INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE LOGISTIKU V PODNIKU

Logistika v dnešnej podobe v podniku znamená optimalizáciu informačných, finančných a materiálových tokov. Je to systém, ktorý v sebe spája mnohé čiastkové logistické činnosti, ako napr. skladovanie, doprava, administratíva… Tieto logistické činnosti by mali fungovať vo vertikálnej podobe ako podsystémy hlavného logistického systému podniku a následne v horizontálnej podobe fungovať a byť prepojené ako systematicky spolupracujúce logistické podsystémy.

Tieto podsystémy tvoria logistickú štruktúru, ktorej uzly sú pospájané vetvami vzájomne i vo vertikálnom smere materiálovými, informačnými a finančnými tokmi. Obrázok 1. znázorňuje základné a podporné podsystémy v logistike.

Obr-. 1Obrázok1 Základné a podporné podsystémy v logistike

V minulosti boli základné  logistické problémy, riešené zakladateľmi logistických systémov len v oblasti fyzických tokov tovarov a surovín. Informačné riadenie fyzického  pohybu tovarov od výrobcu k spotrebiteľovi sa v minulosti vnímali len ako sprievodná dokumentácia – informácia. Táto informácia bola však vždy neaktuálna, pretože išla až v následnej nadväznosti po fyzickom presune tovaru, surovín od dodávateľa k zákazníkovi. V podniku tým pádom vznikali veľké rozdiely.

Logistický systém obsahuje súbor zariadení, budov a ciest, ktoré sa podieľajú na výslednom výkone. Tento systém je usporiadaný [4]:

  • technicko-technologický – ide o systém, ktorého cieľom je realizácia netechnologických transformácií, ktorá pozostáva v zmene miesta pasívnych prvkov.
  • riadenie – ide o dynamický systém, kde sa uskutočňuje proces riadenia, prognózovania (forecasting) a plánovania.
  • informačný – ide o systém ,ktorý pre potreby riadenia a rozhodovania použije spracovanie, prenos uschovávanie informácií.
  • komunikačný – ide o systém, ktorý slúži potrebám informačného systému.

Informačný systém pre logistiku by mal v aktuálnom čase skúmať alebo sledovať informácie o meniacich sa polohách tovaru či surovín v podniku a na základe týchto informácií by mal sledované dáta previesť i do formy finančných tokov idúcich smerom do podniku alebo z podniku.

Informačný systém pre logistiku by mal fungovať v súlade s cieľmi a úlohami optimálneho riadenia materiálov a ich sprievodných tokov, pričom ich úlohy by mali byť prepojené tak vnútornými, ako aj vonkajšími cieľmi podniku.

Informačný systém pre logistiku v podniku je interaktívna štruktúra, ktorej súčasťou je personál, zariadenie a technológia prepojená do jedného informačného toku užívateľom (logistikom) pre potreby plánovania, riadenia, kontroly a analýzy fungovania logistického systému v podniku.

Na rozdiel od pojmu systém a logistický systém informačný logistický systém pojednáva nielen organizáciu procesu, ale aj jeho použitie (obr. 2).

Obr.2Obrázok 2 Informačný systém pre logistiku a jeho komponenty v podniku

 

Ciele informačného systému pre logistiku v podniku

Medzi základné a hlavné ciele informačnej logistiky by malo patriť optimálne zabezpečenie logistického procesu potrebnými a kvalitnými  informáciami.  Pri budovaní informačného systému na logistiku musí byť cieľom činnosti podniku:

  1. zosúladenie materiálových a informačných potrieb,
  2. vzájomná podriadenosť a kompatibilita podnikových logistických cieľov,
  3. celková integrita logistických podsystémov v rámci podniku,
  4. previazanosť logistických cieľov podniku,
  5. určitosť a reálnosť logistických cieľov podniku.

Jedným z hlavných podnikových cieľov riadenia logistických informačných systémov môže byť racionálne riadenie informačných a materiálových tokov v rámci celého logistického reťazca a na všetkých hrierarchických úrovniach v podniku obr. 3.

 Obr. 3Obrázok 3 Štruktúra cieľov riadenia informačného systému pre logistiku

 Splnenie základných cieľov informačných systémov pre logistiku vyžaduje efektívnu organizáciu.

 Záver

 Logistický informačný systém (LIS) je interaktívna štruktúra, ktorej súčasťou je personál, zariadenie a technológia prepojená do jedného informačného toku užívateľom (logistikom) pre potreby plánovania, riadenia, kontroly a analýzy fungovania logistického systému.

Hlavnou úlohou LIS vo všeobecnej rovine je vytváranie a trvalé zlepšovanie vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami pomocou nových spôsobov interakcie s nimi pri použití moderných informačno-komunikačných technológií.

Využitie informačno-komunikačných technológií pre podporu dodávateľského reťazca môže viesť k ekonomickým prínosom pre všetkých účastníkov dodávateľsko – odberateľského reťazca. Ako nástroj pre zefektívnenie riadenia a optimalizácie dodávateľsko-odberateľských vzťahov slúži množstvo systémov ako napr. riadenie vzťahov so zákazníkmi SCM, systém plynulého plánovania zásob CRP,   riadenie zásob dodávateľom VMI, reakcie na požiadavky zákazníka ECR alebo jednotné plánovanie na základe spoločnej predikcie budúceho vývoja CPFR.

 Autor

Ing. Iveta Kubasáková, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy, SR

Literatúra

[1]       BUKOVÁ, B.- MADLEŇÁK, R.- KUBASÁKOVÁ, I.: Elektronické podnikanie v doprave a logistike. Bratislava- Iura edition, 2009, 315s., ISBN 978-80-80-78-274-0.

[2]       BALOG, M., STRAKA, M.: Logistické informačné systémy. Bratislava,EPOS, 2005, ISBN 80-8057-660-2.

[3]       ŠTURCEL, J.: Inteligentné systémy v procesnej automatizácii,  dostupné na: http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/sap/ppt/ISvPA.ppt.

[4]       STEHLÍK, A. – KAPOUN, J.: Logistika pro manažéry. Ekopress, Vydavateľstvo, Praha, ČR, ISBN 978-80-86929-37-8.

[5]       POLIAKOVÁ, B.: The planning of integrated transport system in regard to the development of the area [Plánovanie integrovaného dopravného systému s ohľadom na rozvoj územia]. In: Logi : scientific journal on transport and logistics. – ISSN 1804-3216. – Vol. 3, No. 1 (2012), s. 83-91.

[6]       GOGOLA, M.: The modelling of transport system in the city of Zilina [Modelovanie dopravného systému v meste Žilina]. In: ICLEEE 2010 – International conference of logistics, economics and environmental engineering : 2. mednarodna konferenca, 19.11.2010, Maribor : zbornik. – Maribor: Prometna šola Višja prometna šola, 2010. – ISBN 978-961-6672-08-5. – S. 17-21.

Tato štúdia/publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:

clanky obrazok

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II.,

ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

“Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ”

Share Button