AKÉ PRESNÉ SÚ MERAČE RÝCHLOSTÍ PRE ÚČELY DOPRAVNEJ ANALÝZY?

Abstrakt: Informatívny merač rýchlosti je zariadenie, ktoré zobrazuje okamžitú rýchlosť vozidiel v prichádzajúcom smere s rozpoznávaním evidenčného čísla vozidla a zhromažďuje jednotlivé štatistiky ako intenzitu vozidiel, klasifikáciu, prekročenie nastavenej rýchlosti a pod. Zariadenie je vhodné na analýzu dopravnej situácie a slúži aj ako svetelný spomaľovač v rámci prevencie v cestnej premávke. Hlavným cieľom príspevku bolo samotné vykonanie a vyhodnotenie smerového prieskumu v danom profile na vybranom úseku v meste Žilina. Následne sme spracovali a vyhodnotili údaje z merača rýchlosti, ktoré sme porovnávali s našimi údajmi z vykonaných prieskumov. Na základe porovnaných údajov sme mohli stanoviť spoľahlivosť meracieho zariadenia.

Kľúčové slová: Informatívnymerač rýchlosti 1, spoľahlivosť 2, intenzita dopravy 3, klasifikácia 4, prieskum  5

JEL: R41

The preciseness of velocity measuring instruments for the traffic analysis

Abstract: Informative velocity measuring instrument is an equipment which shows the instant velocity of incoming vehicles, recognizes the license numbers and collects the individual statistics, such as vehicles traffic intensity, classification, exceeding of the set speed, etc. This instrument is convenient for the traffic situation analysis and serves also as a warning-light decelerator, as a part of preventive precautions in the road traffic. The main purpose of the article was the execution and evaluation of the survey on the selected road section in the town of Zilina. Consequently, we processed and evaluated data obtained from the velocity measuring instrument, which we then compared with our data gained from the executed surveys. Based on the data comparison we were able to define the velocity measuring instrument reliability.

Keywords: Informative velocity measuring instrument 1, reliability 2, traffic intensity 3, classification 4, traffic survey 5

1 Popis informatívneho merača rýchlosti

Informatívny merač rýchlosti je merač rýchlosti, ktorý zobrazuje aktuálnu rýchlosť vozidiel a zhromažďuje jednotlivé štatistiky (obr. 1). Taktiež má nainštalovaný automatický bezdrôtový prenos dát cez zvolenú dostupnú GSM sieť mobilného operátora ku klientovi. Softvér má zaujímavé doplnkové funkcie napr. online automatické upozornenie na úseky s prekračovaním rýchlosti. Jednotlivé štatistiky (intenzita vozidiel, klasifikácia vozidiel, rozpoznanie EČV a pod.) je možné používať pri zisťovaní vyťaženosti cestných komunikácii s možnosťou stanovenia hodiny a dňa najčastejšieho prekračovania maximálnej povolenej rýchlosti. Prevádzka zariadenia je počas niekoľkých rokov bezúdržbová. [8]

Obr. 1. Informatívny merač rýchlosti

Zariadenie je upevnené na stĺpe verejného osvetlenia, resp. na stĺpe trolejového vedenia pomocou výložníka vo výške troch metrov (obr. 1). Upevnené je štandardným spôsobom pomocou  nehrdzavejúcich sťahovacích pások Bandimex. Stĺp je približne 1,5 m od krajnice vozovky. V prípade, ak by bol stĺp príliš vzdialený od krajnice, zhoršila by sa presnosť merania rýchlosti a čitateľnosti displeja. [1]

Zariadenie je určené na informatívne meranie rýchlosti vozidiel. Obsahuje tabuľu s radarom so zobrazovaním okamžitej rýchlosti vozidiel v prichádzajúcom smere a záznamovým videozariadením na preddefinované podmienky záznamu s automatickým bezdrôtovým prenosom dát ku klientovi. Údaj o nameranej rýchlosti, čas a miesto sú vpísané do obrazu. Záznam obsahuje sériu snímkov s detailným záznamom vozidla pri prekročení rýchlosti. Videozariadenie je zosynchronizované s radarom. [7]

Základné úlohy zariadenia sú:

 • zobraziť vodičovi okamžitú rýchlosť vozidla,
 • zaznamenávať dopravné dáta, ktoré je možné štatisticky vyhodnotiť,
 • poskytovať zaznamenané fotografie,
 • zaznamenávať dopravné priestupky,
 • zdieľať dáta s ďalšími zariadeniami
 • a pod. [5]

Inštaláciou systému merania rýchlostí sa predpokladá spomalenie vodičov pred meracím zariadením približne u 30% meraných vozidiel a za meracím zariadením zníži rýchlosť približne 60 až 90 % vozidiel.

Hlavná využiteľnosť je najmä v miestach so zníženou alebo obmedzenou rýchlosťou alebo v miestach s vyšším výskytom dopravných nehôd. Zvyšuje bezpečnosť na miestach s vysokou koncentráciou chodcov napr. prechody pre chodcov pred školami a nemocnicami. Toto zariadenie okamžite zobrazí vodičovi jeho aktuálnu rýchlosť alebo informuje ostatných o rýchlosti prechádzajúcich vozidiel, ktoré sú vo vzdialenosti najviac 80m pred radarom. [6]

2 Zber a vyhodnotenie štatistických dát

Informatívny merač rýchlosti je vybavený softvérom SYDO Traffic Tiny, prostredníctvom ktorého je možné jednotlivé dáta zhromažďovať a štatisticky vyhodnocovať. Táto aplikácia umožňuje priestorové zobrazenie ukazovateľov rýchlosti s najdôležitejšími informáciami. Z dôvodu obmedzenej pamäťovej kapacity zariadenia je nutné importovať jednotlivé dáta do záložného zdroja, kde je nainštalovaný software SYDO Traffic Tiny. Aplikácia umožňuje štatisticky zobrazovať údaje vo forme grafov, resp. obrázkov a je tu možnosť exportu dát pre iné aplikácie, ako napríklad Microsoft Excel. [5] Zariadenie má automatický bezdrôtový prenos dát ku klientovi pomocou modemu alebo obdobného zariadenia. Záznam obsahuje sériu snímkou (sekvenciu) s detailovým záznamom vozidla pri prekročení rýchlosti.

Je veľmi dôležité mať správne nastavený software zariadenia, najmä z hľadiska presnosti získavaných údajov. Najmä kategorizácia vozidiel vyžaduje veľmi presné nastavenie, prostredníctvom predvolených nastavení. Zariadenie si následne automaticky zaraďuje vozidlo do jednej z kategórii (osobné vozidlá, dodávky, nákladné vozidlá, jazdné súpravy), pričom si ukladá príslušnú fotografiu takéhoto vozidla do pamäte. [2]

Kategorizácia vozidiel sa realizuje prostredníctvom tzv. „virtuálnych prejazdových brán“, ktoré po prejazde vozidla vyhodnotia druh vozidla na základe výšky, šírky a dĺžky prejdeného vozidla. Brána, ktorou prejde vozidlo, si na základe percentuálnej obsadenosti rozmerov automaticky vyhodnotí kategóriu vozidla, a takýto súbor odosiela do riadiacej jednotky. Je nutné dodať, že pri zlom nastavení prejazdových brán budú údaje skreslené a nepresné. V takom prípade systém môže vyhodnotiť osobné vozidlo ako nákladné alebo jazdnú súpravu. [3]

Obr. 2. Virtuálne prejazdové brány [9]

3. Vykonanie dopravného prieskumu

Dopravný prieskum sa vykonával z dôvodu zistenia intenzity dopravy a klasifikácie vozidiel na danom profile. Výsledky prieskumu mali poslúžiť ako podklad pre porovnanie toho istého prieskumu, ktorý sa neskôr vyhodnotil z informatívneho merača rýchlosti. Následne sme mohli zistiť presnosť samotného informatívneho merača rýchlosti.

Boli vykonané tri prieskumy. Keďže merač rýchlosti vyhodnocuje štatistiku (dopravné dáta) z videoanalýzy pomocou „virtuálnych prejazdových brán“, najväčším problémom sú prejazdy vozidiel s veľmi nízkymi rýchlosťami. Typickým problémom sú dopravné kongescie. Preto cieľom týchto prieskumov bolo zachytiť hlavný dopravný problém – čas raňajšej a poobedňajšej špičky.

Prvý prieskum bol vykonaný v piatok 17. 03. 2017 v čase od 14:30 do 18:30. Počas prieskumu sme chceli zachytiť tvoriace sa kolóny v priebehu poobedňajšej dopravnej špičky. Tieto kolóny trvali približne 1,5 hodiny, následne sa začala intenzita vozidiel zmierňovať.

Druhý prieskum sa vykonával vo štvrtok 23. 03. 2017 v čase od 5:00 do 8:00. Počas prieskumu sme chceli zachytiť raňajšiu tmu/šero a následné svitanie (obr. 3). Taktiež sme chceli zachytiť dopravnú špičku v raňajších hodinách, ktorá bola intenzívna okolo 6:00 h, potom sa zmiernila a znovu nabrala na intenzite okolo 7 hodiny ráno.

Obr. 3. Zachytenie svitania

Tretí prieskum sa vykonával vo štvrtok 23. 03. 2017 v čase od 19:00 do 21:00, doba sčítania trvala 2 hodiny. Počas tretieho prieskumu sme chceli zachytiť stmievanie a následne tmu. Pri tomto prieskume bola intenzita vozidiel veľmi nízka.

Dopravný prieskum bol realizovaný na križovatke ulícZávodská cesta a Dolné Rudiny vedľa centra mesta. Ide o trojramennú, neriadenú, usmernenú, stykovú križovatku. Nachádza sa medzi dvom okružnými križovatkami.

Táto križovatka je problematická najmä v čase dopravnej špičky, a to z dôvodu vysokej intenzity dopravy nielen osobných vozidiel, ale aj nákladných vozidiel a vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Pomerne vysoký počet nákladných vozidiel je spôsobený priemyselnou zónou, ktorá sa nachádza neďaleko od spomínanej križovatky. V okolí je rovnako situované depo Dopravného podniku mesta Žilina. Cez križovatku premávajú trolejbusové linky MHD, ktoré primárne zabezpečujú dopravné spojenie sídliska Hájik s centrom mesta alebo s inými mestskými časťami.

4. Vyhodnotenie a porovnanie údajov

Cieľom tohto príspevku bolo vyhodnotiť dopravnú intenzitu v rámci dvoch prieskumov v danom profile na vybranom úseku v meste Žilina. Následne sme spracovali a vyhodnotili údaje z merača rýchlosti, ktoré sme porovnávali s našimi údajmi z vykonaných prieskumov. Na základe porovnaných údajov sme mohli stanoviť presnosť a spoľahlivosť informatívneho merača rýchlostí.

Vozidlá boli zaradené do troch kategórií, a to „osobné vozidlá OV“ (osobné vozidlá do 3,5 t a dodávky), „nákladné vozidlá NV“ (vozidlá nad 3,5 t, trolejbusy a autobusy) a „jazdné súpravy JS“ (návesové súpravy, prívesové súpravy a kĺbové autobusy, resp. trolejbusy). Dopravná intenzita a klasifikácia vozidiel bola rozlišovaná zvlášť pre vozidlá prichádzajúce v smere k meraciemu zariadeniu, vozidlá prichádzajúce v protismere, ale aj celkovú intenzitu v rámci oboch smerov.

4.1 Vyhodnotenie a porovnanie prvého prieskumu

Z uvedenej tabuľky 1 vyplýva, že celková intenzita v oboch smeroch počas nášho prvého prieskumu bola na úrovni 7 029 motorových vozidiel, čo predstavuje 3 395 prichádzajúcich vozidiel (48,3 %) a 3 634 odchádzajúcich vozidiel (51,7 %) z celkovej dopravnej intenzity v danom úseku.

Celkový počet vozidiel v oboch smeroch na základe údajov z meracieho zariadenia bol 6 719, čo predstavuje 3 253 prichádzajúcich vozidiel (48,4 %) a 3 466 odchádzajúcich vozidiel (51,6 %) z celkovej dopravnej intenzity v danom úseku.

Tab. 1. Dopravná intenzita a klasifikácia – 1. prieskum

V prvej kategórií (OA+D) sú údaje z nášho prieskumu v porovnaní s meracím prístrojom vyššie o 220 vozidiel (v smere k zariadeniu), čo predstavuje odchýlku merača rýchlosti 6,73 %. V protismere je rozdiel 233 vozidiel, čo predstavuje odchýlku  6,6 %.

V druhej (NA) a tretej kategórií (JS) sú údaje z nášho prieskumu nižšie ako údaje z meracieho zariadenia. To je z dôvodu tvoriacich sa kolón, kedy meracie zariadenie z videoanalýzy vyhodnocuje vozidlá, ktoré idú blízko za sebou, ako nákladné vozidlá alebo jazdné súpravy. Preto aj vo vyhodnotení bolo zaznamenaných menej osobných a viac nákladných vozidiel a jazdných súprav u meracieho zariadenia v porovnaní s našim prieskumom.  Najvyššia odchýlka (125,5 %) bola práve u jazdných súprav v prichádzajúcom smere, ktoré však tvorili len 1,3 % z celkového počtu vozidiel.

Ak porovnáme dopravnú intenzitu motorových vozidiel v oboch smeroch počas nášho prvého prieskumu s vyhodnotením merača rýchlosti, môžeme skonštatovať, že meracie zariadenie počas prvého prieskumu vyhodnocovalo štatistiku (dopravné dáta) z videoanalýzy s odchýlkou 4,41 % (rozdiel 310 motorových vozidiel).

Na nasledujúcom obrázku 4 je možné vidieť percentuálnu odchýlku informatívneho merača rýchlosti voči prieskumu pre jednotlivé kategórie vozidiel. Najvyššia odchýlka bola práve u kategórii „jazdné súpravy CV“.

Obr. 4.  Odchýlka informatívneho merača rýchlosti pre jednotlivé kategórie vozidiel                 (1. prieskum)

Z tab. 1 taktiež možno určiť počet vozidiel pripadajúcich k jednotlivým kategóriám. Počas prvého prieskumu prešlo daným úsekom komunikácie 6 796 osobných vozidiel + dodávok (96,7 %), 141 nákladných vozidiel (2,0 %)  a 92 jazdných súprav (1,3 %).

Obr. 5. Podiel jednotlivých kategórií vozidiel (1. prieskum)

(1. prieskum)

4.2 Vyhodnotenie a porovnanie druhého prieskumu

Z uvedenej tabuľky 2 vyplýva, že celková intenzita v oboch smeroch počas nášho prvého prieskumu bola na úrovni 4 248 motorových vozidiel, čo predstavuje 2 098 prichádzajúcich vozidiel (49,4 %) a 2 150 odchádzajúcich vozidiel (50,6 %) z celkovej dopravnej intenzity v danom úseku.

Celkový počet vozidiel v oboch smeroch na základe údajov z meracieho zariadenia bol 4 089, čo predstavuje 2 073 prichádzajúcich vozidiel (50,7 %) a 2 016 odchádzajúcich vozidiel (49,3 %) z celkovej dopravnej intenzity v danom úseku.

Tab. 2. Dopravná intenzita a klasifikácia – 2. prieskum

V prvej kategórií (OA+D) sú údaje z nášho prieskumu v porovnaní s meracím prístrojom vyššie o 91 vozidiel (v smere k zariadeniu), čo predstavuje odchýlku merača rýchlosti 4,56 %. V protismere je rozdiel 146 vozidiel, čo predstavuje odchýlku 7,25 %.

V druhej (NA) a tretej kategórií (JS)  sú údaje z nášho prieskumu nižšie ako údaje z meracieho zariadenia. To je z dôvodu tvoriacich sa kolón, kedy meracie zariadenie z videoanalýzy vyhodnocuje vozidlá, ktoré idú blízko za sebou, ako nákladné vozidlá alebo jazdné súpravy. Ďalším dôvodom môže byť určitá nepresnosť nastavenia prejazdových brán, ktoré slúžia na kategorizáciu vozidiel. Preto aj vo vyhodnotení bolo zaznamenaných menej osobných a viac nákladných vozidiel a jazdných súprav u meracieho zariadenia v porovnaní s našim prieskumom. Výnimkou je intenzita nákladných vozidiel (FV) v protismere, kedy meracie zariadenie zaznamenalo o 19 nákladných vozidiel menej ako bolo zaznamenaných počas prieskumu.  Najvyššia odchýlka (125,8 %) bola opäť u jazdných súprav v prichádzajúcom smere, ktoré však tvorili len 1,7 % z celkového počtu vozidiel.

Ak porovnáme dopravnú intenzitu motorových vozidiel v oboch smeroch počas nášho druhého prieskumu s vyhodnotením merača rýchlosti, môžeme skonštatovať, že meracie zariadenie počas druhého prieskumu vyhodnocovalo štatistiku (dopravné dáta) z videoanalýzy s odchýlkou 3,74 % (rozdiel 159 motorových vozidiel).

Na nasledujúcom obrázku 6 je možné vidieť percentuálnu odchýlku informatívneho merača rýchlosti voči prieskumu pre jednotlivé kategórie vozidiel. Najvyššia odchýlka bola opäť u kategórii „jazdné súpravy“.

Obr. 6.  Odchýlka informatívneho merača rýchlosti pre jednotlivé kategórie vozidiel (2. prieskum)

Z tab. 2 taktiež možno určiť počet vozidiel pripadajúcich k jednotlivým kategóriám. Počas prvého prieskumu prešlo daným úsekom komunikácie 4 009 osobných vozidiel + dodávok (94,4 %), 167 nákladných vozidiel (3,9 %) a 72 jazdných súprav (1,7 %).

Obr. 7. Podiel jednotlivých kategórií vozidiel (2. prieskum)

4.3 Vyhodnotenie a porovnanie tretieho prieskumu

Z uvedenej tabuľky 3 vyplýva, že celková intenzita v oboch smeroch počas nášho prvého prieskumu bola na úrovni 1 457 motorových vozidiel, čo predstavuje 858 prichádzajúcich vozidiel (58,9 %) a 599 odchádzajúcich vozidiel (41,1 %) z celkovej dopravnej intenzity v danom úseku.

Celkový počet vozidiel v oboch smeroch na základe údajov z meracieho zariadenia bol 1 402, čo predstavuje 834 prichádzajúcich vozidiel (59,5 %) a 568 odchádzajúcich vozidiel (40,5 %) z celkovej dopravnej intenzity v danom úseku.

Tab. 3. Dopravná intenzita a klasifikácia – 3. prieskum

V prvej kategórií (OA+D) sú údaje z nášho prieskumu v porovnaní s meracím prístrojom vyššie iba o 13 vozidiel (v smere k zariadeniu), čo predstavuje odchýlku merača rýchlosti 1,55 %. V protismere je rozdiel 28 vozidiel, čo predstavuje odchýlku 4,78 %.

V druhej (NA) kategórií paradoxne meracie zariadenie nezachytilo ani jedno nákladné vozidlo (neznámy dôvod), preto vyšli také vysoké odchýlky 100 %. V tretej kategórií (JS)  sú údaje z nášho prieskumu približne podobné ako údaje z meracieho zariadenia. Je to pravdepodobne z dôvodu nízkej intenzity vozidiel, kedy zariadenie funguje správne a presne.

Ak porovnáme dopravnú intenzitu motorových vozidiel v oboch smeroch počas nášho druhého prieskumu s vyhodnotením merača rýchlosti, môžeme skonštatovať, že meracie zariadenie počas druhého prieskumu vyhodnocovalo štatistiku (dopravné dáta) z videoanalýzy s odchýlkou 3,77 % (rozdiel 55 motorových vozidiel).

Na nasledujúcom obrázku 8 je možné vidieť percentuálnu odchýlku informatívneho merača rýchlosti voči prieskumu pre jednotlivé kategórie vozidiel. Najvyššia odchýlka bola u kategórii „nákladné automobily“.

Obr. 8.  Odchýlka informatívneho merača rýchlosti pre jednotlivé kategórie vozidiel (3. prieskum)

Z tab. 3 taktiež možno určiť počet vozidiel pripadajúcich k jednotlivým kategóriám. Počas prvého prieskumu prešlo daným úsekom komunikácie 1 427 osobných vozidiel + dodávok (97,9 %), 14 nákladných vozidiel (1,0 %) a 16 jazdných súprav (1,1 %).

Obr. 9. Podiel jednotlivých kategórií vozidiel (3. prieskum)

4.4 Celkové vyhodnotenie spoľahlivosti merača rýchlosti

Na danom profile komunikácie, kde je umiestnené meracie zariadenie, sme zisťovali jeho presnosť na základe nami vykonaných dvoch prieskumov. Z uvedeného obr. 10 môžeme vidieť, že informatívny merač rýchlostí je pomerne presný a spoľahlivý. Počas prvého prieskumu vyhodnocoval celkovú intenzitu vozidiel s presnosťou 95,59 %, pri druhom s presnosťou 96,26 % a pri treťom s presnosťou 96,23 %.

Obr. 10. Spoľahlivosť merača rýchlosti

Ako už bolo spomenuté, meracie zariadenie nedokáže správne zatriediť vozidla do jednotlivých kategórií, ak vznikajú pred zariadením rozsiahle kolóny. Takáto situácia je zachytená na obr. 11, kedy pri kolóne osobných vozidiel merač rýchlostí vyhodnotí z videoanalýzy detekované osobné vozidlo ako „truck“ (jazdné súpravy). I napriek tomu nedostatku ide o pomerne lacné zariadenie, ktoré je veľmi nápomocné pri analýze dopravnej situácie.

Obr. 11. Chybná klasifikácia vozidla

5 Záver

Cieľom tohto príspevku bola verifikácia spoľahlivosti meračov rýchlosti, ktoré sa používajú pre  analýzu dopravy a dopravného prúdu. Prostredníctvom informatívneho merača rýchlosti sú získané jednotlivé dopravné údaje ako napr. počet vozidiel, intenzita dopravy, rýchlosť a pod.

Bolo potrebné vykonať a vyhodnotiť smerové prieskumy dopravnej intenzity v danom profile na vybranom úseku v meste Žilina. Následne sme spracovali a vyhodnotili údaje z merača rýchlosti, ktoré sme porovnávali s našimi údajmi z vykonaných prieskumov. Na základe toho sme mohli určiť presnosť a spoľahlivosť, s akou meracie zariadenie pracuje.

Najobjektívnejšie údaje sa získavajú v ideálnych prevádzkových podmienkach (ideálne svetelné podmienky, nízka intenzita dopravy, dobré poveternostné podmienky a podobne). Zariadenie pracuje s pomerne vysokou presnosťou, no najmä v hustej premávke, v kolónach alebo v nočných hodinách môže dôjsť k skresleniu nameraných údajov.

Zariadenie má za úlohu zlepšiť stav dopravy v lokalitách miest a obcí, tzn. zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v určitých lokalitách, zlepšenie plynulosti dopravy, zníženie počtu dopravných nehôd, zníženie počtu úmrtí na cestách, zníženie počtu emisii a zlepšenie životnej úrovne v mestách a obciach. [4]

6 Literatúra

 1. Černický, L. – Kalašová, A. – Kapusta, J. Signal controlled junctions calculations in traffic-capacity assessment – Aimsun, OmniTrans, Webster and TP 10/2010 results comparison, In: Transport Problems = Problemy Transportu: international scientific journal. ISSN 1896-0596.  Vol. 11, iss. 1, 2016, pp. 121-130.
 2. Ondruš, J. – Palúch, J. Vplyv meračov rýchlostí na bezpečnosť cestnej premávky, In: Dopravné inžinierstvo 2017: zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie: 14.-15. november 2017, Žilina: Žilinská univerzita, 2017. ISBN 978-80-554-1394-5. str. 102-111.
 3. Ondruš, J. – Mikušová, M. Využitie kamerového systému pre analýzu dopravnej situácie, In: CMDTUR 2016: zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilina 19.10.-20.10.2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. ISBN 978-80-554-1265-8. str. 321-329.
 4. Ondrus, J. – Karon, G. Video System as a Psychological Aspect of Traffic Safety Increase, Conference: 17th International Conference on Transport Systems Telematics (TST) Location: Katowice, POLAND Date: APR 05-08, 2017, Sponsor(s): Polish Assoc Transport Telemat; Polish Acad Scim Transport Comm; Univ Econ Katowice; Katowice Sch Technol. SMART SOLUTIONS IN TODAY’S TRANSPORT   Book Series: Communications in Computer and Information Science, Volume: 715, pp: 167-177. Published: 2017
 5. Interné materiály, ZTS Elektronika SKS s.r.o.
 6. GEMOS CZ, SYDO Traffic (návod).
 7. http://www.regionservis.cz/document/filename/2659/Prezentace_spol._GEMOS_CZ_s.r.o..pdf
 8. http://www.elektronika.sk/gem-cdu-2605-zeus-lpr
 9. SW Sydo Traffic Tiny

Poďakovanie

Táto štúdia/publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:  

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II., ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

“Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ” 


Autori:

Ján ONDRUŠ1, Marián GOGOLA2, Simona KUBÍKOVÁ3

Tituly a pôsobisko autorov:

1 Ing. Ján Ondruš, PhD., Žilinská univerzita, katedra Cestnej a mestskej dopravy, Žilina, 010 26, Slovensko, jan.ondrus@fpedas.uniza.sk

2 doc. Ing. Marián Gogola, PhD., Žilinská univerzita, katedra Cestnej a mestskej dopravy, Žilina, 010 26, Slovensko, marian.gogola@fpedas.uniza.sk

3 Ing. Simona Kubíková, PhD., Žilinská univerzita, katedra Cestnej a mestskej dopravy, Žilina, 010 26, Slovensko, simona.kubikova@fpedas.uniza.sk

Share Button