POROVNANIE SYSTÉMOV ZDIEĽANÝCH BICYKLOV NA SLOVENSKU A MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA STANOVÍŠŤ BIKESHARINGU V MESTE NITRA

Abstrakt: V zahraničí veľmi obľúbená služba zdieľaných bicyklov je čoraz populárnejšia aj v mestách Slovenskej republiky. Momentálne je plnohodnotne prevádzkovaná v šiestich slovenských mestách, prevádzkové podmienky sa však navzájom odlišujú, a to poplatkami za registráciu do systému, za vypožičanie bicykla, ale aj spôsobom požičiavania a vrátenia bicyklov na stanovištia. Cieľom príspevku je tak vzájomne porovnať jednotlivé systémy zdieľaných bicyklov, prevádzkovaných v slovenských mestách,  z tarifného ako aj prevádzkového hľadiska. Okrem toho sa príspevok bližšie zameriava na systém zdieľaných bicyklov prevádzkovaných v meste Nitra, s cieľom popísať možnosti rozšírenia stanovíšť bikesharingu v tomto meste, vzhľadom na podmienky v meste.

Kľúčové slová: cyklistická doprava, zdieľané bicykle, verejná osobná doprava

JEL: L91

COMPARISON OF BIKESHARING SYSTEMS IN SLOVAKIA AND POSSIBILTY OF PICK – UP STATIONS EXTENSION IN THE CITY OF NITRA

Abstract:  Abroad a very popular service of shared bicycles is becoming increasingly popular also in the cities of the Slovak Republic. Currently, it is fully operated in six Slovak cities, but operating conditions differ from each other by fees for registration in the system, for renting a bicycle, but also by way of renting and returning bicycles to the stations. The aim of the paper is to compare the individual systems of shared bicycles operated in Slovak cities, both from tariff and operational point of view. In addition, the contribution focuses on the system of shared bicycles operated in Nitra, in order to describe the possibilities of expanding bikesharing sites in this city, given the city’s conditions.

Keywords: cycling transport, bikesharing, public passenger transport

1 Úvod

Bikesharing, alebo systém zdieľaných bicyklov sa už aj v podmienkach Slovenskej republiky teší neustále rastúcej popularite. Uvedomujú si to aj jednotlivé mestá a postupne, v spolupráci so súkromnými spoločnosťami, rozbehli systém zdieľaných bicyklov aj vo svojich samosprávach. Prvým mestom, ktoré zaviedlo plnohodnotný bikesharing, bolo v roku 2017 mesto Nitra, k nemu sa postupne pridala Bratislava, Žilina a Košice. Systém zdieľaných bicyklov je tiež prevádzkovaný v mestách Prievidza a Trnava.

Najmä vo veľkých mestách vznikajú čoraz väčšie problémy v doprave, každodenné kongescie, problémy s parkovaním, dopravné nehody a podobne, nútia ľudí uvažovať nad alternatívnymi možnosťami prepravy. Keďže ani verejná osobná doprava sa častokrát nevyhne problémom, napríklad z dôvodu chýbajúcich bus pruhov a preferencie MHD, a je súčasťou toho istého dopravného prúdu ako individuálna automobilová doprava, nie je vždy ideálnou alternatívou na prepravu do zamestnania, školy alebo za službami. Lepšou sa javí, hlavne pri premiestneniach v rámci mesta, cyklistická doprava. I tu však musí existovať vhodná infraštruktúra, aby bol pohyb cyklistov v meste bezpečný a rýchly. V slovenských mestách je však úroveň cyklistickej infraštruktúry, ako aj jej dĺžka častokrát nepostačujúca. Ďalším problémom, najmä pre dochádzajúcich do miest, ale aj pre študujúcich, resp. pracujúcich v meste inom, než je miesto trvalého pobytu, je nemožnosť využitia vlastného bicykla. Každodenné vozenie si vlastného bicykla je nepraktické, a preto vznikla možnosť zdieľania verejných bicyklov pre tých obyvateľov, ktorí v danom meste nemajú, resp. nevlastnia bicykel, ale aj pre tých, ktorí sa potrebujú presunúť z jedného miesta na druhé, no nemajú k dispozícii svoj bicykel. Tu však treba dbať na vhodné rozmiestnenie stanovíšť zdieľaných bicyklov tak, aby táto služba bola atraktívna pre čo najväčší počet obyvateľov.  

Služba zdieľaných bicyklov je populárnejšia v západnej Európe, kde najmä v krajinách ako Holandsko, Nemecko alebo Dánsko je prevádzkovaná už niekoľko rokov, postupne sa však rozšírila aj do ostatných krajín Európy a sveta. Čo sa týka krajín, kultúrne aj geograficky blízkych Slovensku, ako je napríklad Česká republika a Poľsko, tu boli systémy zdieľaných bicyklov zavedené už o niečo skôr ako v slovenských mestách. Napríklad spoločnosť Nextbike, ktorá zastrešuje bikesharing v dvoch slovenských mestách, prevádzkuje systém zdieľaných bicyklov vo vyše 40 mestách Poľska s viac než 8 miliónmi registrovaných užívateľov služby a to už od roku 2011. Podobne táto spoločnosť prevádzkuje bikesharing v dvoch českých mestách – Ostrave a Prostějove. Výhodou je, až na malé detaily, zväčša podobný systém registrácie, požičania a vrátenia bicyklov, ktoré spadajú pod túto spoločnosť, čo používateľom výrazne uľahčuje možnosti požičania si bicyklov aj v zahraničí. [11]

Ani v zahraničí nie je hneď po zavedení služby jej prevádzka úplne vyhovujúca, rozmiestnenie stanovíšť, ich počet, ako aj počet bicyklov sa v priebehu prevádzky mení. Mestá spočiatku začínajú s menším počtom bicyklov a stanovíšť, tie postupne pribúdajú aj na základe požiadaviek a návrhov používateľov. To však nemusí platiť v prípade, ak ide o systémy, kde sa na vrátenie nevyužívajú pevné stanovištia. Na princípe hub – centrického systému funguje napríklad dánska spoločnosť Donkey Republic, ktorá prevádzkuje bikesharing v najväčších mestách Európy, prevažne v Škandinávii, Beneluxe, Nemecku a Veľkej Británii. Tento systém funguje na princípe vracania bicyklov do vopred navrhnutých stanovíšť, nejde však o pevné dokovacie stanice, ale len body, ktoré sú prispôsobené požičiavaniu a vracaniu bicyklov. V porovnaní s pevnými uzamykacími stanicami je výhodnou najmä v podstatne nižších nákladoch než sú potrebné na budovanie pevných staníc a zároveň je flexibilita celého systému porovnateľná so systémami, ktoré fungujú na princípe „nechávania“ bicyklov hocikde vo verejnom priestore. Oproti nim je však výhoda v tom, že hub – centrický systém je lepšie kontrolovateľný. Na takomto systéme funguje bikesharing napríklad v Berlíne, Mníchove, vo Viedni, Budapešti, Kodani, Barcelone, Ženeve a inde. [9,10]

2 Bikesharing v slovenských mestách

Ako už bolo spomenuté v úvode, bikesharing je aktuálne prevádzkovaný v 6 slovenských mestách – Nitre, Bratislave, Žiline, Košiciach, Trnave a Prievidzi. Vo všetkých mestách okrem Prievidze je prevádzkovaný s účasťou súkromných spoločností, v prípade Prievidze ide o slovenský systém, financovaný najmä zo strany mesta, používateľov a dobrovoľných príspevkov.

Zdroj: vlastné spracovanie

Obr. 1 Mestá SR ponúkajúce službu zdieľaných bicyklov

2.1 Nitra

Systém zdieľaných bicyklov Arrivabike bol v krajskom meste Nitra sprevádzkovaný v júli roku 2017. Išlo tak o prvé mesto na Slovensku, ktoré získalo plnohodnotný systém zdieľaných bicyklov s možnosťou registrácie a následnej výpožičky prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo webovej stránky a s pevnými stanovišťami na vrátenie bicyklov. Službu prevádzkuje spoločnosť ARRIVA Slovakia, ktorá v meste Nitra zabezpečuje aj mestskú a prímestskú dopravu, v spolupráci s mestom. Bolo vybudovaných 7 stanovíšť s celkovým počtom 70 bicyklov. [1,7]

Systém funguje na základe registrácie cez aplikáciu alebo webovú stránku, so zadaním osobných údajov. Bicykel je potom možné požičať dvoma spôsobmi:

 • prostredníctvom aplikácie, do ktorej sa užívateľ prihlási, zadá kód bicykla. Následne sa v aplikácii zobrazí 4 – miestny kód, ktorý potom užívateľ zadá do počítača na bicykli a bicykel sa následne odomkne;
 • prostredníctvom cyklopočítača na bicykli, do ktorého registrovaný užívateľ zadá svoje telefónne číslo alebo naskenuje čipovú kartu vydanú dopravcom, zadá svoj 6 – miestny registračný PIN kód a bicykel sa následne odomkne. [1]

Bicykel je po používaní možné vrátiť na niektoré zo siedmych stanovíšť v rámci mesta, kde stačí bicykel zatlačiť do stojana a potvrdiť vrátenie na cyklopočítači. Ak je stojan obsadený, bicykel je možné nechať aj v tesnej blízkosti stanovišťa, je však nutné ho uzamknúť externým zámkom.

Registrácia do systému je v podstate zadarmo, používateľ z dôvodu overenia bonity užívateľa účtuje pri registrácii poplatok 1 €, ten je však pripísaný na účet používateľa a môže ho použiť na požičanie bicykla. Jednorazový poplatok za požičanie bicykla na 60 minút predstavuje 0,50 €, za každú ďalšiu začatú hodinu sa účtuje poplatok 0,50 €, maximálne však do výšky 3,00 € za 24 hodín. Užívatelia môžu využiť aj ročné predplatné vo výške 25,00 € na rok. V tomto prípade je hodina používania bicykla počas celého roka zadarmo, každá ďalšia začatá hodina je spoplatnená ako pri jednorazovom poplatku. [1,8]

2.2 Bratislava

Bikesharing v meste Bratislava bol spustený v septembri roku 2018 v skúšobnej prevádzke, od jari roku 2019 funguje v plnej prevádzke. Službu prevádzkuje a financuje spoločnosť Slovnaft v spolupráci s mestom Bratislava, Dopravným podnikom Bratislava a IDS BK. Vybudovaných bolo 76 dokovacích staníc, na ktorých si bude možné požičať 550 bicyklov. Stanice sú umiestnené najmä v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov, Petržalka a Nové Mesto, ale aj v Podunajských Biskupiciach, Karlovej Vsi a pred areálom spoločnosti Slovnaft. Počet oficiálnych stanovíšť ako aj počet bicyklov sa však priebežne mení, ich využívanie je totiž aktuálne vyhodnocované. V súčasnosti je v prevádzke približne 400 bicyklov, ich počet bude najvyšší v priebehu letných mesiacov. [2]

Tak ako aj v ostatných mestách, aj v Bratislave systém funguje na základe registrácie, nie je však potrebné inštalovať si aplikáciu. Registrácia prebieha online na webovej stránke prevádzkovateľa. Po zaplatení príslušného poplatku obdrží užívateľ osobný PIN – kód, pomocou ktorého je možné odomknúť bicykel zo stanovišťa. Po skončení jazdy je možné bicykel vrátiť do ktorejkoľvek dokovacej stanice, uzamknutím do stojana. [2]

Existuje 5 predplatných programov v rámci systému zdieľaných bicyklov v Bratislave:

 • DENNÝ – vhodný pre turistu alebo občasného cyklistu,
 • MESAČNÝ – vhodný pre sezónnych cyklistov,
 • ROČNÝ ŠTUDENT – vhodný pre držiteľov študentských kariet (ISIC, ITIC a EURO 26),
 • ROČNÝ KLASIK – vhodný pre každodenných cyklistov,
 • ROČNÝ PREMIUM – vhodný pre náročných každodenných cyklistov. [2]

Tab. 1 Cenník bikesharingu v meste Bratislava

Zdroj: vlastné spracovanie podľa [2]

*v cene je jazda do 12 hodín kumulatívne, jazdy nad 12 hodín sú spoplatnené sumou 0,12€ za každých ukončených 6 minút jazdy, ktoré sa odpočítavajú s depozitu

**v cene je jazda do 60 minút, jazda nad 60 minút je spoplatnená sumou 0,12 € za každých ukončených 6 minút jazdy

2.3 Žilina

Služba zdieľaných bicyklov bola v Žiline naplno spustená v marci 2019. Systém je prevádzkovaný, rovnako ako v Nitre, spoločnosťou ARRIVA Slovakia a podporovaný Nadáciou KIA. V meste Žilina bolo vytvorených 20 stanovíšť s možnosťou požičania 120 bicyklov. Tie sú rozmiestnené najmä v mestských častiach Staré Mesto, Vlčince, Hliny ale aj v lokalitách využívaných na rekreáciu, či pri univerzite. [3]

Bikesharing funguje na základe registrácie cez aplikáciu alebo web. Pri registrácii používateľ obdrží 6 – miestny PIN kód, ktorý slúži na prihlásenie sa do aplikácie. Bicykel je možné požičať cez aplikáciu, jednoduchým naskenovaním QR kódu na bicykli, alebo zadaním čísla bicykla do aplikácie. Zámok na bicykli sa otvorí automaticky a bicykel je možné používať. Pri vrátení stačí bicykel umiestniť do stojana, alebo zaparkovať v tesnej blízkosti oficiálneho stanovišťa a zamknúť bicykel stlačením zámku na zadnom kolese. Prenájom v aplikácii bude ukončený automaticky.

Vďaka podpore od Nadácie KIA, je prvá hodina jazdy na bicykli zadarmo, po prekročení 60 minút výpožičky je však užívateľovi účtovaných 20 € za každú začatú hodinu, maximálne 100€ za 24. hodín. [3]

2.4 Košice

Systém zdieľaných bicyklov v meste Košice bol spustený v máji roku 2019 a v súčasnosti je najväčším systémom zdieľaných bicyklov na Slovensku. Aj princíp jeho fungovania je trochu odlišný, než  systémy v iných slovenských mestách. V rámci košického bikesharingu, ktorý prevádzkuje telekomunikačná spoločnosť ANTIK Telecom, neexistujú pevné stanovištia. V rámci mesta sú vytýčené len odporúčané miesta, kde je možné bicykel nechať, no nie je to podmienkou. Bicykel je nutné po skončení jazdy nechať na akomkoľvek viditeľnom verejnom mieste v rámci mesta Košice, tak aby neprekážal na chodníku alebo ceste. Aktuálne je v prevádzke 350 bicyklov, v letnej sezóne však spoločnosť plánuje zvýšiť počet bicyklov až na 1000. Jazdiť na košických verejných bicykloch je možné v rámci mesta aj mimo neho, podmienkou však je bicykel vrátiť v meste. [4]

Požičanie bicykla je možné po registrácii v aplikácii a následnom načítaní QR kódu na riadidlách bicykla. Po ukončení jazdy je nutné bicykel vrátiť a uzamknúť stlačením zámku na zadnom kolese. Existujú tri typy platieb v rámci košického bikesharingu:

 • Jazdím, potom platím – cena 1€/hod, platba sa vykonáva z virtuálnej peňaženky, ktorú je nutné dobiť sumou minimálne 10€. Spoplatňované minútovou tarifikáciou.
 • Mesačné bicyklovanie – cena 10€/mesiac, v cene je zahrnutá 1 hodina jazdy denne, jazdy nad 1 hodinu sú spoplatňované sumou 1€/hod s minútovou tarifikáciou.
 • Bicyklovanie na celú sezónu – cena 30€/sezóna, v cene je zahrnutá 1 hodina jazdy denne, jazdy nad 1 hodinu sú spoplatňované sumou 1€/hod s minútovou tarifikáciou. [4]

Zákazníci spoločnosti ANTIK majú zvýhodnené tarifné podmienky, pri mesačnom alebo celosezónnom programe majú v cene zahrnuté 2 hodiny jazdy denne a sú oslobodený od platenia depozitu pri registrácii vo výške 20 €. [4]

2.5 Trnava

Mesto Trnava je ďalším krajským mestom, v ktorom je zavedený systém zdieľaných bicyklov. V tomto prípade ide o spoluprácu mesta Trnava so spoločnosťou Lucron, pričom spoločný projekt má názov Arboriabike. Systém bol na jeseň v roku 2018 v skúšobnej prevádzke, od marca 2019 je v plnohodnotnej prevádzke. K dispozícii bolo na začiatku 50 bicyklov, v apríli 2019 samospráva dokúpila ďalších 30 bicyklov. Výhodou je, že ide o elektrobicykle. [5]

Podmienkou využívania je registrácia v systéme, a to buď na webovej stránke, pomocou aplikácie, alebo osobne na Mestskom úrade v Trnave. Po registrácii online je však nutné navštíviť mestský úrad z dôvodu podpísania zmluvy a zaplatenia úhrady poplatku vo výške minimálne 20€, ktorý slúži ako ročná tarifa. Bicykle je potom možné po obdržaní prihlasovacích údajov požičiavať buď prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo pomocou čipovej kartou. Bicykle je možné používať v rámci vytvorenej zóny, do ktorej spadá mesto Trnava a okolie v tesnej blízkosti mesta. Ide o pomyselný kruh, po ktorého prekročení sa bicykel automaticky zablokuje. Na odblokovanie ho potom treba dotlačiť naspäť do zóny. [5]

Po skončení používania je možné bicykel vrátiť do niektorej zo 71 virtuálnych staníc. Ich počet, ako aj poloha sa však priebežne menia, z dôvodu optimalizácie rozloženia staníc v meste. Bicykel je však možné za poplatok 0,40€ vrátiť aj mimo vyznačených virtuálnych staníc, za podmienky že ide o voľne dostupné verejné miesto v meste. Cena za požičanie bicykla závisí od dĺžky výpožičky a je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Tab. 2 Cenník bikesharingu v meste Trnava

Zdroj: vlastné spracovanie podľa [5]

2.6 Prievidza

Systém zdieľaných bicyklov v meste Prievidza patrí k najstarším na Slovensku. Prvá myšlienka jeho vytvorenia vznikla už v roku 2015 a samotný systém bol spustený v júli roku 2016. Keďže samospráva nemala dostatočné finančné zdroje na zavedenie systému niektorej z medzinárodných spoločností, ide o slovenský projekt s názvom Zelený bicykel. Projekt bol finančné podporený rôznymi nadáciami a súkromnými spoločnosťami a taktiež samotným mestom Prievidza, ktorý je v súčasnosti jedným z jeho najväčších podporovateľov. V prevádzke je 56 bicyklov, ktoré sú umiestnené na 25 stojanoch. Počet stojanov, ako aj bicyklov, resp. ich umiestnenie sa v priebehu prevádzky mení, nie vždy sú dostupné všetky bicykle na všetkých stojanoch. [6]

Systém vypožičiavania bicyklov je do istej miery odlišný od zvyšných miest prevádzkujúcich službu zdieľaných bicyklov. V Prievidzi existuje možnosť jednorazovej výpožičky bicykla prostredníctvom SMS, bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Stačí poslať SMS správu s textom „BIKE“ a číslom stojanu na príslušné telefónne číslo. Po obdržaní spätnej SMS má zákazník 15 sekúnd na to, aby si bicykel vybral zo stojana a začal ho používať. Cena takejto výpožičky je 0,40€ za 30 minút používania bicykla. Po prekročení tohto času je používateľovi stiahnutých z kreditu ďalších 0,40€, až do vrátenia bicykla na stanovište. Okrem toho existujú tri predplatné programy v závislosti od toho, ako často chce zákazník bicykel využívať. Cena a predplatený limit bicyklovania v jednotlivých programoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. [6]

Tab. 3 Ceny jednotlivých programov bikesharingu v meste Prievidza

Zdroj: vlastné spracovanie podľa [6]

Program START je vhodný pre občasných užívateľov, úhradu je možné vykonať prostredníctvom SMS, alebo všetkými ostatnými možnosťami elektronickej úhrady (internetbanking, platobná karta, prevod na účet). Program LITER je vhodný napríklad pre turistov, alebo častejších užívateľov bikesharingu. Možnosti úhrady sú rovnaké ako v predchádzajúcom programe. Program XL je vhodný najmä pre častých používateľov a domácich. Uhradiť poplatok je možné len elektronickými spôsobmi úhrady, nie formou SMS. Pri všetkých troch programoch je možné požiadať o vydanie čipovej karty. Tú po doručení a následnej aktivácii je možné využívať na odomykanie bicyklov až kým nie je vyčerpaný predplatený limit. Bez čipovej karty je možné pri predplatených programoch odomknúť bicykel prihlásením sa do svojho účtu, zvolením stojana, z ktorého si chce užívateľ bicykel požičať a následným požičaním bicykla.

3 Možnosti rozšírenia stanovíšť bikesharingu v meste Nitra

Krajské mesto Nitra patrí počtom obyvateľov k najväčším slovenským mestám, aktuálne mu patrí šiesta priečka s počtom obyvateľov 78 559 (2018). Mesto sa nachádza v údolí rieky Nitry, na rozhraní pohoria Tribeč a Podunajskej pahorkatiny. Geomorfologická štruktúra mesta je tak tvorená dvoma celkami – rovinou a pahorkatinou. Z hľadiska využívania bicyklov je tak povrch mesta ideálny, nenachádzajú sa tu príliš veľké stúpania, ktoré by znižovali atraktivitu cyklistickej dopravy. Výnimkou je mestská časť Zobor, s prevažnou individuálnou zástavbou a čiastočne sídliská Klokočina a Čermáň. Medzi najväčšie sídliská Nitry patria sídliská Klokočina a Chrenová. Počet obyvateľov najväčších mestských častí je uvedený v tabuľke 4.

Tab. 4 Počet obyvateľov vybraných mestských častí v meste Nitra

Zdroj: vlastné spracovanie podľa [7]

V meste Nitra sa aktuálne nachádza 7 stanovíšť systému zdieľaných bicyklov, na ktorých je možné si požičať 70 bicyklov. Stanovištia sú umiestnené v nasledujúcich mestských častiach:

 • Staré Mesto (5),
 • Chrenová (2). [1]

Zdroj: www.arriva.bike

Obr. 2 Rozmiestnenie staníc zdieľaných bicyklov v meste Nitra

V ostatných mestských častiach stanovištia zdieľaných bicyklov absentujú. Služba je tak viac vhodná pre návštevníkov mesta, ako pre samotných obyvateľov, práve z dôvodu absencie stanovíšť na najväčších sídliskách v meste Nitra, resp. v jeho mestských častiach. Čísla stanovíšť a ich názvy sú nasledovné:

 • 5300 Autobusová stanica
 • 5301 Svätoplukovo námestie
 • 5302 Župné námestie
 • 5303 Tr. A. Hlinku – OC Centro
 • 5304 ŠD SPU Mladosť
 • 5305 Mestský park
 • 5306 Chrenovský most [1]

Ide teda zväčša o lokality, ktoré sú významné z hľadiska počtu návštevníkov mesta – turistov a študentov vysokých škôl. Absentujú však stanice, ktoré by boli výhodné z hľadiska dostupnosti pre obyvateľov mesta. Ako je možné vidieť aj na obrázku 2, stanovištia sú umiestnené len v širšom centre mesta.

Pre obyvateľov, ktorí sa chcú dostať z miesta svojho bydliska prostredníctvom zdieľaných bicyklov do centra mesta, je využívanie tejto služby vzhľadom na pešiu vzdialenosť k najbližšiemu stanovišťu zdieľaných bicyklov, neatraktívne. Služba je pre obyvateľov mesta Nitra výhodná napríklad pri presunoch v rámci širšieho centra. Hoci je pri obyvateľoch s trvalým pobytom v meste Nitra predpoklad vlastníctva vlastných bicyklov, prax v iných mestách dokazuje, že aj stanovištia uprostred sídlisk sú využívané. Dôvodom je napríklad aj to, že v prípade nepriaznivého počasia pri ceste do práce, je možné využiť MHD, no pri ceste z práce, ak už je počasie priaznivejšie, je už možné využiť bicykel. Rovnako to platí aj naopak. Dokazuje to aj žilinský bikesharing. Stanovište COOP – Polomská, ktoré sa nachádza uprostred najväčšieho sídliska v Žiline (20 077 obyvateľov) patrí k najvyužívanejším stanovištiam, čo je možné vidieť aj na obrázku 3.

Zdroj: autor

Obr. 3 Stanica KIA Bike COOP – Polomská vo večerných hodinách

Rovnako nemôžu službu zdieľaných bicyklov využívať obyvatelia okrajových mestských častí mesta Nitra – Veľkých Janíkoviec, Drážoviec, Horných a Dolných Krškán. Všetky tri mestské časti sú napojené na cyklistickú infraštruktúru mesta, alebo sa napojenie v blízkej budúcnosti plánuje. Taktiež dostupnosť týchto lokalít MHD najmä počas víkendov a v sedle, je slabšia, intervaly spojov jednotlivých liniek, ktoré obsluhujú tieto lokality, sa pohybujú na úrovni 30 až 60 minút. Z tohto hľadiska by mali zdieľané bicykle v daných lokalitách vysoký potenciál využívania, najmä pre obyvateľov lokalít. Osobitnou lokalitou je priemyselný park, kde by umiestnenie stanovišťa, prípadne aj viacerých, malo najmä po spustení výroby v spoločnosti Jaguár Land Rover, ako aj v subdodávateľských spoločnostiach a logistickom parku, veľký význam.

Navrhované stanovištia služby zdieľaných bicyklov, najmä vzhľadom na blízku občiansku vybavenosť, dostupnosť aj z najväčších sídlisk a okrajových mestských častí a blízkosť cyklistickej infraštruktúry v meste Nitra, sú nasledovné:

 • 5311 Drážovce – Jednota
 • 5312 Jaguar Land Rover
 • 5313 Priemyselný park II
 • 5314 Priemyselný park V
 • 5315 Amfiteáter
 • 5316 Kmeťova
 • 5317 Dolnočermánska
 • 5318 Nitrafrost
 • 5319 ŠH Olympia
 • 5320 Poliklinika Chrenová
 • 5321 Janíkovce – kostol

Systém zdieľaných bicyklov v meste Nitra by sa tak rozšíril zo súčasných 7 stanovíšť na 18, čím by sa priblížil približne rovnako veľkému mestu Žilina, kde je využitie, ako aj počet registrácii v porovnaní s mestom Nitra podstatne vyšší, viď tabuľka 5.

Tab. 5 Porovnanie miest Nitra a Žilina

Zdroj: vlastné spracovanie podľa [1,3,7]

4 Záver

Príspevok v prvej časti poukazuje na rôznorodosť jednotlivých systémov služby zdieľaných bicyklov na Slovensku. Hoci sú zdieľané bicykle prevádzkované aktuálne iba šiestich mestách na Slovensku, spôsob požičiavania, ceny a spôsob vrátenia je, s výnimkou Nitry a Žiliny (rozdiel len v cene, možnosť použitia jednej aplikácie), všade odlišný. V budúcnosti, najmä ak predpokladáme, že danú službu zavedú aj ďalšie slovenské mestá, môže byť odlišný systém požičiavania v každom meste problémom. Najmä ak pôjde o používateľa, ktorý chce službu využívať vo viacerých slovenských mestách.

Druhá časť príspevku sa zaoberá možnosťou rozšírenia služby zdieľaných bicyklov v krajskom meste Nitra. Umiestnenie stanovíšť v meste totiž úplne nevyhovuje potrebám jeho obyvateľov a je skôr výhodné pre návštevníkov mesta – študentov, turistov, pracujúcich. Avšak z hľadiska financovania služby, kde nemalou čiastkou prispieva aj samotné mesto, je to voči obyvateľom s trvalým, alebo prechodným pobytom v meste Nitra, neférové. Taktiež chýba umiestnenie staníc v lokalitách s významnou občianskou vybavenosťou (základné a stredné školy, zdravotnícke zariadenia, obchodné centrá, kostoly, cintorín a pod.) a na najväčších sídliskách v meste. Aj umiestnenie stanovíšť v okrajových mestských častiach má svoj zmysel, najmä ak je ponuka spojov MHD slabšia, napríklad v sedle a počas víkendov. Výhodou je však napojenie na cyklistickú infraštruktúru, aby využívanie cyklistickej dopravy bolo bezpečné.

Podpora alternatívnych druhov dopravy, akým cyklistická doprava je, má hlavne vo veľkých mestách svoj zmysel. Napomáha tomu aj služba zdieľaných bicyklov, podmienky požičiavania, cenník a rozmiestnenie stanovíšť však musia byť nastavené tak, aby bola služba atraktívna a dostupná pre čo možno najväčší počet obyvateľov a dochádzajúcich do miest.  

Literatúra

 1. Arriva Bike [online], [Dostupné na: https://arriva.bike/ cit. 13.6.2019].
 2. Slovnaft BAJK [online], [Dostupné na: https://slovnaftbajk.sk/ cit. 12.6.2019].
 3. BikeKIA [online], [Dostupné na: https://bikekia.sk/ cit. 12.6.2019].
 4. VEREJNÝ BICYKEL [online], [Dostupné na: https://www.verejnybicykel.sk/sk/ cit. 13.6.2019].
 5. Arboria bike [online], [Dostupné na: https://www.arboriabike.sk/ cit. 14.6.2019].
 6. Zelený bicykel [online], [Dostupné ma: https://www.zelenybicykel.sk/ cit. 13.6.2019].
 7. Počet obyvateľov Nitry klesol na 78 559 [online][https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/30865 cit. 14.6.2019].
 8. Zdieľané bicykle budú v Nitre pokračovať, pribudnúť by mali stanovištia [https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/496327-zdielane-bicykle-budu-v-nitre-pokracovat-pribudnut-by-mali-stanovistia/ cit. 15.6.2019]
 9. 4 principles for a sustainable bike share [online] [https://cities.donkey.bike/4-principles-sustainable-bike-share/#Principle1 cit. 8.7.2019]
 10. DONKEY Republic [online] [https://www.donkey.bike/ cit. 8.7.2019]
 11. Nextbike Poland [online] [https://nextbike.pl/en/ cit. 9.7.2019]

Poďakovanie

Táto štúdia/publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:  

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II.,ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

“Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ” 


Autori:

Radovan SLÁVIK 1, Jozef GNAP 2

Tituly a pôsobisko autorov:

1Ing. Radovan Slávik, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina, Slovensko E-mail: radovan.slavik@fpedas.uniza.sk

2 prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina, Slovensko E-mail: jozef.gnap@fpedas.uniza.sk


Share Button