WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF TRANSPORT SERVICES

WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF TRANSPORT SERVICES
Abstract: Companies which provide public transportation services should get motivation to improve the quality of their services while decreasing the costs. Primary aim of the current research is to carry out investigation into quality of transportation system in Bukhara – one of the most important cities in Uzbekistan in terms of being historical and cultural ...

ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VRÁTANE JEJ PRIESTOROV PROSTREDNÍCTVOM IMPLEMENTOVANIA KONCEPCIE CPTED

ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VRÁTANE  JEJ PRIESTOROV PROSTREDNÍCTVOM IMPLEMENTOVANIA KONCEPCIE CPTED
Abstrakt: Železničné stanice môžeme označiť za miesta s vysokou koncentráciou ľudí a ustavičnou frekvenciou pohybu, pričom väčšina z nich nie je dostatočne zabezpečená. V dôsledku nedostatočnej úrovne ochrany sú takéto priestory ideálnym miestom pre páchanie trestnej činnosti, prípadne teroristických útokov. V zahraničnej komunite sa pre takéto objekty, resp. priestory začal používať pojem mäkké ciele (angl. ...

Analýza bezpečnosti cestnej nákladnej dopravy v kontexte s odbornou prípravou vodičov

Analýza bezpečnosti cestnej nákladnej dopravy v kontexte s odbornou prípravou vodičov
Abstrakt: Cestná nákladná doprava je hlavným spôsobom prepravy tovaru v Európskej únii. Vzhľadom na túto skutočnosť sa vyvíja tlak na dopravcov, aby každá preprava tovaru bola rýchla, bezpečná, lacná a efektívna. Na základe týchto požiadaviek sú vodiči nákladných vozidiel často nútení porušovať súčasne platné podmienky stanovujúce prácu vodičov v Európskej únii a pravidlá cestnej premávky. ...

K UDRŽATEĽNOSTI VNÚTROZEMSKEJ RIEČNEJ A NÁMORNEJ PLAVBY A PRÍSTAVOV

Abstrakt: Pandémia COVID-19 jasne ukázala, že ochrana dobre fungujúceho jednotného trhu je pre EÚ nevyhnutná. V tejto kríze sa ukázala zásadná úloha, ktorú zohráva doprava. Preto kľúčovým cieľom dopravnej politiky EÚ v budúcnosti sa musí stať zabezpečenie skutočnej odolnosti dopravného systému voči budúcim krízam. Dobudovanie jednotného európskeho dopravného priestoru načrtnuté v Bielej knihe z roku ...

PROCESNÝ MANAŽMENT AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ RIADENIA ŽELEZNIČNÉHO DOPRAVNÉHO PODNIKU

Abstrakt: Cieľom procesného manažmentu je štandardizácia procesov, t. j. nastavenie jednotnej úrovne služieb a výkonnosti a jasné definovanie zodpovedností a kompetencií funkčných miest. Príspevok je zameraný na využívanie prvkov a základných výhod procesného manažmentu ako efektívneho nástroja na riadenie železničného dopravného podniku. Sú tu navrhnuté možnosti riešenia, plánovania a riadenia logistických procesov v konkrétnych podmienkach podnikov realizujúcich železničnú nákladnú dopravu. ...

INTERDISCIPLINÁRNA ANALÝZA PROBLEMATIKY URČENIA VODIČA CESTNÉHO VOZIDLA PRI DOPRAVNEJ NEHODE

INTERDISCIPLINÁRNA ANALÝZA PROBLEMATIKY URČENIA VODIČA CESTNÉHO VOZIDLA PRI DOPRAVNEJ NEHODE
Abstrakt: Forenzné určenie polohy cestujúcich v cestnom vozidle pri dopravnej nehody je komplexný a náročný problém, ktorý vyžaduje paralelné posúdenie nehodového deja z viacerých hľadísk. Medzi tieto hľadiská patria napríklad: technická rekonštrukcia a analýza nehodového deja v časo-priestorovej doméne, technické posúdenie poškodení interiéru vozidla, technické posúdenie činnosti zádržných systémov, súdnolekárske ako aj technické posúdenie zranení ...

PRIEMYSEL SUPERJACHTINGU

PRIEMYSEL SUPERJACHTINGU
Abstrakt: Superjachting je špecifickým odvetvím synergicky spájajúcim dopravu, strojárenstvo, turizmus, hotelierstvo, finančné a iné jemu vlastné služby. Predmetom článku je okrem definície pojmov a opisu jednotlivých zložiek odvetvia aj oboznámenie sa s ich osobitosťami v porovnaní s obchodným loďstvom. Ďalším cieľom je predstavenie konštrukcie a stavby lodí taktiež opis vplyvov jácht na prostredie, regióny, zamestnanosť ...

NÁVRH MODERNIZÁCIE A ZVÝŠENIA KAPACITY TERMINÁLU INTERMODÁLNEJ PREPRAVY V BRATISLAVSKOM PRÍSTAVE

NÁVRH MODERNIZÁCIE A ZVÝŠENIA KAPACITY TERMINÁLU INTERMODÁLNEJ PREPRAVY V BRATISLAVSKOM PRÍSTAVE
Abstrakt: Význam prepravy kontajnerov celosvetovo dlhodobo rastie. Kontajner ako univerzálna intermodálna jednotka je ľahko manipulovateľná a skladovateľná a jej rôzne veľkostné alebo funkčné obmeny predstavujú najčastejšiu formu celosvetovej prepravy. Až 80 % svetového tovaru je prepravovaného po mori. Slovensko ako vnútrozemská krajina v centrálnej Európe musí prijať, spracovať a ďalej distribuovať všetky druhy tovarov v rôznej forme loženia. Keďže sme ...

MOŽNOSTI ZVÝŠENIA PRIEPUSTNEJ VÝKONNOSTI TRAŤOVÉHO ÚSEKU PREŠOV – DRIENOVSKÁ NOVÁ VES

MOŽNOSTI ZVÝŠENIA PRIEPUSTNEJ VÝKONNOSTI TRAŤOVÉHO ÚSEKU PREŠOV - DRIENOVSKÁ NOVÁ VES
Abstrakt: Doprava je vo všeobecnosti dôležitým aspektom hospodárskeho rozvoja a neoddeliteľnou súčasťou každodenného života spoločnosti. V oblasti verejnej dopravy sú aktivity vedené k vytvoreniu integrovaných dopravných systémov, ktoré majú za následok úsporu nielen peňažných prostriedkov, ale aj času, vo vzájomnej synergii. Traťový úsek Prešov – Drienovská Nová Ves sa nachádza medzi dvoma najväčšími mestami východného Slovenska, čo kladie ...

ANALÝZA EKONOMICKÝCH DOPADOV ZAVEDENIA PARKOVACEJ POLITIKY V HLAVNOM MESTE SR BRATISLAVA

ANALÝZA EKONOMICKÝCH DOPADOV ZAVEDENIA PARKOVACEJ POLITIKY V HLAVNOM MESTE SR BRATISLAVA
Abstrakt: Celkový počet evidovaných vozidiel v Hlavnom meste SR Bratislava od roku 2008 do roku 2020 vzrástol o viac ako 60%. Dôsledkom toho sa na cestách významne zvýšila intenzita dopravy a narástol aj dopyt parkovacích miestach. Napriek tejto skutočnosti však v hlavnom meste dlhé roky chýbala celoplošná parkovacia politika. Tá bola schválená až v júni 2019, avšak jej účinnosť bola ...