NOVÉ NARIADENIE O TACHOGRAFOCH v cestnej doprave

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy nadobudlo účinnosť 1. marca 2014. S výhradou prechodných opatrení podľa článku 46 sa začne uplatňovať od 2. marca 2016. Články 24, 34 a 45 sa však začnú uplatňovať od 2. marca 2015 [5].

Pôvodné Nariadenie o tachografoch bolo pri rôznych príležitostiach podstatne zmenené a doplnené [1], [3]. Jeho hlavné ustanovenia by sa preto mali zjednodušiť a reštrukturalizovať, aby sa zabezpečila väčšia zrozumiteľnosť. Skúsenosti ukázali, že s cieľom zabezpečiť efektívnosť a účinnosť systému tachografov by sa určité technické prvky a kontrolné postupy mali zdokonaliť. Európska komisia by mala aj podľa tohto nariadenia zvážiť zabudovanie snímačov hmotnosti do ťažkých nákladných vozidiel a mala by posúdiť potenciál snímačov hmotnosti v súvislosti s ich prínosom k zlepšeniu dodržiavania právnych predpisov o cestnej doprave. Najmä Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU) je proti zavedeniu povinných snímačov hmotnosti [6]. V tejto oblasti sa tiež veľa očakáva od dynamického váženia nákladných automobilov, s ktorým sa uvažuje aj v SR.

Používanie tachografov napojených na globálny navigačný satelitný systém je vhodný a nákladovo efektívny prostriedok na automatické zaznamenávanie polohy vozidla na určitých miestach počas dennej pracovnej doby s cieľom podporiť kontrolných úradníkov počas kontrol.

Inteligentné dopravné systémy (Intelligent transport systems – ITS) môžu pomôcť v plnení úloh, pred ktorými stojí európska dopravná politika, ako je zvýšenie objemu cestnej dopravy a jej preťaženie a rast spotreby energie. Preto by sa mali zaistiť štandardizované rozhrania v tachografoch, aby sa zabezpečila ich interoperabilita s aplikáciami ITS.

Hlavná pozornosť by sa mala venovať vývoju aplikácií, ktoré pomôžu vodičom interpretovať údaje zaznamenané v tachografoch, aby mohli dodržiavať právne predpisy v sociálnej oblasti [6]. Bezpečnosť tachografu a jeho systém sú dôležité na zabezpečenie vytvárania dôveryhodných údajov. Výrobcovia by preto mali navrhovať, skúšať a neustále preskúmavať tachograf počas jeho celého životného cyklu s cieľom zistiť a zmierniť ohrozenie bezpečnosti a predchádzať mu. Vzhľadom na význam zachovania čo najvyššej úrovne bezpečnosti by mal bezpečnostné osvedčenia vydávať certifikačný orgán uznaný riadiacim výborom v rámci dohody skupiny vysokých úradníkov pre bezpečnosť informačných systémov (SOG-IS) o vzájomnom uznávaní osvedčení o hodnotení bezpečnosti informačných technológií. Montážne firmy a dielne hrajú dôležitú úlohu v bezpečnosti tachografov. Z tohto dôvodu je vhodné stanoviť minimálne požiadavky týkajúce sa ich spoľahlivosti, schvaľovania a auditu. Členské štáty EÚ by okrem toho mali prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa predchádzalo konfliktom záujmov medzi montážnymi firmami alebo dielňami a dopravnými podnikmi. S cieľom zabezpečiť efektívnejší dohľad nad kartami vodičov do digitálnych tachografov a ich kontrolu a uľahčiť úlohy kontrolných úradníkov by sa mali zriadiť vnútroštátne elektronické registre a malo by sa zaistiť ich vzájomné prepojenie. Kontrolní úradníci (v SR sú to najmä inšpektori práce) stoja pred trvalými úlohami vyplývajúcimi zo zmien v tachografoch a nových metód manipulácie. Aby sa zabezpečila efektívnejšia kontrola a zvýšila harmonizácia kontrolných prístupov v celej EÚ, mala by sa prijať spoločná metodika pre počiatočnú a priebežnú odbornú prípravu kontrolných úradníkov.

Zaznamenávanie údajov tachografom, ako aj rozvoj technológií na zaznamenávanie údajov o polohe, diaľková komunikácia a rozhranie s ITS budú spojené so spracovaním osobných údajov.                 S cieľom umožniť spravodlivú súťaž v súvislosti s vývojom aplikácií týkajúcich sa tachografov by práva a patenty v oblasti duševného vlastníctva týkajúce sa prenosu údajov do tachografov alebo z nich mali byť dostupné pre všetkých bez toho, aby sa za ne vyberali licenčné poplatky.

Európska komisia by mala pokračovať v prevádzkovaní internetovej asistenčnej služby, ktorá umožňuje vodičom, dopravným podnikom, kontrolným orgánom a schváleným montážnym firmám, dielňam a výrobcom vozidiel predložiť otázky a problémy týkajúce sa digitálnych tachografov, a to aj v súvislosti s novými druhmi manipulácie alebo podvodu.

Vykonávacie akty prijaté na účely tohto nariadenia, ktorými sa nahradia ustanovenia prílohy IB k nariadeniu (EHS) č. 3821/85, a iné vykonávacie opatrenia by sa mali začať uplatňovať do 2. marca 2016. To znamená, že technické predpisy potrebné pre začatie prác na vývoji nových tachografov ešte nie sú známe. V súčasnosti vyrábajú digitálne tachografy len Siemens VDO a Stoneridge [1], [7]. Ak sa však z nejakého dôvodu tieto vykonávacie technické predpisy neprijmú načas, mala by sa potrebná kontinuita zabezpečiť prechodnými opatreniami.

Odborná terminológia

 • Tachograf

alebo „záznamové zariadenie“ je zariadenie určené na inštaláciu do cestných vozidiel na účely automatického alebo poloautomatického zobrazovania, zaznamenávania, tlačenia, ukladania a výstupu údajov o pohybe vrátane rýchlosti takýchto vozidiel a podrobnosti o určitých dobách činnosti ich vodičov;

 • Jednotka vozidla

je tachograf okrem snímača pohybu a káblov pripojených k snímaču. Jednotka vozidla môže byť buď jedna jednotka, alebo niekoľko jednotiek rozložených vo vozidle, pokiaľ vyhovuje bezpečnostným požiadavkám tohto nariadenia; jednotka vozidla obsahuje okrem iného procesor, dátovú pamäť, funkciu merania času, dve rozhrania inteligentnej karty pre vodiča a druhého vodiča, tlačiareň, displej, konektory a ovládač na zapisovanie vstupov užívateľa;

 • Interoperabilita

je schopnosť systémov a základných obchodných postupov na výmenu údajov a spoločné využívanie informácií;

 • Rozhranie

je zariadenie medzi systémami, prostredníctvom ktorého sa tieto systémy môžu spájať a vzájomne na seba pôsobiť;

 • Meranie času

je nepretržitý digitálny záznam koordinovaného univerzálneho dátumu a času (universal date and time – UTC);

 • Otvorená norma

je norma stanovená v dokumente o špecifikácii noriem, dostupnom bezplatne alebo za symbolický poplatok, ktorá je dostupná na účely kopírovania, distribúcie alebo na použitie, a to bezplatne alebo za symbolický poplatok.

Najväčšie zmeny v oblasti digitálnych tachografov

Digitálne tachografy zaznamenávajú tieto údaje[1]:

 • a) prejdenú vzdialenosť a rýchlosť vozidla;
 • b) čas;
 • c) polohu vozidla na miestach (začatia pracovnej doby, každé tri hodiny kumulovaného času vedenia vozidla, miesto ukončenia pracovnej doby),
 • d) totožnosť vodiča;
 • e) činnosť vodiča;
 • f) kontrolu, kalibračné údaje a údaje o oprave tachografu vrátane identifikačných údajov dielne;
 • g) udalosti a poruchy.

Digitálne tachografy zabezpečujú tieto funkcie:

 • meranie rýchlosti a vzdialenosti,
 • monitorovanie činností vodiča a stavu vedenia vozidla,
 • monitorovanie vkladania a vyberania tachografových kariet,
 • zaznamenávanie manuálnych zápisov vodiča,
 • kalibráciu,
 • automatické zaznamenávanie polohy vozidla na miestach (začatia pracovnej doby, každé tri hodiny kumulovaného času vedenia vozidla, miesto ukončenia pracovnej doby),
 • monitorovanie kontrolných činností,
 • zistenie a zaznamenávanie udalostí a chýb,
 • čítanie z dátovej pamäte, zaznamenávanie a ukladanie v dátovej pamäti,
 • čítanie z tachografových kariet a zaznamenávanie a ukladanie na tachografových kartách,
 • úprava a meranie času,
 • diaľkovú komunikáciu,
 • podnikové blokovanie,
 • zabudované a automatické skúšky.

 

Údaje zaznamenávané tachografom, ktoré môžu byť prenesené do tachografu alebo z neho, či už bezdrôtovo, alebo elektronicky, majú formu verejne dostupných protokolov, ako sa vymedzuje v otvorených normách. Digitálne tachografy s cieľom uľahčiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov varujú vodičov v prípade zistenia akejkoľvek udalosti a/alebo chyby, pred prekročením maximálneho povoleného nepretržitého času vedenia vozidla a pri prekročení tohto času. Výstrahy musia byť vizuálne a môžu byť aj zvukové. Čas trvania výstrah musí byť aspoň 30 sekúnd, pokiaľ ich užívateľ nevezme na vedomie stlačením ktoréhokoľvek tlačidla tachografu. Dôvod pre výstrahu sa zobrazuje na tachografe a zostane viditeľný, až kým ho užívateľ nevezme na vedomie osobitným tlačidlom alebo príkazom tachografu.

            Členské štáty EÚ zabezpečia, aby boli osobné údaje chránené pred iným používaním, ako je používanie na účely, ktoré súvisia výlučne s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006 o režime práce vodiča nákladného vozidla nad 3,5 tony celkovej hmotnosti a autobusu, pokiaľ ide o:

 • používanie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) na zaznamenávanie údajov o polohe [8],
 • používanie diaľkovej komunikácie na kontrolné účely,
 • používanie tachografu s rozhraním podľa článku 10 Nariadenia EP a Rady č. 165/2014,
 • elektronickú výmenu informácií o kartách vodiča podľa článku 31 Nariadenia EP a Rady č. 165/2014, a najmä akúkoľvek cezhraničnú výmenu takýchto údajov s tretími krajinami,
 • vedenie záznamov dopravnými podnikmi podľa článku 33 Nariadenia EP a Rady č. 165/2014.

Digitálne tachografy majú byť navrhnuté tak, aby zabezpečovali súkromie. Spracúvajú sa iba údaje, ktoré sú potrebné na účely tohto nariadenia. Pokiaľ ide o napojenie tachografu na službu určovania polohy založenú na satelitnom navigačnom systéme, využívajú sa iba napojenia na služby, ktoré využívajú bezplatnú službu určovania polohy. V rámci prípravy tohto nariadenia boli návrhy na platené služby [6]. V tachografe sa natrvalo nezaznamenávajú žiadne iné údaje o polohe ako údaje vyjadrené pokiaľ možno geografickými súradnicami na určenie miest začatia pracovnej doby, každé tri hodiny kumulovaného času vedenia vozidla, miesto ukončenia pracovnej doby. Údaje o polohe, ktoré sa na účely automatického zaznamenávania miest vyššie uvedených alebo na účely potvrdenia práce snímača pohybu musia dočasne uložiť, nie sú prístupné ľubovoľnému užívateľovi, a keď na uvedené účely už nie sú potrebné, automaticky sa vymazávajú.

 •  Diaľková včasná detekcia možnej manipulácie alebo zneužitia

            Na účely uľahčenia cielených cestných kontrol vykonávaných príslušnými kontrolnými orgánmi sú tachografy nainštalované vo vozidlách zaevidovaných po prvýkrát 36 mesiacov po nadobudnutí účinnosti podrobných ustanovení uvedených v článku 11 Nariadenia EP a Rady č. 165/2014 schopný komunikovať s týmito orgánmi, keď je vozidlo v pohybe. V tejto oblasti bolo vedených celý rad odborných diskusií najmä zo strany IRU, CLECAT, bližšie v [6].

Pätnásť rokov po tom, ako sa od novozaregistrovaných vozidiel začne vyžadovať tachograf prepojený s GNSS, členské štáty vybavia svoje kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov, a to v primeranom rozsahu a s ohľadom na svoje osobitné požiadavky a stratégie v oblasti presadzovania práva. Dovtedy sa môžu členské štáty EÚ rozhodnúť, či svoje kontrolné orgány vybavia takýmto zariadením na diaľkovú včasnú detekciu. Na obr. 1 je uvedený plán vybudovanie GNSS Galileo.

1

Obr. 1 Plán vybudovania GNSS Galileo [8]

Komunikácia sa s tachografom nadviaže iba vtedy, keď si ju vyžiada zariadenie kontrolných orgánov. Je zabezpečená, aby sa zaistila integrita údajov a autentifikácia záznamového a kontrolného zariadenia. Prístup k preneseným údajom majú iba kontrolné orgány oprávnené kontrolovať porušovanie nariadenia (ES) č. 561/2006 a tohto nariadenia a dielne, pokiaľ je to potrebné na overenie správneho fungovania tachografu. V rámci komunikácie sa vymieňajú iba údaje, ktoré sú potrebné na účely cielených cestných kontrol vozidiel s potenciálne zmanipulovaným alebo zneužitým tachografom. Tieto údaje sa týkajú týchto udalostí alebo údajov zaznamenaných tachografom:

 • posledný pokus o narušenie zabezpečenia,
 • najdlhšie prerušenie dodávky energie,
 • porucha snímača,
 • chyba údajov o pohybe,
 • rozpor v súvislosti s pohybom vozidla,
 • jazda bez platnej karty,
 • vloženie karty počas jazdy,
 • údaje o úprave času,
 • kalibračné údaje vrátane dátumov posledných dvoch kalibrácií,
 • evidenčné číslo vozidla,
 • rýchlosť zaznamenaná tachografom.

Kontrolné orgány môžu ukladať údaje len počas trvania cestnej kontroly a vymažú ich najneskôr tri hodiny po ich prenose, pokiaľ z týchto údajov nevyplýva možná manipulácia s tachografom alebo jeho zneužitie. Ak sa počas následnej cestnej kontroly táto manipulácia alebo zneužitie nepotvrdí, prenesené údaje sa vymažú.

Dopravné podniky, ktoré prevádzkujú vozidlá, sú zodpovedné za informovanie vodičov o možnosti diaľkovej komunikácie na účely včasnej detekcie možnej manipulácie alebo zneužitia tachografov. Diaľková komunikácia na účely skorého odhalenia, nesmie v žiadnom prípade viesť k automatickým pokutám alebo sankciám pre vodiča alebo dopravný podnik. Príslušný kontrolný orgán môže na základe výmeny údajov rozhodnúť o vykonaní kontroly na vozidle a tachografe. Výsledok diaľkovej komunikácie nebráni kontrolným orgánom vykonávať náhodné cestné kontroly založené na systéme hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov zavedenom smernicou EÚ 2006/22/ES.

 •  Rozhranie s inteligentnými dopravnými systémami (ITS)

Tachografy vozidiel zaevidovaných po prvýkrát 36 mesiacov po nadobudnutí účinnosti podrobných ustanovení uvedených v článku 11 [5] môžu byť vybavené štandardizovaným rozhraním, ktoré umožňuje vonkajšiemu zariadeniu používať v prevádzkovom režime údaje zaznamenané alebo vytvorené tachografom, ak sú splnené tieto podmienky:

 • rozhranie nemá vplyv na pravosť a integritu údajov tachografu;
 • rozhranie je v súlade s podrobnými ustanoveniami uvedenými v článku 11 Nariadenia EP a Rady č. 165/2014;
 • vonkajšie zariadenie pripojené k rozhraniu získa prístup k osobným údajom vrátane údajov o geografickej polohe až po overiteľnom súhlase vodiča, ktorého sa tieto údaje týkajú.

Fórum pre tachografy

Zriadi sa fórum pre tachografy, aby sa podporil dialóg o technických otázkach týkajúcich sa tachografov medzi expertmi členských štátov EÚ, členmi výboru v zmysle nariadenie (EÚ) č. 182/2011. Fórum pre tachografy je otvorené pre expertov zo zainteresovaných tretích krajín, ktoré sú zmluvné strany dohody AETR. Do fóra pre tachografy sa pozvú zainteresované strany, zástupcovia výrobcov vozidiel, výrobcovia tachografov, sociálni partneri a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Fórum pre tachografy zasadá aspoň raz ročne.

Cestná nákladná a autobusová doprava bude na základe aplikácie tohto nariadenia komplexné monitorovaná a v kombinácií so systémami mýta a monitorovaním zo strany dopravcov bude jednou z najmonitorovanejších podnikateľských činností v EÚ.

 

Autor

1Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 1, 010 26, Žilina

 

Literatúra

[1]       POLIAK, M. – GNAP, J. : Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov, Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina, 2014

[2]        KEVICKÝ, D.- KALAŠOVÁ, A.: Satelitné navigačné systémy, 1. vydanie, Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina, 2004

[3]        Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

[4]        Report of Council of the European Union, Interinstitutional File: 2011/0196 (COD), Brussels, 8 December 2011, dostupné na internete: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18148.en11.pdf

[5]        NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.

[6]        GNAP, J.- HVIZDÁKOVÁ, Z.: Inteligentné záznamové zariadenie pre autobusy a nákladné cestné vozidlá, Svet dopravy, 24.3.2013, ASATECH, Bratislava, 2013, ISSN 1338-9629

[7]        KONEČNÝ, V.- GNAP, J.- POLIAK. M.: Informačné systémy v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve, 1. Vydanie, Žilinská univerzita v Žiline – EDIS vydavateľstvo ŽU, 2014, ISBN 978-80-554-0828-6

[8]       http://gpsworld.com/directions-2014-on-the-path-to-early-services/

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II.,ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. clanky obrazok

“Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ”

 

 

Share Button