Mobilné regále ako ďalší krok na ceste zvyšovania efektivity skladovej logistiky a distribučnej činnosti

Mobilné regále ako ďalší krok na ceste zvyšovania efektivity skladovej logistiky a distribučnej činnosti
Všeobecnou výhodou používania mobilných regálov ako súčasti skladovacích systémov je absencia potreby viacerých uličiek medzi jednotlivými regálmi alebo radmi regálov. Pri mobilných regáloch stačí jediná ulička, ktorú si obsluha skladu vytvorí podľa potreby presunutím regálov. To prináša významnú úsporu priestoru, ale aj zlepšenie prístupu obsluhy k naskladnenému materiálu. Mobilita je však výhodou aj pre regály ...

Vývoj v monitorovaní režimu práce vodičov cestnej nákladnej a autobusovej dopravy

Vývoj v monitorovaní režimu práce vodičov cestnej nákladnej a autobusovej dopravy
Režim práce vodičov nákladných vozidiel cestnej dopravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a autobusov  sa začal v Európe kontrolovať (monitorovať) od roku 1970  kedy bola prijatá Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave.  Bývalá Československá socialistická  republika k Dohode AETR pristúpila až 5. januára 1976 [1].  Základným cieľom tejto dohody bolo podporiť rozvoj a zlepšenie medzinárodnej autobusovej ...

EURÓPSKA NÁMORNÁ DOPRAVA V PODMIENKACH TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

EURÓPSKA NÁMORNÁ DOPRAVA V  PODMIENKACH TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
Doprava je kľúčovým faktorom modernej ekonomiky. S rastom ekonomiky a životnej úrovne rastú aj požiadavky na dopravné služby. V podmienkach EÚ sa predpokladá nárast výkonov cestnej nákladnej dopravy o viac ako 60 % a v nových 12 členských štátoch sa do roku 2020 očakáva jej zdvojnásobenie. Výsledkom budú dopravné zápchy, škody na životnom prostredí, nehody a hroziaca strata ...

MOŽNOSTI NAPOJENA PSA PEUGEOT-CITROEN NA VÁŽSKU VODNÚ CESTU

MOŽNOSTI NAPOJENA PSA PEUGEOT-CITROEN NA VÁŽSKU VODNÚ CESTU
Základom infraštruktúry vodnej dopravy Slovenska a donedávna prakticky jediný tok využívaný pre vodnú nákladnú dopravu je Dunaj. Má medzinárodný režim plavby a tri prístavy – v Bratislave, Komárne a Štúrove. Dĺžka Dunaja na našom území je 172 km medzi ústiami riek Morava a Ipeľ. Rieka tvorí súčasne aj jeden z hlavných európskych dopravných koridorov s označením ...

INTERAKCIA BEZPEČNOSTI A INTELIGENTNÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV

INTERAKCIA BEZPEČNOSTI A INTELIGENTNÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV
Analýzy nehodovosti na diaľniciach ukazujú, že približne 60 % smrteľných nehôd je spôsobených neskorou reakciou vodiča na prekážky, a ďalších asi 25 % je spôsobených nevhodnou technikou jazdy a neprispôsobením sa podmienkam komunikácie alebo zlý odhad. Veľmi dôležité je poskytovanie informácií vodičom nielen o kongesciách a nehodách, ale taktiež aj informácie o povrchu vozovky a viditeľnosti, o odstavených vozidlách na vozovke alebo ...

NÁRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRIESTOROVÝCH INFORMÁCIÍ A DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV PRE POTREBY HODNOTENIA GEOHAZARDOV PRI VÝSTAVBE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

NÁRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRIESTOROVÝCH INFORMÁCIÍ A DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV PRE POTREBY HODNOTENIA GEOHAZARDOV PRI VÝSTAVBE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
V súvislosti s čoraz intenzívnejším využívaním krajiny sa dostáva do popredia aj otázka zraniteľnosti ľudskej spoločnosti. Stále častejšie sa začínajú využívať na budovanie infraštruktúry aj územia doposiaľ využívané iba na poľnohospodárske účely. Ľudské aktivity a aj samotní ľudia sú potom stále častejšie vystavovaní deštruktívnym účinkom niektorých procesov prebiehajúcich v prírodnom prostredí. Vznik a priebeh týchto prírodných ...

MOŽNOSTI VYUŽITIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV PRE SKVALITŇOVANIE SLUŽIEB VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

MOŽNOSTI VYUŽITIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV PRE SKVALITŇOVANIE SLUŽIEB VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
Deľba prepravnej práce medzi individuálnou automobilovou dopravou a verejnou osobnou dopravou dosahuje pomer 70:30 v prospech individuálnej dopravy, pričom dlhodobým trendom v SR je klesanie počtu prepravených cestujúcich verejnou osobnou dopravou. Jedným z determinantov dopytu cestujúcich po verejnej doprave je aj kvalita dopravných služieb, medzi významné kritériá kvality patrí aj kritérium informovanosť. Aj prostredníctvom informačných systémov v podnikoch osobnej dopravy ...

NOVÝ JEDNOTNÝ PRÍSTUP KU KALKULÁCII SPOTREBY ENERGIE A EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

NOVÝ JEDNOTNÝ PRÍSTUP KU KALKULÁCII SPOTREBY ENERGIE A EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV Z DOPRAVNÝCH SLUŽIEB
Environmentálna prijateľnosť prevádzky vozidiel je v súčasnosti významným kritériom kvality dopravných služieb. Čoraz častejšie sa od dopravcov požaduje deklarovanie vplyvu ich činnosti na životné prostredie prostredníctvom vystavovania dokladov obsahujúcich konkrétne množstvá emisií škodlivín z dopravnej prevádzky, najmä emisií oxidu uhličitého (CO2) ako najrozšírenejšieho skleníkového plynu. Rôzne prístupy k výpočtu spotreby energie a produkcie emisií skleníkových plynov (GHG) z dopravnej ...

TECHNOLÓGIA ZIGBEE

TECHNOLÓGIA ZIGBEE
Doprava je fenomén, ktorý pozostáva z veľkého množstva na seba nadväzujúcich čiastkových javov tvoriacich jeden komplexný celok. Ľudská činnosť je v ňom primárna, lebo ovláda pohyb dopravných prostriedkov v priestore a čase. V ostatných rokoch vplyvom rastúcej životnej úrovne a ekonomického zvýhodňovania automobilovej dopravy dochádza k prudkému rozmachu individuálnej dopravy a súčasná komunikačná sieť prestáva vyhovovať. Napriek veľkým investíciám do rozvoja infraštruktúry, sa ...

KONTAJNEROVÉ TERMINÁLY NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV a ich obehové systémy

KONTAJNEROVÉ TERMINÁLY NÁMORNÝCH PRÍSTAVOV a ich obehové systémy
Kontajnerové terminály (ďalej terminály) námorných prístavov sú miesta, kde dochádza k zmene druhu dopravy pri manipulácií s intermodálnymi nákladovými jednotkami. Okrem ich prekládky, stohovania a skladovania dochádza k ich plneniu, vyprázdňovaniu, oprave, údržbe a iným doplnkovým činnostiam. Základné časti kontajnerových terminálov Územie kontajnerových terminálov možno rozdeliť na tri základné časti (Obrázok 1): nábrežná manipulačná plocha, ...