VYBRANÉ KRITÉRIA PRE DIZAJN DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV BUDÚCNOSTI

Bezpečná, rýchla a pohodlná cestná doprava je spoločensky čoraz žiadanejšia. Nárast vyrobených vozidiel, ktorých počet sa dnes odhaduje na 1,2 miliardy a ďalších na 1,6 miliardy motocyklov, postupuje rýchlejším tempom než je výstavba diaľnic a cestných komunikácií. Dochádza k priestorovému obmedzeniu, najmä v mestách, kde kvôli obytnej zástavbe nie je možné ďalej rozširovať cestnú sieť do viacerých cestných pruhov. Preťaženosť cestnej siete zvyšuje pravdepodobnosť dopravných nehôd, tvoria sa zápchy zvyšuje sa zaťaženie vodičov. Z toho dôvodu narastá dôležitosť tvorby kvalitných koncepčných dizajnérskych štúdií, ktoré od začiatku reflektujú na požiadavky budúcnosti. Dizajnérska tvorba v oblasti cestnej dopravy budúcnosti sa vyznačuje veľkou kreativitou. Samotné koncepčné dizajnérske štúdie vznikajú na základe rozmanitých inšpirácií. Podrobil som analýze vybranú vzorku 49 dizajnérskych koncepčných štúdií. Skúmal som z pohľadu dizajnu, že do akej miery bolo 7 vybratých kritérií hlavnou inšpiráciou pre ich vznik.

Kritéria vyhodnocovania trendov dizajnu

Pre vyhodnotenie trendov dizajnu dopravných prostriedkov v cestnej doprave som vybral nasledovné kritéria:

 1. kritérium bezpečnosti dopravných prostriedkov
 2. kritérium vplyvu ľudského faktora na bezpečnosť dopravy
 3. kritérium priepustnosti ciest
 4. kritérium aplikovania vedeckých poznatkov
 5. kritérium aplikovania rôznych druhov pohonov
 6. kritérium aplikovania organických tvarov pri dizajnérskych štúdiách
 7. kritérium aplikovania anorganických tvarov pri dizajnérskych štúdiách

Stručná charakteristika jednotlivých kritérií:

Ad 1. Z pohľadu ohrozenia človeka na zdraví sa v oblasti dopravných prostriedkov javí ako najdôležitejšie kritérium bezpečnosť dopravných prostriedkov. Neustálym vylepšovaním aktívnych a pasívnych prvkov bezpečnosti dopravných prostriedkov sa výrobcovia snažia znižovať a predchádzať dopravným nehodám.

Ad 2. Najslabším článkom v zabezpečení bezpečnej dopravy je ľudský faktor. Je známe, že percepčné limity človeka, únava a stres pri výkone riadiacich funkcií v doprave sú príčinou vyše 90 % dopravných nehôd.

Ad 3. Kritérium priepustnosti ciest najmä v mestách má rozhodujúci vplyv na rýchlosť a kvalitu cestovania.

Ad 4. Bez aplikovania vedeckých poznatkov a využitia technologického pokroku by boli realizácie dizajnérskych štúdií nemožné. Preto ich zohľadňovanie už pri tvorbe dizajnérskych koncepčných štúdií má rozhodujúci vplyv na dopad úrovne a kvality dopravy v budúcnosti

Ad 5. Druh pohonu je síce skrytou zložkou v útrobách dopravného prostriedku, ovšem vtláča rozhodujúcu pečať výsledným vlastnostiam dopravného prostriedku s rozšíreným vplyvom nielen na človeka, ale aj na životné prostredie. Jeho výber výrazne ovplyvňuje každé dizajnérske dielo.

Ad 6. Čerpanie inšpirácie pre dizajn dopravných prostriedkov z prírodných organických tvarov, sprevádza túto oblasť výrazne posledných 150 rokov.

Ad 7. Anorganické tvary ako motivujúce inšpirácie pri vytváraní dizajnérskych štúdií dopravných prostriedkov budúcnosti môžu tvoriť protiváhu k organickým tvarom, inokedy zase môžu byť vzájomne zosúladené do harmonického celku.

Analýza aplikácií kritérií

Z analýzy 49 štúdií jednotlivých koncepčných dizajnérskych návrhov vyplynulo 77 inšpirácií, nápadov, či nosných myšlienok, na základe ktorých boli jednotlivé koncepčné štúdie vytvorené. Ako ukážku vyberám po jednom reprezentantovi pre každé kritérium.

obr. 1. Volvo Concept Truck 2020, výrazne uplatnené kritérium bezpečnosti

obr. 1. Volvo Concept Truck 2020, výrazne uplatnené kritérium bezpečnosti. Dizajn: Volvo Truck Corporation

Ide o dlhé súpravy kamiónov riadené autopilotom, ktoré pôjdu nonstop tesne jedna za druhou po osobitných jednosmerných zelených diaľniciach. Tieto zelené koridory budú izolované od ostatnej dopravy, čo prinesie zvýšenie bezpečnosti, zníženie opotrebenia ciest, zníženie spotreby paliva a CO2.

obr.2. FCHV - Bus 2 – mestské dopravné prostriedky riadené autopilotom s vylúčením vplyvu ľudského faktora na bezpečnosť dopravy. Dizajn: Toyota

obr.2. FCHV – Bus 2 – mestské dopravné prostriedky riadené autopilotom s vylúčením vplyvu ľudského faktora na bezpečnosť dopravy.
Dizajn: Toyota

V jednom jazdnom druhu idú za sebou jedným smerom a v druhom jazdnom pruhu opačným smerom. Pohon je na vodík.

obr. 3. CCrab Electric Car, aplikovanie kritéria priepustnosti ciest, kinematika kolies umožňujúca manévrovateľnosť na malom priestore. Dizajn: Juha Pekka Rautio

obr. 3. CCrab Electric Car, aplikovanie kritéria priepustnosti ciest, kinematika kolies umožňujúca manévrovateľnosť na malom priestore.
Dizajn: Juha Pekka Rautio

Nezávislé natáčanie všetkých kolies je elektrické. To uľahčuje cestovanie v dopravných zápchach a manévrovanie na preplnených parkoviskách.

obr. 4. Hornet, hybrid využívajúci vedecké poznatky. Dizajn: Martin Gallo

obr. 4. Hornet, hybrid využívajúci vedecké poznatky.
Dizajn: Martin Gallo

Tento koncept je víziou dopravy v horizonte 2035 – 2045. Je to spojenie cestného vozidla s leteckou prepravou. Kolesá sú nastaviteľné ako vrtuľové listy.

obr. 5. Cadillac WTF, na pohon automobilu je použitý jadrový reaktor a ako palivo Tórium. Dizajn: Lawrence Kulesus

obr. 5. Cadillac WTF, na pohon automobilu je použitý jadrový reaktor a ako palivo Tórium.
Dizajn: Lawrence Kulesus

 8 gramov Tória stačí pre vlastníka takéhoto automobilu na celý život. Okrem toho sa uvoľní dostatok energie na dobíjanie batérií a ďalších zariadení. Ide o bezúdržbový servis po dobu viac ako 100 rokov.

obr. 6. 2085 Solenopsis, aplikovanie organických tvarov, inšpiráciou bolo telo mravca Dizajn: Borka Schwarzer

obr. 6. 2085 Solenopsis, aplikovanie organických tvarov, inšpiráciou bolo telo mravca
Dizajn: Borka Schwarzer

Dizajnérsky návrh so stavebnicovými modulmi, ktoré umožňujú rýchle opravy a bezpečný prístup k ovládačom. Revolučná konštrukcia pneumatík je z oteruvzdorných nanomateriálov, vybavená snímačmi povrchu cesty, vyhodnocované v reálnom čase. Kolesá sú rýchlo odpojiteľné aktivovaním magnetických generátorov.

obr. 7. EN-V Concept – harmonizácia anorganických a organických tvarov Dizajn: GM Holden

obr. 7. EN-V Concept – harmonizácia anorganických a organických tvarov
Dizajn: GM Holden

Ide o dvojmiestny elektromobil, vyjadrujúci hlavnú zásadu osobnej mobility, čím je sloboda. Bolo navrhnuté ako jasnejšie, čistejšie, múdrejšie a pohodlnejšie vozidlo pre mestá budúcnosti. Kolesá sú napájané 3 kWh elektromotorom z lítium – iontových článkov. Maximálna rýchlosť je 40 km/h a maximálny dojazd 40 km.

Vyhodnotenie aplikovania kritérií

Percentuálny výpočet aplikovania jednotlivých kritérií v cestnej doprave je znázornený v nasledovných grafoch:

Graf 1:

 Graf 2:

Graf 3:

Z uvedených grafov vyplýva, že najrozšírenejším kritériom, ktoré dizajnéri využívali, bolo aplikovanie vedeckých poznatkov, v prípade štúdií pre dopravné prostriedky cestnej nákladnej dopravy až do výšky 65 %. Naopak využitie kritéria bezpečnosti dopravných prostriedkov sa pohybuje pod úrovňou 20 %. Ešte kritickejšie možno hodnotiť využitie kritéria vplyvu ľudského faktora na riadenia dopravných prostriedkov, ktorý dosiahol maximálnu výšku 20 % pri hromadnej doprave.

Záver

Tvorba dizajnérskych štúdií dopravných prostriedkov budúcnosti sa musí výraznejšie orientovať na akceptovanie uvedených kritérií. Súčasný trend prechodu automobilov so spaľovacími motormi na elektromobily prinesie zníženie emisií a hluku, avšak nedokáže vyriešiť nahromadené problémy cestnej dopravy. Limitujúcim faktorom naďalej zostáva priepustnosť ciest a ďalší kvantitatívny nárast dopravných prostriedkov.


Autor:

Ing. Peter Bóna, externé doktorandské štúdium na Fakulte umení, Technickej univerzity v Košiciach, Letná 1/9, 040 01  Košice


Zoznam bibliografických odkazov

 • [obr.1] [ online]  Available on – URL:http://www.auto.pravda.sk/magazin/clanok/3862-odzvoni-volvo- vodicom- kamionov/
 • [obr.2] [ online]  Available on – URL:http://www.internetbakirkey.com/iste-yeni-nesil-otobus-tasalimlari-foto- galerisi-24418-p6.htm
 • [obr.3] [ online]  Avialable on – URL:http://www.digitaltrends.com/cars/best-concept-cars-of-2011
 • [obr.4] [ online]  Avialable on – URL:http://www.spicytce.com/2013/04/hornet-futuristic-transportation-
 • concept.html
 • [obr.5] [ online]  Available on – URL:http://www.boldride.com/ride//2009/cadillac-world-thorium-fuel-
 • concept/image/4
 • [obr.6] [ online]  Available on – URL:http://www.pinteres.com//cemanruss01/future-cars/
 • [obr.7] [ online]  Available on – URL:http://bbc.com/future/story/20131108-what-will-we-be-driving-in-2050

 

 

 

 

 

 

 

Share Button