LODNÁ PREPRAVA AUTOMOBILOV V EURÓPE

Lodná preprava automobilov nachádza vo svete čoraz väčšie uplatnenie. Neustále zväčšujúci sa podiel automobilového priemyslu na svete si vyžaduje stále väčšie prepravné kapacity. Relokácia prepravných prúdov zo železničnej a cestnej siete je preto nevyhnutná. Väčšina svetových a európskych prístavov je uspôsobená na horizontálnu prekládku automobilov a samotnú prepravu aj realizuje. Niekoľkými príkladmi môžu byť dva námorné a jeden riečny prístav, významnými aj z hľadiska prepravy automobilov.

Prístav Göteborg

Prístav Göteborg leží na západnom pobreží Švédska na severe Európy. Každoročne sa prístavom Göteborg prepraví viac ako 200 000 nových automobilov. Približne jedna tretina objemu prechádza autoterminálom AB do celého sveta. Zvyšná produkcia je prepravovaná cez Ro-Ro terminál Alvsborg a je určená pre európsky trh. Okrem prekládkových aktivít poskytuje terminál doplnkové služby podľa požiadaviek jednotlivých prepravcov. Terminál AB je najvýznamnejší terminál v škandinávskom regióne. V súčasnosti podpísal prístav Göteborg desaťročný kontrakt so švédskou logistickou spoločnosťou Logent o prevádzke a obsluhe Terminálu AB.

Obr. 1: Terminály kombinovanej prepravy v prístave Göteborg Zdroj: http://www.portofgothenburg.com/Obr. 1: Terminály kombinovanej prepravy v prístave Göteborg

Zdroj: http://www.portofgothenburg.com/

 

Prístav Duisburg

Duisburg je priemyselné a prístavné mesto v Nemecku ležiace pri ústi rieky Ruhr do Rýna. Je dôležitou dopravnou križovatkou a jedným z najväčších vnútrozemských prístavov sveta.

Obr. 2: Prístav Duisburg Zdroj: http://www.duisport.de

Obr. 2: Prístav Duisburg
Zdroj: http://www.duisport.de

 

Prístav má dve polohy na horizontálnu prekládku. Poloha (Duisburg – Südhafen) vybudovaná v južnom prístave je v prevádzke od roku 1983. Z kapacitných dôvodov bola v roku 2003 vybudovaná ďalšia poloha pre horizontálnu prekládku (Duisburg – Rheinhausen).

Poloha Duisburg – Südhafen je k dispozícií na prekládku ťahačov a iných cestných súprav prepravujúcich nadrozmerné a ťažké náklady rýnskymi plavidlami. Polohu tvorí príjazdová podesta a nábrežná Ro-Ro rampa.

Poloha Duisburg – Rheinhausen je svojou konštrukciou totožná s polohou v južnom bazéne. Poloha je súčasťou automobilového terminal spoločnosti Cobelfret, zaoberajúcou sa logistikou, ktorá má výhradné práva na jej využívanie. Spoločnosť sa zaoberá prepravou osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Prístupná je však aj ostaným subjektom zúčastňujúcim sa prepravného procesu.

Prístav Oostende

Belgický prístav leží na pobreží Severného mora v provincií West Vlaanderen. V minulosti bol modernizovaný a v súčasnosti sa člení na 5 základných častí:

  • polohy na prepravu osôb,
  • polohy pre horizontálnu prekládku (Ro-Ro),
  • polohy pre prepravu osôb veľkými osobnými loďami,
  • polohy pre prekládku kontajnerov,
  • polohy pre prekládku hromadného a všeobecného kusového nákladu.
Obr. 3: Pohľad na prístavné polohy v prístave Oostende Zdroj: www.seanergyports.eu

Obr. 3: Pohľad na prístavné polohy v prístave Oostende
Zdroj: www.seanergyports.eu

 

V posledných rokoch vplyvom neustále sa zvyšujúcich požiadaviek na horizontálnu prekládku sa modernizácia v prístave sústredila na Ro-Ro polohy. Prekládková kapacita prístavu pre horizontálnu prekládku predstavuje cca 300 000 jednotiek za rok. Prístav disponuje štyrmi polohami pre horizontálnu prekládku:

  • poloha 105,
  • poloha 201,
  • poloha Tijdock,
  • polohy Zeewezen.

V prístave Oostende sa uskutočňuje najmä sprevádzaná trans-európska preprava automobilov. Od roku 2004 sa uskutočňuje preprava na relácií Oostende – Ramsgate (Veľká Británia) prievoznými loďami M/V Larkspur, M/V Oleander a M/V Eurovoyager.

Obr. 4: Prievozná loď M/V Eurovoyager Zdroj: http://voyager.voyagesofdiscovery.co.uk/

Obr. 4: Prievozná loď M/V Eurovoyager
Zdroj: http://voyager.voyagesofdiscovery.co.uk/

 

Lodná preprava automobilov na Slovensku

Preprava automobilov na Slovensku sa v súčasnosti nerealizuje aj keď SPaP (Slovenská plavba a prístavy) má na ňu vytvorené podmienky. V prístave Bratislava je Ro-Ro poloha, ktorá sa však v súčasnosti na prepravu kolesovej a pásovej techniky využíva len v nepravidelnom režime. V minulosti SPaP realizovala Ro-Ro prepravy, išlo o niekoľko skúšobných plavieb na relácii Bratislava – Viedeň. Pri týchto plavbách sa prepravovali návesové cestné súpravy a išlo viac-menej o propagačné plavby. Okrem iného sa pri nich sledovali aj plavebné vlastnosti zostavy počas plavby. Iným nákladom, ktorý sa prepravoval o niečo častejšie boli kombajny. Išlo o prepravu starších kombajnov z Nemecka na Ukrajinu.

V súčasnosti SPaP využíva svoje Ro-Ro člny prevažne sezónne na prepravu ťažkých a nadrozmerných zásielok (cisterny, reaktory a pod.), ktoré možno naložiť horizontálnym spôsobom na plavidlo.

Na prepravu cestných súprav po Dunaji SPaP má k dispozícií tlačné člny s malým ponorom a veľkou ložnou plochou. Na obrázku č. 5 je loď pre 12 cestných súprav, existujú však súpravy pre 18 súprav a dokonca aj poschodové pre vyše 24 cestných návesov. Konštruujú sa buď ako samohybné MNL alebo ako tlačné člny.

Obr. 5: Schéma naloženia 12 cestných súprav na MNL Zdroj: www.intermodal.sk

Obr. 5: Schéma naloženia 12 cestných súprav na MNL
Zdroj: www.intermodal.sk

 

Autor:

Ing. Martin Jurkovič, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra vodnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Literatúra

clanky obrazok

Tento príspevok vznikol s podporou projektu „Dobudovanie prototypu simulátora lodnej prevádzky“ (ITMS: 26220220007) v rámci OP Výskum a vývoj spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Share Button