PODPORA MOBILITY V PREŠOVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

PODPORA MOBILITY V PREŠOVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Abstrakt: Pre rozvoj mobility v našom kraji je nevyhnutné poznať súčasný stav. Z tohto dôvodu si Prešovský samosprávny kraj dal vypracovať Plán udržateľnej mobility, ktorý bude slúžiť ako podklad pre dopravné plánovanie, modelovanie a prognózovanie dopravy. Zámerom kraja je vybudovať moderný systém verejnej osobnej dopravy, ako ho poznáme vo väčšine krajín západnej Európy. Prešovský kraj v spolupráci s Košickým krajom pracuje ...

STRATEGIE ROZVOJE PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ ŽELEZNICE V KONTEXTU UDRŽITELNÉ MOBILITY

STRATEGIE ROZVOJE PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ ŽELEZNICE V KONTEXTU UDRŽITELNÉ MOBILITY
Abstrakt: Železnice je klíčovým nástrojem pro řešení dopravy v Praze. Jedním z největších problémů metropole je trvalý nárůst dojížďky za prací a do škol, a to zejména z nejbližšího okolí, kdy počet cest přes hranici města se za deset let ztrojnásobil. Proto železniční doprava hraje významnou roli v Metropolitním regionu již dnes, každoročně roste počet ...

AKÉ PRESNÉ SÚ MERAČE RÝCHLOSTÍ PRE ÚČELY DOPRAVNEJ ANALÝZY?

AKÉ PRESNÉ SÚ MERAČE RÝCHLOSTÍ PRE ÚČELY DOPRAVNEJ ANALÝZY?
Abstrakt: Informatívny merač rýchlosti je zariadenie, ktoré zobrazuje okamžitú rýchlosť vozidiel v prichádzajúcom smere s rozpoznávaním evidenčného čísla vozidla a zhromažďuje jednotlivé štatistiky ako intenzitu vozidiel, klasifikáciu, prekročenie nastavenej rýchlosti a pod. Zariadenie je vhodné na analýzu dopravnej situácie a slúži aj ako svetelný spomaľovač v rámci prevencie v cestnej premávke. Hlavným cieľom príspevku bolo samotné vykonanie a vyhodnotenie smerového ...

POROVNANIE SYSTÉMOV ZDIEĽANÝCH BICYKLOV NA SLOVENSKU A MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA STANOVÍŠŤ BIKESHARINGU V MESTE NITRA

POROVNANIE SYSTÉMOV ZDIEĽANÝCH BICYKLOV NA SLOVENSKU A MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA STANOVÍŠŤ BIKESHARINGU V MESTE NITRA
Abstrakt: V zahraničí veľmi obľúbená služba zdieľaných bicyklov je čoraz populárnejšia aj v mestách Slovenskej republiky. Momentálne je plnohodnotne prevádzkovaná v šiestich slovenských mestách, prevádzkové podmienky sa však navzájom odlišujú, a to poplatkami za registráciu do systému, za vypožičanie bicykla, ale aj spôsobom požičiavania a vrátenia bicyklov na stanovištia. Cieľom príspevku je tak vzájomne porovnať ...

DIGITÁLNE PLATFORMY A LEGISLATÍVNE ZMENY V TAXISLUŽBE

DIGITÁLNE PLATFORMY A LEGISLATÍVNE ZMENY V TAXISLUŽBE
Abstrakt: Moderné informačné technológie sa prirodzeným spôsobom dostávajú do všetkých odvetví, dopravu nevynímajúc. V posledných rokoch sa v zámorských ako aj európskych mestách začali využívať nové – alternatívne spôsoby prepravy osôb. Jedným z takýchto spôsobov je využívanie digitálnej platformy na privolanie osobného vozidla s vodičom, ktorý vykoná prepravu jednej až štyroch osôb na zvolené miesto ...

VYBRANÉ DOPRAVNÉ PROBLÉMY V MESTE ŽILINA NA ULICIACH VYSOKOŠKOLÁKOV A KOŠICKÁ

VYBRANÉ DOPRAVNÉ PROBLÉMY V MESTE ŽILINA NA ULICIACH VYSOKOŠKOLÁKOV A KOŠICKÁ
Abstrakt: S nárastom životnej úrovne obyvateľstva rastie aj dostupnosť produktov a služieb. To spôsobuje zvýšený dopyt po motorových vozidlách, hlavne v oblasti individuálnej automobilovej dopravy. Tento vplyv zapríčiňuje horšiu mobilitu. Zhoršujúca mobilita je sprevádzaná dopravnými, bezpečnostnými a ekologickými problémami. Každé mesto má však špecifické dopravné problémy, ktorým prideľuje vlastné poradie a váhu dôležitosti. Všetko to ...

VZNIK, PRAVDEPODOBNOSŤ VZNIKU A PRÍČINY DOPRAVNÝCH NEHÔD NA ZVOLENOM ÚSEKU KOMUNIKÁCIE

VZNIK, PRAVDEPODOBNOSŤ VZNIKU  A PRÍČINY DOPRAVNÝCH NEHÔD NA ZVOLENOM ÚSEKU KOMUNIKÁCIE
Abstrakt: Dopravná nehoda predstavuje náhodnú udalosť v premávke na pozemných komunikáciách. Prevedením dostatočne podrobnej analýzy dopravnej nehodovosti na vybraných miestach častých dopravných nehôd je možné ich výskytu predchádzať pomocou návrhu možných protiopatrení. Je však potrebné presne porozumieť udalostiam, ktoré nastali pred nehodou a tiež počas nej. Vznik dopravnej nehody ja vždy následkom pôsobenia troch hlavných ...

REVÍZIA SÚBORU NORIEM PRE KOĽAJOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU ELEKTRIČIEK V ČESKEJ REPUBLIKE

REVÍZIA SÚBORU NORIEM PRE KOĽAJOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU ELEKTRIČIEK V ČESKEJ REPUBLIKE
Abstrakt: Autori zoznamujú odbornú verejnosť s rozsahom úprav v jednotlivých STN a motiváciou k nim, vrátane prvých skúseností po zavedení revidovaných noriem do praxe. Text pojednáva o ČSN 28 0318 “Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách”, ČSN 73 6412 “Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí” a ČSN 73 6405 “Projektování tramvajových tratí”. S ohľadom na snahu nevylúčiť ...

VEDENÍ LINIEK MHD V PEŠÍCH ZÓNACH V ČR A EURÓPE

VEDENÍ LINIEK MHD V PEŠÍCH ZÓNACH V ČR A EURÓPE
Abstrakt: Doprava je jedným zo základných faktorov formujúcich vývoj mestských aglomerácií prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia. S rozvojom automobilizácie spoločne s renesanciou centier miest ako miesta pre stretávanie obyvateľov či návštevníkov dochádza k zriaďovanie peších zón, ktoré je však často sprevádzané zhoršením dostupnosti dotknutej oblasti zo vzdialenejších oblastí. Obmedzovanie vjazdu osobných automobilov a vytváranie ...

CITY LOGISTIKA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

CITY LOGISTIKA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá City logistikou na Slovensku, následne sa zaoberá porovnaním rozdielov týkajúcich sa city logistiky vo vybraných slovenských mestách. V niektorých mestách začali v ostatnom období  implementovať rôzne logistické riešenia pre trvalo udržateľné mesto. Prvá časť príspevku  je zameraná na popis legislatívy, ktorá ovplyvňuje city logistiku na území SR. Druhá časť príspevku je ...