KONTAJNEROVÉ TERMINÁLY NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV a ich obehové systémy

KONTAJNEROVÉ TERMINÁLY NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV a ich obehové systémy
Kontajnerové terminály (ďalej terminály) námorných prístavov sú miesta, kde dochádza k zmene druhu dopravy pri manipulácií s intermodálnymi nákladovými jednotkami. Okrem ich prekládky, stohovania a skladovania dochádza k ich plneniu, vyprázdňovaniu, oprave, údržbe a iným doplnkovým činnostiam. Základné časti kontajnerových terminálov Územie kontajnerových terminálov možno rozdeliť na tri základné časti (Obrázok 1): nábrežná manipulačná plocha, ...

NOVÉ NARIADENIE O TACHOGRAFOCH v cestnej doprave

NOVÉ NARIADENIE O TACHOGRAFOCH v cestnej doprave
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy nadobudlo ...

NOVÝ PRÍSTUP K RIADENIU BEZPEČNOSTI na železničných priecestiach

NOVÝ PRÍSTUP K RIADENIU BEZPEČNOSTI na železničných priecestiach
Priechody poskytujú prostriedky pre vozidlá, cyklistov, chodcov a zvieratá prejsť cez železničné trate. Existujú v krajinách po celom svete a v mnohých rôznych formách. V Slovenskej republike bolo v roku 2012 na prevádzkovanej železničnej infraštruktúre v aktívnom užívaní 2160 priecestí. Z nich 1072 je zabezpečených dopravnými značkami upozorňujúcich užívateľov verejnej pozemnej komunikácie na železničné priecestie a zvyšok ...

MONITOROVANIE PREPRAVY ŽIVÝCH ZVIERAT

MONITOROVANIE PREPRAVY ŽIVÝCH ZVIERAT
Možno si v súčasnej dobe stále neuvedomujeme, keď je monitorovanie nákladných vozidiel bežné a slúži najmä pre dispečerské riadenie v dopravných organizáciách a je stále nepovinné, že už od roku 2007 máme v štátoch Európskej únie povinné monitorovanie prepravy živých zvierat. Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností ...

PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA – III. ČASŤ

PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA – III. ČASŤ
Tento článok je zameraný na návrh riešenia spoplatnenia centrálnych mestských zón (CMZ) na základe skúseností z krajín, ktoré aplikovali túto formu spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Pripomeňme si, že navrhnutá metodika pozostáva z desiatich krokov. Tieto kroky je možné ďalej rozšíriť alebo aj rozčleniť, avšak sú chápané ako základ, z ktorého je potrebné vychádzať pri tvorbe systému mestského mýta v akomkoľvek ...

OPTIMALIZÁCIA LODNEJ PREPRAVY AUTOMOBILOV NA SLOVENSKU

OPTIMALIZÁCIA LODNEJ PREPRAVY AUTOMOBILOV NA SLOVENSKU
Zapojenie vodnej dopravy do logistických reťazcov automobiliek v rámci SR nie je nereálne. Potenciál rieky Dunaj po otvorení transeurópskeho spojenia Rýn-Mohan-Dunaj vzrástol a s nim aj intenzita prepravy nákladu po Dunaji. Vybudovaním prieplavu Rýn-Mohan-Dunaj vzniklo riečne prepojenie európskeho kontinentu v smere sever – juh a západ – východ a umožnilo priame spojenie Slovenska s najväčšími svetovými prístavmi v Nemecku, Holandsku a Belgicku. Prostredníctvom týchto ...

NOVÉ MOŽNOSTI INTEGROVANÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV v SR

NOVÉ MOŽNOSTI INTEGROVANÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV v SR
Potreba ľudí premiestniť sa rástla a rastie rýchlo, teda zabezpečenie schopnosti prepravy ľudí z miesta na miesto je stále aktuálne. Trh dopravných služieb je v súčasnosti charakterizovaný zvýšenou konkurenciou, kolísavým dopytom a kratším životným cyklom produktov. Táto skutočnosť vyvoláva tlak na manažérov dopravných spoločností na znižovanie nákladov a zvyšovanie výnosov. Jednou z nových možností zabezpečovania týchto produktov – prepráv vo ...

INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE LOGISTIKU V PODNIKU

INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE LOGISTIKU V PODNIKU
Logistika v dnešnej podobe v podniku znamená optimalizáciu informačných, finančných a materiálových tokov. Je to systém, ktorý v sebe spája mnohé čiastkové logistické činnosti, ako napr. skladovanie, doprava, administratíva… Tieto logistické činnosti by mali fungovať vo vertikálnej podobe ako podsystémy hlavného logistického systému podniku a následne v horizontálnej podobe fungovať a byť prepojené ako systematicky spolupracujúce logistické podsystémy. Tieto podsystémy tvoria ...

DOPRAVA A JIT TECHNOLÓGIA

DOPRAVA A JIT TECHNOLÓGIA
Použitie metódy just-in-time (JIT) pri riadení zásob má zásadný plyv na logistické činnosti na všetkých úrovniach. JIT je filozofia zameraná na znižovanie strát, redundanciou a neefektívnosti v rámci celého vý­robného systému. V kontextu dodávkového reťazca sa táto filozofia zameriava na odstraňovanie strát a redundanciou medzi obchodnými partnermi zapojenými do dodávkového reťazca, tj. strát a redundanciou, ...

EMISIE CESTNÝCH VOZIDIEL

EMISIE CESTNÝCH VOZIDIEL
Vo výfukových plynoch vozidiel spaľujúcich uhľovodíkové palivá sa vyskytujú plyny, ktoré vytvárajú skleníkový efekt a plyny a látky s nepriaznivým vplyvom na ľudský organizmus. Ich množstvo je priamo úmerné množstvu spotrebovaných palív. Znižovanie spotreby je tak jeden z najjednoduchších spôsobov, ako dosiahnuť zníženie množstva produkovaných emisií. Emisie Výfukové plyny sú zložené zo zmesí chemických látok, ktoré závisia ...