INFORMAČNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH NEHÔD

INFORMAČNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH NEHÔD
Abstrakt: V dnešnej spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života informačné a komunikačné technológie. Tento komplexný systém predstavuje veľké množstvo prvkov, medzi ktoré môžeme zaradiť aj informačné systémy zamerané na mapovanie dopravných nehôd určitého regiónu. V článku bude popísaný pripravovaný informačný systém mapovania dopravných nehôd, pomocou ktorého môže polícia SR určovať úseky častých dopravných nehôd, ako aj ich príčiny, ...

HODNOTENIE ODOLNOSTI PRVKOV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SEKTORE ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

HODNOTENIE ODOLNOSTI PRVKOV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SEKTORE ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Abstrakt: Každý človek je ohrozený rôznymi ohrozeniami, v osobnej ale aj pracovnej oblasti. Je ohrozený jeho život, zdravia, bezpečie, životné prostredie a majetok. Z tohto hadiska tieto oblasti môžeme nazvať ako kritické. Kritické je však možné aj označiť prvky národnej infraštruktúry, ktoré majú dopad na človeka, ale aj na chod štátu. Je nutné identifikovať ohrozenia, ktoré môžu na ...

MOŽNOSTI PREPRAVY NÁKLADU MEDZI ÁZIOU A EURÓPOU CEZ SEVERNÚ MORSKÚ CESTU

MOŽNOSTI PREPRAVY NÁKLADU MEDZI ÁZIOU A EURÓPOU CEZ SEVERNÚ MORSKÚ CESTU
Abstrakt: Väčšina spotrebného ázijského tovaru sa prepravuje do Európy námornými loďami po starej obchodnej ceste, ktorá  vedie cez severný Tichý oceán, Juhočínske more, Malajskú úžinu, Indický oceán, úžinu Báb-el-Mandeb, Suezský priplav, Stredozemné more a Severný Atlantik. Za ostatné obdobie táto cesta má niekoľko nevýhod ako kanálové poplatky cez preplávanie Suezského prieplavu, zdržania pri plavbe týmto prieplavom ...

NÁVRH OBJEKTÍVNYCH KRITÉRIÍ URČOVANIA KRITICKÝCH INFRAŠTRUKTÚRNYCH PRVKOV V PODSEKTORE ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

NÁVRH OBJEKTÍVNYCH KRITÉRIÍ URČOVANIA KRITICKÝCH INFRAŠTRUKTÚRNYCH PRVKOV V PODSEKTORE ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Abstrakt: Doprava sa stala dennou potrebou ľudstva. Doprava je potrebná pri preprave obyvateľstva z domu do práce, alebo za rodinou, priateľmi, a zároveň  pri preprave komodít z miest určenia do cieľových miest. Ľudstvo ako také je závislé od všetkých druhov dopravy. Doprava je súčasťou sektorov kritickej infraštruktúry a má tieto podsektory – cestná doprava, letecká doprava, vodná doprava a ...

MARKETINGOVÝ PRIESKUM KVALITY SLUŽIEB IC VLAKOV V PODMIENKACH SR

MARKETINGOVÝ PRIESKUM KVALITY SLUŽIEB IC VLAKOV V PODMIENKACH SR
Abstrakt: Dopravné služby tvoria nevyhnutnú súčasť uspokojovania každodenných prepravných potrieb obyvateľstva. Hlavným cieľom poskytovateľov dopravných služieb je dosahovanie zisku a významným záujmom štátu je trvalo udržateľná mobilita. Trvalo udržateľná mobilita obyvateľstva je založená predovšetkým na využívaní ekologických druhov dopravy pri uspokojovaní prepravných potrieb obyvateľstva. Železničná osobná doprava sa radí medzi ekologicky menej náročné druhy dopravy a preto ...

JAZDNÉ ODPORY A SPOTREBA PALIVA

JAZDNÉ ODPORY A SPOTREBA PALIVA
Abstrakt: Znižovaním spotreby paliva je možné znižovať spotrebu neobnoviteľných zdrojov energie i produkciu škodlivých emisií výfukových plynov vozidiel so spaľovacími motormi. Znižovať spotrebu paliva je možné i znižovaním jazdných odporov vozidiel. V prvej časti článku sú popísané jednotlivé jazdné odpory, mechanizmy ich vzniku a ich možné dopady na spotrebu paliva. Druhá časť článku obsahuje výsledky meraní vplyvu jazdných ...

ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR S ROZDÍLNÝMI PŘEVODOVKAMI – SPOTŘEBA PALIVA A PŘEPRAVNÍ VÝKONNOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR S ROZDÍLNÝMI PŘEVODOVKAMI – SPOTŘEBA PALIVA A PŘEPRAVNÍ VÝKONNOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Abstrakt: Článek se zabývá s hodnocením výstupních parametrů traktorových souprav (traktoru a návěsu) v silniční dopravě. Traktory byly vybaveny převodovkou řazenou při zatížení a diferenciální hydromechanickou převodovkou CVT (Continuously Variable Transmission). Měření se rovněž zabývala s hodnocením vlivu nastavení režimu motoru. Jak je z výsledku patrné, výběr vhodného typu převodovky nebo režimu motoru má pozitivní vliv na spotřebu paliva a ...

KONCEPCIA TRVALO UDRŽATEĽNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY A INFRAŠTRUKTÚRY

KONCEPCIA TRVALO UDRŽATEĽNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY A INFRAŠTRUKTÚRY
Abstrakt: Vo verejnej osobnej doprave je možné zaznamenať viaceré negatívne skutočnosti a problémy najmä v oblasti prevádzky, organizácie a infraštruktúry. Tieto okolnosti postupne vedú k znižovaniu prepravných výkonov verejnej osobnej dopravy na úkor individuálnej automobilovej dopravy. Uvedený príspevok definuje globálne ciele pre rozvoj verejnej osobnej dopravy, poskytuje rámcový náčrt postavenia jednotlivých módov dopravy v osobnej doprave v súčasnosti a následne do ...

VPLYV ČISTOTY FILTRA VZDUCHU NA ZMENU OTÁČKOVEJ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

VPLYV ČISTOTY FILTRA VZDUCHU NA ZMENU OTÁČKOVEJ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA
Abstrakt: Článok obsahuje výsledky meraní priebehu kriviek výkonu a točivého momentu motora štyroch vozidiel meraných so zanesenými a následne s čistými filtrami vzduchu. Merania boli vykonané s dvomi vozidlami so vznetovými motormi a s dvomi vozidlami so zážihovými motormi. Výsledky sú uvedené vo forme grafov. Článok obsahuje i teoretický výpočet vplyvu zanesenia filtra vzduchu na ...

DLHODOBÉ CIELE EÚ A VYBRANÉ ASPEKTY VPLYVU DOPRAVY NA KVALITU OVZDUŠIA

DLHODOBÉ CIELE EÚ  A VYBRANÉ ASPEKTY VPLYVU DOPRAVY NA KVALITU OVZDUŠIA
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou vplyvu dopravy na kvalitu ovzdušia. Prvá časť príspevku je zameraná na dopravnú politiku EÚ do roku 2030, resp. 2050, ktorej cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov.  Do roku 2030 zníženie emisií skleníkových plynov o 20% a do roku 2050 o 60%. Druhá časť príspevku je zameraná na kvalitu ovzdušia v Slovenskej republike, ...