POROVNANIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V NÁKLADNEJ DOPRAVE

Trh cestnej nákladnej dopravy je možné charakterizovať ako trh s vysokým stupňom konkurencie. Na takomto trhu má šancu uspieť iba dopravca, ktorý efektívne hospodári s disponibilnými zdrojmi, to znamená efektívne prevádzkuje vozidlový park. Iba dopravca, ktorý je schopný s vozidlovým parkom realizovať dostatočný rozsah výkonov za sledované obdobie, môže zákazníkovi ponúknuť nižšiu cenu pri dodržaní kvality poskytovaných služieb a udržaní primeraného zisku za realizovanú prepravu. V súčasnosti majú dopravcovia možnosť využívať rôzne informačné systémy, ktoré mu umožňujú efektívnejšie a produktívnejšie podnikať v cestnej nákladnej doprave. Okrem záznamových zariadení (tachografov), ktoré sú povinné pre vozidlá s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 t, si dopravca môže zaobstarať rôzne navigačné systémy a informačné systémy, ktoré ponúkajú nielen nezávislí výrobcovia zariadení, ale aj jednotliví výrobcovia vozidiel. Dopravca pri optimalizovaní prevádzky vozidla môže niektoré informácie využiť aj z výstupov z mýtnych vozidlových jednotiek (napr. poloha vozidla, prejdená vzdialenosť). Dopravca si môže zaobstarať pre svoje vozidlá aj iné informačné systémy, ktoré nie sú závislé od kúpy vozidla konkrétnej značky. Aby dopravca mohol využívať jednotlivé informačné systémy, musí mať vo vozidlách a vo firme príslušný hardvér a príslušný softvér, ktoré umožňujú zbierať, spracovávať a vyhodnocovať informácie a dáta (údaje).

1 Informačné systémy ponúkané výrobcami vozidiel

Informačné systémy, ktoré poskytujú jednotliví výrobcovia vozidiel (Tab. 1), môžeme zaradiť medzi podsystémy pre riadenie prevádzky a sú zamerané na sledovanie prevádzkových parametrov vozidiel. Súčasťou podsystému je napríklad fuel manažment – hospodárenie a riadenie spotreby pohonných látok. Tieto informačné systémy poskytujú dopravcom rôzne úrovne služieb, ktoré poskytujú rôzne informácie a môžu byť zamerané na vozidlo, na vodiča alebo na manažment prepráv. Na jednotlivé úrovne služieb je potrebný hardvér, ktorý môže byť súčasťou nových vozidiel alebo nemusí. Za jednotlivé úrovne služieb dopravca platí rôzne mesačné poplatky.

Tab. 1 Informačné systémy ponúkané výrobcami vozidiel

Značka vozidla

Informačný systém

IVECO

BLUE&MEFleet

Mercedes Benz

FleetBoard

Volvo

Dynafleet

Scania

C200

MAN

Telematics

DAF

Renault

Infomax

 Funkcie zamerané na vozidlo

Tieto funkcie sú obsiahnuté v základných balíčkoch informačných systémov. Na využívanie týchto funkcií si dopravca nepotrebuje zaobstarať hardvér, pretože je už súčasťou vozidiel, platí iba mesačný poplatok, ktorý je na úrovni 15 €/mesiac za jednotlivé vozidlo. Dopravca získa nasledujúce funkcie: zaznamenávanie jázd vozidiel (rýchlosti, brzdenie, spotreba, prejdená vzdialenosť), sťahovanie údajov na diaľku, asistencia porúch, plánovanie údržby, kniha jázd.

 

Funkcie zamerané na vodiča

Funkcie tejto úrovne informačných systémov sú  zamerané nielen na sledovanie prevádzkových parametrov vozidiel, ale sú zamerané aj na kontrolu a prácu jednotlivých vodičov. Ani pre využívanie týchto funkcií nie je potrebné si zakúpiť a zaobstarať hardvér, pretože je tiež súčasťou vozidiel. Dopravca platí mesačný poplatok od 25 do 30 €/mesiac za jednotlivé vozidlo. Okrem predchádzajúcich funkcií získa dopravca aj nasledujúce funkcie: časová evidencia – všetky informácie o pracovnej dobe jednotlivých vodičov a doby jazdy vodičov, tachomanažment – sťahovanie údajov z kariet vodičov a veľkokapacitnej pamäti tachografu na diaľku.

Funkcie zamerané na manažment prepráv

Tieto funkcie slovenskí a českí dopravcovia nevyužívajú v takej miere ako predchádzajúce, pretože na využívanie týchto funkcií je potrebné si zaobstarať hardvér – GPS modul (Obr. 2), ktorý nie je súčasťou vozidiel, a ktorého cena aj s inštaláciou sa pohybuje na úrovni 2 500 €. Dopravca platí za využívanie týchto funkcií mesačný poplatok, ktorý je vo výške 35 €/mesiac za jednotlivé vozidlo.

Obr. 5 Hardvér IVECO pre využívanie funkcií zameraných na vozidlo a na vodiča

11

Dopravca získa okrem predchádzajúcich funkcií aj nasledovné funkcie: spracovanie správ medzi vodičom a dispečingom, on Tracks – táto funkcia slúži na to, aby sa vopred signalizovalo dispečerovi, keď sa bude vozidlo blížiť k danému cieľu, navigácia, workflow – funkcia slúži pre integrovanie údajov o preprave s funkciou navigácie, trailer&refeer – informácie o návese – teplota, odpojenie, pripojenie, geofence – možnosť nastavenie zemepisných oblastí, prehľady výnimiek.

2 Navigačné systémy

Informačné technológie určené pre navigáciu je potrebné rozlišovať od informačných technológii určených na monitorovanie vozidiel. Systémy navigácie slúžia na vyhľadávanie najkratšej, najrýchlejšej alebo ekonomicky najviac efektívnej trasy prepravy z miesta nakládky po miesto vykládky. Výhodou navigácie je hlavne navigácia vodiča v mestách, pretože vodič sa môže naplno venovať vedeniu vozidla a hlasová navigácia ho priamo navedie na miesto vykládky v danom mieste. Informačné technológie pre navigáciu v cestnej doprave sa skladajú z navigačného prístroja a elektronických máp nahraných v prístroji. V dnešnej dobe poskytujú informačné technológie pre navigáciu rôzni výrobcovia, ktorí medzi sebou konkurujú a snažia sa poskytnúť čo najviac kvalitných funkcií za rozumnú cenu pre zákazníka. Na trhu môžeme nájsť rôzne druhy informačných technológií pre navigáciu, ktoré sú určené pre rôzne typy zákazníkov. V porovnaní s osobnými automobilmi je potrebné, aby mali navigácie pre návesové súpravy viac funkcií. Ide napríklad o to, že pri plánovaní trasy pre nákladné automobily je potrebné brať do úvahy kritériá ako sledovanie času jazdy, nastaviteľné špecifické údaje o vozidle, povahe tovaru (ADR, ATP) a plánovanie trasy vrátane zákazov na cestách. Výrobcovia navigácií vyvinuli navigačné prístroje, ktoré sú určené pre nákladné vozidlá. Prehľad navigačných prístrojov určených pre nákladné vozidlá sú znázornené v nasledujúcej tabuľke (Tab. 2).

Tab. 2 Prehľad navigačných prístrojov určených pre nákladné vozidlá

Výrobca

Typ navigačného prístroja

Približná cena (€)

Becker

Z217 Truck

289

MiO

S687 Truck

235

Navigon

70 Premium Truck

349

Navon

N760 Truck

319

TomTom

PRO 7100

363

PRO 9100

399

Garmin

dezl560LT

399

ACTIS

7

469

Navigačné prístroje pre nákladné automobily sú síce drahšie ako navigačné prístroje pre osobné automobily, ale poskytujú vodičom a dispečerom viac funkcií, ktoré sú zamerané na prepravy tovaru nákladnými vozidlami po celej Európe. Navigačné prístroje určené pre nákladné automobily alebo autobusy sú zamerané na profesionálnych vodičov, aby preprava bola efektívna, rýchla a hlavne bezpečná. Tieto navigačné prístroje obsahujú špeciálne funkcie a špeciálne mapy pre nákladnú dopravu.

3 Informačné technológie určené na monitorovanie prepravy a vozidiel v cestnej doprave

Informačné technológie na monitorovanie prepravy a vozidiel sú určené najmä na sledovanie pohybu vozidiel, kontroly práce vodičov, zaznamenávanie a sledovanie prevádzkového stavu vozidiel. Dopravcovia využívajú informačné technológie na monitorovanie prepravy a vozidiel hlavne, aby znížili vlastné náklady, ktoré sú priamo závislé na výkone. Sú to najmä náklady na pohonné hmoty, mzdové náklady, náklady na cestovné náhrady, náklady na opravy a údržbu vozidiel a pod.

Tieto informačné technológie však neumožňujú navigáciu, a preto si dopravcovia obstarávajú k týmto informačným technológiám aj navigačné systémy. V zahraničí je rozšírený informačný systém Frotcom, ktorý sa ale nedá použiť v podmienkach Slovenskej republiky. Informačný systém Motion Record Intelligence (MRI) je v Slovenskej republike rozšírený. MRI ponúka pre firmy rôzne možnosti, ale pre cestných nákladných dopravcov sa odporúča využiť MRI High Record. Tento produkt má rovnaké možnosti ako MRI Motion Record, ale je rozšírený o fyzické meranie PHM pomocou elektronickej sondy. Na základe MRI High Record je možné nielen optimalizovať prevádzku, ale aj kontrolovať nakladanie s PHM a spotrebu PHM. MRI High Record poskytne dopravcom nasledujúce funkcie: elektronickú knihu jázd, lokalizáciu vozidla, kompletný prevádzkový záznam, čas chodu prídavného zariadenia, motohodiny, možnosti pripojenia na CAN zbernicu alebo identifikácia vodiča, trasovanie (manažment trás), vyhodnotenie spotreby PHM, meranie natankovaného množstva PHM, identifikácia podozrivých úbytkov PHM, automatický výpočet cestovných náhrad, kontrolu využívania disponibilného pracovného času vodičov, kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy, kontrolu dodržiavania AETR, fleet manažment – vyhodnotenie nákladov na prevádzku vozidla, tvorbu štatistických prehľadov, rozlíšenie súkromných a služobných jázd, sledovanie výkonu pracovných strojov, prenos dát z tankovacích kariet do vyhodnocovacieho softvéru, možnosť integrácie s inými informačnými systémami.

Pre využívanie MRI High Record je potrebné si zakúpiť a nainštalovať príslušný hardvér (anténa, kabeláž, sonda,…), ktorého cena sa pohybuje na úrovni 850 €/vozidlo. Životnosť hardvéru je cca 6 rokov. Mesačné poplatky za využívanie služieb sú na úrovni 19 €/vozidlo.

4 Porovnanie funkcií jednotlivých informačných systémov

Porovnanie funkcií jednotlivých informačných systémov je uvedené v nasledujúcej tabuľke (Tab. 3). Porovnávali sa štyri informačné systémy, ktoré ponúkajú jednotliví výrobcovia vozidiel. Sú to informačné systémy BLUE&MEFleet, C 200, Fleet Board a Dynafleet. Ďalej sa porovnávali dva informačné systémy, ktoré sú zamerané na monitorovanie vozidiel a prepravy v cestnej doprave. Je to informačný systém MRI High Record, ktorý sa využíva v Slovenskej republike. Informačný systém Frotcom sa využíva v zahraničí a v podmienkach Slovenskej a republike sa nedá využívať.

Tab. 2 Porovnanie funkcií jednotlivých informačných systémov

10

X* – symbol, ktorý označuje že daná funkcia je možná len s navigáciou Garmin

           X** – Len navigácia TomTom Pro 9100 po objedaní služby Webflet za 20 €/mesiac

Najdôležitejšie funkcie pre dopravcov sú: spotreba, aktuálna poloha vozidiel, navigácia, kontrola dodržiavania sociálnej legislatívy. Tieto funkcie dostane dopravca buď zaobstaraním si kompletného balíčka informačných systémov ponúkaných výrobcami vozidiel alebo si dopravca zaobstará k navigačnému prístroju informačný systém MRI High Record.

Záver

Na základe porovnania informačných systémov je možné konštatovať, že ak dopravcovia už majú vo vozidlách zakúpené a nainštalované navigácie určené pre cestnú nákladnú dopravu a chceli by si zaobstarať informačný systém určený na optimalizovanie prevádzky, nie je pre dopravcu vhodné si zakúpiť kompletný balíček služieb – manažment prepráv, ktorý ponúkajú jednotliví výrobcovia vozidiel, pretože by platili najvyšší mesačný poplatok, museli by si zaobstarať nový hardvér v hodnote cca 2 500 € a získali by duplicitné funkcie. Ak už má dopravca vo vozidlách navigáciu je vhodné si zaobstarať balíček služieb zameraný na vodiča (nedostane však napr. funkciu aktuálna poloha vozidiel, ktorá je pre dopravcov veľmi dôležitá) alebo informačný systém MRI High Record. Dopravca tak platí nižší poplatok a hardvér je buď nainštalovaný vo vozidle alebo pri zaobstaraní informačného systému MRI High Record je výrazne lacnejší ako 2 500 €. Je len na dopravcoch aký informačný systém sa rozhodnú využívať. Je potrebné brať do úvahy pomer ceny a funkcií, ktoré informačné systémy ponúkajú, a aby sa dopravcom nestalo že budú platiť vysoké mesačné poplatky a budú mať duplicitné funkcie alebo funkcie, ktoré nebudú využívať.

Autori:

Dušan Halaj1, Štefánia Semanová2

 • 1 Ing. Dušan Halaj, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovenská republika, email: dusan.halaj@fpedas.uniza.sk
 • 2 Ing. Štefánia Semanová, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovenská republika, email: semanova@fpedas.uniza.sk
 Literatúra
 • [1]          GNAP, J. – KONEČNÝ, V. – POLIAK, M.: Aplikácia informačných systémov v cestnej doprave; Žilinská univerzita v Žiline/EDIS – vydavateľstvo ŽU; 2007
 • [2]          GNAP, J.: Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave 3. vydanie;  Žilinská univerzita v Žiline/EDIS – vydavateľstvo ŽU; Žilina; 2006
 • [3]          POLIAK, M. – GNAP, J.: Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie techografov; EDIS; Žilinská univerzita; 2009
 • [4]          HALAJ, D. – POLIAK, M.: Analýza vybraných informačných systémov v cestnej doprave. CMDTUR 2012 : zborník príspevkov a posterov : 6. medzinárodná vedecká konferencia : Žilina – Stráža, Slovakia, 19.04.-20.04.2012. – Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS, 2012. – ISBN 978-80-554-0512-4.
 • [5]          interné zdroje a konzultácie – IVECO Žilina
 • [6]          interné zdroje a konzultácie – SCANIA Žilina
 • [7]          interné zdroje a konzultácie – Mercedez Benz Banská Bystrica
 • [8]          interné zdroje – VOLVO Žilina – Strečno
 • [9]          Navigácie pre nákladné vozidlá a autobusy – dostupné na internete 17.5.2012: http://www.profivodic.sk/obchod/catalog/58/gpsnavigcieprenkladnvozidlaautobusy
 • [10]       www.frotcom.com
 • [11]       www.monitoringvozidiel.sk
Share Button