ZNEČISTENIE OBÝVANÉHO ÚZEMIA PEVNÝMI ČASTICAMI VZHĽADOM K CESTNEJ DOPRAVE

Abstrakt: Znečistenie ovzdušia je dôležitým a zároveň často prehliadaným problémom, ktorý spôsobuje rôzne respiračné problémy. Významným zdrojom znečistenia ovzdušia na Slovensku je aj cestná doprava. Snahou EU ale aj Slovenskej republiky je znižovať emisie skleníkových plynov. Monitorovanie znečistenia ovzdušia sa vykonáva prostredníctvom meracích staníc.  Pre zlepšovanie kvality ovzdušia je veľmi dôležité určiť hlavné zdroje a ...

ZMENA PONUKY DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI AUTOBUSOVOU DOPRAVOU VPLYVOM PANDÉMIE COVID-19

Abstrakt: Pandémia COVID-19 mala výrazný vplyv na zníženie počtu cestujúcich v autobusovej doprave. Čiastočnou príčinou zníženia počtu cestujúcich mohlo byť aj zníženie ponuky dopravnej obslužnosti, čím niektorí cestujúci stratili spojenia napr. do práce. Pokles v ponuke dopravnej obslužnosti nebol rovnomerný na území celého Slovenska a v jednotlivých okresoch bol v rozmedzí 8 – 57 %. Je možné konštatovať nesystematické znižovanie dopravnej ...

INFORMAČNÉ SYSTÉMY A ICH VYUŽITEĽNOSŤ VO VODNEJ DOPRAVE

Abstrakt: Informačné systémy sú fenoménom súčasnej doby a stávajú sa spolu s informačnými technológiami jedným z najdôležitejších ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú napredovanie podnikateľských subjektov na rôznej úrovni (menších, stredne veľkých, ale aj najväčších firiem). Skrz podnikateľských subjektov sa stávajú faktorom rastu a úspechu jednotlivých ekonomík sveta. Vnútrozemská vodná doprava, ako dôležitá súčasť medzinárodných logistických procesov, musí sledovať trendy vývoja ...

MOŽNOSTI ROZVOJA MEDZINÁRODNEJ ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVY MEDZI SLOVENSKOM A ČESKOU REPUBLIKOU V OBDOBÍ PO PANDÉMII COVID-19

Abstrakt: Na začiatku pandémie v marci 2020 bola výrazne obmedzená mobilita ľudí, čo malo výrazne obmedzujúci vplyv na medzinárodnú železničnú osobnú dopravu, ktorá bola na dlhšie obdobie počas niekoľkých týždňov úplne zastavená, vzhľadom na zavedené pandemické opatrenia. V nasledujúcich mesiacoch sa síce ponuka medzinárodnej železničnej osobnej dopravy postupne obnovila, ale frekvencie cestujúcich stále nedosahovali úroveň ...

K PROBLEMATIKE SPOLOČNEJ HAVÁRIE V NÁMORNEJ DOPRAVE

Abstrakt: Inštitút spoločnej havárie v zmysle ustanovení námorného práva ako úmyselné a účelné spôsobenie škody s cieľom zabrániť škodám väčším. Vývoj kodifikácie spoločnej havárie, jej základné princípy a dôsledky z nich vyplývajúce pre všetky zúčastnené subjekty v procese prepravy nákladu po mori a vnútrozemskej vodnej ceste. Kľúčové slová: spoločná havária, dispašné konanie, dispašér JEL: L91 GENERAL AVERAGE IN MARITIME TRANSPORT Abstract:  The ...

BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE V KONTEXTE NÁRASTU DOPYTU PO KURIÉRSKYCH SLUŽBÁCH V ČASE PANDÉMIE COVID 19

BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE V KONTEXTE NÁRASTU DOPYTU PO KURIÉRSKYCH SLUŽBÁCH V ČASE PANDÉMIE COVID 19
Abstrakt: Vysoká obsadenosť dopravných prostriedkov verejnej osobnej dopravy zvyšuje riziko prenosu ochorenia Covid 19. Za účelom znižovania mobility obyvateľstva a počtu osôb v dopravných prostriedkoch verejnej dopravy bývajú v čase zhoršenej pandemickej situácie umožnené nákupy v predajniach mimo potravín a lekární iba online formou. Doručovanie tovaru z predajní a skladovzabezpečujú kuriérske spoločnosti, využívajúce najmä nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500 kg.Kuriérske ...

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA A PRAVIDELNÝ VÝCVIK PROFESIONÁLNYCH VODIČOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A POROVNANIE S VYBRANÝMI ŠTÁTMI EÚ

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA A PRAVIDELNÝ VÝCVIK PROFESIONÁLNYCH VODIČOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A POROVNANIE S VYBRANÝMI ŠTÁTMI EÚ
Abstrakt: Cieľom tohto článku bolo analyzovať systém základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku profesionálnych vodičov v SR a definovanie základných problémov v tejto oblasti. Zároveň bolo vykonané porovnanie systému základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku v SR s vybranými členskými štátmi EÚ. Medzi analyzované štáty patrí Nemecko, Lotyšsko, Írsko, Dánsko, Cyprus, Rumunsko, Česko a Rakúsko. Porovnanie bolo vykonané na základe zvolených desiatich kritérií, ...

MONITOROVANIE VIBRÁCIÍ AKO NÁSTROJ NA SLEDOVANIE A HODNOTENIE TECHNICKÉHO STAVU KONŠTRUKČNÝCH CELKOV LIETADLA

Abstrakt: Životný cyklus lietadla pozostáva z fáz návrhu, výroby, prevádzky a vyradenia z prevádzky. Hlavný dôraz kladú letecké spoločnosti na proces údržby počas prevádzkovej fázy lietadla, keďže náklady na údržbu predstavujú obrovský podiel z celkových nákladov leteckých spoločností. Údržba leteckej techniky ma rôzne formy a stratégie, ktoré sú v posledných rokoch predmetom neustáleho zlepšovania. Systém ...

VÝCHODOSLOVENSKÉ VODNÉ TOKY A ICH POTENCIÁL PRE REKREAČNÚ PLAVBU V POSTCOVIDOVOM OBDOBÍ

Abstrakt: Východoslovenské vodné cesty, uzatvorené vodné plochy a ich hydrologické podmienky. Možnosť využitia týchto vodných tokov na rekreačnú plavbu. Pravidlá prevádzky plavidiel na vybraných východoslovenských tokoch a uzatvorených vodných plochách. Disponibilná flotila, prepravné relácie, plavebné obdobie, počet prepravených osôb a prepravné výkony. Náčrt možných rozvojových trendov.  Cestovný ruch na východnom Slovensku v postcovidovom období a jeho úloha v regionálnom rozvoji ...

URČENIE NÁRAZOVEJ RÝCHLOSTI VOZIDLA DO CHODCA PROSTREDNÍCTVOM KVANTITATÍVNEJ VIDEO-ANALÝZY

Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá rekonštrukciou a analýzu prednárazovej fázy dopravnej nehody, pri ktorej došlo k zrazeniu chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov. Hlavným cieľom tejto analýzy je aplikácia tzv. kvantitatívnej video-analýzy pre potreby určenia nárazovej rýchlosti do chodca. Okrem zistenia relatívne presnej nárazovej rýchlosti do tela chodca, je možné získať dátový bod do korelačnej štúdie ...