NÁVRH ORGANIZÁCIE OBNOVY POŠKODENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI RYBANY

Abstrakt: Dnešná doba so sebou prináša rôzne mimoriadne udalosti, ktorých ničivé účinky spôsobujú rozsiahle poškodenia cestných komunikácií v obciach. Jedná sa najmä o povodne, ktoré čoraz častejšie vznikajú na území Slovenskej republiky. Pre vypracovanie tohto článku som si vybral túto tému hlavne z toho dôvodu, pretože počas posledných rokov začali vznikať v blízkosti môjho bydliska rozsiahle ničivé povodne. S článkom som sa zameral na obec Rybany. Nachádza sa v okrese Bánovce nad Bebravou, ktorý patrí pod Trenčiansky kraj. Priebehom posledných rokov obec prekonala niekoľko ničivých povodní, ktoré spôsobili rozsiahle škody, ako aj poškodenia cestných komunikácií v tejto obci.

Kľúčové slová: organizácia obnovy, poškodená cestná komunikácia

JEL: R41

PROPOSAL OF ORGANIZATION OF DAMAGED ROAD COMMUNICATIONS RENEWAL IN RYBANY

Abstract:  Today’s time brings with its various extraordinary events, the destructive effects of which cause widespread damage to road communications in municipalities. I am talking mainly about floods, which are increasingly occurring in the territory of the Slovak Republic. For this article, I chose this topic mainly because, over the past years, extensive devastating floods have begun to emerge near my home. With work I focused on the village of Rybany. Located in the district Bánovce nad Bebravou, which belongs to the region of Trenčín. Over the past few years, the village has overcome several devastating floods that have caused widespread damage, as well as damage to the road in this village.

Keywords: reconstruction organization, damaged road

1 Úvod

Počas posledných rokov postihli okolie môjho rodného bydliska rozsiahle ničivé povodne, ktoré spôsobili veľké škody na budovách, ale aj na cestných komunikáciách nachádzajúcich sa v obciach Trenčianskeho kraja. Tieto negatívne udalosti ma ovplyvnili pri výbere témy tohto článku, ale aj to, že problematika t.j. organizácia obnovy cestných komunikácii poškodených mimoriadnymi udalosťami je v súčasnej dobe aktuálna. Riešenú problematiku som aplikoval na obec Rybany, ktorá tieto ničivé povodne v minulých rokoch prekonala. Článok je zameraný na konkrétny návrh organizácie obnovy cestných komunikácií v obci Rybany.

2 Analýza možností obnovy cestnej komunikácie

Cestné komunikácie na obnovu som si vybral v obci Rybany pozri Obr.1, ktoré patria do ciest II. a III. triedy. Vybral som ju  najmä z toho dôvodu, že sa tu v minulých rokoch objavovali ničivé povodne zapríčinené vyliatím rieky Bebrava.  Celková dĺžka tejto poškodenej cestnej komunikácie je približne 1,4 km. [5]

Prvá časť navrhovanej cesty na obnovu začína na začiatku obce Rybany smerov z Bánoviec a pokračuje až po križovatku. Dĺžka tejto časti, ktorá patrí do cesty II. triedy je 735 m. Táto časť cestnej komunikácie je cestou II. triedy číslo 592. Celková dĺžka cesty II. triedy číslo 592 je 12,267 km a zasahuje do okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske.

Druhá časť cesty začína na križovatke,  smerom k dedine Borčany a končí na konci dediny Rybany pred cestným mostom, ktorý prechádza cez rieku Bebrava. Patrí medzi cesty III triedy.  Dĺžka tejto cesty je 665 m. [5]

Obr. 1 Navrhovaná cestná komunikácia v obci Rybany na obnovu

Konštrukčné vlastnosti vozovky

Predmetná cesta II. triedy je kategórie S 9,5/70 a predmetná cesta III. triedy je kategórie S 7,5/70. Hornú stavbu cestnej komunikácie tvorí vlastná stavba vozovky tzv. cestné teleso.

Kryt tvorí dobre zhutnenú zmes hutného kameniva rôznych frakcií a asfaltu. Tvorí najvrchnejšiu vrstvu vozovky. Kryt je priamo vystavený dopravnému zaťaženiu. Pod krytom sa nachádza ďalšia vrstva a to podklad. Podklad tvorí základnú konštrukciu vozovky. Jeho úlohou je roznášať zaťaženie kolies prechádzajúcich vozidiel z vrstvy krytu tak, aby napätie na podložie nespôsobilo za  zlých klimatických podmienok jeho deformáciu. Jeho hrúbka chráni podložie pred premŕzaním. [1]

Ochranná vrstva je najspodnejšia vrstva v konštrukcii vozovky. Kladie sa na podložie, Jeho hrúbka býva 10 až 15 cm.  Plní v konštrukcii tepelne izolačné a drenážne funkcie.

Kvalitu vozovky výrazne ovplyvňuje podložie. Je to vlastne plocha pre stavbu cestného telesa. Prenáša aktívne zaťaženie i účinky klímy. Ide väčšinou o vrstvu násypovej zeminy, maximálneho zrna kameniva 63 mm.  Úprava podložia sa vykonáva väčšinou do hrúbky 30-50 cm. [1]

Prepravná trasa

Prepravnú cestu pozri Obr.2 som na základe metódy riadeného rozhovoru vybral nasledovne, čiže  lom Zlobiny – Rybany. Trasa vedie po ceste I. triedy číslo 50, po ceste II. triedy číslo 592 a po ceste III. triedy. Lom Zlobiny sa nachádza medzi obcami Podlužany a Timoradza , približne 10 km od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Je situovaný v Trenčianskom kraji. Vzdialenosť od lomu Zlobiny až do miesta, kde sa potrebný materiál bude prepravovať, čiže do obce Rybany je približne 16 km. [2]

Obr. 2 Prepravná trasa materiálu

Prepravovaný materiál

Materiál, ktorý sa bude prepravovať bude frakcie 0/16 a 16/32 z lomu Zlobiny, neďaleko okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Materiál frakcie 0/16 je kamenivo dolomitu, ktorý sa bude prepravovať na obnovu ochrannej vrstvy cestnej komunikácie a materiál frakcie 16/32 je tiež kamenivo dolomitu  a bude  sa využívať pri obnove podložia cestnej komunikácie.

Charakteristika materiálu na obnovu navrhovanej cesty

Navrhovaná cesta patrí do ciest II. a III. triedy. Tieto druhy ciest majú odlišné charakteristické hodnoty. Pri ceste II. triedy je šírka cesty 9,5 m a pri ceste III. triedy to je šírka 7,5 m.  Z toho dôvodu som musel jednotlivo navrhovať materiál na obnovu cesty II. a III. triedy. Na obnovu cesty navrhujem prepravu materiálu na celkovú obnovu dvoch vrstiev: podložia a ochrannej vrstvy.  Hrúbka podložia je 0,4 m a hrúbka ochrannej vrstvy je 0,15 m.  Na celkovú obnovu podložia použijem materiál frakcie 16/32 a na obnovu ochrannej vrstvy to bude materiál frakcie 0/16.

Charakteristika materiálu na obnovu cesty II. triedy

Na bežnú dĺžku 1 metra podložia cesty je potrebné 3,8 m3 materiálu frakcie 16/32.  V prepočte na tony budem potrebovať 5,434 t materiálu na 1 m podložia . Na celkovú dĺžku cesty II. triedy budem potrebovať približne 3994 ton materiálu frakcie 16/32.

Množstvo materiálu na obnovu 1 metra ochrannej vrstvy cesty je 1,425 m3 materiálu frakcie 0/16. V prepočte na tony je to 2,237 tony materiálu. Na celkovú dĺžku cesty II. triedy čiže 735 m ,  budem potrebovať približne 1645 ton materiálu frakcie 0/16.

Poznámka:

Objem materiálu frakcie 16/32 na 1 meter podložia cesty II. triedy som vypočítal pomocou vzťahu V= a*b*c, čiže v mojom prípade to je V = 1 * 9,5 * 0,4 = 3,8 [m3], pri prepočte na tony som využil hmotnostné tabuľky lomu Zlobiny a vynásobil som objem materiálu hodnotou 1430 kg, čo je hmotnosť 1 m3 materiálu frakcie 16/32 a vyšla mi hodnota 5,434 tony. Na celú dĺžku podložia cesty II. triedy potrebujem približne 3944 ton materiálu frakcie 16/32. Vypočítal som to podľa vzťahu: 735 [m]  * 5,434 [t] = približne 3994 [t] materiálu 16/32.

Pri materiály frakcie 0/16 som postupoval takým istým spôsobom, ale dosadzované hodnoty sú iné. Na výpočet objemu materiálu frakcie 0/16 na 1 meter ochrannej vrstvy cesty II. triedy som dosadil do vzorca hodnoty:  V= 1*9,5*0,15=1,425 [m3], v prepočte na tony som vychádzal, že 1 m3 materiálu frakcie 0/16 má hmotnosť 1570 kg. Z toho mi vyšlo, že  materiál na obnovu 1 metra cesty II. na ochrannú vrstvu bude mať hmotnosť 2,237 tony. Na celú dĺžku ochrannej vrstvy cesty II. triedy potrebujeme 1645 ton materiálu frakcie 0/16. Vypočítal som to podľa vzťahu: 665 [m] * 2,237 [t].   [4]

Charakteristika materiálu na obnovu cesty III. triedy

Druhá časť navrhovanej cesty, ktorá patrí k cestám III. triedy má dĺžku 665 m. Budem potrebovať na podložie 1 metra cesty 3 m3 materiálu frakcie 16/32. V tonách mi to po prepočítaní vyšlo 4,29 t. Na celú dĺžku cesty, ktorá patrí do III. triedy budeme potrebovať  približne 2853 ton materiálu frakcie 16/32. Na obnovu ochrannej vrstvy dĺžky 1 metra budeme potrebovať  1,125 m3 materiálu frakcie 0/16. Po prepočítaní to je 1,766 t . Celá časť tejto cesty III. triedy bude potrebovať približne 1175 ton materiálu frakcie 0/16.

Poznámka:

Objem materiálu frakcie 16/32 na 1 meter podložia cesty III. triedy som zistil podľa vzťahu: V = a * b * c, čiže po dosadení V = 1 * 7,5 * 0,4 = 3 [m3], pri prepočte na tony som využil hmotnostné tabuľky a vynásobil som objem materiálu hodnotou 1430 kg, čo je hmotnosť jedného m3 materiálu frakcie 16/32 a vypočítaná hodnota je 4,29 t. Na celú dĺžku cesty III. triedy čiže 665 m potrebujem 2853 ton materiálu. Túto hodnotu som vypočítal vynásobením dĺžky cesty, ktorá patrí do ciest III. triedy a potrebnou hmotnosťou materiálu na obnovu 1 m tejto cesty.

Množstvo objemu materiálu frakcie 0/16 som dostal takým istým spôsobom, len hrúbka ochrannej vrstvy je 0,15 m. Po dosadení do vzťahu V= a * b * c mi vyšla hodnota V = 1* 7,5 * 0,15 = 1,125 [m3], po prepočítaní na tony som vychádzal z  hmotnostných tabuliek, kde hmotnosť 1 m3 materiálu frakcie 0/16 je 1570 kg, čiže to je 1,766 t. Na celú dĺžku ochrannej vrstvy cesty III. triedy potrebujem 1175 ton materiálu frakcie 0/16.  Zistil som to vynásobením celkovej dĺžky cesty, ktorá patrí do ciest III. triedy a hmotnosťou potrebného materiálu na dĺžku 1 metra. [4]

Miesto nakládky

Potrebný materiál bude zásobovať lom Zlobiny. Nachádza sa 10 km od okresného mesta Bánovce nad Bebravou, je situovaný medzi obcami Timoradza a Podlužany. Cestné komunikácie na miesto nakládky sú spevnené a vhodné aj pre návesové súpravy. Technika lomu bude nakladať dopravné prostriedky, ktoré potom zabezpečia prepravu materiálu na obnovu poškodenej cestnej komunikácii  v obci Rybany.

Miesto vykládky

Miesto určené na vykládku bude skladisko, neďaleko poškodenej cesty v obci Rybany. Zo skladiska sa potom bude materiál nakladať a prepravovať už na cestné stavenisko. Skladisko má rovné betónové podložie, čiže je vhodné pre návesové súpravy Renault 430 dxi. Jeho rozmery sú vhodné na vykládku materiálu, otočenie návesovej súpravy. Nachádza sa na začiatku obce Rybany smerom z okresného mesta Bánovce nad Bebravou.

Dopravné prostriedky

Prepravu zabezpečí dopravná  spoločnosť CND-Urbanovský, ktorú som zvolil na základe dostupných informácií. Sídlo firmy  je v Trenčíne. Táto firma je zameraná na cestnú nákladnú dopravu, konkrétnejšie dopravu sypkého materiálu. Firma sa zúčastnila na výstavbe rôznych ciest, ale aj rôznych cestných stavieb. Preprava materiálu po cestných komunikáciách medzi lomom Zlobiny a skladiskom pri poškodenej cestnej komunikácii v obci Rybany zabezpečia  štyri vozidla  Renault 430 dxi s návesom. Návesy môžu prepraviť až 26 ton materiálu, čo je v porovnaní s užitočnou hmotnosťou Liaz 150  a Tatra T815 jednoznačne ekonomickejšie. Dopravné prostriedky Liaz 150 a tri Tatry T815 sa využijú pri preprave materiálu už na danom stavenisku. Tieto nákladné autá sú odolnejšie v sťažených podmienkach na neupravených a ťažko prístupných cestách. Renault 420 dxi má veľkú prepravnú hmotnosť, ale nie je vhodný do sťažených podmienok. Prvá dopravná spoločnosť PREFA – STAV s.r.o. so sídlom v Topoľčanoch sa využije v prípade ak by nepostačovala dopravná technika spoločnosti CND-Urbanovský. [3]

Čas  a  ekonomika prepravy

Obr. 3 Výsledná časová schéma prepravy materiálu jednou návesovou súpravou (Podľa: Urbanovský, 2014)

Na celkovú obnovu  podložia a ochrannej vrstvy cestu II. triedy budem potrebovať 3994 ton materiálu frakcie 16/32 a 1644,5 ton materiálu frakcie 0/16. Pracovný čas vodiča bude 9 hodín. Budú nasadené dve zmeny aby zásobovanie materiálu trvalo čo najkratšie. Počas jedného dňa predpokladám pre 1 vozidlo celkom 8 obratov.  Priemerná rýchlosť vozidla je 60 km za hodinu. Všetky 4 návesové súpravy za jednu zmenu zrealizujú celkom 32 obratov, za dve zmeny to bude 64 obratov. Počas jedného dňa sú schopné prepraviť 64 * 26 [t] = 1664 [t] materiálu. Návesová súprava má užitočnú hmotnosť 26 ton. Preprava 3994 ton materiálu frakcie 16/32 bude trvať približne 2,5 dňa. Zásobovanie 1645 ton materiálu frakcie 0/16 potrvá približne 1 deň.

Celková obnova podložia a ochrannej vrstvy cesty III. triedy potrebuje 2853 ton materiálu frakcie 16/32 a 1175 ton materiálu frakcie  0/16. Čas potrebný na prepravu  materiálu frakcie 16/32 potrvá približne 1,7 dňa = 40 hodín a pri  materiáli 0/16  preprava bude trvať približne 0,7 dňa = 17 hodín.

Čas prepravy materiálu na celkovú obnovu podložia a ochrannej vrstvy cesty II. triedy potrvá približne 3 a pol dňa = 84 hodín. Čas prepravy materiálu na celkovú obnovu podložia a ochrannej vrstvy cesty III. triedy potrvá 2,4 dňa = 57 hodín. Celkový čas na prepravu materiálu na totálnu obnovu podložia a ochrannej vrstvy celej navrhovanej cesty potrvá približne do 6 dní. Táto doba zahŕňa celkovú potrebu materiálu na 2 vrstvy a to podložie a ochranná vrstva.

Trvanie týchto prepráv je pomerne dlhé, je to z toho dôvodu, že navrhovaná cesta je pomerne dlhá 1,4 km a návrh dopravnej technológie, ktorú som zvolil na obnovu tejto cesty som počítal na množstvo materiálu potrebného na celkovú obnovu podložia a ochrannej vrstvy tejto cesty. Množstvo materiálu je kalkulované na úplne zničenie cestnej komunikácie. Pri čiastočnom zničení cestnej komunikácie by množstvo materiálu bolo menšie a tým by sa znížil aj čas prepravy.

Poškodenie môže nastať napríklad iba na jednotlivých častiach a tým sa dĺžka trvania prepravy materiálu na obnovu cesty jednoznačne zmenší, vtedy môže nastať iba čiastočné poškodenie cestnej komunikácie. Celkové množstvá potrebného materiálu budú potom závisieť od odbornej prehliadky poškodenej cestnej komunikácie.

Celkový počet kilometrov, ktoré návesové súpravy spravia je 12 288 km. Cena za jednu prepravenú tonu je 1,47 €. Prepravených bolo 9667 ton materiálu. Celková cena za prepravu všetkého materiálu je 14 210 €. Ďalšie náklady sú spojené s nákladmi na vozidlo (pohonné hmoty) a mzda vodiča. Celkový čas na prepravu materiálu na úplnú obnovu podložia a ochrannej vrstvy  celej navrhovanej cesty potrvá približne do 6 dní.

Tab. 1 Výsledná tabuľka návrhu organizácie obnovy v obci Rybany

3 ZÁVER

Priebeh obnovy poškodených cestných komunikácií po skončení krízového javu je zdĺhavý a zložitý proces, ktorému by sa mala venovať väčšia pozornosť vzhľadom na časové, dopravné, materiálne a organizačné zabezpečenie. Myslím si, že v prípade poškodenia cestnej komunikácie v obci Rybany nebude obec na túto obnovu  vôbec pripravená. Hlavným prínosom tohto článku je pomoc pri okamžitom riešení obnovy poškodenej cestnej komunikácie v obci. Táto problematika, ktorú som riešil je aktuálna v súčasnej dobe. Verím, že v prípade potreby bude článok  veľmi dobrou pomôckou pri obnove cestných komunikácií v obci Rybany, ale aj vzorom pre ďalšie obce.

4 Literatúra

  1. ČÁSLAVA, L. et al. 2007. Základy stavby a údržby pozemních komunikací. Chrudim: Střední škola prúmyslová strojnícka, technická a vyšší odborná škola,  2007. 17, 48-49, 59 – 81, s.
  2. JUDINYOVÁ, S. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín. Referát oddelenia správy ciest. Osobná komunikácia [cit. 2019 – 4.2.].
  3. URBANOVSKÝ, A. Dopravná spoločnosť CND-Urbanovský, Trenčín. Osobná komunikácia  [cit. 2019 – 5- 14].
  4. Výkony v doprave  [on line]. Ukazovatele výkonov a výkonového využitia vozidiel [cit.2019-6- 4].Dostupné na:http://www.czadro1.szm.com/Vykony_v.htm
  5. Poloha obce  [on line]. Obec Rybany [cit.2019-6- 4].Dostupné na: http://www.rybany.sk/historia-.html

Autori:

Peter Ďurech 1

Tituly a pôsobisko autorov:

1Ing. Peter Ďurech, Žilinská univerzita v Žiline,  Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Ul. 1. mája, 010 26 Žilina, Slovenská republika, +421 41 513 68 54,  peterdurech@gmail.com

Share Button