INFORMAČNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH NEHÔD

Abstrakt: V dnešnej spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života informačné a komunikačné technológie. Tento komplexný systém predstavuje veľké množstvo prvkov, medzi ktoré môžeme zaradiť aj informačné systémy zamerané na mapovanie dopravných nehôd určitého regiónu. V článku bude popísaný pripravovaný informačný systém mapovania dopravných nehôd, pomocou ktorého môže polícia SR určovať úseky častých dopravných nehôd, ako aj ich príčiny, podmienky a špecifiká. Informácie, ktoré mapa dopravných nehôd prináša, môžu byť kľúčové pri navrhovaní a implementovaní technických a organizačných opatrení zvyšujúcich bezpečnosť na cestách.

Kľúčové slová: dopravné nehody, informačný systém, bezpečnosť

INFORMATION SYSTEM OF TRAFFIC ACCIDENTS

Abstract:  Today’s information and communication technologies are an integral part of everyday life. This comprehensive system represents many elements, including information system for mapping traffic accidents of a particular region. The article describes information system for mapping traffic accident by which the Slovak police can determinate frequent traffic accidents as well as their causes, conditions and specificities. The information that is collected and statistically evaluated can be crucial in designing and implementing technical and organizational measures to improve road safety.

Keywords: traffic accidents, information system, security

1 Úvod

Čoraz viac ľudí po vo svete využíva internet ako hlavný zdroj informácií. Pokiaľ hovoríme o  interaktívnych mapách, obyvatelia sa zameriavajú na vyhľadávanie informácií v blízkosti ich bydliska. Interaktívne mapy, ktorých výstupom je dopravná situácia určitého územia, predstavujú rýchly prístup k informáciám, ktoré môžu byť prínosom ako aj pre miestne úrady, políciu, hasičskú a záchrannú službu, tak aj verejnosť. Práve tieto fakty viedli k vytvoreniu nástroja, ktorý by podrobne mapoval dopravné nehody a identifikoval časté nehodové úseky, v ktorých je potrebné implementovať opatrenia na zníženie úrovne nehôd, čím by sa zvýšila bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

2 Analýza zahraničných skúseností

V súčasnosti väčšina krajín sveta disponuje informačným systémom zameraným na mapovanie dopravných nehôd. Ide predovšetkým o systém, ktorý dáva priestor pre zhromažďovanie, triedenie a vyhodnocovanie údajov, pričom analýzou týchto údajov môžeme zistiť stav nehodovosti určitého regiónu. Interaktívne mapy sú najčastejšie vo forme GIS-ových aplikácií, ktoré sú prostredníctvom internetu sprístupňované širokej verejnosti [1].

Pridávanie, editáciu alebo odstránenie dopravných nehôd z informačného systému najčastejšie zabezpečuje polícia, štatistické úrady alebo určení pracovníci z oblasti bezpečnosti na cestách. Zber, triedenie a následná analýza dát umožňuje určiť oblasti zvýšenej koncentrácie dopravných nehôd (časté nehodové úseky), čo predstavuje východisko pre návrh a verifikáciu opatrení zvyšujúcich bezpečnosť na cestách [2].

2.1 Mapa nehôd UK

V roku 2011 bola vo Veľkej Británii spustená aplikácia, ktorá sprístupňuje verejnosti informácie o hlásených dopravných nehodách od roku 1999 až po súčasnosť. Súčasťou týchto informácií sú napríklad podrobnosti o dátume, čase a mieste konkrétnej kolízie, počte zainteresovaných vozidiel a iné. Informačný systém pritom využíva mapy Google, čo umožňuje zobrazenie v mapovej alebo satelitnej podobe. Pred začiatkom vyhľadávania si používateľ (obyvateľ) vyberie z možností, ktoré mapa poskytuje, ako napríklad:

 • rok (1999 – súčasnosť),
 • závažnosť nehody (smrteľná, vážna, ľahká),
 • lokalita (zápis konkrétnej adresy),
 • typ nehody (podľa zainteresovaných aktérov nehody – vodič, chodec, cyklista, motocyklista),
 • príčina nehody (podľa osoby alebo druhu vozidla – automobil, autobus, motocykel, bicykel, mladý vodič) [3].

2.2 Mapovanie smrteľných dopravných nehôd USA

V roku 2004 bol v USA vytvorená mapa smrteľných dopravných nehôd, ktorá vychádza zo štatistických údajov Reportovacieho systému pre analýzu úmrtnosti ministerstva dopravy. Mapa v sebe sústreďuje body, pričom každý tento bod zobrazuje osobu usmrtenú pri dopravnej nehode. Táto štatistika je voľne prístupná širokej verejnosti, kde si obyvateľ môže zúžiť okruh svojho záujmu na:

 • prispievajúce činitele – užitie alkoholu, prekročenie rýchlosti, nepozornosť vodiča,
 • farba ikony – chodec, cyklista, vodič, cestujúci, skupina, ostatné,
 • tvar ikony – žena, muž, dieťa (menej ako 16 rokov), skupina ľudí,
 • možnosť voľby konkrétnej adresy [4].

2.3 Mapa dopravných nehôd v Českej republike

Centrum dopravného výskumu spoločne s Políciou Českej republiky vytvorili informačný systém, ktorý detailne mapuje a štatisticky spracováva dopravné nehody na celom území Českej republiky (obr. 1). Databáza informačného systému je pravidelne aktualizovaná o novovzniknuté dopravné nehody, čím sa vytvára priestor pre vyhľadávanie od roku 2007 až po súčasnosť [5].

Zdroj: Aplikace 2013

Obr. 1 Prostredie webovej aplikácie dopravných nehôd v Českej republike

Dostupnosť internetu a informačných a komunikačných technológií umožňuje vytváranie všeobecne potrebných informačných systémov (softvérových nástrojov, aplikácií). Preto sme sa rozhodli v roku 2019 spustiť projekt, ktorého cieľom je tvorba podobného systému aké boli vyššie uvedené, ktorý si vyžaduje úzku spoluprácu Žilinskej univerzity v Žiline a Polície Slovenskej republiky.

3 Charakteristika informačného systému dopravných nehôd  

Informačný softvér dopravných nehôd zobrazuje jednotlivé dopravné nehody od začiatku roka 2019 po súčasnosť. Nakoľko sme pri vytváraní systému spolupracovali s OR PZ Prievidza, zobrazované územie predstavuje okres Prievidza.

Databáza funguje pod systémom MySQL a je centralizovaná na univerzitnom serveri. Naň sa pripája webová aplikácia vytvorená v jazyku php, ktorá využíva API funkcie serveru mapy.sk odkiaľ čerpá mapové podklady [6].

Tvorba databázy prebieha formou vkladania dát povereným príslušníkom PZ. Následne dochádza k transformácií databázy do systému pre zobrazovanie dopravných nehôd v interaktívnej mape. Nakoľko sa momentálne informačný systém testuje a verifikuje, nie je sprístupnený verejnosti.

Informačný systém dopravných nehôd pozostáva z niekoľkých dôležitých častí:

 • domovská stránka,
 • mapy,
 • administratíva,
 • štatistiky,
 • používatelia.

3.1    Domovská stránka

Domovská stránka predstavuje časť informačného systému, ktorá sa zobrazuje príslušníkovi PZ ako prvá (obr. 2). Ten sa musí do systému buď zaregistrovať alebo prihlásiť. Každú registráciu musí vopred schváliť administrátor, ktorý môže sledovať aktivitu prihlásených.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 2 Webové prostredie informačného systému – mapa dopravných nehôd

3.2 Mapy

Časť mapy informačného systému zobrazuje polohu jednotlivých dopravných nehôd okresu Prievidza (obr. 3). Na to, aby sme určili polohu každej dopravnej nehody bolo potrebné určiť konkrétne miesto pomocou zemepisných súradníc. Následne môžu byť jednotlivé dopravné nehody zaradené do konkrétnej lokality.

Aplikácia využíva mapy.cz, v ktorej sú dopravné nehody charakterizované a zobrazované farebnými bodmi, pričom každá farba predstavuje následok dopravnej nehody:

 • bez ublíženia na zdraví (žltá),
 • ľahké ublíženie na zdraví (červená),
 • ťažké ublíženie na zdraví (fialová),
 • smrť (modrá).

Zdroj: vlastné spracovanie

Obr. 3 Webové prostredie informačného systému – časť mapy

3.3 Administratíva

Časť administratíva predstavuje rozhranie informačného systému (obr. 4), ktorý poskytuje formulár pre pridávanie záznamu dopravnej nehody s možnosťou editácie alebo zmazanie už existujúceho záznamu.

Aby bol záznam úspešne vložený do informačného systému, poverený príslušník PZ musí prejsť 6 časťami formulára. Časti formulára sú nasledovné:

 • čas a priestor dopravnej nehody,
 • základná charakteristika dopravnej nehody,
 • podmienky dopravnej nehody,
 • príčina a následok dopravnej nehody,
 • fotodokumentácia dopravnej nehody a
 • sumarizácia.

Každá táto časť formulára sústreďuje špecifické informácie o konkrétnej dopravnej nehode a iba spojenie všetkých častí do jedného celku môže priniesť objektívne, komplexné posúdenie dopravnej nehody.

Zdroj: vlastné spracovanie

Obr. 4 Webové prostredie informačného systému – časť administratíva (čas a priestor dopravnej nehody)

3.4 Štatistiky

V časti štatistiky sa nachádza niekoľko štatistických záznamov, ktoré zobrazujú počty dopravných nehôd v závislosti od určitého kritéria (obr. 5). Každá štatistika je ohraničená v rozsahu určitej lokality, ktorú je možné ľubovoľne zmeniť.

Zdroj: vlastné spracovanie

Obr. 5 Webové prostredie informačného systému – štatistika následkov dopravných nehôd v lokalite Staré sídlisko

3.5 Používatelia

Posledná časť informačného systému predstavuje používateľov, ktorí vstupujú do tohto systému. K tejto časti má prístup iba administrátor, ktorý má právomoc schválenia alebo zamietnutia žiadosti nového používateľa o vstup do systému (obr. 6). Ďalej je to kontrola používateľov, odstránenie používateľa zo systému, kontrola, editácia alebo zmazanie vložených záznamov a iné.

Zdroj: vlastné spracovanie

Obr. 6 Webové prostredie informačného systému – časť používatelia

V dnešnej dobe má väčšina krajín vytvorený informačný systém dopravných nehôd, ktorý sprístupňuje obyvateľom dopravné informácie na cestách. Myslíme si, že Slovenská republika by mala byť súčasťou týchto krajín. Je to hlavne z dôvodu prevencie – znižovania nehodovosti na cestách či už upozornením na nehodový úsek alebo tvorbou konkrétnych opatrení pre znižovanie nehodovosti respektíve zvyšovanie bezpečnosti na cestách. V rámci projektu prebieha spolupráca s OR PZ Prievidza, ktorí podieľajú na verifikácií a modifikácií informačného systému. V blízkej budúcnosti by sme tiež radi doplnili informačný systém o možnosť vkladania škodových udalostí a rozšírenie pre operačné systémy Android a iOS.

4 Literatúra

 1. DVOŘÁK, Z., LEITNER, B., NOVÁK, L. 2012. The national transport information system in Slovakia as a tool for security enhancing of critical accident locations. In Transport Means – Proceedings of the International Conference pp. 145-148
 2. Assessment of the evaluation of data on traffic accidents,2017. [on line]. Ljubljana: Department of Modeling in Technique and Medicine, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana. [viewed 10 January 2019]. Available from: http://nesrece.avp-rs.si/
 3. OWEN, R. and CAMPSALL D., 2018. Crashmap, [on line]. United Kingdom:  Agilysis from Insight Warehouse, [viewed 08 January 2019]. Available from: https://www.crashmap.co.uk/
 4. GALKA, M., 2013. Mapping 10 Years of Fatal Traffic Accidents, [in line]. New York: Metrocosm, [viewed 07 January 2019]. Available from: http://metrocosm.com/map-every-fatal-traffic-accident-in-the-u-s-2004-2013/
 5. Centrum dopravního výskumu. Aplikace. Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě. Metodika práce. 2013. [cit. 2019-06-29] Dostupné na internete: http://maps.jdvm.cz/cdv2_docs/help/Metodika_aplikace_nehody_v_mape.pdf
 6. KMET, R., 2018. Crime map of Prievidza. Diploma thesis. Zilina: FBI UNIZA.

Poďakovanie

Moje poďakovanie by som chcel smerovať doc. Ing. Marekovi Kvetovi, PhD, spolu s kolektívom, ktorí sa podieľali na tvorbe aplikácie mapy kriminality.


Autori:

Roman Kmeť 1

Tituly a pôsobisko autorov:

1Ing. Roman Kmeť, Žilinská univerzita v Žiline,  Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Ul. 1. mája, 010 26 Žilina, Slovenská republika, +421 41 513 68 66, roman.kmet@fbi.uniza.sk

Share Button