ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VRÁTANE JEJ PRIESTOROV PROSTREDNÍCTVOM IMPLEMENTOVANIA KONCEPCIE CPTED

ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VRÁTANE  JEJ PRIESTOROV PROSTREDNÍCTVOM IMPLEMENTOVANIA KONCEPCIE CPTED
Abstrakt: Železničné stanice môžeme označiť za miesta s vysokou koncentráciou ľudí a ustavičnou frekvenciou pohybu, pričom väčšina z nich nie je dostatočne zabezpečená. V dôsledku nedostatočnej úrovne ochrany sú takéto priestory ideálnym miestom pre páchanie trestnej činnosti, prípadne teroristických útokov. V zahraničnej komunite sa pre takéto objekty, resp. priestory začal používať pojem mäkké ciele (angl. ...

Analýza bezpečnosti cestnej nákladnej dopravy v kontexte s odbornou prípravou vodičov

Analýza bezpečnosti cestnej nákladnej dopravy v kontexte s odbornou prípravou vodičov
Abstrakt: Cestná nákladná doprava je hlavným spôsobom prepravy tovaru v Európskej únii. Vzhľadom na túto skutočnosť sa vyvíja tlak na dopravcov, aby každá preprava tovaru bola rýchla, bezpečná, lacná a efektívna. Na základe týchto požiadaviek sú vodiči nákladných vozidiel často nútení porušovať súčasne platné podmienky stanovujúce prácu vodičov v Európskej únii a pravidlá cestnej premávky. ...

INTERDISCIPLINÁRNA ANALÝZA PROBLEMATIKY URČENIA VODIČA CESTNÉHO VOZIDLA PRI DOPRAVNEJ NEHODE

INTERDISCIPLINÁRNA ANALÝZA PROBLEMATIKY URČENIA VODIČA CESTNÉHO VOZIDLA PRI DOPRAVNEJ NEHODE
Abstrakt: Forenzné určenie polohy cestujúcich v cestnom vozidle pri dopravnej nehody je komplexný a náročný problém, ktorý vyžaduje paralelné posúdenie nehodového deja z viacerých hľadísk. Medzi tieto hľadiská patria napríklad: technická rekonštrukcia a analýza nehodového deja v časo-priestorovej doméne, technické posúdenie poškodení interiéru vozidla, technické posúdenie činnosti zádržných systémov, súdnolekárske ako aj technické posúdenie zranení ...

MOŽNOST VYUŽITÍ ICT KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NÁKLADNÍ DOPRAVY

MOŽNOST VYUŽITÍ ICT KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NÁKLADNÍ DOPRAVY
Abstrakt: Po celé Evropě jsou v oblasti dopravy postupně zaváděny systémy informačních a komunikačních technologií (ICT: Information and Communications Technology). Pro nákladní přepravu mají velký význam parkovací systémy. Ty reagují na problematické situace způsobující obsazení parkovacích ploch, parkování v nebezpečných a zakázaných oblastech a vznik rizikových situacích zvyšujících riziko vzniku dopravní nehody. Systémy se snaží navázat na ...

VPLYV OSVETLENIA VOZOVKY SVETLOMETMI VOZIDLA NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

VPLYV OSVETLENIA VOZOVKY SVETLOMETMI VOZIDLA NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY
Abstrakt: Cestná doprava vzhľadom na počet dopravných prostriedkov pohybujúcich sa po komunikáciách a množstvo prepravných výkonov tvorí dôležitú súčasť života ľudí. Jedným z negatívnych účinkov cestnej dopravy je vznik dopravných nehôd. Dopravné nehody s následkom smrti človeka vznikajú podľa dostupných štatistických údajov častejšie pri zníženej viditeľnosti a tme. Článok sa zaoberá vplyvom osvetlenia vozovky na bezpečnosť v súvislosti s rýchlosťou ...

NEHODOVOSŤ V CYKLISTICKEJ DOPRAVE A V SYSTÉME BIKESHARING ZA SLEDOVANÉ OBDOBIE

NEHODOVOSŤ V CYKLISTICKEJ DOPRAVE A V SYSTÉME BIKESHARING ZA SLEDOVANÉ OBDOBIE
Abstrakt: K nehodám v cyklistickej doprave  prichádza najčastejšie po zlyhaní ľudského faktora, nesprávnom odhadnutí situácie a nerešpektovaním pravidiel cestnej premávky. S prejavmi nedisciplinovanosti účastníkov cestnej premávky  sa stretávame každý deň. Nerešpektujú dopravné značky, sú neohľaduplní. Vidieť to aj na jednotlivých štatistikách nehodovosti cyklistov, ktoré sú spracované v nasledujúcom príspevku. Cieľom príspevku je komplexná analýza súčasného stavu a vývoj  ...

AKÉ PRESNÉ SÚ MERAČE RÝCHLOSTÍ PRE ÚČELY DOPRAVNEJ ANALÝZY?

AKÉ PRESNÉ SÚ MERAČE RÝCHLOSTÍ PRE ÚČELY DOPRAVNEJ ANALÝZY?
Abstrakt: Informatívny merač rýchlosti je zariadenie, ktoré zobrazuje okamžitú rýchlosť vozidiel v prichádzajúcom smere s rozpoznávaním evidenčného čísla vozidla a zhromažďuje jednotlivé štatistiky ako intenzitu vozidiel, klasifikáciu, prekročenie nastavenej rýchlosti a pod. Zariadenie je vhodné na analýzu dopravnej situácie a slúži aj ako svetelný spomaľovač v rámci prevencie v cestnej premávke. Hlavným cieľom príspevku bolo samotné vykonanie a vyhodnotenie smerového ...

VZNIK, PRAVDEPODOBNOSŤ VZNIKU A PRÍČINY DOPRAVNÝCH NEHÔD NA ZVOLENOM ÚSEKU KOMUNIKÁCIE

VZNIK, PRAVDEPODOBNOSŤ VZNIKU  A PRÍČINY DOPRAVNÝCH NEHÔD NA ZVOLENOM ÚSEKU KOMUNIKÁCIE
Abstrakt: Dopravná nehoda predstavuje náhodnú udalosť v premávke na pozemných komunikáciách. Prevedením dostatočne podrobnej analýzy dopravnej nehodovosti na vybraných miestach častých dopravných nehôd je možné ich výskytu predchádzať pomocou návrhu možných protiopatrení. Je však potrebné presne porozumieť udalostiam, ktoré nastali pred nehodou a tiež počas nej. Vznik dopravnej nehody ja vždy následkom pôsobenia troch hlavných ...

INFORMAČNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH NEHÔD

INFORMAČNÝ SYSTÉM DOPRAVNÝCH NEHÔD
Abstrakt: V dnešnej spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života informačné a komunikačné technológie. Tento komplexný systém predstavuje veľké množstvo prvkov, medzi ktoré môžeme zaradiť aj informačné systémy zamerané na mapovanie dopravných nehôd určitého regiónu. V článku bude popísaný pripravovaný informačný systém mapovania dopravných nehôd, pomocou ktorého môže polícia SR určovať úseky častých dopravných nehôd, ako aj ich príčiny, ...

VYUŽITIE JAZDNÝCH SIMULÁTOROV V OBLASTI BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY

VYUŽITIE JAZDNÝCH SIMULÁTOROV V OBLASTI BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY
Abstrakt: Tento článok poukazuje na možnosti výskumu interakcie vodič – vozidlo – komunikácia – okolie s využitím jazdných simulátorov. V úvode sa venuje základným informáciám o jazdných simulátoroch, popisu a rozdeleniu simulátorov. V súčasnosti disponuje Žilinská univerzita v Žiline trenažérom nákladného automobilu SNA – 211 REN, ktorý sa nachádza v Univerzitnom vedeckom parku. Tento je však bez ďalšieho vybavenia alebo editácie softvéru ...