DOPRAVA A JIT TECHNOLÓGIA

Použitie metódy just-in-time (JIT) pri riadení zásob má zásadný plyv na logistické činnosti na všetkých úrovniach. JIT je filozofia zameraná na znižovanie strát, redundanciou a neefektívnosti v rámci celého vý­robného systému. V kontextu dodávkového reťazca sa táto filozofia zameriava na odstraňovanie strát a redundanciou medzi obchodnými partnermi zapojenými do dodávkového reťazca, tj. strát a redundanciou, ktorá sa netýka bezprostredne samotnej spoločnosti. [4]

V rámci JIT sa zvyšuje význam dopravy ako zložky logistiky a sú na ňu kladené vysoké požiadavky:

 • kratšia a spoľahlivejšia doba prepravy,
 • sofistikovanejšia komunikácia,
 • menší počet dopravcov s dlhodobými vzťahmi,
 • efektívne navrhnuté dopravné prostriedky a zariadenia na manipuláciu s materiálom,
 • kvalitné rozhodovacie modely o použití dopravných prostriedkov (vlastné, verejné, zmluvné).

            V súčasnosti sa do povedomia dostáva nadstavba JIT systému, čo predstavuje implementáciu JIT do oddelenia nákupu. V rámci tohto systému umiestni dodávateľ svojho zamestnanca priamo do podniku zákazníka, kde pracuje ako plánovač alebo obchodník. Môžeme tak povedať, že dochádza k zlepšenej komunikácii, integrácii informácií so zákazníkom, a v neposlednom rade i úspore ľudskej práce v rámci oddelenia predaja.

[3]

Podľa štúdie Medzinárodného inštitútu pre aplikovanú systémovú analýzu (International Institute for Applied System Analysis- IIASA) je technológia JIT jedna z troch technológií, kedy doprava ako nositeľ fyzického premiestnenia môže významne intenzifikovať logistický reťazec.

Dodávateľské vzťahy v JIT sú výrazne ovplyvňované dopravným systémom. Typickým druhom dopravy pre prepravu JIT, vyžadujúcu rýchlosť a vysoký stupeň istoty dodania, je cestná doprava, uskutočnená po kapacitnej a kvalitnej sieti cestných komunikácií umožňujúcimi pomerne vysokou rýchlosťou dodania tovaru v režime „door to door“, ktorá tak nevytvára zásoby v dopravných prostriedkoch.

I napriek niektorým efektom dosadzovania implementácie JIT naráža na výrazné prekážky. V roku 1988 zverejnil IIASA správu, v ktorej upozorňuje na radu neduhov ku ktorému systém smeruje na [1]:

 • nekvalitnú a nedostatočnú cestnú infraštruktúru v Európe,
 • nevyhovujúcu štruktúru priemyslu pre implementáciu JIT vo väčšine krajinách (pôvodná filozofia predpokladá maximálnu prepravnú vzdialenosť 50km)

21Obrázok 1 Variabilita aplikácie JIT pre rôzne druhy distribúcie do distribučných spoločností

Ekonomické efekty zavedenia JIT:

 • 20-50% zvýšenie produktivity práce,
 • 80-90% skrátenie priebežnej doby výroby,
 • 20-40% zvýšenie využitia výrobného zariadenia,
 • 40-50% zníženie nákladov na poruchy, zmetky,
 • 8-15% zníženie nákladov na nákup, materiálu,
 • 50-90% zníženie nákladov na zásoby,
 • 30-40% zlepšenie využitia výrobných priestorov,
 • 75-90% zvýšenie kvality výroby.

Tabuľka 1 Princípy zavedenia JIT do podniku [2]

22

Prijatie opatrenia k rozvoju životného prostredia priaznivejších druhov dopravy, postupná internalizácia externých nákladov, recesia európskych železničných spoločností, rast počtu osobných automobilov a zvyšovanie prepravných výkonov dopravy so zväčšujúcim sa podielom dopravy cestnej pri minimálnom rozširovaní siete diaľnic a expresných komunikácií, vedie k neustálemu výrazne menia prístupy k rozvoju JIT mimo brány podniku.

Autor
[1] Ing. Iveta Kubasáková, PhD.- Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy, SR
 
Literatúra
[1]       LATÝN, P.: Filozofie Just in Time a její současné problémy,
[2]       STEHLÍK, A. – KAPOUN, J.: Logistika pro manažéry, Eko press, Praha, ČR, 2008, ISBN 978-80-86929-37-8.
[3]       MIČIETOVÁ, M.: Skladovacie procesy v kontexte uplatňovania logistických systémov v automobilovom priemysle, Dizertačná práca, ŽU v Žiline, Školiteľ: prof. Ing. Marián Šulgan, PhD.
[4]       Bruce Ferrin: “Planning J-I.T. Supply Operations: A Multiple Case Analysis”, joumal oj Business Logistics 15, no. 1 (994), s. 53-D9; Steven Demmy, Arthur B. Petrini, “MRP + JIT + TQM + TOC: A Path to World Class Management”, Logistics Spec­trum 26, no. 3 (Fall 19
Share Button