APLIKÁCIA REVERZNÉHO INŽINIERSTVA V PROCESE VYTVÁRANIA TESTOVACEJ FIGURÍNY PRE ÚČELY NÁRAZOVÝCH SKÚŠOK

Abstrakt: Predložený článok prezentuje splnenie parciálnej úlohy v rámci riešenia komplexného výskumu zameraného na návrh a konštrukciu biomechanicky vernej náhrady ľudského tela pre zvýšenie objektivity forenznej analýzy cestných dopravných nehôd. Cieľom tohto článku je popísanie metodiky a výsledkov v rámci aplikácie reverzného návrhu modelu vybranej časti testovacej figuríny a vytvorenie odlievacej formy pre následné vyrobenie vlastného fyzického modelu. Pre potreby získania vonkajšej geometrie vybranej časti figuríny Hybrid III. bola aplikovaná metóda 3D skenovania. Pracovný postup, použitý materiál a použitie softvérovej podpory sú bližšie popísané v metodickej časti tohto článku. Vytvorenie formy na odlievanie bolo sprevádzané využitím technológie 3D tlače. Výsledky sú zamerané na odprezentovanie pracovného postupu vytvárania vybranej časti skúšobnej figuríny, ktorý bude univerzálny a v primeranej miere aplikovateľný aj pri vytváraní ďalších častí tela figuríny.

Kľúčové slová: skúšobná figurína, dopravná nehoda, 3D skenovanie, 3D tlač, súdne inžinierstvo

JEL: L62

APPLICATION OF REVERSE ENGINEERING IN THE PROCESS OF CREATING A CRESH TEST DUMMY

Abstract:  The presented article describes the fulfillment of a partial task within the solution of complex research aimed at the design and construction of a biomechanically faithful replacement of the human body to increase the objectivity of the forensic analysis of road traffic accidents. The aim of this article is to describe the methodology and results within the application of the reverse model design of the selected part of the test dummy and the creation of a casting mold for the subsequent production of your own physical model. For the needs of obtaining the external geometry of the selected part of the Hybrid III (crash test dummy) the 3D scanning method was applied. The work procedure, the material used and the use of software support are described in more detail in the methodological part of this article. The creation of the casting mold was accompanied by the use of 3D printing technology. The results are aimed at presenting the work procedure of creating a selected part of the test dummy, which will be universal and to a reasonable extent applicable also when creating other parts of the cresh test dummys body.

Keywords: cresh test dummy, traffic accident, 3D scanning, 3D printing, forensic engineering

1 Úvod

Dopravné nehody majú celosvetovo jeden z najväčších podielov na vzniku zranení, v najhoršom scenári až usmrtení ľudí. Odhaduje sa, že ročne príde o život v dôsledku dopravných nehôd až 1,35 miliónov ľudí a približne 50 miliónov ľudí je zranených [1, 2]. V podmienkach Slovenskej republiky má početnosť dopravných nehôd ročne klesajúcu tendenciu a oproti rokom pred rokom 2008 je ich výskyt v súčasnosti takmer až o 80 % nižší ako v porovnávanom období. Okrem významných ekonomických strát spôsobili cestné dopravné nehody výrazné straty na životoch ľudí a od roku 2008 až po rok 2020 bolo na Slovensku usmrtených viac ako 3 800 osôb. Jedným z najkritickejších a najviac zraniteľným účastníkom cestnej dopravnej nehody je chodec, pričom usmrtení chodci na Slovensku tvorila v priemere od roku 2008 do roku 2020 približne štvrtinu až tretinu z celkového počtu usmrtených osôb. Druhou vysoko zraniteľnou skupinou sú cyklisti, ktorí v sledovanom období na následky dopravných nehôd podľahli v počte 252 [3]. Graficky spracovaný vývoj počtu usmrtených osôb spolu, usmrtených chodcov a usmrtených cyklistov je zobrazený na obr. 1.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 1. Vývoj počtu usmrtených osôb spolu, usmrtených chodcov a usmrtených cyklistov na následky dopravných nehôd od roku 2008 po rok 2020

Viaceré štúdie uvádzajú, že hlavnou príčinou vzniku dopravných nehôd je nadmerná rýchlosť a strata kontroly nad vozidlom, najčastejšie u osôb mladších ako 25 rokov [4, 5]. Skutočné príčiny vzniku konkrétnej dopravnej nehody sú však rôzne a zisťované individuálne od prípadu k prípadu. Jednou z možností zisťovania technicky prijateľných variantov vzniku a príčin dopravných nehôd je aplikácia forenznej analýzy cestných dopravných nehôd v rámci znaleckého skúmania, ktoré predstavuje komplexnú a interdisciplinárnu problematiku s potencionálne rozsiahlym objemom vstupných parametrov v osi „vozidlo-človek-cesta“. Vstupné parametre sú častokrát parciálneho charakteru a zaťažené technickými neistotami. To má následne negatívny vplyv na jednoznačnosť technickej rekonštrukcie a analýzy cestných dopravných nehôd, ktorá v trestnoprávnom procese slúži ako podklad pre rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Významnými a cennými dátami pri analýzach a rekonštrukciách dopravných nehôd zohrávajú výstupy a výsledky získané dynamickými nárazovými testami (známe ako crashtesty). Ide o deštruktívne skúšky simulujúce bežné dopravné nehody, pomocou ktorých je okrem hodnotenia pasívnej bezpečnosti prvkov vozidiel, možné odhaliť viaceré premenné zohrávajúce významnú úlohu pri posudzovaní závažnosti dopravných nehôd. Ide napr. o: skúmanie interakcie medzi interiérom vozidla a posádkou vozidla (rôzne typy stretov vozidla s iným vozidlom/ vozidlami alebo inou pevnou prekážkou), ale aj interakcie medzi exteriérom vozidla s ostatnými účastníkmi cestnej premávky (ide o tzv. strety so zraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky). V rámci forenznej analýzy dopravných nehôd so zraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky (chodci a cyklisti) je výrazný vplyv prvku „človek“ na analýzu tejto podmnožiny dopravných nehôd, a to najmä v zmysle analýzy a vyťaženia zranení človeka ako potencionálnych podkladov pre určenie priebehu cestnej dopravnej nehody. Pre účely lepšieho poznania tohto problému slúži tzv. antropomorfné testovacie zariadenie, označované ako testovacia alebo skúšobná figurína umožňujúca študovanie správania sa ľudského tela pri kontakte s vozidlom pri rôznych rýchlostiach, pozorovanie biomechaniky poranení a iné parametre s týmto súvisiace [6].

1.1 Teoretický základ ku skúšobným figurínam

V súčasnosti existuje niekoľko rôznych typov skúšobných figurín pre nárazové skúšky, pričom sa odhaduje, že ich je približne 3 500 na celom svete [7]. Skúšobné figuríny umožňujú už niekoľko rokov posudzovať vplyv dynamického externého namáhania na telo ľudských subjektov, bez toho, aby boli ohrozené životy skutočných živých ľudí, a taktiež, aby nebolo potrebné riešiť etické otázky pri testoch s mŕtvymi ľudskými telami.

Dizajn skúšobných figurín sa v čase vyvíjal a menil a súčasné figuríny pokrývajú ako pohlavia, tak aj rôzne vekové skupiny, či postavy, od novorodencov cez tehotné ženy až po figuríny prezentujúce ľudí s nadváhou [8]. Každá figurína je navrhnutá pre iný účel a pre špecifické nárazové testy, anatomicky sú si však veľmi podobné a príbuzné ľudskému telu, zvyčajne vyrobené z podobných materiálov, avšak ich konštrukcia sa líši [9]. Ide napr. o nasledujúce figuríny [10]:

 • „THOR“ – figurína určená na čelné nárazy,
 • „SID“ – figurína určená na bočné nárazy,
 • „BioRID II“ – figurína určená na zadné nárazy,
 • „CRABI“ – figurína určená pre účely testovania detských sedačiek,
 • „Hybrid III“ – figurína určená na čelné nárazy,
 • „POLAR II“ – figurína určená pre testovania pasívnej ochrany chodcov pri náraze a ďalšie.

Z pohľadu dynamického namáhania je možné skúšobné figuríny rozdeliť na figuríny určené pre testovanie pasívnej bezpečnosti (figuríny uvedené v predošlom texte) a figuríny určené pre účely znaleckého skúmania, napr. „USI Dummy“ (vyvinutá ako figurína pre vysokorýchlostné nárazy so zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky). Objektom záujmu a skúmania v tomto článku je druha skupina figurín, teda figuríny pre znalecké účely. Pre tieto je typická najmä ich obmedzená anatomická a biomechanická vernosť, s obmedzenou senzorickou výbavou a zvyčajne slúžia na zisťovanie základných parametrov pre analýzu dopravných nehôd, napr. závislosť medzi vzdialenosťou odhodenia tela chodca a nárazovou rýchlosťou.

Pre elimináciu nedostatkov aktuálne dostupných figurín pre znalecké účely je v rámci projektu APVV-20-0626 „Biomechanicky verná náhrada ľudského tela pre zvýšenie objektivity forenznej analýzy cestných dopravných nehôd“, cieľom navrhnúť a vytvoriť fyzický model dospelého ľudského tela so zvýšenou anatomickou a biomechanickou vernosťou pre viacsmerové mechanické namáhanie s dôrazom na dynamické rázové namáhanie pri dopravných nehodách so zraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky.

Predložený článok prezentuje parciálnu časť riešeného projektu APVV-20-0626 „Biomechanicky verná náhrada ľudského tela pre zvýšenie objektivity forenznej analýzy cestných dopravných nehôd“. V rámci riešenia čiastkovej úlohy projektu boli prvotné úkony zamerané na získanie vonkajšej geometrie už existujúcej testovacej figuríny Hybrid III. Následne sa prešlo do roviny vytvárania modelu vybranej časti tela figuríny a formy na odlievanie dostatočne presnej a anatomicky vernej časti figuríny Hybrid III. Okrem snahy zabezpečiť tvarovú vernosť častí tela testovacej figuríny, bolo cieľom zabezpečiť i ekonomickú a časovú nenáročnosť a nezávislosť od dodávateľov a výrobcov potrebných komponentov. Predmetnom prezentovaného článku je metodika vytvorenia modelu ruky ako tzv. „overovacieho konceptu“ (proof of concept) nakoľko sa jedná o geometricky najkomplikovanejšiu časť vonkajšej geometrie segmentov figuríny. Navrhnutú metodiku bude následne v primeranej miere možné aplikovať aj pri tvorbe ďalších častí tela skúšobnej figuríny.

2 Materiál a metódy

2.1 Skúšobná figurína

Pre účely získania vonkajšej geometrie fyzického modelu ľudského tela, konkrétne ruky, bola použitá validovaná skúšobná figurína Hybrid III. Figurína Hybrid III predstavuje simulant ľudského tela, ktorý má v sebe implementovanú meraciu techniku a primárne je určená pre testy čelným nárazom a je validovaná pre meranie zaťaženia v doprednom smere. Vo všeobecnosti, uvedená skúšobná figurína predstavuje štandard pri testovaní v automobilovom priemysle a je vyrábaná v troch anatomických veľkostiach, a to 5 percentilná žena a 50 a 95 percentilný muž. Pre potreby prezentovaného výskumu bola použitá figurína reprezentujúca 50 percentilného muža [11]. Parametre tejto figuríny sú uvedené v nasledujúcej tab. 1. V rámci predloženého článku sme sa zamerali len na časť ruky zobrazená na obr. 2.

Tab. 1. Základné parametre figuríny Hybrid III a 3D skenera VIUscan Handyscan 3D

Zdroj: [11, 12]

2.2 3D skener

Pre účely získania vonkajšej geometrie časti ruky testovacej figuríny Hybrid III bol použitý ručný skener VIUscanHandyscan 3D. Ide o ručný, prenosný 3D laserový farebný skener s vysokým rozlíšením, ktorý sa používa na návrh, výrobu alebo kontrolu ľubovoľného objektu a umožňuje získavanie textúr, geometrie a vykresľovanie objektu v reálnom čase skenovania. V  tab. 1 sú uvedené základné technické parametre skenera VIUscan Handyscan 3D [12]. Metodika skenovania bola nasledovná:

 • Príprava časti ruky figuríny a optimálne rozmiestnenie referenčných bodov (obr. 2.)

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 2. Príprava časti ruky figuríny na skenovanie a rozmiestnenie referenčných bodov

 • Napojenie skenera do elektrickej siete a jeho pripojenie k pracovnému laptopu, otvorenie kompatibilného programu „VXelemnts“ v pracovnom laptope.
  • Kalibrácia a konfigurácia skenera.
  • Skenovanie referenčných bodov z optimálnej vzdialenosti od skenovanej ruky.
  • Skenovanie povrchu ruky z optimálnej vzdialenosti od skenovaného objektu.
  • Očistenie skenu od nechcených bodov, prípadne doskenovanie chýbajúcich častí skenu.
  • Export a uloženie naskenovaného objektu vo vybranom formáte (napr.: .obj, .stl, .ply a ďalšie).

2.3 Softvérová podpora

Z pohľadu softvérovej podpory bolo v procese reverzného inžinierstva časti ruky figuríny od jej skenovania až po vytvorenie formy použitých viacero programov. Ako prvý bol použitý program VXelements, ktorý predstavuje integrovanú softvérovú platformu pre 3D skenovanie. Program pracuje na princípe zobrazovania 3D meraní a vizualizácií skenovaných údajov v reálnom čase a je kompatibilný s použitým 3D skenerom. Zhromažďuje všetky základné prvky a nástroje do užívateľsky jednoduchého pracovného prostredia [13]. Prostredníctvom uvedeného programu boli vykonané vyššie uvedené metodické kroky skenovania, ako kalibrácia a konfigurácia skenera, skenovanie referenčných bodov, zber bodov skenovaného objektu a čistenie skenu. Proces skenovania je možné kedykoľvek prerušiť a skontrolovať stav naskenovaných dát. Po doskenovaní je možné si buď celý projekt uložiť vo formáte .csf, prípadne vyexportovať naskenovaný objekt do niektorého z bežne využívaných formátov, ako je napr.: .obj.

V ďalších krokoch spracovania modelu bol použitý voľne dostupné program AutoDesk Meshmixer, pomocou ktorého bolo možné oskenovanú ruku ďalej upraviť – orezať „parazitujúce“ body, vyplniť prázdne časti v skene, uzatvoriť model, vyhladiť a vyrovnať nerovné časti skenu a pod. Vo svojej podstate, ide o bezplatný „open source“ softvér od AutoDesk, ktorý predstavuje jeden z popredných programov na úpravu a prípravu súborov, ako napr. .stl a .obj. Program ďalej ponúka širokú škálu rôznych nástrojov na prípravu a zlepšenie 3D objektu pre 3D tlač [14]. Po úprave naskenovanej ruky v programe AutoDesk Meshmixer a jej exportu do formátu .stl sa ďalej prešlo do programu FreeCAD. Ide o univerzálny parametrický 3D modelár založený na funkciách CAD, MCAD, CAx, CAE a PLM. Je zameraný najmä na strojárstvo a dizajn produktov, ale aj pre účely architektúry a iné inžinierstva. Jeho výhodou je, že je voľne dostupný a modulárny [15]. Pomocou tohto programu bola parametricky vymodelovaná forma na odlievanie ruky s vonkajšou geometriou takmer totožnou ako predstavuje ruka figuríny Hybrid III. Vonkajšie rozmery formy boli minimalizované v závislosti od podmienok tlačového priestoru 3D tlačiarne a tomuto kritériu bolo podmienené rozdelenie formy na niekoľko častí, tak aby boli rozmerovo vhodné pre 3D tlač. Pri návrhu formy na odlievanie ruky sa samozrejme počítalo aj s otvorom pre nalievanie hmoty na odlievanie a otvormi pre skrutky nevyhnutné na spojenie jednotlivých dielcov do celku.

Po navrhnutí optimálnej formy na odlievanie (nie len z pohľadu množstva použitého materiálu, ale aj z pohľadu následnej jednoduchej manipulácie pri výbere ruky z formy), bol tento model exportovaný do formátu .obj a importovaný do programu PrusaSlicer [16]. Ide o voľne dostupný softvér vyvinutý pre účely exportu súborov pripravených na 3D tlačenie (export tzv. súboru G-code). Program sa vyznačuje pomerne jednoduchým ovládaním, používateľsky prívetivým prostredím a používateľ ma možnosť meniť rôzne nastavenia a parametre tlačového súboru (hustota výplne, tvar výplne, hrúbka vrstiev, výber použitého filamentu, podpory pri tlači a ďalšie), ktoré ovplyvňujú celkový čas ako aj množstvo spotrebovaného materiálu pri tlači.

2.4 3D tlačiareň

Pre vytvorenie vlastnej formy bola použitá 3D tlačiareň, Original Prusa MINI+ (obr. 3.). Jej maximálne rozmery tlače sú 180 x 180 x 180 mm, výška vrstvy 0,05 – 0,25 mm, priemer trysky 0,4 mm, priemer filamentu 1,75 mm. Použitá tlačiareň podporuje použitie širokého spektra termoplastov, ako napr. PLA, PETG, ASA, ABS, PC, CPE a ďalšie. Rýchlosť posuvu má max. 200+ mm/s, maximálna teplota trysky je 280 °C a maximálna teplota podložky je 100 °C. Bližšia špecifikácia 3D tlačiareň Original Prusa MINI+ je uvedená v [17].

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 3. Zľava doprava: 3D tlačiareň Original Prusa MINI+ použitá na tlačenie formy na odlievanie, materiál PETG použitý na tlačenie formy na odlievanie

2.5 Ostatný materiál

Okrem vyššie uvedených pomôcok a zariadení bol použitý ďalší podporný materiál: 10 skrutkových tyčí pre účely spojenia jednotlivých častí formy, vazelína pre účely vytvorenia tesnenia a zamedzenia vyliatiu odlievacej hmoty z formy, dvojzložkový silikón tvrdosti „25 Shore A“ na testovacie odlievanie modelu ruky v navrhnutej forme.

3 Výsledky práce

3.1 Získanie modelu ruky

Podľa metodiky uvedenej v časti 2.2 bola oskenovaná ľavá ruka figuríny Hybrid III. V práci sme sa ďalej zaoberali len časťou ruky zobrazenej na obr. 4. Pomocou softvéru AutoDesk Meshmixer bola vyrezaná záujmová časť. Nakoľko sken obsahoval viaceré nedostatky (diery) najmä v častiach, ktoré nebolo možné 3D skenerom zachytiť, bola pomocou tohto softvéru aplikáciou vhodných nástrojov ruka upravená do požadovanej podoby a stavu, vodného na ďalšiu prácu s modelom, t.j. vytváranie formy na odlievanie v programe FreeCAD.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 4. Zľava doprava: celkový model ruky, výrez záujmovej časti modelu ruky s nedostatkami, upravený model ruky vhodný na ďalšiu prácu

3.2 Návrh a tlač formy na odlievanie

Celý návrh formy na odlievanie bol spracovaný v programe FreeCAD. Ako prvý bol do programu importovaný model ruky (obr. 4), od ktorého sa následne odvíjal tvar a rozmer formy (obr. 5.). Forma bola koncipovaná tak, aby mala kompaktné rozmery a umožňovala jednoduchý výber odliatku modelu ruky. Otvor na nalievanie odlievacieho materiálu bol umiestnený v oblasti zápästia ruky. Forma bola pre potreby 3D tlače, ale aj pre účely vhodného vybratia modelu ruky rozdelená na 5 častí (časť A, B1 a B2, C a D) (obr. 6.). Každá časť sa tlačila samostatne, so zachovaním nastavení tlače (tvar výplne – mriežka, percentuálny podiel výplne 5 %, materiál PETG, podpora pri tlačení – podľa potreby). Celkový čas tlačenia celej formy bol približne 46,5 hodín.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 5. Zľava doprava: Forma na odlievanie navrhnutá v programe FreeCAD, G-code časti formy pre 3D tlač v programe PrusaSlicer, hotový výtlačok

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 6. Forma na odlievanie ruky figuríny vytlačená na 3D tlačiarni

3.3 Testovanie funkčnosti formy na odlievanie

Na to, aby sme zistili funkčnosť navrhnutej formy bolo v poslednom kroku, ako prvé overené, či jednotlivé výtlačky do seba zapadajú, následne bol vytvorený odliatok za pomoci odlievacieho materiálu – dvojzložkový silikón tvrdosti 25 A (obr. 7.).

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 7. Zľava doprava: Forma vcelku a výsledný odliatok modelu ruky pomocou navrhnutej formy na odlievanie

Po odmastení jednotlivých vnútorných časti formy, boli dotykové plochy natreté medicínskou vazelínou, ktorá v tomto prípade plnila účel tesnenia. Časti formy boli spojené do celku pomocou pripravených skrutiek (obr. 7). Takto nachystaná forma bola pripravená na odlievanie modelu ruky. Pri odlievaní dvojzložkovým silikónom sa postupovalo presne podľa odporúčaní uvedených v príbalovom letáku. Po naliatí hmoty do formy sa forma odložila do tmavej miestnosti pri izbovej teplote a približne po 20 hodinách sme pristúpili k oddeleniu formy od odliatku. Oddelenie častí formy A, B1 a B2 bolo vzhľadom na ich komplikovanosť tvaru náročnejšie, avšak pomalým a jedným odlepovaním ruky od stien formy sa ruku podarilo vybrať v celku bez zjavného poškodenia či natrhnutia slabých miest (najmä oblasť posledných článkov prstov). Na základe výsledku je možné konštatovať, že navrhnutá forma na odlievanie modelu ruky je funkčná a vhodne navrhnutá v rámci riešenia parciálnej úlohy projektu.

4 Záver

Cieľom tohto článku bolo odpublikovať navrhnutie a implementovanie postupov reverzného inžinierstva, ktoré umožňujú vytváranie častí tela skúšobnej figuríny podľa potrieb pri súčasnom dodržaní odpovedajúcich, v tejto fáze, zatiaľ len geometrických vlastností testovacieho zariadenia. Testovanie odpovedajúcich materiálových a mechanických vlastností budú predmetom skúmania nadväzných činnosti riešeného projektu. V závere článku je možné zhodnotiť, že pracovný postup a metodika zvolená pri reverznom inžinierstve časti tela skúšobnej figuríny boli zvolené vhodne. V prvom kroku bol získaný geometricky verný model ruky figuríny Hybrid III v digitálnej podobe pomocou aplikácie techniky 3D skenovania. Následne, za pomoci programu Autodesk Meshmixer, bol takto získaný model upravený pre účely návrhu a tvorby formy na odlievanie modelu ruky. V druhom kroku, pre účely návrhu formy bola použitá softvérová podpora FreeCAD. V treťom koku boli vyexportované modely časti formy vytlačené za pomoci 3D tlače. V poslednom, štvrtok kroku sme pristúpili k otestovaniu funkčnosti navrhnutej formy. Na základe výsledku, je možné konštatovať, že aktuálne zvolený a otestovaný pracovný postup pre tvorbu vybranej súčastí na výrobu častí antropomorfného testovacieho zariadenia je dobrý a v primeranej miere je možné ho aplikovať aj pri tvorbe ďalších častí tela figuríny ako sú napr. predlaktie, rameno, stehno, lýtko, trup a ďalšie. Medzi ďalšie výhody zvoleného pracovného postupu je aplikácia, v prevažnej miere, voľne dostupných softvérov. Za nevýhody tohto pracovného postupu možno považovať relatívnu časovú náročnosť a potrebu disponibility zariadení na 3D skenovanie a 3D tlač. Avšak pri úvahe zamerania riešeného projektu je zvolený postup možné považovať za efektívny a perspektívny.

5 Literatúra

 1. BILLAH, K. – SHARIF, H.O. – DESSOUKY, S. How Gender Affects Motor Vehicle Crashes: A Case Study from San Antonio, Texas. In SUSTAINABILITY [online]. 2022. Vol. 14, no. (12):7023. DOI: https://doi.org/10.3390/su14127023.
 2. CĂILEAN, A.M. – BEGUNI, C. – AVĂTĂMĂNIȚEI, S.A. – DIMIAN, M. – POPA, V. Design, Implementation and Experimental Investigation of a Pedestrian Street Crossing Assistance System Based on Visible Light Communications. In SENSORS [online]. 2022. Vol. 22, no. (15):5481. DOI: https://doi.org/10.3390/s22155481.
 3. Ministerstvo vnútra SR. (2022). Dopravná nehodovosť v Slovenskej republike. [cit. 2022- 10- 25]. Dostupné  na internete: https://www.minv.sk/?statisticke-ukazovatele-sluzby-dopravnej-policie.
 4. JAMROZ, K. – ANTONIUK, M. – JELIŃSKI, Ł. – WACHNICKA. J. – GRONOWSKA, K. The frequency and consequences of a vehicle falling out of the road on the example of the Pomeranian Voivodeship. In DROGOWNICTWO
 5. JAMROZ K. Challenges and opportunities for pedestrian protection on roads and streets in Poland. In TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY [online]. 2020, 11–21. [cit. 2022- 10- 26].
 6. MAREŠOVÁ, J. Aplikace reverzního inženýrství pro účely antropomorfních testovacích zařízení. Diplomová práca. Praha: České vysoké učení v Praze, 2021.
 7. HONG, S.W. – PARK, S.J. – LEE, Y.N. – YOO. J.H. – KIM, H. Low-speed rear impact sled tests involving human subjects. In ANNALS OF ADVANCES IN AUTOMOTIVE MEDICINE  [online]. 2013. Vol. 57. s 353–356. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3861816/.
 8. JAŚKIEWICZ, M. – FREJ, D. – TARNAPOWICZ, D. – POLIAK, M. Upper Limb Design of an Anthropometric Crash Test Dummy for Low Impact Rates. In POLYMERS MEDICINE  [online]. 2020. Vol. 12, no. 11, 2641. [cit. 2022- 10- 26]. DOI: https://doi.org/10.3390/polym12112641.
 9. LIU, Z. – ZHANG, X. – SHI, Y. – HONG, CH. Notice of Retraction: Prediction of neck deceleration characteristic of Hybrid III 5th Female Dummy based on BP neural network method, In 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY 2010. China: Chengdu, 2010. s. 626-629. [cit. 2022- 10- 26]. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCSIT.2010.5564123.
 10. HE, P. – JIANG, X. – YANG, J. A Study on Rear Seat Occupant Injuries in Side Impact, In 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL MANUFACTURING & AUTOMATION 2012. China: Guilin, 2012. s. 144-147. [cit. 2022- 10- 26].  DOI: 10.1109/ICDMA.2012.35.
 11. YOGANANDAN, N. – NAHUM, A.M. – MELVIN, J.W. Accidental Injury-Biomechanics and Prevention. In. SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA NEW YORK. [online]. 2015. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1732-7.
 12. CREAFORM. (2008). Handyscan 3D Sneak Preview: Creaform shifts to 4D and Pre-Releases the VIUscanTM 3D Color Scanner. [cit. 2022- 10- 28]. Dostupné  na internete: https://www.creaform3d.com/ru/handyscan-3d-sneak-preview-creaform-shifts-4d-and-pre-releases-viuscantm-3d-color-scanner
 13. ENVIRONMENTAL EXPERT. (2022). VXelements – 3D Acquisition Measurement Software Platform and Application Suite. [cit. 2022- 10- 26]. Dostupné  na internete: https://www.environmental-expert.com/software/vxelements-3d-acquisition-measurement-software-platform-and-application-suite-830341.
 14. XYZPRINT. (2022). MeshMixer tutoriál pre začiatočníkov 3D tlače. Časť 2. [cit. 2022- 10- 26]. Dostupné  na internete: https://xyzprint.eu/aktuality/meshmixer-manual-cast2.html.
 15. SOURCEFORGE. (2022) FreeCAD. [cit. 2022- 10- 26]. Dostupné  na internete: https://sourceforge.net/projects/free-cad/.
 16. PRUSA 3D. (2022). PrusaSlicer 2.5.0. [cit. 2022- 10- 24]. Dostupné  na internete: https://www.prusa3d.com/cs/stranka/prusaslicer_424/.
 17. PRUSA 3D. (2022). 3D tlačiarne: Original Prusa MINI+. [cit. 2022- 10- 24]. Dostupné  na internete: https://www.prusa3d.com/cs/produkt/castecne-sestavena-3d-tiskarna-original-prusa-mini-4/.

Poďakovanie

Tento príspevok bol podporený Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-20-0626. Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektu APVV-20-0626: Biomechanicky verná náhrada ľudského tela pre zvýšenie objektivity forenznej analýzy cestných dopravných nehôd a v rámci grantového projektu pod záštitou Žilinskej univerzity v Žiline č. 2483/2021: Návrh náhrady ľudskej ruky pre potreby skúmania ničivých účinkov zábavnej pyrotechniky.


Autori:

Veronika ADAMOVÁ 1, Eduard KOLLA 2

Tituly a pôsobisko autorov:

1Ing. Veronika Adamová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra

bezpečnostného manažmentu, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, E-mail: veronika.adamova@uniza.sk

2doc. Ing. Eduard Kolla, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, E-mail: kolla@uniza.sk

Share Button