INTERAKCIA BEZPEČNOSTI A INTELIGENTNÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV

Analýzy nehodovosti na diaľniciach ukazujú, že približne 60 % smrteľných nehôd je spôsobených neskorou reakciou vodiča na prekážky, a ďalších asi 25 % je spôsobených nevhodnou technikou jazdy a neprispôsobením sa podmienkam komunikácie alebo zlý odhad. Veľmi dôležité je poskytovanie informácií vodičom nielen o kongesciách a nehodách, ale taktiež aj informácie o povrchu vozovky a viditeľnosti, o odstavených vozidlách na vozovke alebo na odstavných pruhoch. Na rozdiel od ostatných krajín, kde je zavedený celý komplex opatrení pre zníženie dopravnej nehodovosti a zvýšenie bezpečnosti na diaľniciach ale aj na cestách, vrátane rozsiahleho využívania telematických systémov, Slovensko má stále čo doháňať.1]

Príčiny dopravných nehôd

Z hľadiska dopravných výkonov sú diaľnice najbezpečnejšie komunikácie. Čo sa však týka dopravných nehôd, veľmi často sa končia fatálne alebo s ťažkým zranením účastníkov nehody. Je to spôsobené vysokými rýchlosťami, pri ktorých dochádza ku nehodám.

Najčastejšie príčiny dopravných nehôd na diaľniciach:

  • vodič sa plne nevenuje vedeniu vozidla,
  • nedodržanie bezpečnej vzdialenosti za vozidlom,
  • neprispôsobenie rýchlosti stavu a povahe vozovky.

Tabuľka 1 Počet dopravných nehôd na diaľniciach Slovenskej republiky s následkami

Tabulka 1Zdroj: [2]

V tabuľke 1 je zrejmý pokles počtu dopravných nehôd na Slovensku. Tento pokles je spôsobený rozvojom a vývojom automobilovej techniky (hlavne vývoj aktívnej a pasívnej bezpečnosti vozidiel), lepšími a kvalitnejšími cestami, lepším značením a riadením premávky, ale aj organizačnými opatreniami a v neposlednom rade lepším informovaním vodičov o situácii na komunikáciách pred jazdou alebo počas jazdy.

Inteligentné diaľnice

Inteligentné diaľnice sa vyznačujú tým, že zbierajú veľké množstvo dopravných, poveternostných a ekologických údajov. Taktiež dokážu identifikovať dlhodobé (stavebné práce, uzávery) alebo krátkodobé (odstavené vozidlo na vozovke, dopravná nehoda) obmedzenia na komunikácii. Všetky tieto informácie sú spracované a poskytované vodičom. Informácie môžu byť poskytované pred jazdou alebo počas jazdy. Proces zberu, spracovania a distribuovania informácii je popísaný na obrázku 2. [3]

Obrázok 1 Zber, spracovanie a distribúcia informácii

Obrazok 1

Zdroj: [1], úprava: autori

Zber informácií

Informácie sú získavané z rôznych zdrojov, najčastejšie však zo senzorov, ktoré merajú intenzitu dopravy, rýchlosť dopravného prúdu, poveternostné podmienky a stav komunikácie. Tieto informácie sú v reálnom čase prenášané do riadiaceho centra diaľnic a ciest.[4]

Dôležitými informáciami sú aj informácie, ktoré sú poskytované policajnými hliadkami, záchrannou službou alebo vodičmi. Cennými informáciami sú samozrejme aj informácie o nadmerných alebo nadrozmerných prepravách, uzáverách, atď.

Spracovanie informácií

Všetky merané informácie je potrebné vhodným spôsobom filtrovať a spracovať do jednotnej databázy. Vzhľadom na náhodnosť dopravy je potrebné spracovanie dát pomocou vyhladzovania a filtrovania.

Okrem meraných informácií je potrebné spracovať aj verbálne informácie a taktiež vytvoriť jednotnú informačnú databázu. Táto databáza má štandardizovanú podobu, pretože je snaha o to, aby vodič dostal rovnaký tvar a formu informácie kdekoľvek v Európe. V Európe sa pre popis dopravných informácií používa protokol ALERT- C a ALERT Plus.

Distribúcia informácií

Získané a spracované informácie sú ďalej poskytované koncovým užívateľom (vodičom). Na ich šírenie sa využívajú rôzne spôsoby. Napríklad lokalizované vysielanie dopravných správ
RDS-TMC, WAP komunikácia pre mobilné telefóny, spojenie krátkeho dosahu DSRC, internet. Využitím týchto technológií sa informácie poskytujú vodičovi priamo vo vozidle. Ďalším spôsobom poskytovania informácií pre celý dopravný prúd sú informačné tabule alebo dopravné značky s premennou symbolikou.[1]

Informačný systém v individuálnom vozidle

RDS-TMC

V západných krajinách sa táto služba využíva už niekoľko rokov. V Slovenskej republike je ešte len na svojom začiatku. Skratka RDS- TMC znamená Radio Data System, t.j. rádiové spojenie, ktoré umožňuje prenos digitálnych informácií, Traffic Message Channel, t.j. kanál dopravných správ. Na Slovensku danú službu poskytuje česká spoločnosť CE-Traffic, prostredníctvom rádiovej vysielacej siete Fun rádia. [7]

Služba je zameraná najmä na šírenie informácií o dopravnej situácií, dopravných nehodách, kolónach a obmedzeniach. Informácie sú filtrované a vodičovi sú poskytované len informácie, ktoré sú relevantné pre naplánovanú trasu alebo oblasť, v ktorej sa vozidlo nachádza. Túto službu budú môcť využívať vodiči s navigačným systémom značky Garmin. Informácie sú získavané pomocou plávajúcich vozidiel (Floating Car Data), ktoré zbierajú informácie o dopravnej situácií po celom Slovensku a taktiež od Slovenskej správy ciest. Informácie sú potom spracované a pomocou kódovania (ALERT-C) poskytované vodičom.

Informačný systém s pôsobením na celý dopravný prúd

Premenlivé dopravné značenie

Premenlivé dopravné značky sú kľúčovými prvkami dynamického riadenia dopravy. V závislosti od dopravnej situácie, dopravná značka informuje, upozorňuje alebo naviguje vodičov na diaľniciach a cestách. Nápisy na displejoch musia byť generované z riadiaceho centra. Značky môžu zobrazovať text (krátke správy) alebo symboly. V obidvoch prípadoch platí, že nápisy a symboly musia byť dostatočne čitateľné, viditeľné a zrozumiteľné. V Slovenskej republike je toto dopravné značenie využívané najmä pri riadení dopravy v tuneloch. Značky upozorňujú a informujú vodičov o uzavretí tunela, znížení rýchlosti a o možných obchádzkových trasách.

Obrázok 2 Premenlivé dopravné značenie v tuneli Bôrik

Obrazok 2

Zdroj: [5]

Na rozdiel od Slovenska vo Veľkej Británii sú premenlivé dopravné značky využívané nielen pri riadení dopravy v tuneloch ale aj na diaľniciach a cestách. V nasledujúcej časti uvádzame niektoré často využívané dopravné značky vo Veľkej Británii.

MS4

Táto dopravná značka je navrhnutá tak, aby dokázala spĺňať meniace sa potreby dopravných orgánov, a tak skvalitniť informovanie vodičov. Ponúka plnú grafickú plochu s maticou LED diód v dvoch farbách. Vďaka tomu je schopná zobrazovať takmer nekonečný rad piktogramov a textov.

Obrázok 3 Premenlivá dopravná značka MS4 vo Veľkej Británii

Obrazok 3

Zdroj: [6]

MS3

Elektronická dopravná značka MS3 sa používa najmä na diaľniciach. Poskytuje účastníkovi cestnej premávky informácie o stave vozovky a o možných obchádzkových trasách, z dôvodu kongescií.

Obrázok 4 Premenlivá dopravná značka MS3 vo Veľkej Británii

Obrazok 4

Zdroj: [6]

LCS

Premenlivá dopravná značka LCS (Lane Control Signals) sa prevažne používa pre kontrolu a riadenie dopravy na jednotlivých jazdných pruhov. Horná časť dopravnej značky je dvojfarebná matica, ktorá je plne programovateľná. Spodná časť značky zobrazuje pomocou žltých diód vzdialenosť k nebezpečenstvu na jazdnom pruhu, ale tiež je možné zobraziť zelenú šípku, ktorá symbolizuje povolenie použiť jazdný pruh napriek dopravnej nehode alebo inej nebezpečnej situácii na jazdnom pruhu.

Obrázok 5 Premenlivá dopravná značka LCS vo Veľkej Británii

Obrazok 5

Zdroj: [6]

Zhodnotenie

Je zrejmé, že Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami v poskytovaní informácií, či už pre každé vozidlo individuálne alebo pre celý dopravný prúd. V našej krajine sa využívajú len základné premenlivé dopravné značenia. V budúcnosti sa snáď aj na našich diaľniciach a cestách objavia podobné dopravné značky, ktoré zlepšia bezpečnosť a plynulosť dopravy a dôjde tak k výraznejšiemu poklesu dopravnej nehodovosti na diaľniciach.

Autori

Ján Ondruš1

Simona Kubíková2

1Ing. Ján Ondruš, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

2Ing. Simona Kubíková, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

 

 

Literatúra

[1]           PŘYBIL, P.- SVÍTEK, M. Inteligentní Dopravní Systémy, 1. vyd. Praha: ELTODO, 2001. 543 s. ISBN 80-7300-029-6

[2]     Štatistika dopravnej nehodovosti na diaľniciach, dostupné na:

http://www.telecom.gov.sk/files/statistika_vud/dop_nehody_cest.htm (8.7.2014)

[3]           SCHLOSSER, T. Inteligentné dopravné systémy, Bratislava: Jaga group, 2001. 208 s. ISBN 80-88905-64-8

[4]           KALAŠOVÁ, A. – FAITH,P. – PAĽO, J. Dopravné inžinierstvo I. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2006. 164 s. ISBN 80-8070-634-4

[5]           ASB.sk dostupné na:

http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/tunely/technologicke-vybavenie-cestnych-tunelov-adialnic (8.7.2014)

[6]           VMS- Applying technology in transportation, dostupné na:

http://www.vmslimited.co.uk/highways.html (8.7.2014)

[7]     Garmin.sk dostupné na:

http://tmc.garmin.sk (8.7.2014)

 

 Táto štúdia/publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu

Výskum a vývoj pre projekt:

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II.,

ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

clanky obrazok“Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ”

Share Button