NÁVRH APLIKÁCIE TECHNOLÓGIE NFC V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE

Technológia Near Field Communication (NFC) ako nový trend vo svete informačných technológií má široký vplyv vo všetkých sférach života. Technológia si nachádza čoraz väčšie uplatnenie vo verejnej osobnej doprave, čo potvrdzujú rôzne systémy s použitím technológie NFC naprieč celou Európou. Vďaka komunikácií na krátku vzdialenosť ponúka technológia NFC do života užívateľov komfort a mobilitu, okrem toho prináša veľké množstvo výhod pre všetky zúčastnené subjekty. Dopravcovia môžu vďaka tejto technológií rozšíriť svoje portfólio služieb o úplne nové služby, ktoré im ponúka táto technológia.

Článok je zameraný na dva návrhy implementácie NFC technológie do železničnej osobnej dopravy v SR a to s názvom „Železničná národná karta“ a „Cestuj jednoducho“. Implementácia NFC technológie v železničnej osobnej doprave prinesie veľa benefitov pre štát, dopravcov či cestujúcich. Pod týmito benefitmi možno chápať:

 • urýchlenie vybavenia cestujúcich,
 • menšia čakacia doba v rade na cestovné doklady,
 • možný nárast nových zákazníkov,
 • nové možnosti produktov vďaka technológii NFC,
 • lepšia kolekcia dát,
 • ekologický systém.

Systém „Železničná národná karta“

Ako prvý návrh implementácie technológie NFC v železničnej osobnej doprave je vytvorenie komplexného systému „železničná národná karta“ založeného na bezkontaktnú čipovú kartu (ďalej BČK), ktorý by sa implementoval postupne na celú železničnú sieť.

Návrh systému „železničnej karty“ možno rozdeliť do dvoch fáz:

 • pred implementáciou technológie, (prípravná)
 • po implementácií. (používania)

Fáza pred implementáciou technológie

V prvej fáze návrhu treba vyriešiť všetky náležitosti, aby sa systém mohol implementovať na sieť a začať využívať. Návrh by mal vyplývať z rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a dopravného úradu o vytvorenie systému „Železničná karta“ na báze BČK. Cieľom tohto rozhodnutia je zvýšenie rýchlosti vybavenia cestujúcich a zatraktívnenie železničnej osobnej dopravy a potenciálny nárast prepravených osôb.

Ako prvý krok tejto iniciatívy k vytvoreniu systému je vytvorenie nového subjektu, ktorého úlohou by bolo vytvorenie a prevádzkovanie systému, koordinácia a prerozdeľovanie príjmov ostatným subjektom. Zároveň úlohou tohto subjektu by bolo vybranie vhodných dodávateľov techniky potrebnej na správne fungovanie systému.

Vytvorenie tohto subjektu je podmienené aj tým, že do systému spadajú všetci dopravcovia prevádzkujúci železničnú osobnú dopravu v Slovenskej republike. Vzhľadom na to, že niektoré vlaky sú medzištátne, prípadne komerčného charakteru, v tomto návrhu sa uvažuje len s vnútroštátnymi vlakmi a medzištátnymi vlakmi len na trase a na území Slovenskej republiky.

Systém „Železničná národná karta“ by využíval technológiu check-in/check-out. Na základe tejto technológie by bolo potrebné v železničných staniciach a zastávkach inštalovať vhodnú techniku.  Na všetkých železničných staniciach a zastávkach by sa inštalovali voľne stojacie čítacie zariadenia umiestnené v prístupových častiach na nástupiská. Zároveň je potrebné, aby boli nainštalované stacionárne predajné automaty, ktoré by v určitých staniciach nahradili osobné pokladne. Následne by bola potreba preškolenia zamestnancov, aby vedeli usmerňovať cestujúcich v začiatkoch projektu.

Celý tento proces je vyjadrený vývojovým diagramom zobrazenom na obrázku 1.

obrázok 1 - Vývojový diagram prípravnej fázy

Obrázok 1: Vývojový diagram prípravnej fázy (zdroj: autor)

Na základe tohto procesu je možno implementovať vybranú technológiou a je možné ju začať využívať. Spôsob používania a podmienky sú popísane v nasledujúcej podkapitole.

Fáza po implementácií (používania)

Keďže systém by bol založený na BČK, po implementácií technológie by si musel každý cestujúci obstarať vlastnú BČK. Na výber by mal cestujúci z dvoch možností:

 • obyčajná karta,
 • osobná karta.

Obyčajná karta by bola určená pre príležitostných cestujúcich, ktorí nevyužívajú železničnú osobnú dopravu pravidelne. BČK by bola za poplatok 2€ s platnosťou na 5 rokov. Karta by využívala základnú tarifu dopravcov bez nároku na zľavy. Karta by bola prenosná na ďalšie osoby.

Osobná BČK by bola určená pre žiakov/študentov, pracujúcich ľudí, ktorí využívajú železničnú osobnú dopravu na dochádzanie do práce, ďalej pre dôchodcov, ZŤP osoby a iné skupiny osôb. BČK by bola vydaná na základe vyplnenia osobných údajov a fotografie príslušnej osoby. U skupín, ktoré by mali nárok na zľavu by bolo potrebné priložiť tlačivo potvrdzujúce nárok na zľavu.

Použitie

Využívať BČK v systéme „železničná národná karta“ by bolo možné u všetkých dopravcov prevádzkujúcich železničnú osobnú dopravu na Slovensku. BČK by bolo možné využiť dvomi spôsobmi:

 • na základe vopred zakúpeného cestovného dokladu,
 • spôsobom „plať ako cestuješ“.

Oba spôsoby fungujú na základe modelu predplatného, čo znamená, že cestujúci má cestovný doklad, respektíve vloženú hotovosť na BČK. Cestovať na vopred zakúpený a uložený cestovný doklad na BČK by mohol cestujúci u všetkých dopravcov. Cestovný doklad by si cestujúci mohol zakúpiť v osobných pokladniciach, v stacionárnych automatoch alebo cez internet. Cestujúci by musel na začiatku každej cesty vykonať check-in a na konci cesty check-out. Na základe týchto úkonov by mohol clearingový operátor prerozdeľovať príjmy medzi jednotlivých dopravcov. Pri komerčných vlakoch dopravcov Regiojet, Arriva a LEO express systém by pridelil platby dopravcom automaticky na základe vopred zakúpeného cestovného dokladu, ktorý je zároveň vydávaný aj s rezerváciou ku konkrétnemu miestu na sedenie v príslušnom vlaku. Na základe tejto skutočnosti to systém dokáže rozoznať a zároveň z tohoto dôvodu by nebolo možné využívať v týchto vlakoch spôsob cestovania „plať ako cestuješ“. Na obrázku 2 je znázornený vývojový diagram spôsobu prepravy na základe vopred zakúpeného CD.

Obrázok 2: Vývojový diagram - CD (zdroj: autor)

Obrázok 2: Vývojový diagram – CD (zdroj: autor)

Na obrázku 3 je znázornený vývojový diagram spôsobu prepravy „plať ako cestuješ“. Tento systém prepravy by bolo možné využiť vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko a vo vlakoch Regiojet na trati Komárno – Bratislava. Systém by fungoval spôsobom, že cestujúci si vloží na BČK dostatočnú hotovosť a na základe check-in/check-out by mu bola na konci cesty automaticky vyrátaná suma za prepravu a stiahnutá príslušná čiastka z BČK a to všetko v priebehu pár sekúnd.

Cestovné by bolo vyrátané na základe BČK, buď základné na základe bežnej karty alebo rôzne zľavnené na základe osobnej karty. Na osobnej BČK by bolo možné mať rôzne vernostné programy dopravcov, keďže táto technológia to umožňuje.

Obrázok 3: Vývojový diagram „plať ako cestuješ“ (zdroj: autor)

Obrázok 3: Vývojový diagram „plať ako cestuješ“ (zdroj: autor)

Prerozdeľovanie príjmov by mal na starosti novovytvorený subjekt – clearingový operátor. Na obrázku 4 je znázornená schéma prerozdeľovania príjmov za cestovné doklady. Ako prvé by si cestujúci zakúpil cestovný doklad, ktorý by mal uložený na BČK alebo by si na BČK vložil určitú hotovosť.

Cestovné by bolo zaslané buď do banky, ak cestujúci zakúpil cestovný doklad pomocou kreditnej karty alebo predajcom cestovných dokladov (pokladňa, stacionárny automat). Na konci celého procesu by peniaze boli zaslané ku clearingovému operátorovi. Časť peňazí z príjmu by išla späť ku predajcom cestovných dokladov, resp. banky na pokrytie nákladov. Hlavná časť príjmov by bola prerozdelená u clearingového operátora jednotlivým dopravcom. Príjmy by boli prerozdelené spravodlivým spôsobom na základe podielu využitia služieb jednotlivých dopravcov.

Obrázok 4: Schéma prerozdeľovania príjmov (zdroj: autor)

Obrázok 4: Schéma prerozdeľovania príjmov (zdroj: autor)

Cestujúci, ktorý by cestoval železničnou dopravou, by bol zaznamenávaný na základe check-in/check-out zo systému. Z týchto záznamov by mohol clearingový operátor vyrátať príslušné podiely jednotlivým dopravcom.

BČK by zároveň nahradili rôzne vernostné karty dopravcov a preukazy, na základe ktorých má cestujúci nárok na zľavu. Všetky potrebné údaje by cestujúci predložil pri registrácií BČK a mal by ich cestujúci uložené na BČK na základe čoho by systém vždy určil správnu tarifu konkrétnemu cestujúcemu.

Aplikácia do mobilného telefónu –  systém „CESTUJ JEDNODUCHO“

Ako druhý návrh je vytvorenie mobilnej aplikácie pre mobilné telefóny s možnosťou vyžitia technológie NFC. Systém je cielený na cestujúcich, aktívne využívajúcich mobilný telefón, ktorí by preferovali nákup CD pomocou mobilnej aplikácie. Spôsob a rozsah použitia aplikácie je rozpísaný v nasledujúcich sekciách.

Určenie (pre koho)

Návrh je zameraný pre jedného dopravcu, konkrétne pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. Aplikácia „Cestuj jednoducho“ je navrhnutá ako doplnková služba k súčasnému vybaveniu cestujúceho. Aplikácia má osloviť cestujúcich, ktorí vlastnia mobilný telefón s NFC technológiou a využívajú služby tohto dopravcu.

Technológia

Ako prvé by musel dopravca inštalovať NFC tagy – kontaktné body v železničných staniciach zapojených do projektu. Tento NFC tag – kontaktný bod, by sa skladal z NFC čipu a QR kódu pre širšie použitie verejnosťou. Pri každom tomto bode by bol zobrazený jednoduchý manuál v prípade ťažkostí s použitím systému cestujúcim.

Na využívanie technológie cestujúcim by bolo potrebné, aby cestujúci splnil nasledujúce podmienky:

 • vlastniť mobilný telefón,
 • NFC SIM-kartu,
 • zaregistrované konto na internete,
 • mať stiahnutú aplikáciu „Cestuj jednoducho“,
 • prístup na internet.

Zabezpečenie cestujúcich NFC SIM-kartami by bolo zabezpečované mobilnými operátormi (Telefónica O2, Orange, Slovak Telekom). Vzhľadom na to, že spolupráca medzi týmito mobilnými operátormi a Železničnou spoločnosťou Slovensko už prebieha, spolupráca by bola zabezpečená.

Umiestnenie

V pilotnom projekte by boli NFC tagy – kontaktné body umiestnené v železničných staniciach na trati Bratislava – Žilina – Košice (obrázok 33). Implementované by boli  v staniciach, kde zastavujú vlaky vyššej kategórie, konkrétne:

 • Bratislava, Bratislava – Vinohrady, Trnava, Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Vrútky, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad-Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak Košice.

V každej stanici by boli nainštalované dva kusy NFC tagov – kontaktných bodov. Inštalované by boli buď vo vestibuloch budov železničných staníc alebo na nástupiskách.

Použitie

Na to, aby cestujúci mohol začať využívať systém, by sa musel prostredníctvom internetovej stránky zaregistrovať. Pri registrácií by vyplnil všetky osobné údaje, telefónne číslo a ak by bol vlastníkom vernostnej karty (napr. KLASIK RAILPLUS), respektíve karty s ktorou by mal nárok na zľavu (napr. ISIC), tak by ju priradil k svojmu kontu. Následne by si obstaral NFC SIM-kartu u svojho mobilného operátora a stiahol aplikáciu.

Po príchode na železničnú stanicu by si cestujúci otvoril aplikáciu, kde by sa musel prihlásiť na základe svojich prihlasovacích údajov, ktoré zadal pri registrácií. Následne by sa mu zobrazilo menu aplikácie, obidva tieto kroky sú zobrazené na obrázku 5.

Obrázok 5: Prostredie aplikácie „CESTUJ JEDNODUCHO“ (zdroj: autor)

Obrázok 5: Prostredie aplikácie „CESTUJ JEDNODUCHO“ (zdroj: autor)

V menu aplikácie by mal na výber z niekoľko možností. Cestujúci by si vybral prvú možnosť „začať/ukončiť jazdu“  a pristúpil by ku kontaktnému miestu. Následne by zvolil v ďalšej ponuke možnosť „check-in“ a ďalej „prostredníctvom NFC“ kde by bol cestujúci vyzvaný priložiť mobilný telefón ku kontaktnému bodu, čo by znamenalo prihlásenie sa do systému a cestujúci môže nastúpiť na vybraný vlak a cestovať. Tento postup v aplikácií je zobrazený na obrázku 6.

Obrázok 6: Prostredie aplikácie „CESTUJ JEDNODUCHO“ 2 (zdroj: autor)

Obrázok 6: Prostredie aplikácie „CESTUJ JEDNODUCHO“ 2 (zdroj: autor)

Na konci cesty v cieľovej stanici cestujúci opäť otvorí aplikáciu, zvoli možnosť „check-out“ a „prostredníctvom NFC“. Týmto by cestujúci ukončil svoju cestu. Na základe tohoto procesu  by bola kalkulovaná suma za prepravu. Systém by rozlišoval rozdielne tarify na základe vernostnej karty, ktorú cestujúci vypĺňa pri registrácie alebo ju doplní inokedy vo svojom profile.

V aplikácií by bola možnosť pre check-in/check-out aj prostredníctvom QR kódu. Bolo by to pre prípad, ak by bol nejaký problém s NFC a zároveň pre širší záber cestujúcich, ktorí by mohli využiť túto aplikáciu, ak by nevlastnili mobilný telefón s NFC.

Kontrola v priebehu cesty by mohla byť vykonávaná dvomi spôsobmi:

 • po check-in by cestujúcemu bol odoslaný CD do NFC na SIM karte a po výzve kontroly by cestujúci otvoril aplikáciu a priložil mobilný telefón k čítačke – mobilný telefón by sa tváril ako BČK na ktorej je uložený CD,
 • alebo by po check-in bol odoslaný do aplikácie cestujúceho CD vo forme QR kódu, s ktorým by sa preukázal pri kontrole.

Vo vývojom diagrame na obrázku 7 je zobrazený celý proces prepravy a spôsob úhrady za CD, ktorý by bolo možné vykonať dvomi spôsobmi.

Obrázok 7: Vývojový diagram aplikácie „CESTUJ JEDNODUCHO“

Obrázok 7: Vývojový diagram aplikácie „CESTUJ JEDNODUCHO“

Za cestovný doklad by bolo možno zaplatiť spôsobmi:

 • kreditnou kartou ihneď po ukončení cesty – kreditná karta by bola spojená s účtom cestujúceho a po synchronizácií dát v systéme by bola čiastka automaticky stiahnutá z účtu cestujúceho,
 • na faktúru: cestujúcemu by chodila mesačne faktúra za súhrn všetkých CD v danom mesiaci. Ak by bola suma menšia ako stanovený limit, bola by automaticky pripočítaná k faktúre u mobilného operátora, ak by bola suma vyššia, tak by prišla cestujúcemu zvlášť faktúra na adresu zadanú pri registrácií.

Záver

Základnou zložkou oboch návrhov je NFC technológia avšak odlišujú sa použitým zariadením. Pri prvom návrhu je použitá BČK a pri druhom návrhu je to NFC mobilný telefón. Hlavný rozdiel týchto návrhov je ten, že prvý návrh je väčšieho rozmeru a dopad na spoločnosť by bol veľký, keďže takmer každý cestujúci by si musel obstarať BČK. Druhý návrh, systém „CESTUJ JEDNODUCHO“, je myslený ako doplnková forma predaja CD.

Oba návrhy majú za úlohu zjednodušiť a urýchliť vybavenie cestujúceho. Návrhy majú veľkú perspektívu do budúcnosti skrz čoraz viac sa rozvíjajúci trh s NFC technológiou. Návrh „Železničná národná karta“ možno postupom času rozšíriť doplnením ostatných druhov verejnej osobnej dopravy na národný integrovaný systém VOD v Slovenskej republike.


Autori:

Eva Brumerčíková, Patrik Nitka

 • Ing. Eva Brumerčíková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 • Bc. Patrik Nitka, Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Literatúra

[1]   BRUMERCIKOVA, E., BUKOVA, B., KRZYWONOS, L.: 2016. NFC technology in public transport. In: Communications: scientific letters of the Univesrity of Zilina. ISSN 1335-4205. Vol 18, no. 2 (2016), pp. 20-25

[2]  BRUMERCIKOVA, E., BUKOVA, B.: 2015. Využitie progresívnych metód vybavenia cestujúcich v železničnej doprave. In: Horizonty železničnej dopravy 2015 – medzinárodná vedecká konferencia. Žilinská univerzita. ISBN 978-80-554-1097-5. s. 33-41

[3]  BRUMERCIK, F., DANKO, R.: 2014. Transport application of hybrid simulation. In: Communications: scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 16, no. 2 (2014), s. 20-24.

Share Button