Monitorovanie teploty v ložnom priestore nákladného vozidla

Dodržanie teplotných podmienok  najmä pri preprave rýchloskaziteľných potravín je veľmi dôležitou požiadavkou v rámci obchodných vzťahov, ale v záujme všetkých obyvateľov, ktorí chcú konzumovať nezávadné potraviny. Dodržiavanie teplotných podmienok sa vyžaduje aj pri preprave niektorých nebezpečných látok a pod. V súčasnosti ponúkajú pre zákazníkov najmä dopravcovia ale aj logistické spoločnosti možnosť online monitoringu teploty  vnútri ložného priestoru dopravného prostriedku resp. skladu, kde sa tovar (zásielka) zákazníka práve nachádza. Zákazníka ani nás spotrebiteľov často nezaujíma akým spôsobom bola monitorovaná požadované teplota. Aké sú presné meradlá, kde boli umiestnené snímače a pod. Preto v tomto príspevku analyzujeme požiadavky najmä na meracie prístroje, spôsob umiestnenia snímačov a ďalšie súvislosti.

1 Technické požiadavky na meracie prístroje

Požiadavky na meracie zariadenia na meranie okolitej teploty vzduchu a výrobku udáva v súlade s Nariadením komisie (ES) 37/2005 o monitorovaní teplôt ďalej podľa noriem:

 • STN EN 12830:2003 Prístroje na zaznamenávanie teploty pri preprave, skladovaní a distribúcií chladených, zmrazených a hlboko zmrazených/rýchlozmrazených potravín a zmrzliny. Skúšky, prevádzkové charakteristiky, spoľahlivosť.
 • STN EN 13485:2003 Teplomery na meranie vzduchu a teploty výrobkov pre dopravu, skladovanie, distribúciu chladených, mrazených, hlboko zmrazených, rýchlo zmrazených potravín a zmrzliny.
 • STN EN 13486:2004 Prístroje na zaznamenávanie teploty a teplomery pri preprave, skladovaní a distribúcií chladených, zmrazených a hlboko zmrazených/rýchlo zmrazených potravín a zmrzliny. Periodické overovanie.
 • STN EN ISO 22000:2005 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca.

Základné požiadavky normy STN EN 12830:2003

 • Každý záznamový prístroj musí byť natrvalo označený na puzdre záznamového prístroje nasledujúcimi údajmi:
 • Odkaz na STN EN 12830:2003
 • názov výrobcu alebo obchodná značka,
 • individuálna identifikácia výrobku,
 • vhodnosť pre skladovanie (S) alebo prepravu (T)
 • druh klimatického prostredia (A, B, C alebo D)
 • trieda presnosti (1 alebo 2)

Merací rozsah musí byť vhodný pre použitie alebo pre použité chladiace zariadenie. Vo všetkých prípadoch musí zodpovedať týmto medziam:

 • dolná medzná hodnota musí byť menšia alebo rovnaká – 25 °C
 • horná medzná hodnota musí byť menšia alebo rovnaká + 15 °C
 • meracie rozpätie musí byť väčšie alebo rovnaké 50 K

 

Tabuľka 1 Najväčšie dovolené chyby a rozlíšiteľnosť prístrojov [4]

Tabuľka 1 Najväčšie dovolené chyby a rozlíšiteľnosť prístrojov [4]

 

Maximálny interval záznamu pre prepravu:

 • 5 min pre dobu záznamu kratšiu ako 24 hodín,
 • 15 min pre dobu záznamu dlhšiu ako 24 hodín ale kratšiu alebo rovnakú ako 7 dní,
 • 60 minút pre dobu záznamu dlhšiu ako 7 dní.

Prístroje, ktoré sú používané na záznam teploty musia byť pravidelne overované a kalibrované podľa normy EN 13486.

Teplota potravín pri nakládke, počas prepravy a pri vykládke v akomkoľvek bode nákladu sa musí rovnať alebo byť nižšia než je stanovená.

Táto teplota by nemala byť vyššia ako maximálna stanovená teplota pre tie isté potraviny ak sú chladené.  V prepravnom dokumente musí byť uvedený celý názov potraviny, jej stav (či je mrazená alebo chladená) a požadovaná teplota a že sú určené na ďalšie spracovanie v mieste určenia. Takisto je Dohodou stanovený postup pre vzorkovanie a meranie teploty. „Kontrola by mala byť vykonávaná tak, aby potraviny neboli vystavené podmienkam zhoršujúcim bezpečnosť alebo kvalitu potravín. Meranie teploty by malo byť vykonávané v schladenom prostredí a s minimom zdržovania a prerušovania prepravných operácií.“

2 Kontrola potravín

Kľúčovým komunitárnym predpisom pre jednotný výkon úradných kontrol celého potravinového reťazca v Európskej únii je Nariadenie (ES)882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá. Toto nariadenie stanovuje všeobecné pravidlá pre vykonávanie úradných kontrol, ktoré sa realizujú v každej fáze výroby, spracovania a distribúcie.

Vzorkovanie

Vybrané typy obalov na meranie teploty musia byť také, aby ich teplota predstavovala najteplejší bod zásielky. Ak je potrebné vybrať vzorky počas vykládky, mali by sa vybrať štyri vzorky zvrchu a zospodu zásielky priľahlé k hrane otvárania dverí.  Ak je vzorkovanie vykonávané počas vykladania zásielky, mali by sa vzorky brať ešte aj zvrchu rohov zadnej časti zásielky, zo stredu, zo stredu čelnej plochy zásielky, z vrchu alebo zospodu rohov čelnej plochy zásielky (obrázok 1). [4]

 

Monitorovanie teploty

Monitorovanie teploty produktov na kontrolu sa vykonáva buď priamo alebo nepriamo. Priame meranie je buď deštruktívne alebo nedeštruktívne.

Pri chladených potravinách sa nedeštruktívne meranie vykonáva medzi debnami alebo medzi balením a malo by byť urobené so sondou s plochou hlavicou, ktorá umožňuje dobrý kontakt s povrchom, má nízku termálnu hmotnosť a vysokú tepelnú vodivosť. Umiestnenie tejto sondy by malo umožniť dostatočný tlak na dosiahnutie dobrého tepelného kontaktu, a dostatočná hĺbka vsunutia sondy by mala minimalizovať chyby vodivosti. Pri deštruktívnom meraní by mala byť použitá pevná sonda s ostrým hrotom. Sonda by mala byť vsunutá do stredu potravinového balíka a po dosiahnutí teploty teplotu treba odčítať a zaznamenať.

Pri mrazených potravinách sa nedeštruktívne meranie vykonáva rovnako ako pri chladených potravinách. Deštruktívne sa vykonáva tak, že najskôr sa do mrazeného výrobku musia vyvŕtať otvory do ktorých sa vsunie sonda. Priemer vyhĺbeného otvoru by mal byť prispôsobený sonde a vhodne uzatvorený. Hĺbka do ktorej bude vsúvaná sonda je závislý od druhu výrobku.

Povolené tolerancie pri meraní teploty sú:

Prevádzkové – v prípade zmrazených potravín alebo rýchlo zmrazených potravín krátky vzostup teploty do 3°C k teplote ustanovenej v prílohe 2 ATP a kapitole 2.3 tejto práce je povolený pre povrchovú teplotu potravín.

Metodologické nedeštruktívnym meraním sa môže povoliť tolerancia teploty max. o 22 °C po porovnaní odčítanej teploty k skutočnej nameranej teplote výrobku, osobitne vzhľadom k hrúbke dosiek obalu. Táto tolerancia sa nepoužije pri deštruktívnom meraní. [6]

Počas prepravy sa nedeštruktívne merania majú vykonať po nakládke do vozidla a výsledky sa musia zaznamenať do sprievodných dokumentov. Deštruktívne merania sa majú vykonať keď sa objaví problém. Ak je nevyhnutné vykonať meranie priamo počas prepravy (obrázok 2), vzorky sa odoberajú z vrchnej a spodnej časti zásielky, ktoré hraničia s okrajom každých dverí alebo páru dverí. Odoberanie vzoriek na meranie po vykládke tovaru je znázornené na obrázku 5. Keď sa vyberajú vzorky prvé by sa malo vykonať nedeštruktívne meranie a az na ich základe sa má rozhodnúť či bude deštuktívne meranie vykonané. Aplikuje sa totálna tolerancia 2,8 °C (2 °C na limitovanie postupu a 0,8 °C tolerancie pre systém. )

 

obr-1

Postup kontroly teploty ako odporúčanie pre inšpekciu rýchlo zmrazených potravín aj pred naložením aj počas vykládky je nasledovný:

Obrázok 2 Postup kontroly teploty [4]

Obrázok 2 Postup kontroly teploty [4]

Pred naložením a počas vykládky je odporúčaná zraková kontrola stavu potravín. Následne musia byť skontrolované sprievodné záznamy ku zásielke. Ak je porovnaná teplota so záznamníkmi správna nevykonáva sa kontrolné meranie. Ak sú nezrovnalosti medzi údajmi z termografov a údajmi v sprievodnej dokumentácií potom sa vykoná nedeštruktívne meranie. Ak nedeštruktívne meranie ukáže, že teplota je v tolerančnom limite, inšpekcia toto meranie ukončí. Ak je nedeštruktívne meranie mimo tolerančného limitu, je uskutočnené deštruktívne meranie.

3 Metrologické zabezpečenie prepravy potravín

Z hľadiska zabezpečenie nezávadnosti potravín a zabezpečenia zdravia spotrebiteľa je nutné monitorovanie teploty. Výsledkom nedodržania teploty môže byť škodlivý vplyv na kvalitu vrátane ich skazenia. Tomuto sa dá predísť vytvorením systému riadenia teploty. Tento systém zabezpečuje, že meranie teploty v chladiarenskom reťazci je kontrolované a efektívne monitorované. [5]

Analógové alebo mechanické zapisovače- s grafickým záznamom na špeciálny papier (termopapier)

Elektronické záznamníky teploty- záznamníky môžu teplotu vzorkovať v prednastavených intervaloch a ukladať do vlastnej pamäte.

Avšak v súčasnej dobe sa čoraz viac vyžaduje monitoring teploty v reálnom čase. Preto spoločnosti vyvíjajúce meracie zariadenia takéto služby svojim zákazníkom musia zabezpečovať. Informácie , ktoré sú získané v reálnom čase sú oveľa cennejšie, pretože na základe nich možno vykonať okamžitý zásah. Základom bezdrôtového prenosu sú napríklad zariadenia, ktoré využívajú RFID technológiu. Takisto je možné pri bezdrôtovom prenose údajov sledovať napr. otvorenie dverí nákladného priestoru vozidla či vlhkosť . [3]

V dlhých prepravných prostriedkoch (nad 6 metrov) sa odporúča zabezpečiť vzduchové potrubie tak, aby chladiaci vzduch prúdil až k zadnej časti vozidla. V prepravnom priestore sa odporúča umiestniť dva snímače. Jeden meria teplotu vracajúceho sa vzduchu a druhý je umiestnený v stropnom potrubí, v druhej až tretej štvrtine dĺžky vozidla. Rozdiely medzi týmito dvoma teplotami informujú o činnosti chladiaceho zariadenia. V prípade ak sú rozdiely veľké alebo kolísavé, znamená to nedostatočné chladenie, nesprávne uloženie paliet alebo dlho otvorené dvere. Záznamník teploty môže byť umiestnený v kabíne vodiča alebo z vonkajšej strany blízko chladenia. [4]

Na obrázku 3 je možné vidieť záznamník teploty od spoločnosti Carrier- TransicoldDatacoldT.

Obrázok 3 Záznamník teploty (termograf) [zdroj autori]

Obrázok 3 Záznamník teploty (termograf) [zdroj autori]

 Zodpovedajúce údaje o teplote prepravovaného nákladu poskytujú merania teploty vzduchu vracajúceho sa do chladiacej jednotky, za predpokladu primeraného toku vzduchu po celej dĺžke vozidla.

V súčasnosti je dôležité aby monitorovanie teploty bolo pokryté aj spoločnosťou zabezpečujúcou GPS monitoring vozidiel u daného dopravcu. Pri prepravách chladených a mrazených potravín je zo strany dopravcov daná požiadavka aj na monitorovanie teploty počas prepravy a to online. Preto aby si dopravca v ktoromkoľvek bode mohol skontrolovať teplotu prepravovaného nákladu. Spoločnosť SCHMITZ Cargo telematics poskytuje v spolupráci s MMS, dcérskou spoločnosťou T-system novú infraštruktúru s novým internetovým portálom, najmodernejšiu databázovú štruktúru a efektívnu telematickú centrálu, kde sa tieto informácie nachádzajú. Pretože táto spoločnosť poskytuje svoje služby a to predaj chladiarenských návesov a chladiarenských jednotiek do návesov a je jednou z najväčších poskytovateľov týchto služieb v Európe.

V SR v Českej republike poskytujú služby GPS monitoringu aj nákladnej dopravy nasledovné spoločnosti, ktoré majú vo svojom produktovom rade aj monitoring teploty:

 • CSM monitoring (monitoringvozidiel.sk); [9]
 • KomTeS Chrudim, s.r.o.
 • Commander Systems s.r.o.
 • ATLAS Europes.r.o.
 • INFOCAR a.s.
 • X-track spol. s.r.o. (www.monitoringvozidla.sk)
 • Dispečer

 

Napríklad, spoločnosť CSM monitoring s.r.o. Bratislava poskytuje kompletné sledovanie teploty v nákladnom priestore vozidla. Ukážka výstupu z monitorovania teploty sa nachádza na obrázku 4. Ako je možné vidieť, sledovanie teploty sa dá vygenerovať aj grafom, a teda dopravné a logistické spoločnosti prípadne priamo zákazníci môžu kontrolovať teplotu v danom bode a čase prepravy.

Obrázok 4 Ukážka on-line monitoringu teploty spoločnosti CSM monitoring [zdroj: spoločnosť CSM monitoring a [9]

Obrázok 4 Ukážka on-line monitoringu teploty spoločnosti CSM monitoring [zdroj: spoločnosť CSM monitoring a [9]

Monitorovanie vozidiel je v súčasnej dobe nevyhnutnou požiadavkou zo strany dopravcov ale i ostatných spoločností zúčastnených v prepravnom reťazci. Meranie teploty sa môže vykonať aj priamym vzorkovaní pre zistenie konkrétnej teploty. Pri preprave chladených a mrazených potravín je nevyhnutné aj monitorovanie teploty v prepravnom priestore prepravného alebo dopravného prostriedku. Preto spoločnosti poskytujúce monitoring vozidiel dopĺňajú svoje služby o ďalšie možnosti, napr. tankovanie vozidiel a ich spotreba, otvorenie dverí a v tomto prípade dôležité monitorovanie teploty. Čidlá sa umiestňujú bežne dopredu a dozadu návesu, kde je najnižšia a najvyššia teplota. Praktické skúsenosti z merania teploty pomocou štyroch čidiel budú publikované v nadväzujúcom príspevku. Umiestnenie čidiel a druh meracieho prístroja je dôležitý pre presnosť nameraných hodnôt. Preto aj tí čo ponúkajú rôzne monitorovacie systémy by mali vychádzať  z požiadaviek Dohody ATP a predpisov EÚ a SR.


Autori:

Jozef Gnap1, Dominika Rovňaníková2

Tituly a pôsobisko autorov:

1 prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, E-mail:jozef.gnap@fpedas.uniza.sk

2 Ing. Dominika Rovňaníková, Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, E-mail: dominika.rovnanikova@fpedas.uniza.sk


Literatúra

[1]        KONEČNÝ, V., Nástroje a metódy manažérstva kvality, Návody na cvičenia z predmetu manažment kvality, Žilinská univerzita v Žiline; ISBN 978-80-554-0601-5

[2]        KEREKRÉTY,J: HACCP v praxi. Pravidlá hygieny stravovacíchslužbáchpodľapožiadaviek EÚ, Nakladatelstvi Dr. JosefRaabe, s.r.o, o.z., 2004, ISBN: 80-89182-01-1

[3]        Zájem o telematiku pro návěsy narůstá, Temelatika, Silniční doprava, 21. července 2016, Dopravní noviny, Praha 2016

[4]        Metrologické zabezpečenie potravín; Názov projektu: Poradenstvo pri uplatnení legislatívy v oblasti meradiel Zmluva č. 200501746402-01-01-0001, manuál

[5]        Správa z vykonanej analýzy súčasného stavu  oblasti chladených a hlboko zmrazených potravín; Názov projektu: Poradenstvo pri uplatnení legislatívy v oblasti meradiel Zmluva č. 200501746402-01-01-0001

[6]        Dohoda o medzinárodnej prepravy skaziteľných potravín a o špeciálnych dopravných a prepravných prostriedkoch používaných na tieto prepravy (ATP), OSN

[7]        TANNER, D.: Foodquality, storage and transport; StartAfreshLimited, Mount Maunganui, New Zeland, 2016 ElsevierInc

[8]        www.testo.org(https://www.testo.org/resources/media/global_media/produkte/saveris/Saveris-868MHz-0981-8114.pdf)

[9]        Inteligentné riešenie dopravy: http://monitoringvozidiel.sk/monitoring-vozidiel/monitoring-nakladnej-dopravy.html;

[10]       GNAP, J.:  Medzinárodná cestná nákladná doprava, 2. vydanie, Žilinská univerzita v Žiline v EDIS vydavateľstvo Žilinskej univerzity; 2003

[11]       KŘIVDA, V.- OLIVKOVÁ, I.- PAĽO, J.- RICHTÁŘ, M.: Dopravní telematika Žilinská univerzita v Žiline v EDIS vydavateľstvo Žilinskej univerzity; 2009

[12]       KONEČNÝ, V.- GNAP, J.- POLIAK, M.:  Informačné systémy v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve, 1. vydanie, Žilinská univerzita v Žiline v EDIS vydavateľstvo Žilinskej univerzity; ISBN 978-80-554-0828-6

 

vyskumne-aktivity

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II., ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Share Button