Právna a legislatívna stránka inteligentných dopravných systémov

Železničná a letecká doprava má štandardy presne stanovené. Problémom je cestná doprava, ktorá má liberálnejšie pravidlá pohybu a napr. skalkulovať negatívne externality, aby sa zdôvodnili investície do informačných a telekomunikačných technológii pre cestnú dopravu, nie je jednoduché.

Pre zaistenie kompatibility jednotlivých systémov IDS je veľmi dôležitý proces štandardizácie. Inštitúcie, ktoré sa podieľajú na tvorbe právnych a legislatívnych vecí spojených s tvorbou štandardov a noriem sú:

 

  • International Standards Organization (ISO) – Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu,
  • Comité Européen de Normalisation (CEN) – Európska komisia pre normalizáciu,
  • Permanent International association of Road Congress (PIARC) – Medzinárodná cestná organizácia,
  • European Telecommunication Standardization Institute (ETSI) – Európska telekomunikačná štandardizačná inštitúcia.
  • ERTICO – spoločnosť pre inteligentné dopravné systémy, ktorá  je neziskovou medzinárodnou spoločnosťou  založenou na partnerstve súkromného a verejného sektoru s cieľom zavádzania IDS do každodenného života v Európe. V tejto spoločnosti boli veľmi rýchlo definované napr. štandardy  eCALL (systém, ktorý umožňuje záchranárom automatickú identifikáciu a lokalizáciu nehôd prostredníctvom systému automatického tiesňového volania z vozidla) . [7]

Na zaistenie kompatibility jednotlivých systémov IDS formou štandardizácie na celosvetovej úrovni sa stará komisia ISO/TC204 a na európskej úrovni to zabezpečuje technická komisia CEN/TC278. ISO/TC204 zodpovedná za celkový stav systémov so zreteľom na  infraštruktúru, dopravné, informačné a riadiace systémy (TICS). Tiež koordinuje celkový pracovný program ISO v oblasti, ktorá zahrňuje programy pre vývoj štandardov, ktoré sú zahrnuté v práci existujúcich medzinárodných štandardizačných orgánov. CEN technická komisia TC278 zodpovedá za štandardizáciu cestnej dopravy a dopravnej telematiky.

 

Share Button