

THE IMPACT OF COVID 19 ON CARGO TRANSPORT BY INLAND WATER TRANSPORT IN EUROPE DURING THE PANDEMIC YEARS

THE IMPACT OF COVID 19 ON CARGO TRANSPORT BY INLAND WATER TRANSPORT IN EUROPE DURING THE PANDEMIC YEARS
Abstract:  Inland water transport, along with other modes of transport, experienced significant impacts from COVID-19 and the measures implemented to reduce the spread of the virus and its consequences. The years 2020 and 2021 particularly witnessed notable effects on the performance of inland water transport (cargo, also passenger transport). However, in 2022, the sector faced ...

ZNEČISTENIE OBÝVANÉHO ÚZEMIA PEVNÝMI ČASTICAMI VZHĽADOM K CESTNEJ DOPRAVE

ZNEČISTENIE OBÝVANÉHO ÚZEMIA PEVNÝMI ČASTICAMI VZHĽADOM K CESTNEJ DOPRAVE
Abstrakt: Znečistenie ovzdušia je dôležitým a zároveň často prehliadaným problémom, ktorý spôsobuje rôzne respiračné problémy. Významným zdrojom znečistenia ovzdušia na Slovensku je aj cestná doprava. Snahou EU ale aj Slovenskej republiky je znižovať emisie skleníkových plynov. Monitorovanie znečistenia ovzdušia sa vykonáva prostredníctvom meracích staníc.  Pre zlepšovanie kvality ovzdušia je veľmi dôležité určiť hlavné zdroje a ...