MIKROSIMULÁCIA DOPRAVNÉHO UZLA KAMENNÉ NÁMESTIE – NÁMESTIE SNP SO ZASTÁVKOU VIEDENSKÉHO TYPU V PRIESTORE PRED BUDOVOU MANDERLA

Abstrakt: Jednou z činností oddelenia dopravného inžinierstva Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy je aj modelovanie návrhov zmien organizácie dopravy pomocou dopravno – plánovacieho softvéru. Článok sa zaoberá mikrosimuláciou dopravného uzla Kamenné námestie – Námestie SNP, kde bola v minulom období navrhnutá zastávka viedenského typu pred budovou Manderla v rámci výstavby II. etapy električkovej trate do Petržalky.

Kľúčové slová: mikrosimulácia, VISSIM, zastávka viedenského typu

JEL: L91

MICROSIMULATION OF THE TRAFFIC NODE KAMENNÉ NÁMESTIE – NÁMESTIE SNP WITH VIENNA TYPE TRAM STOP IN FRONT OF THE MANDERLA  BUILDING

Abstract:  One of the Traffic Engineering Department activities of the Bratislava municipality is also modeling modifications in the organization of traffic using transport planning software. The article is about microsimulation of the Kamenné námestie – Námestie SNP traffic node, where a Vienna type stop in front of the Manderla building was planned within construction of II. stage tram line to Petržalka.

Keywords: microsimulation, VISSIM, Vienna type tram stop

1 Úvod

Mikroskopické simulácie dopravného prúdu na báze počítačovej simulácie sú v praxi využívané už niekoľko desiatok rokov. K ich značnému rozvoju došlo predovšetkým v poslednej dekáde, kedy rapídny rozvoj výkonného počítačového hardvéru aj programovacích jazykov umožnil vznik mnohých simulačných softvérov s rôznym prístupom k modelovaniu ľudského správania v dopravnom prúde. [2]

Mesto Bratislava v súčasnosti používa na dopravné modelovanie dopravno – plánovací softvér od spoločnosti PTV Group. Mikroskopické modely sú spracovávané v prostredí PTV VISSIM, dopravný model mesta je spracovaný a upravovaný pomocou softvéru PTV VISUM.

Obsahom tohto článku je reálny príklad spracovania mikrosimulácie pre dopravný uzol Kamenné námestie – Námestie SNP pomocou softvéru VISSIM. V rámci výstavby II. etapy električkovej trate do Petržalky bola navrhnutá zastávka viedenského typu v priestore pod budovou Manderla.

2  Mikrosimulácia dopravného uzla Kamenné námestie – Námestie SNP

Úlohou „Oddelenia dopravného inžinierstva“ bolo spracovať mikrosimuláciu s plánovaným umiestnením novovzniknutej zastávky viedenského typu v priestore pred budovou Manderla. Táto zastávka má v budúcnosti nahradiť zastávku na Námestí SNP a zastávku na Kamennom námestí (obe v smere do Petržalky), ktoré sú dočasného charakteru. Na obr. 1 je pohľad na križovatku.

Obr. 1 Dopravný uzol Kamenné námestie – Námestie SNP [3]

Obr. 2 Pohľad na priechod pre chodcov Laurinská – Dunajská 

Obr. 3 Pohľad na miesto navrhovanej električkovej zastávky zastávky

Dopravný uzol je súčasťou zóny s najvyššou dovolenou rýchlosťou vozidiel a električiek 30 km/h. Cestná dopravná signalizácia (CDS) na Kamennom námestí bola vypnutá na jar 2012. Cieľom bolo znížiť zdržanie električiek v centre mesta. V tomto priestore je aj čiastočné upokojenie dopravy, keďže sa v križovatkách vylúčili niektoré smery jazdy, prípadne sa zjednosmernili niektoré ulice. Vypnutie CDS bolo od začiatku hodnotené kladne – zvýšila sa plynulosť dopravy a pohyb chodcov. Viditeľne sa znížili zdržania chodcov na priechodoch. U chodcov zanikla príležitosť na porušovanie dopravných predpisov – vstupovanie do vozovky na červenú. Zlepšila sa priepustnosť križovatky pre električkovú dopravu, ktorej sa znížila doba zdržania.

Dopravným uzlom sú vedené linky električky č. 3, 4, 7, 9. V rannej špičkovej hodine prejde zastávkou Kamenné námestie smer Petržalka spolu 15 električiek. V popoludňajšej špičke je to 15 električiek. Zastávkou Námestie SNP smer Petržalka prejde v rannej špičkovej hodine spolu 16 električiek, v popoludňajšej špičkovej hodine spolu 16 električiek. Zastávkou pred budovou Manderla bude teda v rannej špičkovej hodine prechádzať 31 električiek a v popoludňajšej špičkovej hodine 31 električiek.

Schéma liniek v dopravnom uzle je na obr. 4.

Obr. 4 Schéma liniek v dopravnom uzle [4]

Dňa 25.04.2018 bol vykonaný smerový dopravný prieskum vozidiel a cyklistov v predmetnom dopravnom uzle. Na obr. 5 a obr. 6 je znázornené zaťaženie dopravného uzla pre rannú, resp. popoludňajšiu špičkovú hodinu.

Obr. 5 Zaťaženie dopravného uzla v rannej špičkovej hodine

Obr. 6 Zaťaženie dopravného uzla v popoludňajšej špičkovej hodine

Počas smerového dopravného prieskumu bol zároveň spracovaný aj prieskum intenzity chodcov na troch priechodoch pre chodcov v dopravnom uzle. Jednotlivé intenzity chodcov sú znázornené na obr. 7.

Obr. 7 Intenzity chodcov v dopravnom uzle Kamenné námestie – Námestie SNP

Počty nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich v deň prieskumu na zastávkach Kamenné námestie a Námestie SNP sú znázornené na obr. 8 a obr. 9. Zisťovali sa len intenzity na zastávkach, ktoré budú po uvedení zastávky pred budovou Manderla do prevádzky zrušené.

Obr. 8 Počty nastupujúcich/vystupujúcich na zastávke Kamenné námestie (smer Šafárikovo námestie)

Obr. 9 Počty nastupujúcich/vystupujúcich na zastávke Kamenné námestie (smer Šafárikovo námestie)

Mikroskopické modely sa zameriavajú na konkrétne vozidlo, jeho správanie (správanie vodiča), vlastnosti a vzájomné ovplyvňovanie sa s ostatnými vozidlami v dopravnom prúde. Základným predpokladom sú kvalitné podklady na detailnej priestorovej úrovni, napr. so spracovaním detailného geometrického usporiadania riešeného územia, rozmerov vozidiel, ich hmotnosť, maximálna rýchlosť či hodnoty zrýchlenia. Výstupy z modelu sú:

 • časové zdržanie vozidiel na dopravnej sieti,
 • rýchlosť vozidiel,
 • dĺžka kolón,
 • priepustnosť križovatiek a pod. [1]

Mikroskopické modely sú vhodné pre posúdenie návrhu infraštruktúry alebo dopravno-organizačného opatrenia v konkrétnej oblasti riešeného územia (napr. križovatka v časti mesta).

Ako podklad pre vytvorenie dopravnej siete so všetkými potrebnými parametrami bol použitý dopravný výkres zhotoviteľa projektu električkovej zastávky pred budovou Manderla (obr. 10). Následne sme v prostredí PTV VISSIM nastavili vhodnú mierku a zostavili dopravnú sieť. Do simulácie boli importované:

 • intenzity vozidiel a cyklistov z dopravného prieskumu,
 • smerovanie vozidiel a cyklistov po ploche križovatky,
 • intenzity chodcov na priechodoch pre chodcov,
 • linky MHD s odchodmi podľa aktuálneho cestovného poriadku v deň prieskumu,
 • redukcie cestovných rýchlostí podľa reálnej dopravnej situácie v území,
 • prednosti v jazde podľa aktuálnej organizácie dopravy v posudzovanom dopravnom uzle.

V súčasnosti v dopravnom uzle nie je v prevádzke cestná dopravná signalizácia, preto prednosti v jazde boli upravené na základe súčasnej organizácie dopravy. Chodcom na priechodoch pre chodcov bola automaticky pridelená prednosť pred osobnými vozidlami.

Obr. 10 Zameranie električkovej zastávky pred budovou Manderla

Mikrosimulácia bola spracovaná pre rannú aj popoludňajšiu špičkovú hodinu. Ranná špičková hodina bola v čase 7:00 – 8:00 a popoludňajšia špičková hodina v čase 16:00 – 17:00.

Na obr. 11 je znázornená situácia počas rannej špičkovej hodiny. Ako je už aj z obrázka viditeľné, vozidlá počas vjazdu električky do zastávky zastavia pred zastávkou, aby dali prednosť nastupujúcim a vystupujúcim z električky.


Obr.11 3D Pohľad na dopravnú situáciu v rannej špičkovej hodine

Na obr. 12 je znázornená situácia počas rannej špičkovej hodiny. Počas poobedňajšej špičkovej hodiny vzhľadom na vyššiu intenzitu vozidiel, ale najmä chodcov dochádza k spomaľovaniu dopravného prúdu hlavne na Špitálskej ulici (pôvodná zastávka Kamenné námestie – smer Petržalka).

Obr. 12 3D Pohľad na dopravnú situáciu v popoludňajšej špičkovej hodine

3 Záver

Úlohou Oddelenia dopravného inžinierstva bolo spracovanie mikrosimulácie pre dopravný uzol Kamenné námestie – Námestie SNP so zastávkou v priestore pred budovou Manderla. Na základe pozorovania mikrosimulácie spracovanej pre rannú aj popoludňajšiu špičkovú hodinu môžeme vysloviť nasledujúce závery:

 • V čase rannej špičkovej hodiny nedochádza k výraznejším zdržaniam v porovnaní so súčasným stavom,
 • V čase popoludňajšej špičkovej hodiny dochádza na Špitálskej ulici k nárazovým spomaleniam dopravného prúdu z dôvodu vyššej intenzity vozidiel, ale najmä chodcov, ktorí majú prednosť.

Jedným z problémov novej zastávky môže byť podobne, ako máme skúsenosti zo zastávky viedenského typu Blumentál fakt, že v čase príchodu električky sa môžu v priestore zastávky nachádzať vozidlá IAD, ktoré dávajú prednosť chodcom na priechode Laurinská – Dunajská.

4 Literatúra

 1. Metodická príručka k zostave dopravných modelov a dopravných prognóz, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 01/2019
 2. Príručka pre tvorbu a hodnotenie mikroskopických simulácií dopravy, AF-CityPlan, 12/2013
 3. www.maps.google.com
 4. www.dpb.sk


Autori:

Matúš KORFANT 1

Tituly a pôsobisko autorov:

1 Ing. Matúš Korfant, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie dopravného inžinierstva, Primaciálne nám. 1, 811 01, Bratislava, E-mail: matus.korfant@bratislava.sk

Share Button