VÝCHODOSLOVENSKÉ VODNÉ TOKY A ICH POTENCIÁL PRE REKREAČNÚ PLAVBU V POSTCOVIDOVOM OBDOBÍ

Abstrakt: Východoslovenské vodné cesty, uzatvorené vodné plochy a ich hydrologické podmienky. Možnosť využitia týchto vodných tokov na rekreačnú plavbu. Pravidlá prevádzky plavidiel na vybraných východoslovenských tokoch a uzatvorených vodných plochách. Disponibilná flotila, prepravné relácie, plavebné obdobie, počet prepravených osôb a prepravné výkony. Náčrt možných rozvojových trendov.  Cestovný ruch na východnom Slovensku v postcovidovom období a jeho úloha v regionálnom rozvoji ...

NÁVRH MODERNIZÁCIE A ZVÝŠENIA KAPACITY TERMINÁLU INTERMODÁLNEJ PREPRAVY V BRATISLAVSKOM PRÍSTAVE

NÁVRH MODERNIZÁCIE A ZVÝŠENIA KAPACITY TERMINÁLU INTERMODÁLNEJ PREPRAVY V BRATISLAVSKOM PRÍSTAVE
Abstrakt: Význam prepravy kontajnerov celosvetovo dlhodobo rastie. Kontajner ako univerzálna intermodálna jednotka je ľahko manipulovateľná a skladovateľná a jej rôzne veľkostné alebo funkčné obmeny predstavujú najčastejšiu formu celosvetovej prepravy. Až 80 % svetového tovaru je prepravovaného po mori. Slovensko ako vnútrozemská krajina v centrálnej Európe musí prijať, spracovať a ďalej distribuovať všetky druhy tovarov v rôznej forme loženia. Keďže sme ...

Dunajské prístavy a ich prekládková činnosť

Dunajské prístavy a ich prekládková činnosť
Abstrakt: Rieka Dunaj patrí k významným európskym vodným cestám. Preprava nákladu na tejto vodnej ceste predstavuje významný faktor rozvoja pre 10 krajín Európy ležiacich pozdĺž jej toku. Mnohé z týchto krajín pochopili význam tejto vodnej cesty a začali so stavbou a rozvojom prístavov na jej brehoch. Napriek zložitým ekonomickým a politickým pomerom, ktoré panovali v týchto krajinách koncom minulého storočia, sa ...

Analýza súčasného stavu výletných plavieb v podmienkach EÚ

Analýza súčasného stavu výletných plavieb v podmienkach EÚ
Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou súčasného stavu výletných plavieb po vnútrozemských vodných cestách a po uzavretých vodných plochách v podmienkach EÚ. Cieľom príspevku je analyzovať flotilu plavidiel využívaných na jednodňové výletné plavby po riekach a jazerách, prieskum množstva výletných plavieb v súčasnosti a taktiež výskum faktorov vplývajúcich na objem prepráv. Autori sa zamerali na krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko ...

SLOVENSKÉ VNÚTROZEMSKÉ PRÍSTAVY A PREKLADISKÁ

SLOVENSKÉ VNÚTROZEMSKÉ PRÍSTAVY A PREKLADISKÁ
Vnútrozemské prístavy medzinárodného významu v súlade s pravidlami európskej Dohody o hlavných vodných cestách medzinárodného významu (AGN) musia spĺňať nasledovné technické a prevádzkové kritéria: Poloha na vodnej ceste medzinárodného významu. Dostatočne kapacitné napojenie na dopravné cesty železničnej i cestnej (diaľničnej) siete na trasách medzinárodného významu v zmysle príslušných európskych dohôd (AGC, AGR, AGTC). Ročná prekládková kapacita viac ako 0,5 ...

DUNAJ A JEHO HOSPODÁRSKY VÝZNAM PRE KRAJINY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

DUNAJ A JEHO HOSPODÁRSKY VÝZNAM PRE KRAJINY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY
Dunaj je druhou najdlhšou európskou riekou tečúcou krajinami strednej a juhovýchodnej Európy. Z hľadiska plavby je jednou z najdôležitejších európskych vnútrozemských vodných ciest. Najmä po slávnostnom otvorení prieplavu medzi Dunajom a Mohanom (Main-Donau Kanal) na európskom rozvodí nad Norimbergom v septembri 1992 už umožňuje nákladnú i osobnú prepravu tlačnými plavidlovými zostavami alebo motorovými loďami nielen ...

NEMECKÉ VNUTROZEMSKÉ PRIEPLAVY

NEMECKÉ VNUTROZEMSKÉ PRIEPLAVY
Nemecké vnútrozemské prieplavy a rieky sú využívané prevažne na prepravu nákladu a rekreačnú plavbu. Vodné cesty Nemecka sú napojené aj na iné vodné cesty Európy. Najznámejším prepojením je prepojenie riek Mohan a Dunaj prostredníctvom prieplavu Mohan – Dunaj. Týmto prepojením došlo k vytvoreniu vodnej cesty Rýn-Mohan-Dunaj dlhej viac ako 3 500 km. Táto vodná cesta spája Severné s ...

MOŽNOSTI NAPOJENA PSA PEUGEOT-CITROEN NA VÁŽSKU VODNÚ CESTU

MOŽNOSTI NAPOJENA PSA PEUGEOT-CITROEN NA VÁŽSKU VODNÚ CESTU
Základom infraštruktúry vodnej dopravy Slovenska a donedávna prakticky jediný tok využívaný pre vodnú nákladnú dopravu je Dunaj. Má medzinárodný režim plavby a tri prístavy – v Bratislave, Komárne a Štúrove. Dĺžka Dunaja na našom území je 172 km medzi ústiami riek Morava a Ipeľ. Rieka tvorí súčasne aj jeden z hlavných európskych dopravných koridorov s označením ...