PLÁNOVANÉ ZRIADENIE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V PSK A KSK

Abstrakt: Základný strategický dokument Slovenskej republiky pre oblasť verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy „Stratégia verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020“ definuje územie Košického samosprávneho kraja (KSK) a Prešovského samosprávneho kraj (PSK) ako tzv. funkčný región Východné Slovensko. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že najvýznamnejšie dopravné vzťahy v oboch krajoch sú práve medzi významnými mestami oboch krajov (Košice – Prešov, Spišská Nová Ves – Levoča/Poprad, Michalovce – Humenné). KSK a PSK sú preto predurčené na úzku spoluprácu pri budovaní komplexného dopravného systému verejnej dopravy.

Kľúčové slová: integrácia, verejná doprava, samosprávny kraj, spolupráca,

JEL: klasifikácia článku podľa JEL

PLANNED ESTABLISHMENT OF INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM IN PSK AND KSK

Abstract:  The basic strategic document of the Slovak Republic for the public passenger transport and non-motorized transport. “Strategy of public passenger transport and non-motorized transport of Slovak Republic until 2020” defines the territory of Košice self-governing region and Prešov self-governing region (PSK) as so-called functional region of Eastern Slovakia. The main reason is the fact that the most significant transport relations in both regions are mainly between the most important cities of both regions (Košice – Prešov, Spišská Nová Ves – Levoča / Poprad, Michalovce – Humenné). KSK and PSK are therefore predetermined for close cooperation in providing a comprehensive transport system for public transport.

Keywords: integration, public transport, self-governing region, cooperation

1 ÚVOD

KSK vyvíja iniciatívu pre vznik Integrovaného dopravného systému (IDS) verejnej osobnej dopravy už od roku 2010. Cieľom je vytvorenie fungujúceho a trvalo udržateľného IDS na území dvoch susediacich regionálnych samospráv so zapojením krajských miest Košice a Prešov.

Na začiatku realizácie zámeru vytvorenia IDS nadviazal KSK spoluprácu s objednávateľom železničných dopravných služieb – Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR) a objednávateľmi mestských dopráv – mestami Košice, Michalovce, Trebišov a Moldava nad Bodvou. Zároveň prebieha konštruktívna spolupráca s autobusovými dopravcami pôsobiacimi na území KSK (eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s.), so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., (ZSSK) a Dopravným podnikom mesta Košice, a. s. (DPMK).

Prvotným výsledkom sú opatrenia smerujúce k dopravnej integrácii. Konkrétne ide o koordinovaný postup objednávateľov pri zmenách cestovných poriadkov, zlepšovanie nadväzností verejnej dopravy, odstraňovanie súbežností, spoločný postup pri zmenách cestovného a tarifných podmienok a vytváranie podmienok pre zabezpečenie kompatibility vybavovacích a informačných systémov.

Cestujúci v prímestskej autobusovej doprave na Východnom Slovensku majú už v súčasnosti možnosť využívať jednotnú tarifu, jednu bezkontaktnú čipovú kartu u všetkých autobusových dopravcov a on-line informácie o aktuálnej polohe autobusov dopravcov eurobus, a. s., ARRIVA Michalovce, a. s., SAD Prešov, a. s., BUS KARPATY spol. s r. o., DPMK, a. s. a DPMP, a. s.

Na základe rokovania predsedov Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja o jednotnom dopravnom systéme, ktoré sa uskutočnilo 30. 1. 2019 v Košiciach, sa aktuálne samosprávne kraje v spolupráci s autobusovými dopravcami zaoberajú úpravami platných cestovných poriadkov, s cieľom zlepšiť dopravné spojenie medzi krajmi.

Tieto čiastkové kroky zreteľne naznačujú všeobecný zámer objednávateľov verejnej dopravy vytvoriť plnohodnotný integrovaný dopravný systém na východnom Slovensku organizovaný a riadený spoločným nezávislým organizátorom.

2 PREPRAVNÝ PORIADOK A VYBAVOVACÍ SYSTÉM IDS

KSK v roku 2015 zabezpečil spracovanie štúdie Prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorú spracovala Žilinská univerzita v Žiline, kolektív Katedry cestnej a mestskej dopravy a Katedry železničnej dopravy. Ako jeden z hlavných výstupov bol spracovaný aj návrh jednotného Prepravného poriadku pre IDS.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 1 Pracovné rokovanie k štúdii Prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja na Úrade KSK s riešiteľmi

Predmetný návrh Prepravného poriadku  bol v rokoch 2015 – 2016 na spoločných rokovaniach objednávateľov a dopravcov pôsobiacich na území KSK skompletizovaný do úplného znenia Prepravného poriadku. Dopravcovia v KSK zabezpečujúci prímestskú autobusovú dopravu aktuálne používajú rovnaký prepravný poriadok: Prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy v pôsobnosti KSK.

V roku 2019 bola spracovaná štúdia Prepravno-tarifný systém IDS Prešovského samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorú pre Prešovský samosprávny kraj spracoval rovnaký spracovateľský kolektív zo Žilinskej univerzity.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 2 Finálne prezentovanie štúdie Prepravno-tarifný systém IDS Prešovského samosprávneho kraja na Úrade PSK s riešiteľmi

Návrh Prepravného poriadku IDS, ktorý bol obsahom predmetnej štúdie, bol novým impulzom, aby sa v roku 2019 zintenzívnila spolupráca samospráv smerom k úplnému zjednoteniu Prepravných poriadkov na území oboch krajov.

Aktuálne prebiehajú pracovné stretnutia k zjednoteniu Prepravných poriadkov za účasti všetkých objednávateľov a dopravcov KSK a PSK.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 3a Pracovné rokovanie objednávateľov a zúčastnených dopravcov v Košickom a Prešovskom kraji k Prepravnému poriadku IDS Košického a Prešovského samosprávneho kraja na Úrade PSK

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 3b Pracovné rokovanie objednávateľov a zúčastnených dopravcov v Košickom a Prešovskom kraji k Prepravnému poriadku IDS Košického a Prešovského samosprávneho kraja na Úrade PSK

Štúdia prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS slúži zároveň ako východisko pre projekty zamerané na obnovu vybavovacieho a informačného systému autobusových dopravcov v Košickom kraji.

Projekt dopravcu eurobus, a. s. s názvom „Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja“ uvažuje s obnovou 258 palubných počítačov, ktoré okrem pokladne, tlačiarne, WIFI a GPS modulu, budú umožňovať aj komunikáciu s dispečingom, či platby bezkontaktnou čipovou kartou, bankovou kartou a QR kódom. Dopravca ARRIVA Michalovce, a. s. realizuje projekt „Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja“, ktorým sa obnoví 197 palubných počítačov na rovnakej kvalitatívnej úrovni.

Súčasťou oboch projektov sú kamerové systémy do autobusov, ktorých hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestujúcich a informačné panely v autobusoch, ktoré zlepšia prehľad cestujúcej verejnosti o poskytovaných dopravných službách.

V Prešovskom samosprávnom kraji u autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. už došlo v roku 2018 k obnove vybavovacieho systému.

Predmetom realizácie projektu Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK – I. fáza projektu, bol nákup 180 kusov informačno-komunikačného a tarifného systému (IKTS) pre autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. Systém pozostáva z palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačky EMV (bankomatových) kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky a softvéru palubného počítača. Súčasťou projektu je aj vozidlový kamerový systém a WIFI.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 4 Palubný počítač, resp. strojček v autobuse SAD Prešov slúžiaci k odbaveniu cestujúcich (čítačka BČK, čítačka bankomatových kariet a čítačky 2D kódu)

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.

Cieľom všetkých uvedených projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu je vytvoriť infraštruktúrny základ pre zavedenie jednotného plne kompatibilného tarifného systému IDS, ktorý umožní široké spektrum uplatnenia rôznych druhov úhrady cestovného vo verejnej doprave. Týmto opatrením sa odstráni jedna z bariér vo využívaní verejnej dopravy.

3 SPOLOČNÁ TARIFA KSK A PSK

V priebehu roka 2018 sa uskutočnili viaceré pracovné rokovania Odboru dopravy Košického samosprávneho kraja a Odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja s cieľom zjednotiť cestovné a zľavy v prímestskej autobusovej doprave KSK a PSK.

Výsledkom rokovaní bolo zavedenie jednotnej Tarify prímestskej autobusovej dopravy v KSK a v PSK od 1. februára 2019. Konkrétne u dopravcov eurobus, a. s., ARRIVA Michalovce, a. s.,  SAD Prešov, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS KARPATY, s. r. o. a SAD Humenné, a. s.

V nasledujúcej tabuľke 1 sa nachádza porovnanie taríf pred 1. 2. 2019, ktoré boli v platnosti v samostatných tarifách prímestskej autobusovej dopravy a dohodnutý výsledok spoločných rokovaní. Výsledok uvádza samosprávu, ktorá pristúpila k novému zavedeniu alebo úprave tarify.

Tab. 1 Porovnanie taríf a vzájomná dohoda KSK a PSK

[Zdroj: autori]

Uplatnenie jednej bezkontaktnej čipovej karty (BČK) pre nákup cestovných lístkov v rámci prímestských dopráv KSK a PSK bolo riešené úspešne. V súčasnosti sú už všetci verejní dopravcovia zapojení do systému vzájomného uznávania dopravných kariet a následného rozúčtovania tržieb (tzv. systém Transcard), okrem niektorých mestských dopráv v Prešovskom kraji.

Ďalším krokom KSK a PSK je zjednotenie podmienok pre vznik nároku na sociálne zľavy v rámci systému verejnej dopravy (autobusovej a železničnej). Zjednotenie tarifných podmienok bude realizované aj formou stanovenia vekových hraníc, ktoré by mali byť rovnaké u mestských dopráv, prímestskej autobusovej dopravy aj železničnej dopravy. Dôsledkom je zjednotenie rámca tarifného systému v Košickom a Prešovskom kraji (železničná doprava – autobusová doprava – mestská doprava).

Zároveň je snahou objednávateľov zvýšiť podiel cestujúcich, ktorí platia cestovné bezhotovostne, t. j. prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty. Primárnym cieľom je zrýchliť vybavovanie cestujúcich, čo zrýchli a zatraktívni nielen pravidelnú autobusovú dopravu, ale verejnú osobnú dopravu a v konečnom dôsledku zníži náklady jej prevádzky. S uvedenou snahou súvisí aj vytvorenie e-shopu na zakúpenie dopravnej karty s možnosťou nabíjania kreditu.

4 SPOLUPRÁCA PRI KOORDINÁCII PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY KSK A PSK

Praktická spolupráca medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajom je realizovaná aj koordináciou dopravných spojení. Príkladom je vytvorenie dopravného spojenia prihraničných obcí v Prešovskom kraji s mestami Sobrance, Michalovce a v Košickom kraji s mestom Košice.

Doba jazdy z obce Ubľa do Košíc osobným automobilom cez Sobrance a Michalovce je približne 1:45 hodiny. Cez Sninu a Humenné trvá toto cestovanie viac ako 2 hodiny. Pôvodné dopravné spojenie z Uble do Košíc verejnou osobnou dopravou bolo možné cez Sninu a Humenné, pri ktorom bola cestovná doba zvyčajne viac ako štyri hodiny. Po koordinácii prímestskej autobusovej dopravy oboch krajov v tomto mikroregione od 1. 3. 2019 je zabezpečené dopravné spojenie zo Sniny do Michaloviec štyrmi spojmi v oboch smeroch. Tak vzniklo dopravné spojenie, ktoré skrátilo jazdnú dobu z prihraničných obcí do krajských miest pod tri hodiny.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 5 Dopravné spojenie Ubľa – Košice [Zdroj: autori]

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 6a Prestupné miesta

Vybrané autobusy dopravcu ARRIVA Michalovce, a. s. na linke Ruská Bystrá – Podhoroď – Sobrance zachádzajú z Ruského Hrabovca do obce Dúbrava, kde je zabezpečený prestup z/na autobusy dopravcu  SAD Humenné, a. s. na linku Strihovce – Ubľa – Snina.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 6b Prestupné miesta

Vybrané autobusy dopravcu SAD Humenné, a. s. na linke Strihovce – Ubľa – Snina zachádzajú z obce Dúbrava do obce Ruský Hrabovec, kde je zabezpečený prestup z/na autobusy dopravcu ARRIVA Michalovce, a. s. na linke Ruská Bystrá – Podhoroď – Sobrance.

Tab. 2 Dopravné spojenie Snina – Sobrance s pokračovaním na Michalovce, Košice

[Zdroj: autori]

Tab. 3 Dopravné spojenie Košice, Michalovce – Snina

[Zdroj: autori]

Prípadný prestup medzi autobusovými spojmi Prešovského a Košického kraja je zabezpečený v obciach Dúbrava alebo Ruský Hrabovec. Následne sú spoje vedené cez Sobrance, Michalovce do Košíc, prípadne až do Prahy.

5 PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KOŠICKÉHO KRAJA

PUM Košického kraja sa týka dopravnej infraštruktúry aj organizácie dopravy. Obsahuje všetky druhy dopravy (motorová, nemotorová, statická, verejná, individuálna, cyklistická, nákladná) a vychádza z už spracovaných plánovacích dokumentov (RIÚS, PHSR, Plán dopravnej obslužnosti KSK, Stratégia cyklistickej dopravy, Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji a pod.).

Dňa 11. 6. 2018 došlo k podpisu Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom centrálneho verejného obstarávania NDCon, s. r. o. a následne dňa 21. 6. 2018 podpísanie zmluvy zo strany Košického samosprávneho kraja.

Súčasťou spracovaného PUM Košického kraja bude aj dokument „Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti KSK“. Cieľom Aktualizácie Plánu dopravnej obslužnosti KSK je aktualizovať pôvodný Plán dopravnej obslužnosti (z roku 2006) podľa zmien v dopravnom dopyte aj so zohľadnením podkladov z realizovaných prieskumov pre spracovanie PUM-u, definovať rozsah verejného záujmu, stanoviť prognózy vo vývoji verejnej dopravy a určiť hlavné zámery v oblasti verejnej dopravy. Zámerom je využitie dokumentu pre definovanie podmienok optimálnej obslužnosti kraja pri maximálnej efektívnosti využitia verejných prostriedkov.

Súčasťou dokumentu budú aj „Dopravno-prevádzkové podklady a hodnotiace kritériá pre zabezpečenie hospodárskej súťaže“, ktoré budú v najbližšom období východiskovým podkladom pre prípravu hospodárskej súťaže na obsluhu územia pravidelnou autobusovou dopravou so zreteľom na budovanie integrovaného dopravného systému.

Uvedený strategický dokument KSK bude v plnej miere zohľadňovať východiská a výstupy už spracovanej „Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 7 Pracovné rokovanie k PUM so zhotoviteľom Diela a s pracovnou skupinou KSK

6 ZÁVER

Spolupráca na úrovni samosprávy môže byť vhodnou inšpiráciou pre zmenu prístupu ďalších objednávateľov v regionálnej doprave. A nielen v prímestskej autobusovej doprave, nakoľko zvyšovanie kvality len v pravidelnej autobusovej doprave nemôže nahradiť nedostatky v regionálnej železničnej doprave, ktorá je na chvoste záujmu jej objednávateľa.

Obrovský investičný dlh, najmä železničnej dopravnej infraštruktúre na Slovensku, spôsobuje znižovanie kvality verejnej dopravy, čo generuje neustály nárast individuálnej automobilovej dopravy.

Všeobecné prehlásenia v strategických dokumentoch štátu o podpore trvalo udržateľných druhov dopravy potrebujú byť bezodkladne reálne uplatnené priamo do praxe. Štát by mal objednávať rozsah železničnej dopravy, ktorý aspoň vo vybraných regiónoch Slovenska poskytne parametre nosného dopravného systému. V súčasnosti v niektorých častiach východného Slovenska nezabezpečuje ani základnú dopravnú obslužnosť.

Pokiaľ objednávateľ železničnej dopravy reaguje na snahy samosprávy o dialóg na tému: Zlepšenie dopravnej ponuky regionálnej železničnej dopravy, len vyjadrením, aby samosprávny kraj obmedzil obyvateľom kraja služby pravidelnej autobusovej dopravy a objednával si za „ušetrené“ financie regionálnu železničnú dopravu; tak je namieste otázka, aký praktický dopad na dopravný systém Slovenska malo zastavenie prechodu kompetencií v železničnej regionálnej doprave na samosprávne kraje.


Autori:

Miroslav FAZEKAŠ 1, Peter ŠMIHUĽA 2

Tituly a pôsobisko autorov:

1 Ing. Miroslav Fazekaš, PhD., Odbor dopravy, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice, E-mail: miroslav.fazekas@vucke.sk

2 Ing. Peter Šmihuľa,  Odbor dopravy, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice, E-mail: peter.smihula@vucke.sk

Share Button