DIGITÁLNE PLATFORMY A LEGISLATÍVNE ZMENY V TAXISLUŽBE

Abstrakt: Moderné informačné technológie sa prirodzeným spôsobom dostávajú do všetkých odvetví, dopravu nevynímajúc. V posledných rokoch sa v zámorských ako aj európskych mestách začali využívať nové – alternatívne spôsoby prepravy osôb. Jedným z takýchto spôsobov je využívanie digitálnej platformy na privolanie osobného vozidla s vodičom, ktorý vykoná prepravu jednej až štyroch osôb na zvolené miesto za vopred stanovenú cenu za prepravu. Legislatíva v Slovenskej republike nebola na takéto druhy platforiem dostatočne pripravená, preto určitý čas fungovali platformy na hranici zákona. Od apríla roku 2019 bola legislatíva týkajúca sa taxislužby novelizovaná. Tento príspevok sa z toho dôvodu venuje dopadom legislatívy na spomínané digitálne platformy a taktiež popisuje administratívnu náročnosť procesu začatia podnikania v taxislužbe podľa novej legislatívy. V neposlednom rade analyzuje ekonomické zaťaženie a rentabilitu nového spôsobu podnikania v taxislužbe s vozidlom bez zabudovaného taxametra, ktoré využíva len digitálnu platformu.

Kľúčové slová: taxislužba, mobilita, digitálna platforma, taxi

JEL: R41

DIGITAL PLATFORMS AND LEGISLATIVE CHANGES IN TAXI SERVICES

Abstract:  Modern information technologies are reaching all sectors, including the transport. In recent years, some new “alternative” modes of passenger transport appeared in European cities. One example of this new type of transport is using a digital application to call a taxi with a driver who can transfer from one to four persons to a chosen location with a price known before starting. The legislation in Slovakia has not been sufficiently prepared for such types of mobile applications. Therefore, they had been operating for a short time on the edge of the law. Since April 2019, legislation connected with taxi services was changed. This paper is about the impact of legislation on these digital platforms and describes the administrative complexity of the process of starting a taxi business under the new legislation. Finally yet importantly, it analyses the economic costs and profits of this new type of taxi service with a vehicle without a taximeter that only uses a digital platform.

Keywords: taxi service, mobility, digital platform, taxi

1 Legislatívny rámec taxislužby

Najpodstatnejším právnym predpisom v oblasti taxislužby je zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave z 31. januára 2012 [1], ktorého predmetom úpravy sú okrem iného aj pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe a prevádzkovanie dispečingu. Podľa tohto zákona je prevádzkovanie taxislužby podnikaním, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené.

Podľa § 26 je taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

Novelizácia zákona platná od 1. apríla 2019 sa prejavila najmä pri určovaní ceny za prepravu. Táto môže byť už tradične určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času. V tomto prípade musí byť vozidlo vybavené funkčným taxametrom. Je tu však aj druhá možnosť, kedy je cena za prepravu dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, písomne, telefonicky alebo iným spôsobom.

Veľkou výhodu digitálnej platformy je práve fakt, že cena za prepravu je cestujúcemu známa už vopred. V digitálnej platforme Bolt (predtým Taxify) môže nastať situácia, kedy sa cena počas prepravy zmení. Je tomu tak  v prípade, že cestujúci zmení počas prepravy cieľovú destináciu. Toto sa deje najčastejšie ak viaceré prepravované osoby nemajú spoločný cieľ. Platforma v súčasnosti neumožňuje nastavovanie viacerých cieľov, preto je vhodné nastaviť najbližší, tzn. prvý cieľ na trase. Následne samotný cestujúci alebo vodič pomocou svojej aplikácie zadá nový cieľ. Toto je možné urobiť aj opakovane.

Pre podnikanie v taxislužbe je nevyhnutné ovládať aj vyhlášku č. 124/2012 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby a Slovenskej republiky z 21. marca 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Táto rieši technické detaily označovania vozidiel obchodným menom a taktiež špecifikuje preukaz vodiča taxislužby.

Legislatívne podmienky, ktoré je potrebné splniť pri podnikaní v taxislužbe sa zmenili novelou zákona. Pre vodičov ako aj podnikateľov v taxislužbe bolo zrušené preukazovanie odbornej spôsobilosti ako aj finančnej spoľahlivosti. Špecifikovanie ďalších zmien je špecifikované v nasledujúcich podkapitolách.

1.1 Koncesia

Prevádzkovať taxislužbu smie podľa zákona o cestnej doprave výhradne držiteľ koncesie. Táto ho oprávňuje ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb. Koncesia zároveň oprávňuje dopravcu prevádzkovať dispečing.

Podmienky, ktoré je nutné splniť, aby bola žiadateľovi udelená koncesia sa od 1.4.2019 výrazne zmenili, preto sú v tabuľke 1 porovnané požiadavky pred a po novelizácii zákona o cestnej doprave.

Najvýraznejšou zmenou je zrušenie preukazovania finančnej spoľahlivosti a odbornej spôsobilosti žiadateľa o koncesiu. Finančná spoľahlivosť sa preukazovala v sume 1000€ na každé jedno vozidlo taxislužby. Z toho dôvodu bolo možné s minimálnym základným imaním 5000€ uviesť do prevádzky 5 vozidiel taxislužby pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej predmetom činnosti bolo podnikanie v taxislužbe [2].

Tab. 1. Podmienky udelenia koncesie

Zdroj:[4]

Pozitívna zmena nastala aj v ďalších podmienkach a obmedzeniach. Podľa pôvodného  znenia zákona mohol dopravca ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii. V súčasnom znení už nie je územné vymedzenie podnikania ani možnosť ďalších povinností, ktoré mohol uložiť dopravný správny orgán žiadateľovi (napr. používať len určitý druh alebo typ vozidla, používať len určité stanovište a pod.).

Žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu má formu tlačiva, ktoré obsahuje dôvod podania žiadosti a identifikačné údaje žiadateľa. Správny poplatok za podanie žiadosti je 30 €, v prípade doplnenia vozidiel 10 €. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce prílohy:

 • vozidlá taxislužby – ide o povinnú prílohu, ktorá má formu tabuľky, do ktorej sa zapisujú nasledujúce údaje:
  • poradové číslo vozidla,
  • evidenčné číslo vozidla,
  • dátum prvej evidencie vozidla,
  • vlastnícky vzťah (napr. vlastník vozidla, držiteľ osvedčenia, nájomca a pod.),
  • poznámka (pridanie, odstránenie, zmena údajov, bez zmeny),
 • fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla časť II (pre všetky vozidlá žiadateľa uvedené v zozname),
 • fotokópia Zmluvy o prenájme vozidla (ak žiadateľ nie je držiteľom osvedčenia o evidencii vozidla ani vlastníkom vozidla),
 • doklad o úhrade správneho poplatku,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • výpis z evidenčnej karty vodiča (nie starší ako 3 mesiace),
 • a úradne overené splnomocnenie pre žiadateľa, ktorý žiada o výpis z registra trestov a výpis z evidenčnej karty vodiča pre osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa.

1.2 Požiadavky na vodiča taxislužby

Každý vodič, ktorý chce od 1.4.2019 jazdiť pre ktorúkoľvek z digitálnych platforiem (napr. Uber, Bolt, Hopin a pod.), musí byť držiteľom preukazu vodiča taxislužby. Novelizácia zákona o cestnej dopravy priniesla zjednodušenia rovnako ako pri udeľovaní koncesie. V tabuľke 2 sú podmienky vydania preukazu vodiča taxislužby pred a po novelizácii zákona.

Tab. 2. Podmienky vydania preukazu vodiča taxislužby

Zdroj: [4]

Pred 1.4.2019 sa síce nepredkladali doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti žiadateľa pri podávaní žiadosti, avšak zákon č. 8/2009 z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov stále vyžaduje aby vodiči taxislužby absolvovali pravidelné lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky.

Žiadosť o vydanie preukazu vodiča taxislužby má taktiež  formu tlačiva, ktoré obsahuje dôvod podania žiadosti, osobné údaje žiadateľa, jeho adresu pobytu a korešpondenčná adresu (obrázok 1).

Zdroj: [5]

Obr. 1 Žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu (vľavo), žiadosť o vydanie preukazu vodiča taxislužby (v strede) a príloha vozidlá taxislužby (vpravo)

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce prílohy:

 • farebná fotografia rozmeru 35×45 mm,
 • kópia vodičského preukazu,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
 • doklad o psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
 • doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 50 €,
 • výpis z registra trestov,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča.

Doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti ako aj uvedené výpisy nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

1.3 Požiadavky na vozidlo taxislužby

Zmeny sa týkajú aj samotného vozidla taxislužby. S používaním digitálnej platformy je možné jednoducho stanoviť cenu za prepravu bez použitia taxametra, ktorý však nebol v osobitných prípadoch povinný ani pred novelizáciou zákona o cestnej doprave (napr. ak cena za prepravu bola telefonicky dohodnutá vopred).

Niektoré špeciálne požiadavky na vozidlo taxislužby vyplývajú zo všeobecných povinností prevádzkovateľa taxislužby podľa § 29. Ide o nasledujúce požiadavky:

 • vozidlo musí byť zaevidované v koncesii (v tabuľke prílohy k žiadosti o udelenie koncesie s názvom „Vozidlá taxislužby“),
 • vozidlo musí byť na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy,
 • vozidlo musí byť označené odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,
 • v každom prevádzkovanom vozidle musí byť kópia koncesie,
 • v každom prevádzkovanom vozidle musí byť osvedčenie vozidla taxislužby.

Zdroj: [6, 7, 8]

Obr. 2 Označenie vozidla taxislužby na dverách (vpravo), osvedčenie vozidla
taxislužby (v strede) a strešné svietidlo s nápisom taxi (vpravo)

K označeniu vozidla na dverách je potrebné poznamenať, že podľa vykonávacej vyhlášky musí byť toto označenie nie len na pravých, ale aj ľavých predných dverách. Na toto označenie, ktorého súčasťou je adresa sídla dopravcu, sú stanovené nasledujúce technické požiadavky:

 • označenie vyhotovené nezmazateľne, písmomaliarsky
 • vyhotovené priamo na karosériu alebo ako samolepiaca nálepka, mechanicky, magneticky, pneumomagneticky alebo inak odnímateľne pripevnená tabuľka,
 • písmená čitateľné, farebne odlíšené od podkladu, výška najmenej 30 mm a  hrúbka najmenej 5 mm.

Z hľadiska požiadaviek na vozidlo je v tomto bode nutné spomenúť aj vyhlášku č. 137/2018 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 27. apríla 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly. V § 47 sú stanovené lehoty pravidelných technických kontrol. Vozidlo používané na taxislužbu sa musí podrobiť technickej kontrole v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách. Úplne rovnaké lehoty platia pre emisné kontroly podľa § 51 vyhlášky č. 138/2018 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 27. apríla 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly. Z tejto požiadavky vyplývajú ďalšie náklady spojené s vykonaním technickej a emisnej kontroly vozidla taxislužby.

Zjednodušenie nastalo aj v používaní samotného strešného svietidla. Podľa pôvodného znenia zákona mal vodič povinnosť používať strešné svietidlo na oznamovanie, či je vozidlo taxislužby voľné alebo obsadené cestujúcim alebo zadanou objednávkou. Tzn. svietidlo muselo byť vypnuté v prípade, že bolo vozidlo taxislužby obsadené. V súčasnosti postačuje svietidlo používať, tzn. mať neustále zapnuté.

2 Digitálna platforma Bolt

Digitálna platforma Taxify bola založená v roku 2013, išlo o estónsky startup. Po šiestich rokoch existencie došlo 7. marca 2019 k celoplošnému premenovaniu spoločnosti na Bolt, pretože portfólio služieb firmy sa postupom času rozšírilo [10].

V Slovenskej republike sa význam platformy Taxify zvýšil najmä po udelení zákazu prevádzky pre Uber, ktorý 27. marca 2018 o 22:00 pozastavil v Bratislave svoju činnosť. Napriek podobnému účelu oboch platforiem však bolo rozhodnutie súdu pre Taxify pozitívne a platforma mohla ďalej pokračovať v činnosti [9, 11].

V súčasnosti pôsobí Bolt v týchto krajských mestách SR: Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Banská Bystrica, Trnava a Žilina. Je predpoklad nárastu záujmu o uvedenú službu, ako vyplýva z niektorých zahraničných štúdii [3, 4]

2.1 Vodiči digitálnej platformy Bolt

V prípade, ak chcel vodič jazdiť so svojím súkromným motorovým vozidlom pod touto platformou, postačovalo nahratie základných dokumentov do internetového rozhrania platformy, ktoré boli následne manuálne overované. Vodiči teda jazdili bez akéhokoľvek pracovno-právneho vzťahu resp. bez živnostenského oprávnenia či koncesie. Po novelizácii zákona o cestnej doprave je od 1. apríla 2019 nevyhnutné do internetového rozhrania platformy Bolt nahrať nasledujúce dokumenty, resp.. skenované kópie týchto dokumentov:

 • občiansky preukaz – predná a zadná strana,
 • vodičský preukaz – predná strana,
 • fotografia vodiča,
 • preukaz vodiča taxislužby,
 • koncesia na taxislužbu,
 • osvedčenie o evidencií (časť I alebo II) – predná a zadná strana,
 • biela karta (povinné zmluvné poistenie),
 • osvedčenie vozidla taxislužby.

Ďalej je nutné poznamenať, že digitálna platforma Bolt obmedzuje maximálny vek vozidla na 15 rokov. Ide zrejme o jedinú požiadavku, ktorá je prísnejšia než podmienky samotného zákona o cestnej doprave.

Aplikácia „Bolt driver“ pre vodičov nevyžaduje poznanie konkrétnej trasy prepravy, nakoľko obsahuje vstavaný mapový podklad, ktorý ale neslúži pre navigáciu. Ako navigačnú aplikáciu možno zvoliť jednu z nasledujúcich:

 • Google maps,
 • Waze,
 • Yandex maps,
 • Yandex navigation.

S týmito druhmi navigácie aplikácia dobre spolupracuje a umožňuje dokonca dynamické zmeny cieľa počas prepravy, ak sa cestujúci rozhodne pre presmerovanie počas jazdy. Pre vodiča sú neustále zobrazované zárobky, skóre aktivity (koľko jázd vodič odmietol) a aktuálne hodnotenie (v bodovej škále od 1 do 5, kde 5 je najlepšie hodnotenie).

Vodič má možnosť po skončení jazdy ohodnotiť cestujúceho. Rovnaká možnosť je k dispozícií aj v aplikácii cestujúceho, tzn. môže ohodnotiť vodiča. Vodič si môže v aplikácií nastaviť rádius obsluhy územia, minimálny a najpoužívanejší polomer je 4 km a maximálny 40 km. Vodič má taktiež možnosť dvakrát denne využiť možnosť objednať jazdu k zvolenej destinácií, čo je možné využiť napr. ak sa chce na konci svojej činnosti dostať autom k stanovišťu/bydlisku a skrátiť tzv. prázdnu jazdu.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 3 Dočasné logo a náhľad aplikácie Bolt pre vodiča

2.2 Mobilná aplikácia Bolt pre cestujúceho

Používateľská aplikácia pre cestujúceho je veľmi jednoduchá a intuitívna. Aby bolo možné ju využívať, je samozrejme nutné vlastniť smartfón s operačným systémom Android prípadne iOS, pričom je nevyhnutné mať dátové pripojenie k internetu a taktiež sa odporúča mať zapnutú satelitnú navigáciu. Vstupné údaje, ktoré musí cestujúci do aplikácie zadať sú nasledujúce:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • a údaje kreditnej karty.

Posledná požiadavka je obzvlášť dôležitá, nakoľko na rozdiel od Uberu, sa pri Bolte žiadna jazda nerealizuje za hotovosť. Tým pádom je cestujúci ako aj vodič oslobodený od manipulácie s fyzickými peniazmi, čo má priaznivý vplyv na bezpečnosť.

Zdroj: [8]

Obr. 4 Pôvodné logo, nové logo a náhľad aplikácie Bolt pre cestujúceho

3 Náklady a výnosy v platformy Bolt

Od 1. apríla 2019 majú vodiči možnosť vybaviť si vlastnú koncesiu, do ktorej zapíšu svoje vlastné, požičané alebo prenajaté vozidlo, prípadne môžu jazdiť pod koncesiou niekoho iného. Nemožno opomenúť fakt, že v tejto „cudzej“ koncesii musí byť zapísaný nie len vodič, ale aj jeho vozidlo a medzi vodičom a držiteľom koncesie musí byť pracovno-právny vzťah.

3.1 Nákladové položky

Aby bolo možné približne stanoviť kritický bod rentability vyjadrený ako minimálny počet jázd za mesiac, je nutné vykalkulovať náklady súvisiace s prevádzkovaním taxislužby, ktorými sú náklady na:

 • pohonné hmoty,
 • pneumatiky,
 • odpis vozidla,
 • údržbu a opravy,
 • daň z motorových vozidiel,
 • povinné zmluvné poistenie,
 • havarijné poistenie,
 • technickú a emisnú kontrolu,
 • diaľničnú e-známku,
 • telekomunikačné služby,
 • a jednorazové náklady. Táto nákladová položka zahŕňa jednorazové náklady vznikajúce pri zakladaní taxislužby. Patria sem náklady na:
  • výpis z registra trestov,
  • výpis z karty vodiča           ,          
  • zdravotná prehliadka vodiča,
  • psychická prehliadka vodiča,
  • koncesia,
  • preukaz vodiča taxislužby,
  • strešné svietidlo TAXI,      
  • a magnetické označenie vozidla.

V nasledujúcej tabuľke sú vyčíslené a v niektorých prípadoch odhadnuté náklady, s ktorými musí počítať každý prevádzkovateľ taxislužby. Ide v podstate o prípadovú štúdiu, kedy dopravca (držiteľ koncesie) je zároveň vodičom taxislužby, pričom si nezaložil spoločnosť s ručením obmedzeným ani nepodniká pod koncesiou niekoho iného. V tabuľke 3 sú náklady klasifikované nasledovne:

 • F               – fixné náklady,
 • Vkm                           – variabilné náklady závislé od ubehnutej vzdialenosti,
 • Vhod           – variabilné náklady závislé od času prevádzky.

Tab. 3. Klasifikácia a vyčíslenie nákladov v taxislužbe

Zdroj: Vlastné spracovanie

3.2 Výnosy

Je pomerne komplikované odhadnúť výnosy z aplikácie v budúcom období, nakoľko efektivita využitia vozidla po prihlásení do digitálnej platformy závisí predovšetkým od množstva aktívnych zákazníkov – cestujúcich. Tento príspevok neobsahuje podrobné štatistické vyhodnotenie výnosov. Z reálne uskutočnených jázd a odhadu súčiniteľu využitia jázd je zrejmé, že celková ubehnutá vzdialenosť, ktorá v priemere pripadá na jednu jazdu je 4,80 km a priemerná tržba za jednu jazdu je 3,54€. Netreba však zabúdať, že provízia Boltu je na úrovni 24%. Je teda možné počítať s tržbou 2,69 €/jazda.

3.3 Kritický bod rentability

Presným vyčíslením nákladov a analýzou výnosov za predchádzajúce obdobie, je možné vykonať veľmi jednoduchú, ale zároveň presnú grafickú analýzu, tzn. nájdenie kritického bodu rentability (obr. 5).

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 5 Grafické znázornenie kritického bodu rentability na grafe

Ako je možno vidieť z grafu, výnosy stúpajú veľmi pomaly. Je tomu tak najmä kvôli príliš nízkym tržbám, resp. vysokej provízii platformy. Je potrebné poznamenať, že v prípade, vodič pri súčasnom nastavení cien cestovného a pri uvedených nákladoch, musí absolvovať za mesiac 113 jázd, pričom všetok čas, ktorý bude „on-line“, bude stratený a nedostane zaň nijakú finančnú náhradu.

4 Záver

Taxislužba ako taká prešla v apríli roka 2019 veľkými zmenami. Pre jestvujúcich dopravcov znamenali zmeny určité zjednodušenie podnikania, nakoľko už nie sú povinní preukazovať finančnú spoľahlivosť a ani odbornú spôsobilosť. Podobne aj vodiči vozidiel taxislužby už nemusia absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti pri podávaní žiadosti o preukaz vodiča taxislužby. Sťaženie podmienok nastalo najmä pre vodičov platformy Taxify resp. Bolt, ktorá fungovala na Slovensku na hrane zákona. Jej vodiči do 1. apríla nespĺňali požiadavky na taxislužbu. Od tohto dátumu platia všetky pravidlá rovnako aj pre všetky platformy ponúkajúce taxislužbu.

5 Literatúra

 1. Zákon č. 56/2012 Z. z. b. o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. GNAP, J., POLIAK, M., RIEVAJ, V., LIŠČÁK. Š. KOVÁČIKOVÁ, E.: Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe, Vyd. 1. – V Žiline : Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0586-5.
 3. FAGHIH, S., SAFIKHANI, A., MOGHIMI, B., KAMGA C.: Predicting Short-Term Uber Demand Using Spatio-Temporal Modeling: A New York City Case Study, Dept. of Civil Engineering, City College of New York, New York, 2017.
 4. Rodrigues, F., Markou, I., Pereira, F.: Combining Time-Series and Textual Data for Taxi Demand Prediction in Event Areas: A Deep Learning Approach
 5. https://www.minv.sk/?oddelenie-cestnej-dopravy
 6. https://www.facebook.com/TAXIEDOSNINA/
 7. Vyhláška č. 124/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. marca 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 8. http://www.vtn-vranov.sk/wp-content/uploads/Taxi-I.jpg
 9. https://touchit.sk/taxify-konci-bolt-zacina/222718
 10. http://www.fony.sk/clanky/15156-taxify-sa-meni-na-bolt-chce-ponukat-viac-nez-len-jazdy-taxikmi
 11. https://www.fony.sk/clanky/13810-uber-dnes-o-2200-pozastavi-v-bratislave-svoju-prevadzku

Poďakovanie

Príspevok bol pripravený za podpory grantu: VEGA č. 1/0436/18 – Externality v cestnej doprave, vznik, príčiny a ekonomické dopady dopravných opatrení.

Táto štúdia/publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:  

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II., ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

“Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ” 


Autori:

Kristián ČULÍK1, Alica KALAŠOVÁ2, Zuzana OTAHÁLOVÁ3

Tituly a pôsobisko autorov:

1Ing. Kristián Čulík,  Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, Slovenská republika,
E-mail: kristian.culik@fpedas.uniza.sk

2prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.,  Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, Slovenská republika,
E-mail: alica.kalasova@fpedas.uniza.sk

3JUDr. Zuzana Otahálová,  Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, Slovenská republika,
E-mail: zuzana.otahalova@gmail.com

Share Button