ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU V MEDZINÁRODNEJ PREPRAVE

Súčasný nárast medzinárodných prepráv a z nich vyplývajúcich počet súdnych sporov a rozhodnutí poukazuje na potrebu znalosti prepravného práva v jednotlivých zmluvných štátoch realizovanej prepravy. Zvyšujúcim sa počtom viacerých subjektov zúčastnených na medzinárodnej preprave (dopravcov, zasielateľov, operátorov intermodálnej prepravy, logistických spoločností,…) sa zvyšuje riziko uplatnenia/neuplatnenia nárokov  na náhradu škody v danej krajine.

Efektívne využívanie pravidiel upravujúcich zodpovednosť dopravcov je  základom prepravného práva. Zodpovednosť dopravcov za poškodenie, stratu, nedodržanie dodacej doby je problém  nielen z pohľadu prepravcu ale aj samotných dopravcov.

Analýzou právnej úpravy medzinárodnej prepravy  je primárne potrebné stanoviť riziká, ktoré je možno riešiť všeobecne bez ohľadu na špecifikácie jednotlivých vnútroštátnych právnych poriadkov a druhov dopravy.

Potrebné je analyzovať najmä:

 1. Rozsah zodpovednosti dopravcu za stratu alebo poškodenie veci v čase od prevzatia tovaru do miesta určenia.
 2. V prípade, ak je vzniknutá zodpovednosť neabsolútna, aké náležitosti musia byť splnené, aby bol dopravca oslobodený od zodpovednosti.
 3. Rozsah poskytnutého plnenia v rámci zodpovednostných vzťahov. Jedná sa o povinnosť úplnej náhrady vzniknutej škody alebo má byť kompenzačná povinnosť limitovaná.
 4. Stanovenie procesných aspektov, pravidiel respektíve stanovenie právneho poriadku, ktorému podlieha žaloba pre takéto porušenie zmluvnej povinnosti.
 5. Možnosti obhajoby.
 6. Premlčacia doba.
 7. Stanovenie, kto ponesie dôkazové bremeno.

 

Pred samotnými analýzami je potrebné uviesť jednotlivé platné medzinárodné dohody a dohovory uplatňované v medzinárodnej preprave, ktoré sú:

 • železničná doprava – Bernský dohovor, Varšavská zmluva,
 • cestná doprava – Dohovor CMR,
 • vodná doprava – Haagské pravidlá, Haagsko – visbyské pravidlá, hamburské pravidlá, Roterdamské pravidlá, CMNI,
 • letecká doprava – Varšavská dohoda, Montrealské konvencie.

Zodpovednosť zmluvných strán v železničnej preprave

Pri úplnej alebo čiastočnej strate tovaru je dopravca povinný bez ďalšej náhrady škody zaplatiť odškodnenie, ktoré sa vypočíta podľa ceny na burze, prípadne podľa trhovej ceny a ak nie sú k dispozícii, podľa bežnej hodnoty tovaru rovnakého druhu a  rovnakej kvality platnými v deň a v mieste prevzatia tovaru na prepravu. Najvyššia suma odškodnenia je 17 SDR za každý chýbajúci kilogram hrubej hmotnosti.

Pri strate železničného vozidla, intermodálnej prepravnej jednotky alebo ich súčastí prepravovaných na vlastných kolesách a podaných na prepravu ako tovar je maximálne odškodnenie bez ďalšej náhrady škody vo výške bežnej hodnoty vozidla, intermodálnej prepravnej jednotky alebo ich súčastí platnej v deň a na mieste straty. V prípade, ak deň a miesto straty nemožno zistiť, je maximálne odškodnenie vo výške bežnej ceny platnej v deň a na mieste prijatia.

Dopravca uhradí okrem toho dovozné, clo a iné výdavky zaplatené v súvislosti s prepravou tovaru, ktorý sa stratil, s výnimkou spotrebných daní za tovar, ktorý sa prepravuje v režime oslobodenom od zdanenia.

Na obmedzenie zodpovednosti sa dopravca nemôže odvolať, ak sa dokáže, že strata podľa okolností prípadu nevyplýva z príčin, ktoré boli určujúce pre povolené hodnoty.

Pri preprave niekoľkých kusov tovaru na jeden nákladný list, úbytok sa vypočíta pre každý kus tovaru osobitne, ak ich hmotnosť pri podaní je uvedená v nákladnom liste oddelene, alebo ak ich možno zistiť iným spôsobom. Pri úplnej strate tovaru alebo pri strate jednotlivých kusov tovaru sa pri výpočte výšky odškodnenia neberie do úvahy žiadna zrážka z dôvodu úbytku tovaru. Sú prípady, kde dopravca nie je zodpovedný za stratu tovaru z dôvodu zlej nakládky tovaru, za ktorú je zodpovedný prepravca. Na obrázku 1 je uvedený zle naložený tovar na vozni, kde počas prepravy došlo k strate tovaru a zároveň bola ohrozená prevádzka železničnej dopravy.

 

Obr. 1: Zlá nakládka tovaru na železničnom vozni

Obr. 1: Zlá nakládka tovaru na železničnom vozni

V prípade, ak prekročením dodacej lehoty vznikne škoda vrátane poškodenia, dopravca je povinný zaplatiť odškodnenie, ktoré však nesmie prekročiť štvornásobok dovozného.

Odosielateľ a dopravca sa môžu dohodnúť, že odosielateľ uvedie v nákladnom liste hodnotu tovaru, ktorá prevyšuje najvyššiu sumu pri strate tovaru. V tomto prípade sa najvyššia suma nahradí uvedenou sumou. Môžu sa tiež dohodnúť, že odosielateľ pre prípad straty, poškodenia a prekročenia dohodnutej dodacej lehoty uvedie zapísaním vyčíslenej sumy v nákladnom liste osobitný záujem na dodaní.

Zodpovednosť zmluvných strán v cestnej preprave

Dopravca má podľa ustanovení Dohovoru CMR povinnosť nahradiť škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, ktorá vznikne od okamihu jej prevzatia k preprave do okamihu jej vydania. Náhrada sa vypočíta z hodnoty zásielky v mieste a čase jej prevzatia na prepravu. Hodnota zásielky sa určuje podľa burzovej ceny, ak nie je burzová cena, podľa bežnej trhovej ceny, a ak nie je ani burzová ani bežná trhová cena, podľa všeobecnej hodnoty tovaru rovnakej povahy a kvality. Dohovor CMR obsahuje pre vymedzenie zodpovednosti dopravcu podrobné ustanovenia, ktoré sú v niektorých smeroch závažným spôsobom odlišné od ustanovení zodpovednosti dopravcu vo vnútroštátnych zákonných predpisoch. Dohovor CMR stanovuje, že náhrada škody nesmie presiahnuť stanovenú čiastku za kilogram chýbajúcej hrubej hmotnosti. V pôvodnom znení Dohovoru CMR sa zodpovednosť dopravcu odvíjala od hodnoty zlatého franku. Schválením Protokolu k dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave upravujúcej článok 23 a jeho nasledujúcou ratifikáciou (možnosť ratifikácie od roku 1978) sa v zmluvnej krajine výrazne znížila zodpovednosť dopravcov, pretože zlatý frank je nahradený jednotkou zvláštnych práv čerpania (SDR).

Z toho vyplýva, že podľa Dohovoru CMR je medzinárodný dopravca povinný odškodniť vlastníka prepravovaného tovaru za každý kilogram zničeného, poškodeného alebo strateného tovaru sumou 8,33 SDR, t.j. na základe výmenného kurzu SDR a EUR. Navyše musí uhradiť aj prepravné, clo a iné výdaje spojené s prepravou zásielky. Na obrázku 2 je uvedená nehoda cestnej súpravy, kde došlo k úplnému poškodeniu tovaru.

Obr. 2: Poškodenie tovaru pri nehode

Obr. 2: Poškodenie tovaru pri nehode

Zodpovednosť zmluvných strán v riečnej preprave

V súvislosti so zodpovednosťou zmluvných strán – dopravcu a prepravcu – treba konštatovať, že

 • dopravca je zodpovedný za:
 • pristavenie plavidla na nakládku,
 • včasné a riadne dodanie nákladu do prístavu určenia
 • prepravca zodpovedá za:
 • správne informovanie dopravcu o druhu a vlastnostiach nákladu určeného na prepravu,
 • včasné odovzdanie nákladu na prepravu.

 

V prípade, ak dopravca pristaví plavidlo na nakládku s omeškaním viac ako 8 dní, uhradí prepravcovi skutočné náklady za dobu skladovania nákladu (okrem 2 dní) maximálne však 1 % z prepravného za deň. Prepravca po uplynutí 8 dní od dohodnutého termínu pristavenia plavidla má právo odstúpiť od prepravnej zmluvy.

Dopravca je zodpovedný za včasné a riadne dodanie nákladu z prístavu odoslania do prístavu určenia v súlade s dodacími lehotami.

Dopravca zodpovedá za prevzatý náklad na prepravu okamžikom prevzatia nákladu na plavidlo (nakládky) a končí okamihom odovzdania nákladu (vykládky) z plavidla, o čom sa vyhotoví potvrdzujúci záznam na príslušnom tlačive. Dopravca zodpovedá za prevzatý alebo odovzdaný náklad okamihom prevzatia nákladu zo skladu a končí okamihom odovzdania nákladu do skladu, o čom sa vyhotoví záznam na príslušnom tlačive skladovacieho dokumentu.

Dopravca je zodpovedný za škodu spôsobenú stratou alebo úbytkom prepravovaného nákladu v rozsahu jeho skutočnej hodnoty. Hodnota zásielky sa určí podľa údajov daňového dokladu (faktúry) prepravcu.

Dopravca nezodpovedá za neúplný, poškodený alebo skazený náklad, ak príjemca nepreukáže zavinenie dopravcu v prípadoch, keď:

 • náklad bol prepravený do prístavu vykládky s nepoškodenými plombami odosielateľa/príjemcu na nákladových priestoroch, plombami inej spoločnosti splnomocnenej odosielateľom/príjemcom, plombami neutrálne kompetentnej organizácie splnomocnenej dopravcom, plombami colných orgánov alebo plombami hraničných colných orgánov,
 • keď boli pôvodné plomby porušené pri hraničnej kontrole plavidla v čase plavby,
 • náklad bol riadne (celistvo) dodaný s neporušeným obalom, bez zjavného náznaku otvorenia počas prepravy,
 • prepravovaný náklad bol sprevádzaný.

 

Zodpovednosť zmluvných strán v leteckej doprave

Maximálna náhrada škody (poškodenie, strata tovaru alebo omeškanie) leteckým dopravcom je 17 SDR za 1 kg hrubej váhy. Pokiaľ odosielateľ neurobil v čase, keď dopravcovi odovzdával tovar, osobitné vyhlásenie o záujme na dodaní tovaru v mieste určenia a nezaplatil dodatočnú sumu, ak sa to v takomto prípade požaduje. V tomto prípade bude dopravca povinný zaplatiť sumu neprevyšujúcu vyhlásenú sumu, ak nepreukáže, že táto suma je väčšia než skutočný záujem odosielateľa na dodaní v mieste určenia.

Zodpovednosť zmluvných strán v námornej doprave

Z dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej preprave nákladu (úplne alebo čiastočne) po mori – Rotterdamské pravidlá stanovujú zodpovednosť predovšetkým dopravcu pri preprave nákladu. Doba dopravcovej zodpovednosti začína od okamihu, keď dopravca alebo vykonávajúca strana prevezme náklad na prepravu a končí v okamihu, keď je náklad dodaný príjemcovi. Pre určenie výšky náhrady škody v prípade straty alebo poškodenia nákladu je rozhodujúca hodnota nákladu v mieste a dobe dodania.

Hodnota nákladu je viazaná na burzovú hodnotu, ak náklad (tovar) nemá burzovú hodnotu, potom na jeho trhovú hodnotu, a ak ani jedna z týchto hodnôt nie je zistiteľná, hodnota nákladu predstavuje bežnú hodnotu tovaru rovnakého druhu a kvality v mieste dodania.

Pokiaľ ide o oneskorené dodanie, nárok na náhradu škody zaniká, ak nebola podaná reklamácia z dôvodu oneskoreného dodania nákladu do 21 dní od vydania nákladu. V prípade, ak sú reklamácie uplatnené vo vzťahu k vykonávajúcej strane, ktorá náklad dodala, majú rovnaký účinok, ako keby boli uplatnené voči samotnému dopravcovi. Platí to aj obrátene. Výška zodpovednosti dopravcu je týmto dohovorom obmedzená, a to na 875 SDR za prepravovanú jednotku alebo 3 SDR za kilogram hrubej hmotnosti podľa toho, ktorá čiastka je vyššia.

Dopravca má možnosť si s odosielateľom dohodnúť vyšší limit zodpovednosti, odosielateľ má tiež právo v prepravnej zmluve deklarovať vyššiu hodnotu zásielky.

Zodpovednosť dopravcu za straty z dôvodu oneskoreného dodania nákladu je obmedzená na 2,5 násobok prepravného.

Zodpovednosť dopravcu vo FIATA FBL

V prípade, že zasielateľ vystavuje FIATA FBL, zodpovedá za realizáciu prepravy v plnom rozsahu, tzv. obmedzenej zodpovednosti dopravcu tak, ako je stanovené príslušnou medzinárodnou dohodou alebo v rámci kogentných ustanovení konkrétneho práva štátu, kde bol tento konosament vystavený.

Zvláštna úprava zodpovednosti zasielateľa vychádza z „Pravidiel UNCTAD/ICC pre multimodálne prepravné doklady“, vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou ICC. V prípade, ak multimodálna preprava zahŕňa aj vodnú prepravu, zasielateľ nahrádza škodu na zásielke pri strate, alebo poškodení 2 SDR za jeden kg hrubej hmotnosti, maximálne však do 666,67 SDR za balený kus alebo prepravnú jednotku. Pokiaľ však multimodálna preprava nie je realizovaná aj vodnou prepravou, je náhrada škody zasielateľom stanovená na 8,33 SDR za jeden kilogram hrubej hmotnosti. V prípade, ak je možné stanoviť presne vznik škody či straty na zásielke v danom štáte, riadi sa zodpovednosť a náhrada škody zasielateľom národným alebo medzinárodným právom, platným pre daný druh prepravy.

V prípade, ak je výslovne zmluvnými stranami v zmluve uvedené, môže zasielateľ ako vystavovateľ FIATA FBL zodpovedať taktiež za eventuálne oneskorenie dodania zásielky. Maximálny limit tejto zodpovednosti potom predstavuje výšku dvojnásobku celkového multimodálneho prepravného.

Zhrnutie náhrady v medzinárodnej preprave podľa druhu dopravy v zmysle platných medzinárodných dohôd je uvedené v nasledujúcej tabuľke č.1.

Tabuľka č. 1 Zhrnutie náhrady v medzinárodnej preprave podľa druhu dopravy v zmysle platných medzinárodných dohôd

Tabuľka č. 1 Zhrnutie náhrady v medzinárodnej preprave podľa druhu dopravy v zmysle platných medzinárodných dohôd

Odporúčania z analýz pre medzinárodných dopravcov:

 • požadovať od odosielateľa písomnú objednávku prepravy,
 • zabezpečiť „perfektný“ stav dopravného prostriedku,
 • trvať na úplnosti nákladného listu zo strany odosielateľa,
 • komplexné overenie spolupracujúcich dopravcov na preprave,
 • dôsledná kontrola zásielky pri nakládke (prípadná fotodokumentácia),
 • stanovenie zmluvných pokút mimo medzinárodných dohôd v prepravnej zmluve,
 • vymedzenie nárokov pri zabezpečení špeciálnych prepravách,
 • využiť možnosti poistnej ochrany,
 • v prípade sporov riešiť ich mimosúdnou cestou.

 

Vplyvom globalizácie, ktorá výrazne ovplyvňuje medzinárodné vzťahy, obchod a samozrejme i doprava sa stáva významným článkom komplexného systému medzinárodného podnikania, zabezpečujúci uspokojovanie potrieb subjektov prepravného trhu. Nevyhnutné je rozlišovať medzi rozsahom náhrady škody a nárokom na náhradu škody. Rozsah náhrady škody možno limitovať pri zachovaní korektívu poctivého obchodného styku a dobrých mravov a takto vzniknutého nároku na náhradu škody sa v určenom rozsahu nemožno vzdať.


Autori:

 • doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 • Ing. Eva Brumerčíková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Literatúra

[1]  BUKOVÁ, B., BRUMERČÍKOVÁ, E., KOLAROVSZKI, P.: 2014. Zasielateľstvo a logistika, Wolters Kluwer, Bratislava, ISBN 978-80-8168-074-8

[2]  BRUMERCIK, F., DANKO, R.: 2014. Transport application of hybrid simulation. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. – ISSN 1335-4205. – Vol. 16, no. 2 (2014), s. 20-24.

[3]  BRUMERČÍK, F.: Discrete event simulation of logistic and transport systems. In: Logi: scientific journal on transport and logistics. – ISSN 1804-3216. – Vol. 2, No. 1 (2011), s. 5-10.

Share Button