Aspekty ovplyvňujúce voľbu technológie mestského mýtneho systému – II. časť

Aspekty ovplyvňujúce voľbu technológie mestského mýtneho systému – II. časť
Prvá časť článku bola venovaná krokom nasadzovania mestského mýtneho systému a možným technologickým riešeniam takéhoto systému. Druhá časť pojednáva o aspektoch, ktoré majú vplyv na výber technológie mestského mýtneho systému. Aspekty ovplyvňujúce voľbu technológie Táto časť sumarizuje charakteristiky súboru aspektov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv z hľadiska viackriteriálneho rozhodovania sa o type použitej technológie nasadzovaného mestského ...

SLEDOVANIE NEBEZPEČNÝCH NÁKLADOV POMOCOU SATELITNÝCH MÝTNYCH SYSTÉMOV

SLEDOVANIE NEBEZPEČNÝCH NÁKLADOV POMOCOU SATELITNÝCH MÝTNYCH SYSTÉMOV
Dopravná infraštruktúra je jedným z kľúčových ukazovateľov vyspelosti štátu. Tvorí nielen neoddeliteľnú súčasť života obyvateľov, ale tiež jej rozvoj prispieva k zvýšeniu zamestnanosti a podmieňuje tak ekonomický rast a konkurencieschopnosť krajiny, podporuje cestovný ruch a dokáže zabezpečiť prílev zahraničných investícií. Slovenská republika progresívne investuje najmä do cestnej infraštruktúry (nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest, výstavba ...

Aspekty ovplyvňujúce voľbu technológie mestského mýtneho systému – I. časť

Aspekty ovplyvňujúce voľbu technológie mestského mýtneho systému - I. časť
Voľba technologického riešenia je dôležitým krokom pri nasadení systému mestského mýta. Treba si však uvedomiť, že voľba technológie nie je prvotný krok pri nasadzovaní systému. V zásade platí to, čo platí pri nasadzovaní akéhokoľvek mýtneho systému a to, že technológia nemá predurčovať ostatné aspekty predmetného systému. Opak by mal byť pravdou. Teda, že technologické riešenie ...

MOŽNOSTI APLIKÁCIE SIMULÁTOROV VEDENIA VOZIDIEL CESTNEJ DOPRAVY

MOŽNOSTI APLIKÁCIE SIMULÁTOROV VEDENIA VOZIDIEL CESTNEJ DOPRAVY
So simulátormi jazdy (trenažérmi) sa stretli skoro všetci držitelia vodičských preukazov ako súčasti praktického výcviku vedenie motorového vozidla. Aj podľa smernice 2003/59/ES EP a Rady o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, každý uchádzač o získanie kvalifikačnej karty vodiča musí osobne viesť aspoň 20 hodín vozidlo príslušnej kategórie ...

INTELIGENTNÉ VOZIDLÁ A ICH BUDÚCNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE

INTELIGENTNÉ VOZIDLÁ A ICH BUDÚCNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE
Narastajúca potreba ľudskej mobility je jedným z prejavov bohatej spoločnosti a ekonomickej úspešnosti ľudského správania. Keď sa zamyslíme nad ľudským správaním, tak si treba položiť otázku, či tento nárast potreby mobility je rozumovo opodstatnený. Či skutočne vyššia miera mobility vedie k ďalšiemu ekonomickému úspechu a ľudskému šťastiu, alebo či nárast tejto potreby naopak neznižuje celkové ...

MONITOROVANIE PREPRAVY SUROVÉHO MLIEKA

MONITOROVANIE PREPRAVY SUROVÉHO MLIEKA
Surové mlieko je základnou surovinou pre každú výrobnú mliekarenskú spoločnosť. Táto surovina je nezastupiteľnou zložkou vo výrobnom procese. Mliekarenské spoločnosti nakupujú surové mlieko od prvovýrobcov surového kravského mlieka (farmárov). Preprava surového mlieka sa uskutočňuje väčšinou v pravidelných 24 (resp. 48)-hodinových cykloch podľa zvozného plánu. „Surové mlieko“ znamená mlieko produkované sekréciou mliečnej žľazy zvierat chovaných na farmách, ...

Vývoj v monitorovaní režimu práce vodičov cestnej nákladnej a autobusovej dopravy

Vývoj v monitorovaní režimu práce vodičov cestnej nákladnej a autobusovej dopravy
Režim práce vodičov nákladných vozidiel cestnej dopravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a autobusov  sa začal v Európe kontrolovať (monitorovať) od roku 1970  kedy bola prijatá Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave.  Bývalá Československá socialistická  republika k Dohode AETR pristúpila až 5. januára 1976 [1].  Základným cieľom tejto dohody bolo podporiť rozvoj a zlepšenie medzinárodnej autobusovej ...

INTERAKCIA BEZPEČNOSTI A INTELIGENTNÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV

INTERAKCIA BEZPEČNOSTI A INTELIGENTNÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV
Analýzy nehodovosti na diaľniciach ukazujú, že približne 60 % smrteľných nehôd je spôsobených neskorou reakciou vodiča na prekážky, a ďalších asi 25 % je spôsobených nevhodnou technikou jazdy a neprispôsobením sa podmienkam komunikácie alebo zlý odhad. Veľmi dôležité je poskytovanie informácií vodičom nielen o kongesciách a nehodách, ale taktiež aj informácie o povrchu vozovky a viditeľnosti, o odstavených vozidlách na vozovke alebo ...

MOŽNOSTI VYUŽITIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV PRE SKVALITŇOVANIE SLUŽIEB VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

MOŽNOSTI VYUŽITIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV PRE SKVALITŇOVANIE SLUŽIEB VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
Deľba prepravnej práce medzi individuálnou automobilovou dopravou a verejnou osobnou dopravou dosahuje pomer 70:30 v prospech individuálnej dopravy, pričom dlhodobým trendom v SR je klesanie počtu prepravených cestujúcich verejnou osobnou dopravou. Jedným z determinantov dopytu cestujúcich po verejnej doprave je aj kvalita dopravných služieb, medzi významné kritériá kvality patrí aj kritérium informovanosť. Aj prostredníctvom informačných systémov v podnikoch osobnej dopravy ...

TECHNOLÓGIA ZIGBEE

TECHNOLÓGIA ZIGBEE
Doprava je fenomén, ktorý pozostáva z veľkého množstva na seba nadväzujúcich čiastkových javov tvoriacich jeden komplexný celok. Ľudská činnosť je v ňom primárna, lebo ovláda pohyb dopravných prostriedkov v priestore a čase. V ostatných rokoch vplyvom rastúcej životnej úrovne a ekonomického zvýhodňovania automobilovej dopravy dochádza k prudkému rozmachu individuálnej dopravy a súčasná komunikačná sieť prestáva vyhovovať. Napriek veľkým investíciám do rozvoja infraštruktúry, sa ...