PROCESNÝ MANAŽMENT AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ RIADENIA ŽELEZNIČNÉHO DOPRAVNÉHO PODNIKU

PROCESNÝ MANAŽMENT AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ RIADENIA ŽELEZNIČNÉHO DOPRAVNÉHO PODNIKU
Abstrakt: Cieľom procesného manažmentu je štandardizácia procesov, t. j. nastavenie jednotnej úrovne služieb a výkonnosti a jasné definovanie zodpovedností a kompetencií funkčných miest. Príspevok je zameraný na využívanie prvkov a základných výhod procesného manažmentu ako efektívneho nástroja na riadenie železničného dopravného podniku. Sú tu navrhnuté možnosti riešenia, plánovania a riadenia logistických procesov v konkrétnych podmienkach podnikov realizujúcich železničnú nákladnú dopravu. ...

MOŽNOSTI ZVÝŠENIA PRIEPUSTNEJ VÝKONNOSTI TRAŤOVÉHO ÚSEKU PREŠOV – DRIENOVSKÁ NOVÁ VES

MOŽNOSTI ZVÝŠENIA PRIEPUSTNEJ VÝKONNOSTI TRAŤOVÉHO ÚSEKU PREŠOV - DRIENOVSKÁ NOVÁ VES
Abstrakt: Doprava je vo všeobecnosti dôležitým aspektom hospodárskeho rozvoja a neoddeliteľnou súčasťou každodenného života spoločnosti. V oblasti verejnej dopravy sú aktivity vedené k vytvoreniu integrovaných dopravných systémov, ktoré majú za následok úsporu nielen peňažných prostriedkov, ale aj času, vo vzájomnej synergii. Traťový úsek Prešov – Drienovská Nová Ves sa nachádza medzi dvoma najväčšími mestami východného Slovenska, čo kladie ...

MOŽNOSTI AUTOMATICKEJ DIAGNOSTIKY KOĽAJOVÉHO ROŠTU

MOŽNOSTI AUTOMATICKEJ DIAGNOSTIKY KOĽAJOVÉHO ROŠTU
Abstrakt: Údržba železničnej infraštruktúry je nevyhnutnou súčasťou jej prevádzkovania a jej cieľom je zabezpečiť technický stav železničnej siete na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám na bezpečnú prevádzku železničnej dopravy. Neodmysliteľnou súčasťou údržby železničných tratí je ich pravidelná diagnostika, ktorej úlohou je včasná a presná identifikácia defektov na železničnej trati. Najčastejšie sa diagnostika železničných tratí na našom území ...

JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉM PRO PRAHU

JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉM PRO PRAHU
Abstrakt: Článek přináší informace o probíhajícím projektu komplexní změny a sjednocení informačního a navigačního systému pro Prahu a okolí, zahrnující všechny druhy pohybu po městě s cílem zvýšit podíl udržitelných způsobů dopravy (veřejná doprava, pěší chůze, cyklistika) na celkové dělbě přepravní práce a podpořit multimodální chování. Klíčová slova: informační systém, navigační systém, mobilita ve městech, ...

PLÁNOVANÉ ZRIADENIE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V PSK A KSK

PLÁNOVANÉ ZRIADENIE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V PSK A KSK
Abstrakt: Základný strategický dokument Slovenskej republiky pre oblasť verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy „Stratégia verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020“ definuje územie Košického samosprávneho kraja (KSK) a Prešovského samosprávneho kraj (PSK) ako tzv. funkčný región Východné Slovensko. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že najvýznamnejšie dopravné vzťahy v oboch krajoch sú práve medzi ...

STRATEGIE ROZVOJE PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ ŽELEZNICE V KONTEXTU UDRŽITELNÉ MOBILITY

STRATEGIE ROZVOJE PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ ŽELEZNICE V KONTEXTU UDRŽITELNÉ MOBILITY
Abstrakt: Železnice je klíčovým nástrojem pro řešení dopravy v Praze. Jedním z největších problémů metropole je trvalý nárůst dojížďky za prací a do škol, a to zejména z nejbližšího okolí, kdy počet cest přes hranici města se za deset let ztrojnásobil. Proto železniční doprava hraje významnou roli v Metropolitním regionu již dnes, každoročně roste počet ...

NÁVRH OBJEKTÍVNYCH KRITÉRIÍ URČOVANIA KRITICKÝCH INFRAŠTRUKTÚRNYCH PRVKOV V PODSEKTORE ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

NÁVRH OBJEKTÍVNYCH KRITÉRIÍ URČOVANIA KRITICKÝCH INFRAŠTRUKTÚRNYCH PRVKOV V PODSEKTORE ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Abstrakt: Doprava sa stala dennou potrebou ľudstva. Doprava je potrebná pri preprave obyvateľstva z domu do práce, alebo za rodinou, priateľmi, a zároveň  pri preprave komodít z miest určenia do cieľových miest. Ľudstvo ako také je závislé od všetkých druhov dopravy. Doprava je súčasťou sektorov kritickej infraštruktúry a má tieto podsektory – cestná doprava, letecká doprava, vodná doprava a ...

MARKETINGOVÝ PRIESKUM KVALITY SLUŽIEB IC VLAKOV V PODMIENKACH SR

MARKETINGOVÝ PRIESKUM KVALITY SLUŽIEB IC VLAKOV V PODMIENKACH SR
Abstrakt: Dopravné služby tvoria nevyhnutnú súčasť uspokojovania každodenných prepravných potrieb obyvateľstva. Hlavným cieľom poskytovateľov dopravných služieb je dosahovanie zisku a významným záujmom štátu je trvalo udržateľná mobilita. Trvalo udržateľná mobilita obyvateľstva je založená predovšetkým na využívaní ekologických druhov dopravy pri uspokojovaní prepravných potrieb obyvateľstva. Železničná osobná doprava sa radí medzi ekologicky menej náročné druhy dopravy a preto ...

KONCEPCIA TRVALO UDRŽATEĽNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY A INFRAŠTRUKTÚRY

KONCEPCIA TRVALO UDRŽATEĽNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY A INFRAŠTRUKTÚRY
Abstrakt: Vo verejnej osobnej doprave je možné zaznamenať viaceré negatívne skutočnosti a problémy najmä v oblasti prevádzky, organizácie a infraštruktúry. Tieto okolnosti postupne vedú k znižovaniu prepravných výkonov verejnej osobnej dopravy na úkor individuálnej automobilovej dopravy. Uvedený príspevok definuje globálne ciele pre rozvoj verejnej osobnej dopravy, poskytuje rámcový náčrt postavenia jednotlivých módov dopravy v osobnej doprave v súčasnosti a následne do ...

Dizajn sedadiel v dopravných prostriedkoch budúcnosti

Dizajn sedadiel v dopravných prostriedkoch budúcnosti
Z pohľadu pasažiera, cestujúceho v automobiloch a ďalších dopravných prostriedkoch, je sedadlo najdôležitejšou časťou, s ktorou prichádza bezprostredne do kontaktu. Význam ergonomicky dobre vyriešeného sedadla rastie s dĺžkou precestovaných kilometrov a času stráveným sedením v dopravnom prostriedku. Základné ergonomické požiadavky na sedadlo Sedadlo v dopravnom prostriedku by malo ponúkať dva spôsoby sedenia: statické, dynamické, aktívne, ...