PRIEMYSEL SUPERJACHTINGU

Abstrakt: Superjachting je špecifickým odvetvím synergicky spájajúcim dopravu, strojárenstvo, turizmus, hotelierstvo, finančné a iné jemu vlastné služby. Predmetom článku je okrem definície pojmov a opisu jednotlivých zložiek odvetvia aj oboznámenie sa s ich osobitosťami v porovnaní s obchodným loďstvom. Ďalším cieľom je predstavenie konštrukcie a stavby lodí taktiež opis vplyvov jácht na prostredie, regióny, zamestnanosť a inovácie. Kam superjachting smeruje, či a akú má budúcnosť je venovaná záverečná kapitola.

Kľúčové slová: superjachting, námorná doprava, stavba lodí

JEL: L91

SUPER YACHTING INDUSTRY

Abstract: Superyachting is a specific industry that synergistically combines transport, engineering, tourism, hospitality, financial and other services of its own kind. The intent of the article is to define and describe particular components of the industry as well as to familiarize with their peculiarities in comparison with merchant shipping. Another goal is to present the peculiarities of yachtbuilding construction along with the impacts of yachts and yachting on the environment, on regions, on employment, and on innovation. The final chapter contemplates on trends and future of superyachting.

Keywords: superyachting, maritime transport, yachtbuilding

1      Úvod

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) pojem jachta, či superjachta nepozná, no krajiny s rozvinutým priemyslom superjachtigu všeobecne prijímajú legislatívny rámec vypracovaný britským námorným úradom, kde je superjachta definovaná ako súkromná plachetnica, alebo motorová loď neprepravujúca tovar, určená predovšetkým na oddych, šport a rekreáciu s dĺžkou nie menej ako 24 m, vedená profesionálne vyškolenou posádkou a ubytovacími kapacitami pre nie viac ako 12 pasažierov. Superjachta nie je osobnou ani prievoznou loďou, ktorých hlavným cieľom je preprava osôb. Na rozdiel od osobných lodí, kde si môže ktokoľvek zaplatiť pobyt s pridelenou kajutou, takáto možnosť u superjácht nie je. Superjachta, ak sa prenajíma, prenajíma sa ako celok.

V Spojených štátoch amerických definujú superjachtu rovnako, len s tým rozdielom, že dĺžka na čiare ponoru je viac ako 100 stôp. Dĺžka lode je pre jachty takým porovnávacím kritériom, akým je tonáž pre obchodné loďstvo. Preto na základe celkovej dĺžky sa medzi odborníkmi ustálili pojmy ako megajachta a gigajachta, kde celková dĺžka je nad 60 a nad 100 metrov. V nasledujúcom texte super, mega a gigajachta bude zjednodušene označovaná len ako jachta. Jachtami menšími ako 24m sa článok vôbec nezaoberá.  [1.] [2.]

2      Jachty

Po moriach a oceánoch sa v súčasnosti  plaví približne 5 300 jácht z celkovou hodnotou flotily 87 miliárd dolárov. 15 % pripadá na plachetnice a zvyšok sú motorové lode. Ich počet a vzájomný podiel je znázornený na grafe č.1. Oba typy lodí sa vyznačujú luxusom, špičkovým servisom personálu a možnosťou športového vyžitia sa. Na palubách jácht je vždy niekoľko vodných skútrov, rýchle motorové člny, surfy, lyže, kiteboardy, foilboardy, seaboby, potápačská výstroj, banány a u väčších lodí nie je výnimkou vrtuľník, miniponorka či nafukovacia šmykľavka cez niekoľko palúb. Povahou svojej prevádzky sú jachty buď čartrové, alebo čisto súkromné. Čartrové lode si môže prenajať ktokoľvek za cenu, ktorá je voľne dostupná na internete na akékoľvek obdobie, no zvyčajne nájom neprekračuje 2 týždne. Čisto súkromné jachty slúžia jednému majiteľovi, ktorý si môže pozvať k sebe neplatiacich hostí. Takýto majitelia trávia na svojich jachtách omnoho viacej času.

 Zdroj: forbes.com

Obrázok. 1.  Jachta a jej vybavenie pripravené na športové účely

Konštrukcia jácht sa vo svojich základoch neodlišuje od stavby iných typov lodí. Najpočetnejšou skupinou sú laminátové konštrukcie (41%) avšak len v segmente do 40 m. Typickou konštrukciou jácht je oceľový trup a hliníková nástavba (32%). Celohliníkové lode sa stavajú vtedy, ak sú rozhodujúcimi faktormi vysoká rýchlosť a nízky ponor (18%). Drevo naďalej ostáva preferovaným materiálom pre plachetnice tradičného dizajnu (9%) a konštrukcie z uhlíkových vlákien je doménou pretekárskych plachetníc, ktorých bolo doposiaľ zostrojených len 7.

Dĺžka stavby jachty závisí hlavne od miery jej personalizácie. S narastajúcou dĺžkou lode rastie aj počet plne personalizovaných, exkluzívnych návrhov, kde od momentu návrhu po odovzdanie klientovi ubehne v priemere 45 mesiacov. Pri sériovej výrobe, alebo pri použití už existujúceho dizajnu sa šetrí čas potrebný na návrh a jeho schvaľovanie a konštrukčný čas môže skrátiť trojnásobne, no i v tomto prípade inštalácia regulačno-riadiacich systémov a inštalácia interiéru a vybavenia kajút zaberie viac ako 50% času. [3.] [4.] [5.]

 Zdroj: Vlastné spracovanie podľa [3]

Graf. 1.  Počet a percentuálne zastúpenie plachetníc a motorových lodí v jednotlivých segmentoch

3      Lodenice

Vo svete je okolo 240 lodeníc venujúcich sa výlučne stavbe jácht a niekoľkonásobne viacej lodeníc pre opravy, údržbu a technické prehliadky. Najväčšie zastúpenie konštrukčných lodeníc má Turecko, no v počte skonštruovaných jácht jednoznačne vedie Taliansko. Tradičné holandské lodenice sú najsilnejšie v segmente  60 – 80 m, najväčšie jachty sa stavajú v Nemecku a veľmi dynamicky sa rozvíja stavba jácht v Taiwane, ktorý je na štvrtom mieste v celkovej dĺžke postavených lodí. Len 20 lodeníc sa venuje segmentu nad 80 m a len 11 lodeníc skonštruovalo jachty nad 3 000 GT. V európskych lodeniciach  je zamestnaných   25 000 ľudí, ktorí do ekonomiky priniesli 22 miliárd euro. V súčasnosti (December 2021) je rozostavaných 454 jácht.

 Zdroj: Andrej Kučera

Obrázok. 2.  Preprava jachty do suchého doku pomocou mobilného žeriavu v lodenicovom prístave

Lodenice pre opravy a údržby sa často nachádzajú v blízkosti veľkých konštrukčných lodeníc a regionálnych centier priemyselnej a remeselníckej výroby a nie vždy sa profilujú len na jachty. V porovnaní s obchodnými loďami jachty trávia v takýchto lodeniciach omnoho viacej času, rádovo 2 – 3 mesiace v roku. Dôvodom nie je zlý technický stav, ale veľmi vysoké nároky na vizáž, čas potrebný na ochranu interiéru pred prachom a zápachmi, nikdy nekončiaca modernizácia kajút a spoločenských priestorov, inštalácia najmodernejších systémov a dôraz na detailné prevedenie tak technických ako aj umelecko-remeselných prác.  Okrem vody, elektriny, zabezpečenia odberu fekálií, spôsobu obnaženia trupu (lodný výťah, žeriav, suchý dok) je pre jachty zvlášť dôležitá strážna služba. Neposledným faktorom je tiež možnosť spoločenského a športového trávenia času pre členov posádky, ktoré napríklad v čase obnovy náteru nadvodnej časti lode trávia v lodenici približne 4 mesiace.

4      Jachtárske prístavy

Väčšina jachtárskych prístavov, ktoré voláme maríny vznikla pretransformovaním sa starých rybárskych prístavov a prístavných hrán v historických centrách miest. Kde bolo možné ich rozšírili a kde nie postavili sa nové. Okrem vyviazania sa, elektriny, vody, odberu fekálií, strážnej služby, možnosti bunkrovania, možnosti odovzdania smetí a kalov, vhodnej výšky prístavnej hrany pre pohodlný vstup na palubu nájdeme v marínach aj obchody s luxusnými potravinami, butiky, reštaurácie, kaviarne, obchody pre spotrebný tovar špecifický pre jachty (chandlery), fitness centrá, požičovňa áut, kvetinárstvo, pobočky agentúr a migračnej služby a nezriedka i heliport. Obzvlášť dobre sú vybavené novovzniknuté maríny, kde sú navyše menšie dielne pre drobné opravy, žeriavy pre tendre, sklady sezónneho vybavenia a malé elektromobily pre hostí, posádku a zásobovanie. Najlepšie hodnotené maríny sa nachádzajú najmä v Spojených štátoch a v Austrálii.

Maríny sú tiež miestom výmeny kontaktov lodných posádok a centrom hľadania si novej práce pre začínajúcich námorníkov. 

 Zdroj: Andrej Kučera

Obrázok. 3.  Príprava jachty pre obnovu náteru

Posádka, je ďalším markantným rozdielom medzi obchodnými loďami a jachtami. V oboch odvetviach je minimálny počet členov posádky a ich odborná spôsobilosť regulovaná medzinárodne platnými konvenciami ako: Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby na mori (STCW), Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS), Dohovor o práci v námornej doprave (MLC) a dolaďovaná národnými administráciami. Posádky jácht sú zvyčajne prijímané na automaticky obnoviteľný ročný kontrakt so zadefinovaným počtom dní dovolenky. Zdieľané kajuty, minimum miesta pre posádku, dlhotrvajúci kontrakt, spoločný cieľ a životný štýl sú faktormi ktoré stmeľujú členov posádky a napomáhajú vytvoreniu lepších vzťahov. Posádku jácht tvoria zo 40 % ženy. Doby, keď ženy boli prijímané len do hotelového oddelenia, sa končia a čoraz viac ich je v roliach bocmanov a palubných dôstojníčok i keď percentuálne je ešte ťažko hovoriť o zdravej diverzite (5% prvých dôstojníčok, 2% kapitánok a 0,5 % hlavných strojníčok).

V súvislosti s posádkou nemožno nespomenúť služby náboru a výcviku. Špecifikom námornej dopravy je, že člen posádky musí byť zamestnancom lodnej spoločnosti a nie náborovej, či pracovnej agentúry. Za umiestenie člena posádky platí zamestnávateľ náborovej agentúre v priemere 2,5 násobok mesačného platu prijatého člena. To má za následok nespočetné množstvo agentúr, ktoré sa predbiehajú v kvalitách svojich uchádzačov, ponúkajú doplniteľné kurzy a workshopy so sľubom o vysnívanej práci a realita je taká, že pracovné ponuky prichádzajú takmer výlučne od bývalých kolegov a spolužiakov z kvalifikačných kurzov.  [6.]

Certifikáty spôsobilosti vydáva námorný úrad príslušnej krajiny z Bieleho zoznamu IMO po absolvovaní kvalifikačných kurzov a skúšok pri zdokladovaní odplávaného času. Pre potreby jachtingu vzniklo na konci 90. rokov niekoľko špecializovaných akadémií, ktoré na rozdiel od klasických námorných škôl, ktoré už storočia ponúkajú širokospektrálne, často univerzitné vzdelanie, jachtárske akadémie svojich študentov intenzívnym, skráteným spôsobom pripravujú výlučne na základe osnov odsúhlasených príslušným námorným úradom.

 Zdroj: Andrej Kučera

Obrázok. 4.  Posádka 50 metrovej superjachty s autorom článku v strede

5      Dodávatelia

Dodávateľov je možné rozdeliť do 3 hlavných okruhov. Dodávatelia vybavenia lodí (okrem prvotného vybavenia lode, za ktoré zodpovedá lodenica ako: motory, generátory, kormidelné zariadenie, čerpadlá, vetranie, chladenie a klimatizácia, pneumatické a hydraulické systémy, ventily a potrubné systémy, navigačné a komunikačné zariadenia, elektroinštalácia, vybavenie kajút, kuchýň a práčovní,… ); dodávatelia náhradných dielov a spotrebného materiálu pre všetky vymenované zariadenia a dodávatelia proviantu.

Kontakt s dodávateľmi organizovanie dodávok je každodenným chlebom každého staršieho dôstojníka superjachty. U obchodných lodí dodávky koordinuje tím pracovníkov pre celú flotilu plavebnej spoločnosti.

Lodné dodávateľské spoločnosti sú firmy s globálnym dosahom a prepracovanou logistikou, znalé v oblasti colných a daňových predpisov. Pre jachtu je normálne byť každý deň na inom mieste a v priebehu jedného čartra navštíviť niekoľko krajín. Dodávky musia byť doručené a odbavené včas. Takisto je normálne, že počasie zmení trasu plavby  a tovar treba bezodkladne preposlať, či poslať znovu na iné miesto určenia. To je dôvodom prečo majú dodávateľské spoločnosti pobočky a sklady na strategických miestach planéty, čo sa na konci odrazí v cene.

Dodávatelia proviantu pod ktorým rozumieme nielen jedlo a nápoje, ale i hygienické a čistiace potreby pre potreby tak posádky ako aj hostí. Majitelia a hostia jácht sú originálni v pre nás bizarných požiadavkách ako napríklad dostaviť izraelské čerešne na Panenské ostrovy, arktický ľad na Sejšely, či do večera zohnať 100 ročný koňak. Každá takáto uskutočnená požiadavka je vskutku logistickým zázrakom.

6      Agenti

Majiteľ, vlajka lode, klasifikačná spoločnosť, spoločnosť vlastniaca loď, členovia posádky, súc každý so sídlom v inej krajine. Aby mohla byť jachta prevádzkovaná, alebo opravovaná v určitej krajine, je potrebné vybaviť množstvo povolení, za ktoré zodpovedá lodný agent. Náplňou práce agenta je: organizovanie menších opráv, koordinácia medzi opravárenskou lodenicou a jachtou, organizovanie zdravotnej starostlivosti, colné odbavenie náhradných dielov a akéhoľvek objednaného tovaru, vízové a imigračné odbavenie pasažierov a posádky, objednávka miesta v prístave, menšie nákupy, letiskové transfery, kvety, poskytovanie nádenníkov, služby miestnych sprievodcov a pod.

7      Správcovské spoločnosti

Je len veľmi málo majiteľov jácht, ktorí majú svoju osobnú flotilu, obdobu plavebnej spoločnosti. Každá jachta je samostatný právnický a účtovný subjekt. Členovia posádky nemajú kapacity, aby mohli riešiť  všetky aspekty prevádzky v súlade so všetkými miestnymi požiadavkami. Pre tento účel vznikli správcovské spoločnosti, ktoré za poplatok spravujú lodné účtovníctvo, mzdy, bezpečnostný manažment, právne normy a legislatívne zmeny, rozsiahlejšie technické projekty a problémy, operačné špecifiká pre určitú oblasť či typ lode.  Prax so stretom záujmov ukázala, že mať všetko pod jednou strechou nie je najlepšou cestou, preto oddelene pôsobia správcovské spoločnosti pre audit a kontrolu.

8      Brokerské spoločnosti

Brokerské spoločnosti so sídlami v centrách jachtingu a v každom globálnom finančnom centre sa zaoberajú objednávkami novostavieb, predajom a prenájmom lodí. Približne 25% jácht je evidovaných brokerskými spoločnosťami v kolónke „na predaj“. V roku 2020 bolo predaných 414 jácht v hodnote 3,4 miliardu dolárov a v 1. polroku 2021 bolo predaných 344 jácht v hodnote 3 miliardy dolárov. Miestami s najväším počtom dohodnutých kontraktov sú každoročné profesionálne veľtrhy ako: Monaco Yacht Show, Fort Lauderdale Boat Show a MYBA Charter Show. [3.]

 Zdroj: simpsonmarine.com

Obrázok. 5.  Marína v Monaku počas Monaco Yacht Show

9      Vplyv superjachtingu

Vplyv superjachtingu na ekonomiku, regióny, životné prostredie, zamestnanosť a rozvoj inovácií je témou pre niekoľko diplomových prác. Vplyv na globálnu ekonomiku v porovnaní s ostatnými odvetviami dopravy a turizmu je zanedbateľný, no na regionálnej úrovni regióny v okolí lodeníc je vnímaný rozvoj menších firiem a obzvlášť je cenené oživenie precíznej remeselnej práce.  Zvlášť ide o rezbárov, reštaurátorov, čalúnnikov a umeleckých kováčov.

Reprofilovanie historických prístavov na maríny prinieslo viacej turizmu a služieb, ale aj nedostupné ceny nehnuteľností v ich okolí, zmenu charakteru genia loci a urýchľujúcu sa gentrifikáciu.

Zaťaženie životného prostredia jachtami, tak ako aj inými plavidlami rieši Medzinárodná konvencia o znečistení loďami (MARPOL), jej dodatky a národné predpisy. Jachty v tomto smere idú príkladom a idú hlboko pod akceptovateľné limity. Zakotvená jachta pre mnohých pôsobí malebne, no faktom je, že dnes už nenájdeme pustú zátoku v ktorej by sa neozývali zvuky vodných skútrov a neustále brumendo generátorov.

Superjachta je predovšetkým prestíž a zážitok načo sú majitelia ochotní uvoľniť prostriedky. Výrazný vplyv majú jachty na vývoj nových lodných informačných systémov a zjednodušení spôsobu plavby pomocou najnovších technológií. Implementácia technológie inteligentných domácností v meniacom sa prostredí zo zreteľom na minimalizmus a spoľahlivosť aj vďaka superjachtingu posúva hranice svojich možností. V prevádzke je už niekoľko jácht s experimentálnymi pohonnými systémami znižujúce uhlíkovú stopu, emisie a hluk. Vysokolesklé a vysoko odolné nátery patentované za posledné roky vznikli práve z požiadaviek vlastníkov jácht.

10  Záver

Počet miliardárov vo svete naďalej rastie a súčasne sa znižuje aj ich vek. To sa odráža v požiadavkách na konštrukciu a využitie jachty. Tradičné gentlemenské jachty stojace v prístave už nie sú trendom. Dôraz sa kladie na zážitkovú plavbu a na objavovanie nových destinácií. Každoročne rastie počet jácht navštevujúcich polárne oblasti odľahlé Molucké ostrovy či hlbokú Amazóniu. Záujem majiteľov o nové, čistejšie a udržateľnejšie technológie s minimálnym dopadom na životné prostredie vyústili do množstva konceptov a štúdií, ktorých uskutočnenie sa javí už len otázkou času.

Literatúra

[1] LY3 The Large Commercial Yacht Code, Maritime and Coastguard agency, Southampton, 2012

[2]  Vestník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja slovenskej republiky. Čiastka 6. 10.7.2012. Bratislava. ISSN 1335-9789   

[3]  The State of Yachting 2021, SuperYacht Times, Amsterdam, 2021

[4] Robinson, Nic., How much is the superyacht industry worth?. BOAT International. [online]. [citované 7.12.2021]. Dostupné z: <https://www.boatinternational.com/business/superyacht-special-reports/how-did-superyacht-builders-survive-the-pandemic>

[5]  Shivani Vora, When Only a Superyacht Will Do. The New York Times. 18.6.2018. [online]. [citované 7.12.2021]. Dostupné z: <https://www.nytimes.com/2019/06/18/realestate/when-only-a-superyacht-will-do.html[online]. [citované 7.12.2021].

[6] Hockney, KarenPowering the Rise of Female Captains. OnboardOnline. 6.5.2021. [online]. [citované 7.12.2021]. Dostupné z: <https://www.onboardonline.com/crew/career/powering-the-rise-of-female-captains/>


Autori:

Andrej KUČERA 1, Andrej DÁVID 2

Tituly a pôsobisko autorov:

1Ing. Andrej Kučera, PhD., Zuiderzee Limited, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, andrejkucera2000@gmail.com

2doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Katedra vodnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, E-mail: andrej.david@fpedas.uniza.sk

Share Button