ANALÝZA DOPRAVNÝCH SLUŽIEB V OSOBNEJ DOPRAVE NA RELÁCII KOŠICE – PRAHA

Dopravné prepojenie Slovenskej a Českej republiky bolo v minulosti významným spoločensko-ekonomickým prvkom dopravného systému. V súčasnosti ekonomický rast a kultúrno-sociálne potreby obyvateľstva oboch krajín evokujú zvýšený dopyt po prepravných službách verejnej osobnej dopravy. Dopravná infraštruktúra, umožňujúca spojenie oboch krajín, ponúka vysokú priepustnú výkonnosť a možnosti výberu dopravného prostriedku pri poskytovaní viacerých doplnkových služieb. S rastom životnej úrovne vznikajú u cestujúcich zvýšené potreby nielen po kvalitných prepravných, ale aj  doplnkových službách. Týmto sú poskytovatelia dopravných služieb nútení zvýšenou mierou dbať na zabezpečenie poskytovania dopravných služieb v zodpovedajúcej kvalite. Očakávané požiadavky cestujúceho musia byť splnené pri dodržaní všetkých zásad pohodlnej, bezpečnej, dostupnej a rýchlej prepravy. Poskytovanie kvalitných a spoľahlivých služieb v osobnej doprave motivuje obyvateľov k vyššiemu záujmu o tieto služby, čím sa znižujú prepravné výkony individuálneho motorizmu. Efekt zvýšeného záujmu o osobnú dopravu je viditeľný aj v medzinárodnej preprave, predovšetkým v spojení Slovenskej a Českej republiky.

Na základe liberalizácie trhu služieb železničnej dopravy, podmienok podnikania v autobusovej a civilnej leteckej doprave, rozdielnosti v poskytovaných službách u jednotlivých dopravcoch sme sa v príspevku rozhodli analyzovať poskytované dopravné služby jednotlivých druhov osobnej verejnej dopravy na medzinárodnej relácii Košice – Praha, nakoľko dopravná relácia vytvára dôležité prepojenie významných miest a regiónov oboch krajín. V príspevku súčasne poukážeme na výhody a nevýhody jednotlivých analyzovaných druhov dopravy.

Analýza dopravných služieb bude obsahovať nasledujúce údaje:

  • počet cestovných príležitostí,
  • jednotlivé cestovné časy,
  • umiestnenie nástupných a výstupných dopravných bodov,
  • analýzu poskytovaných služieb,
  • výšku cestovného.

Analýza vybraných ukazovateľov poskytne cestujúcemu základnú komparáciu dopravných služieb poskytovaných rôznymi druhmi dopravy na skúmanej medzinárodnej relácii Košice – Praha.

Analýza služieb verejnej osobnej železničnej dopravy

Liberalizácia trhu služieb železničnej dopravy ovplyvnila príchod nových dopravcov na železničný dopravný trh, ktorý pozitívne ovplyvnil kvalitu služieb a množstvo prepravných príležitosti verejnej osobnej železničnej dopravy. Na relácii Košice – Praha v súčasnosti pôsobia štyria dopravcovia, pričom dvaja pri poskytovaní služieb navzájom spolupracujú, a to pri prevádzke vlakov EC 240/241.

Umiestnenie dopravných bodov:

Železničná stanica Košice – Staničné námestie 11, centrum mesta, MHD, hlavná autobusová stanica

Železničná stanica Praha hlavní nádraží – Wilsonova 300/8, centrum mesta, MHD, metro

Tabuľka 1 analyzuje prepravné príležitostí v osobnej železničnej doprave na relácii Košice – Praha a späť, pričom zahŕňa len priame spojenia. Analýzu prepravných príležitostí, cestovných časov a čísiel vlakov sme uskutočnili na základe informácii z aktuálneho cestovného poriadku platného pre GVD ŽSR 2014/2015 (informačný systém ELIS). Najkratšie cestovné časy sú v tabuľke vyznačené zelenou, najdlhšie červenou farbou.

Tab. 1. Analýza prepravných príležitosti v osobnej železničnej doprave-1

Z analýzy priamych vlakových spojení na relácii Košice – Praha a späť uvedenej v tabuľke 1 vyplýva pravidelnosť piatich priamych spojov, dve vlakové spojenia sú nepravidelné. Početnosť spojov vzhľadom na viacerých dopravcov zabezpečuje dostatočnú ponuku dopravných služieb pre cestujúceho.

V tabuľke 2 uvádzame základnú výšku obyčajného cestovného dopravcov Českých dráh, a.s. a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. pre jednotlivé vlakové spojenia.

Tab. 2. Základné obyčajné cestovné pre jednotlivé vlaky-1

České dráhy, a.s. a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. poskytujú v nočných vlakových spojoch službu ležadlových a lôžkových vozňov, čím cestujúcemu umožňujú cestu tráviť pohodlným spánkom. V tabuľke 3 je uvedené cestovné pre jednotlivé ponúkané služby lôžkových a ležadlových vozňov.

Tab. 3. Cestovné pri využití služieb lôžkového a ležadlového vozňa-1

Pri využití služby lôžkového a ležadlového vozňa je zabezpečená: úprava miesta na spanie, budenie najneskôr 30 min. pred cieľovou stanicou, bezplatne podávané raňajky vo forme balíčka, káva, čaj a voda na ústnu hygienu.

Vo vybraných vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. je možné na relácii Košice – Praha a späť využiť službu autovozňa, čím sa zabezpečí bezpečná preprava motocykla a osobného automobilu cestujúceho bez únavného šoférovania. V tabuľke 4 uvádzame tarifu pre službu autovlaku.

Tab. 4. Tarifa pre službu autovlak-1

Na obrázku 1 je zobrazený pohľad do druhej vozňovej triedy vlaku SC 240/241 Pendolino, súčasne s pohľadom na autovozeň využívaný pre služby autovlaku.

Obr.1 druha trieda vlaku SC 240 241 Pendolino a pohľad na autovozeň

Na skúmanej relácii v súčasnosti pôsobia dvaja súkromní dopravcovia, ktorí poskytujú dopravné služby výhradne na komerčnej báze. Poskytované cestovné triedy oboch dopravcov, vrátane jednotlivých tarifných hladín, analyzujeme v tabuľke 5. Analýza je uskutočnená na základe údajov z verejne prístupných rezervačných systémov dopravcov. Súkromný dopravcovia dynamický prispôsobujú tarifu vývoju dopytu po dopravných službách.

Tab. 5. Triedy a cenové relácie súkromných dopravcov

Nakoľko sú dopravné služby vo verejnej osobnej železničnej doprave na relácii Košice – Praha a späť poskytované viacerými dopravcami, pre prehľadnosť týchto služieb sme vypracovali ich komparáciu tabuľke 6. Komparáciu sme uskutočnili na základe verejne dostupných informácii uverejnených na internetových stránkach jednotlivých dopravcov. Komparácia uznáva jednotlivé služby aj v prípadoch, keď je poskytovaná čo i len v jednej cestovnej triede.

Tab. 6. Komparácia služieb v osobnej verejnej železničnej doprave na relácii Košice - Praha-1

Z údajov v tabuľke 6 možno jednoducho posúdiť ponuku poskytovaných služieb u jednotlivých analyzovaných dopravcov, na základe ktorých je uľahčený výber najvhodnejšieho dopravcu pre uspokojenie jednotlivých potrieb cestujúceho – zákazníka.

Obr. 2 Trieda Business, Relax a Standard vlaku spoločnosti RegioJet, a.s.-1Obr. 3 Trieda Economy, Business a Premium vlaku spoločnosti LEO Express, a.s-1

Analýza služieb civilnej leteckej dopravy

Pravidelné priame lety z Košíc do Prahy a späť v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Czech Airlines. Na analyzovanej relácii sú prevádzkované aj nepravidelné lety viacerých spoločností. V príspevku sme uskutočnili analýzu priamych letov pre lepšie porovnanie s inými druhmi dopravy, nakoľko pravidelné priame lety zabezpečujú stálu obslužnosť dopravnej relácie. V tabuľke 7 analyzujeme prepravné príležitostí v civilnej leteckej doprave na relácii Košice – Praha a späť. Analýzu prepravných príležitostí sme vypracovali na základe údajov Letiska Košice a cestového poriadku spoločnosti Czech Airlines.

 Tab. 7 Analýza pravidelných prepravných príležitosti civilnej leteckej dopravy na relácii Košice - Praha-1

V tabuľke 7 je uvedený priemerný čas vybavenia cestujúceho, ktorý zahŕňa: 2-krát čas čakania na MHD, 1-krát jazdu MHD z centra mesta na letisko, čas vybavenia na letisku, čas od vybavenia do odletu, čas vybavenia po prílete, 1-krát jazdu MHD z letiska do centra mesta. Na základe uvedeného nevyhnutného času vybavenia je tento čas nutné zahrnúť do celkového cestovného času, čím sa výrazne predĺži celkový cestovný čas pri preprave leteckou dopravou.

Umiestnenie dopravných bodov:

Letisko Košice – mestská časť Barca 6 km južne od centra mesta, MHD, parkovisko

Letisko Václava Havla Praha – severozápadnom okraji Prahy 6, 17 km od centra mesta, MHD, parkovisko

Spoločnosť Czech Airlines ponúka pri letoch na linke Košice – Praha a späť na výber z troch letových tried, ktorých cenové hladiny (uvádzané v tabuľke 8) sa dynamický vyvíjajú na základe dopytu po dopravných službách leteckej spoločnosti, ceny leteckého benzínu, letiskových poplatkov a pod. Uvedené cenové hladiny vychádzajú z cenovej ponuky rezervačného systému Czech Airlines za mesiac júl 2015.

Tab. 8 Triedy a cenové relácie spoločnosti Czech airlines_20151023225527483

Pri všetkých triedach je cestujúcim poskytované občerstvenie a špeciálne jedlo. Trieda Flexi a Business umožňuje prednostné vybavenie, rezerváciu miesta, zmenu rezervácie, refundáciu, prioritnú batožinu a vyššie hmotnosti príručnej batožiny. Vyššie triedy sú vybavené koženými sedadlami, ktoré zabezpečujú cestujúcim pohodlný let.

Analýza služieb autobusovej verejnej dopravy

Umiestnenie dopravných bodov:

Košice AS – Staničné námestie, Staré mesto, centrum mesta, MHD, blízko hlavnej železničnej stanice

Praha ÚAN Florenc, Praha 8 – centrum mesta, MHD, metro, blízko hlavnej železničnej stanice

Analýza prepravných príležitostí v autobusovej doprave na relácii Košice – Praha a späť uvedená v tabuľke 9 zahŕňa len priame autobusové spojenia v pracovných dňoch. Analýzu prepravných príležitostí, cestovných časov a čísel jednotlivých liniek sme uskutočnili na základe informácií z aktuálneho cestovného poriadku medzinárodnej autobusovej dopravy. Analýza tarify u jednotlivých autobusových dopravcov bola uskutočnená na základe údajov z rezervačných systémov dopravcov poskytujúcich priame spojenie na skúmanej relácii. Najkratšie cestovné časy sú v tabuľke vyznačené zelenou a  najdlhšie červenou farbou.

Tab. 9 Analýza prepravných príležitosti v autobusovej doprave na relácii Košice - Praha-1

Analýza autobusovej dopravy preukázala najviac cestovných príležitostí na skúmanej relácii. Priame dopravné spojenie poskytuje sedem autobusových dopravcov. Súčasne analýza preukázala najdlhší cestovný čas v porovnaní s ostatnými analyzovanými druhmi dopravy. Tarify jednotlivých autobusových dopravcov sa moc neodlišujú.

Autobusový dopravcovia v rámci poskytovaných dopravných službách poskytujú pripojenie na internet, noviny, časopisy, teplý nápoj, prípadne zásuvku na 230 V. Spoločnosť STUDENT AGENCY, k. s. vo svojich autobusoch na vybraných linkách zabezpečuje služby zábavného portálu formou obrazoviek inštalovaných na sedadle. Spoločnosť NOBLESS LINE, s.r.o. poskytuje vo svojich autobusoch reštauračné služby. Vo viacerých nasadzovaných autobusových linkách sa používajú moderné autobusy, ktoré zabezpečujú pohodlnú, tichú a bezpečnú jazdu.

Porovnanie jednotlivých druhov verejnej osobnej dopravy

Obr. 4 Grafické znázornenie porovnania jednotlivých druhov dopravy-1

V grafickom porovnaní dopravných služieb poskytovaných rôznymi druhmi dopravy na medzinárodnej relácii Košice – Praha a späť boli porovnané jednotlivé druhy dopravy a nie služby poskytované jednotlivými dopravcami. Do porovnania cestovných príležitosti bol zahrnutý najvyšší denný počet spojov a následne boli porovnané najkratšie a najdlhšie cestovné časy. Súčasne je v grafe porovnané najnižšie základné obyčajné cestovné, ktoré nezahŕňa žiadne spoplatnené doplnkové a špeciálne služby. Pri porovnaní poskytovania služieb boli zohľadnené všetky ostatné, doplnkové a špeciálne služby poskytované v jednotlivých druhoch dopravy, pričom bola každá služba ohodnotená jedným bodom. Doplnkové a špeciálne služby boli zohľadnené celkovo za každý druh dopravy.

Výhody železničnej dopravy: bezpečnosť, pohodlie, široká škála poskytovaných doplnkových a špeciálnych služieb, atraktívny cestovný čas, dostatočný počet cestovných príležitosti, najnižšia cena, nástupný a výstupný bod v centre miest, výber z viacerých dopravcov.

Výhody civilnej leteckej dopravy: najkratší cestovný čas, pohodlie, bezpečnosť, poskytované doplnkové služby.

Výhody autobusovej dopravy: najviac cestovných príležitostí, moderný vozidlový park, prijateľné cestovné, výber z viacerých dopravcov, nástupný a výstupný bod v centre miest.

Nevýhody železničnej dopravy: časté meškanie, poruchovosť vozového parku a HKV.

Nevýhody civilnej leteckej dopravy: vysoká cena, potreba prepravy z centra mesta na letisko, dlhý čas vybavenia cestujúceho na letisku, jeden dopravca prevádzkujúci pravidelné lety.

Nevýhody autobusovej dopravy: najdlhší cestovný čas, najmenší priestor pre cestujúceho, najmenej doplnkových a špeciálnych služieb.

Cieľom príspevku bolo charakterizovať dopravné služby jednotlivých druhov osobnej verejnej dopravy na relácii Košice – Praha a späť. Príspevok mal analýzou dopravných služieb a následným určením výhod a nevýhod u jednotlivých druhov dopravcov uľahčiť cestujúcemu výber najvhodnejšieho druhu dopravy tak, aby boli jeho individuálne potreby uspokojené v najvyššej miere. Na základe uskutočnenej analýzy a následného porovnania jednotlivých druhov dopravy je možné jednoduchšie vybrať najvhodnejší druh dopravy, prípadne výber samotného dopravcu. Analýza súčasne preukázala širokú škálu poskytovania doplnkových a špeciálnych služieb, čím sa zvyšuje atraktívnosť verejnej osobnej dopravy na relácii Košice – Praha a späť. Zvýšená atraktivita umožňuje prechod prepravných výkonov z individuálneho motorizmu na verejnú osobnú dopravu.

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0188/13 Prvky kvality integrovaného dopravného systému pri efektívnom poskytovaní verejnej služby v doprave v kontexte globalizácie.

 


 

Autori:

Juraj Kanis1, Anna Dolinayová2

1Ing. Juraj Kanis, Žilinská univerzita v Žiline, externé doktorandské štúdium, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

2doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

 

Literatúra

 

Share Button