ŠPECIFIKÁ URČENIA PLNÉHO BRZDNÉHO SPOMALENIA CESTNÉHO VOZIDLA PRI FORENZNEJ ANALÝZE

ŠPECIFIKÁ URČENIA PLNÉHO BRZDNÉHO SPOMALENIA CESTNÉHO VOZIDLA PRI FORENZNEJ ANALÝZE
Abstrakt: Predložený článok prezentuje výsledky experimentálnych meraní brzdného spomalenia vozidla záchrannej zdravotnej služby a analýzu limitov použitia hodnôt brzdného spomalenia získaných experimentálne pri realizácii znaleckého experimentu. Pri brzdení cestných vozidiel v reálnom svete existuje rozdiel medzi reálnym časovým priebehom plného brzdného spomalenia a jeho idealizovaným priebehom prezentovaným v odbornej a vedeckej literatúre. Z tohto dôvodu vyplývajú limity použiteľnosti veličiny MFDD ...

ROZLOŽENIE ZÁŤAŽE NA NÁPRAVY JAZDNEJ SÚPRAVY: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

ROZLOŽENIE ZÁŤAŽE NA NÁPRAVY JAZDNEJ SÚPRAVY: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Abstrakt: Cestná doprava je prevládajúcim spôsobom prepravy tovaru v Európe a nákladné vozidlá zohrávajú významnú úlohu vďaka svojej efektívnosti a kapacite. Štatistiky však ukazujú, že polovica dopravných nehôd, pri ktorých došlo k poškodeniu tovaru, bola spôsobená nesprávnym upevnením a umiestnením nákladu. Cieľom tohto článku je stanoviť správne umiestnenie a rozloženie nákladu na bezpečné upevnenie v ...

ANALÝZA PREJAVOV ÚNAVY VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE

ANALÝZA PREJAVOV ÚNAVY VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE
Abstrakt: Cestná nákladná doprava je jedným z hlavných druhov prepravy tovaru v Európskej únii.  Táto skutočnosť vytvára tlak na dopravcov, aby bola každá preprava tovaru rýchla, bezpečná, lacná a efektívna. Na základe týchto požiadaviek sú vodiči nákladných vozidiel svojimi zamestnávateľmi často nútení porušovať platné sociálne právne predpisy v Európskej únii a pravidlá cestnej premávky. V ...

BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE V KONTEXTE NÁRASTU DOPYTU PO KURIÉRSKYCH SLUŽBÁCH V ČASE PANDÉMIE COVID 19

BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE V KONTEXTE NÁRASTU DOPYTU PO KURIÉRSKYCH SLUŽBÁCH V ČASE PANDÉMIE COVID 19
Abstrakt: Vysoká obsadenosť dopravných prostriedkov verejnej osobnej dopravy zvyšuje riziko prenosu ochorenia Covid 19. Za účelom znižovania mobility obyvateľstva a počtu osôb v dopravných prostriedkoch verejnej dopravy bývajú v čase zhoršenej pandemickej situácie umožnené nákupy v predajniach mimo potravín a lekární iba online formou. Doručovanie tovaru z predajní a skladovzabezpečujú kuriérske spoločnosti, využívajúce najmä nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500 kg.Kuriérske ...

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA A PRAVIDELNÝ VÝCVIK PROFESIONÁLNYCH VODIČOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A POROVNANIE S VYBRANÝMI ŠTÁTMI EÚ

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA A PRAVIDELNÝ VÝCVIK PROFESIONÁLNYCH VODIČOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A POROVNANIE S VYBRANÝMI ŠTÁTMI EÚ
Abstrakt: Cieľom tohto článku bolo analyzovať systém základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku profesionálnych vodičov v SR a definovanie základných problémov v tejto oblasti. Zároveň bolo vykonané porovnanie systému základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku v SR s vybranými členskými štátmi EÚ. Medzi analyzované štáty patrí Nemecko, Lotyšsko, Írsko, Dánsko, Cyprus, Rumunsko, Česko a Rakúsko. Porovnanie bolo vykonané na základe zvolených desiatich kritérií, ...

URČENIE NÁRAZOVEJ RÝCHLOSTI VOZIDLA DO CHODCA PROSTREDNÍCTVOM KVANTITATÍVNEJ VIDEO-ANALÝZY

Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá rekonštrukciou a analýzu prednárazovej fázy dopravnej nehody, pri ktorej došlo k zrazeniu chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov. Hlavným cieľom tejto analýzy je aplikácia tzv. kvantitatívnej video-analýzy pre potreby určenia nárazovej rýchlosti do chodca. Okrem zistenia relatívne presnej nárazovej rýchlosti do tela chodca, je možné získať dátový bod do korelačnej štúdie ...

REKONŠTRUKCIA NEHODOVÉHO DEJA – VOZIDLO A CHODEC

REKONŠTRUKCIA NEHODOVÉHO DEJA – VOZIDLO A CHODEC
Abstrakt: V súčasnosti sa často stretávame so zvyšujúcimi sa štatistikami dopravnej nehodovosti, kde sú účastníkmi najmä chodci a vodiči cestných motorových vozidiel. Tieto dopravné kolízie chodcov s vozidlami vznikajú v rôznych konfiguráciách a najčastejšie sú spojené s nerešpektovaním pravidiel cestnej premávky. V rámci znaleckého dokazovania je základným podkladom pre analýzu dopravných nehôd zadokumentovanie miesta dopravnej nehody, kde vozidlá a ...

Proces priebehu emisných kontrol v podmienkach Slovenskej republiky

Abstrakt: Emisné kontroly sa vykonávajú na základe metodických pokynov určených na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej, a to motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom, účinný od 01.01.2022. Stále zhoršujúca sa kvalita ovzdušia sa v súčasnosti javí ako globálny problém. Každý štát má ...

APLIKÁCIA REVERZNÉHO INŽINIERSTVA V PROCESE VYTVÁRANIA TESTOVACEJ FIGURÍNY PRE ÚČELY NÁRAZOVÝCH SKÚŠOK

Abstrakt: Predložený článok prezentuje splnenie parciálnej úlohy v rámci riešenia komplexného výskumu zameraného na návrh a konštrukciu biomechanicky vernej náhrady ľudského tela pre zvýšenie objektivity forenznej analýzy cestných dopravných nehôd. Cieľom tohto článku je popísanie metodiky a výsledkov v rámci aplikácie reverzného návrhu modelu vybranej časti testovacej figuríny a vytvorenie odlievacej formy pre následné vyrobenie vlastného fyzického ...

ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VRÁTANE JEJ PRIESTOROV PROSTREDNÍCTVOM IMPLEMENTOVANIA KONCEPCIE CPTED

ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VRÁTANE  JEJ PRIESTOROV PROSTREDNÍCTVOM IMPLEMENTOVANIA KONCEPCIE CPTED
Abstrakt: Železničné stanice môžeme označiť za miesta s vysokou koncentráciou ľudí a ustavičnou frekvenciou pohybu, pričom väčšina z nich nie je dostatočne zabezpečená. V dôsledku nedostatočnej úrovne ochrany sú takéto priestory ideálnym miestom pre páchanie trestnej činnosti, prípadne teroristických útokov. V zahraničnej komunite sa pre takéto objekty, resp. priestory začal používať pojem mäkké ciele (angl. ...