SIMULOVANIE POŽADOVANÉHO DOPR. ODBORU VO VZŤHU K PREPRAVE AUTOMOBILOV NA ZÁKLADE METÓDY AHP

SIMULOVANIE POŽADOVANÉHO DOPR. ODBORU VO VZŤHU K  PREPRAVE AUTOMOBILOV NA ZÁKLADE METÓDY AHP
Analytická viacúrovňová metóda AHP poskytuje rámec pre prípravu účinných rozhodnutí v zložitých rozhodovacích situáciách, pomáha zjednodušiť a zrýchliť prirodzený proces rozhodovania. Pre realizáciu rozhodovacej analýzy je dôležité správne stanoviť: Cieľ rozhodovania, Kritéria rozhodovania, Varianty rozhodovania. Cieľ rozhodovania pozostáva z určenia  dopravného odboru, ktorý je pri preprave automobilov najvhodnejší v závislosti od vybraných kritérií. Pre aplikáciu ...

K EFEKTÍVNOSTI LOGISTICKÝCH PARKOV Il. časť

K EFEKTÍVNOSTI LOGISTICKÝCH PARKOV Il. časť
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti v aplikácii na logistické parky je nevyhnutné pre odôvodnenie potreby logistického parku a posúdenia jeho efektívnosti. Toto hodnotenie by malo byť vypracovávané investorom pre daný logistický park (projekt). Logistickým projektom sa pre tieto účely rozumie výstavba a modernizácia: logistických skladov, distribučných priestorov, polopriemyselných nehnuteľností a dopravnej infraštruktúry v rámci logistického projektu, administratívnych a reprezentačných častí ...

K PROBLEMATIKE EFEKTÍVNOSTI LOGISTICKÝCH PARKOV I. časť

Súčasná doba sa vyznačuje  turbulenciou, neistotou a politickou i  ekonomickou nestabilitou. Svetová ekonomika začína preto prijímať neistotu a riziko ako stále činitele pri riadení podniku. Logistika predstavuje prostriedok znižovania rizika a neistoty v podnikaní. Je definovaná ako interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá koordináciou, zosúladením prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale tiež tokov ...

RAILWAY TELEMATICS – FICTION OR REALITY?

RAILWAY TELEMATICS – FICTION OR REALITY?
The problem of data transmission is gaining increasing significance in rail transport. This sector of transport used to apply pioneer solutions, such as telegraphy; however, over the years modern technologies gave the railway (Poland) a wide berth. Nowadays, as more and more equipment used in the railway includes electronic and computer devices, it may be ...

POSÚDENIE VPLYVU AKTÍVNEJ PREFERENCIE MHD NA DOPRAVU VO VYBRANEJ ČASTI MESTA ŽILINA

POSÚDENIE VPLYVU AKTÍVNEJ PREFERENCIE MHD NA DOPRAVU VO VYBRANEJ ČASTI MESTA ŽILINA
Nárast individuálnej dopravy, ktorá je pre jej používateľov komfortnejšia, hlavne v čase dopravných špičiek v mestách s vysokou intenzitou dopravného prúdu, nepriaznivo vplýva na kvalitu prepravy a životné prostredie. Vznikajúce kongescie, tvorba výfukových plynov, hluku, znižujúca sa bezpečnosť, spomaľovanie dopravy, zdržania vozidiel na križovatkách a pod. Všetky tieto negatívne vplyvy individuálnej dopravy výrazne ovplyvňujú dopravu ...

NOVÉ TRENDY ZVYŠOVANIA PRIEPUSTNOSTI V KONTAJNEROVÝCH TERMINÁLOCH NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV

NOVÉ TRENDY ZVYŠOVANIA PRIEPUSTNOSTI V KONTAJNEROVÝCH TERMINÁLOCH NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV
Základnou výrobnou charakteristikou obchodného prístavu je jeho priepustnosť, pod ktorou sa rozumie maximálne množstvo nákladu, ktoré sa preloží prekládkovými zariadeniami prístavu medzi jednotlivými druhmi dopravy za sledované obdobie. Priepustnosť prístavu závisí od technického vybavenia, technológie prekládky a druhu prekladaného nákladu, typu a nosnosti plavidiel, resp. dopravných prostriedkov. [ZÁLEŽÁK, M.: Prístavy] Počas prekládky kontajnerov v kontajnerových ...

PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA – I. časť

PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA – I. časť
Tento článok je zameraný na návrh riešenia spoplatnenia centrálnych mestských zón (CMZ) na základe skúseností z krajín, ktoré aplikovali túto formu spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Zavedenie systému pre výber mýta v CMZ nesie so sebou aj riziko určitých prekážok a negatívnych dopadov. Pre úspešnú realizáciu konkrétneho projektu je potrebné zamerať sa najmä na technologické možnosti, rentabilitu a finančné možnosti, verejnú ...

Dopad celkovej a užitočnej hmotnosti na spotrebu a efektivitu prevádzky vozidiel

Dopad celkovej a užitočnej hmotnosti na spotrebu a efektivitu prevádzky vozidiel
Ponuka vozidiel cestnej dopravy na trhu je okrem iného determinovaná aj ich kategorizáciou, maximálnou povolenou celkovou hmotnosťou a hmotnosťou pripadajúcou na nápravy. Z podnikovo-hospodárskeho hľadiska je hlavným cieľom efektívneho plánovania vozidiel minimalizácia prevádzkových nákladov. Náklady na pohonné hmoty a náplne predstavujú v priemere od 25 až 35 % z celkových nákladov na prevádzku vozidla alebo jazdnej súpravy. Z celospoločenského pohľadu prínos ...

Inteligentné záznamové zariadenie pre autobusy a nákladné cestné vozidlá

Inteligentné záznamové zariadenie  pre autobusy a nákladné cestné vozidlá
Európska komisia dňa 19.júla 2011 vydala návrh nového nariadenia KOM(2011) 451, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady EHS č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Cieľom tohto nariadenia je zlepšenie systému tachografov na zabezpečenie bezpečnejšej, efektívnejšej a konkurencieschopnej cestnej dopravy, ako aj vzhľadom na ciele Bielej knihy o doprave z 28.3.2011. Inteligentné záznamové ...

Európska a národná podpora zavádzania IDS

Riadenie dopravy sa v súčasnosti pri neustále zvyšujúcich objemoch dopravy nezaobíde bez podpory informačných a komunikačných technológií, ktorých nosným prvkom sú inteligentné dopravné systémy (IDS). Využívanie IDS riadení dopravy vedie k zníženiu negatívnych dopadov z dopravy a má priaznivý dopad na zvýšenie jej bezpečnosti a plynulosti. Podmienky pre zavádzanie týchto systémov je potrebné vytvárať na všetkých úrovniach riadenia štátu. ...