NOVÉ NARIADENIE O TACHOGRAFOCH v cestnej doprave

NOVÉ NARIADENIE O TACHOGRAFOCH v cestnej doprave
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy nadobudlo ...

MONITOROVANIE PREPRAVY ŽIVÝCH ZVIERAT

Možno si v súčasnej dobe stále neuvedomujeme, keď je monitorovanie nákladných vozidiel bežné a slúži najmä pre dispečerské riadenie v dopravných organizáciách a je stále nepovinné, že už od roku 2007 máme v štátoch Európskej únie povinné monitorovanie prepravy živých zvierat. Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností ...

INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE LOGISTIKU V PODNIKU

INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE LOGISTIKU V PODNIKU
Logistika v dnešnej podobe v podniku znamená optimalizáciu informačných, finančných a materiálových tokov. Je to systém, ktorý v sebe spája mnohé čiastkové logistické činnosti, ako napr. skladovanie, doprava, administratíva… Tieto logistické činnosti by mali fungovať vo vertikálnej podobe ako podsystémy hlavného logistického systému podniku a následne v horizontálnej podobe fungovať a byť prepojené ako systematicky spolupracujúce logistické podsystémy. Tieto podsystémy tvoria ...

KOOPERATÍVNE SYSTÉMY V CESTNEJ DOPRAVE

KOOPERATÍVNE SYSTÉMY V CESTNEJ DOPRAVE
S rozvojom spoločnosti je spojený aj rozvoj dopravy vo všetkých jej odvetviach. Osobitne v cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách ako aj nových vodičov, s čím sú spojené mnohé negatívne javy, s ktorými sa spája vytvorenie a fungovanie dopravného systému. Je to predovšetkým vzrastajúci počet dopravných nehôd, ohrozenie zdravia a života ...

VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE TRASOVANIE A MONITOROVANIE NADMERNÝCH A NADROZMERNÝCH PREPRÁV NÁKLADOV

VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE TRASOVANIE A MONITOROVANIE NADMERNÝCH A NADROZMERNÝCH PREPRÁV NÁKLADOV
Jednou z najdôležitejších otázok, ktorými sa musí dopravca resp. aj orgán, ktorý povoľuje takéto prepravy; zaoberať pri prepravách ťažkých a nadrozmerných nákladov je problematika zostavenie trasy prepravy. Táto trasa musí zodpovedať svojím profilom, únosnosťou mostov, rozmermi križovatiek, výškou podjazdov a pod. rozmerom a hmotnosti prepravovaného nákladu. Pre slovenských dopravcov je dôležitá súčinnosť pri povoľovacom konaní ...

POROVNANIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V NÁKLADNEJ DOPRAVE

POROVNANIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V NÁKLADNEJ DOPRAVE
Trh cestnej nákladnej dopravy je možné charakterizovať ako trh s vysokým stupňom konkurencie. Na takomto trhu má šancu uspieť iba dopravca, ktorý efektívne hospodári s disponibilnými zdrojmi, to znamená efektívne prevádzkuje vozidlový park. Iba dopravca, ktorý je schopný s vozidlovým parkom realizovať dostatočný rozsah výkonov za sledované obdobie, môže zákazníkovi ponúknuť nižšiu cenu pri dodržaní kvality poskytovaných služieb ...

KOOPERATÍVNE SYSTÉMY V CESTNEJ DOPRAVE KOOPERATÍVNE SYSTÉMY V CESTNEJ DOPRAVE

KOOPERATÍVNE SYSTÉMY V CESTNEJ DOPRAVE           KOOPERATÍVNE SYSTÉMY V CESTNEJ DOPRAVE
S rozvojom spoločnosti je spojený aj rozvoj dopravy vo všetkých jej odvetviach. Osobitne v cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách ako aj nových vodičov, s čím sú spojené mnohé negatívne javy, s ktorými sa spája vytvorenie a fungovanie dopravného systému. Je to predovšetkým vzrastajúci počet dopravných nehôd, ohrozenie zdravia a života ...

RAILWAY TELEMATICS – FICTION OR REALITY?

RAILWAY TELEMATICS – FICTION OR REALITY?
The problem of data transmission is gaining increasing significance in rail transport. This sector of transport used to apply pioneer solutions, such as telegraphy; however, over the years modern technologies gave the railway (Poland) a wide berth. Nowadays, as more and more equipment used in the railway includes electronic and computer devices, it may be ...

Inteligentné záznamové zariadenie pre autobusy a nákladné cestné vozidlá

Inteligentné záznamové zariadenie pre autobusy a nákladné cestné vozidlá
Európska komisia dňa 19.júla 2011 vydala návrh nového nariadenia KOM(2011) 451, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady EHS č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Cieľom tohto nariadenia je zlepšenie systému tachografov na zabezpečenie bezpečnejšej, efektívnejšej a konkurencieschopnej cestnej dopravy, ako aj vzhľadom na ciele Bielej knihy o doprave z 28.3.2011. Inteligentné záznamové ...

Európska a národná podpora zavádzania IDS

Riadenie dopravy sa v súčasnosti pri neustále zvyšujúcich objemoch dopravy nezaobíde bez podpory informačných a komunikačných technológií, ktorých nosným prvkom sú inteligentné dopravné systémy (IDS). Využívanie IDS riadení dopravy vedie k zníženiu negatívnych dopadov z dopravy a má priaznivý dopad na zvýšenie jej bezpečnosti a plynulosti. Podmienky pre zavádzanie týchto systémov je potrebné vytvárať na všetkých úrovniach riadenia štátu. ...