Dopad celkovej a užitočnej hmotnosti na spotrebu a efektivitu prevádzky vozidiel

Dopad celkovej a užitočnej hmotnosti na spotrebu a efektivitu prevádzky vozidiel
Ponuka vozidiel cestnej dopravy na trhu je okrem iného determinovaná aj ich kategorizáciou, maximálnou povolenou celkovou hmotnosťou a hmotnosťou pripadajúcou na nápravy. Z podnikovo-hospodárskeho hľadiska je hlavným cieľom efektívneho plánovania vozidiel minimalizácia prevádzkových nákladov. Náklady na pohonné hmoty a náplne predstavujú v priemere od 25 až 35 % z celkových nákladov na prevádzku vozidla alebo jazdnej súpravy. Z celospoločenského pohľadu prínos ...

Inteligentné záznamové zariadenie pre autobusy a nákladné cestné vozidlá

Inteligentné záznamové zariadenie  pre autobusy a nákladné cestné vozidlá
Európska komisia dňa 19.júla 2011 vydala návrh nového nariadenia KOM(2011) 451, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady EHS č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Cieľom tohto nariadenia je zlepšenie systému tachografov na zabezpečenie bezpečnejšej, efektívnejšej a konkurencieschopnej cestnej dopravy, ako aj vzhľadom na ciele Bielej knihy o doprave z 28.3.2011. Inteligentné záznamové ...

Európska a národná podpora zavádzania IDS

Riadenie dopravy sa v súčasnosti pri neustále zvyšujúcich objemoch dopravy nezaobíde bez podpory informačných a komunikačných technológií, ktorých nosným prvkom sú inteligentné dopravné systémy (IDS). Využívanie IDS riadení dopravy vedie k zníženiu negatívnych dopadov z dopravy a má priaznivý dopad na zvýšenie jej bezpečnosti a plynulosti. Podmienky pre zavádzanie týchto systémov je potrebné vytvárať na všetkých úrovniach riadenia štátu. ...

Trend rozvoja, automobilizácia a jeho vplyv na deľbu prepravnej práce

Trend rozvoja, automobilizácia a jeho vplyv na deľbu prepravnej práce
Automobilizáciou sa všeobecne chápe úroveň vybavenia obyvateľov osobnými automobilmi. Vyjadrujeme ju buď ako pomer počtu obyvateľov pripadajúcich na jeden osobný automobil, alebo ako počet osobných automobilov na 1000 obyvateľov. Vysoká úroveň stupňa automobilizácie a intenzívne využívanie osobných automobilov silne ovplyvňuje udržateľnosť súčasných dopravných systémov, čo vedie k postupným zmenám výslednej deľby prepravnej práce medzi individuálnou automobilovou a verejnou ...

Je možné znížiť produkciu skleníkových plynov?

Je možné znížiť produkciu skleníkových plynov?
Svetové podnebie podlieha zmenám. Vyskytujú sa časté zmeny počasia, teploty, ktoré dosahujú dlhodobé rekordy, tropické búrky, tornáda. Hladina morí sa každoročne zvyšuje v dôsledku topenia sa ľadovcov. Ak sa nespravia potrebné opatrenia, na konci storočia budú hladiny morí vyššie o jeden až dva metre. To spôsobí, že bude zaplavené pomerne rozsiahle pobrežné územie a pod hladinou mora zmiznú ...

Navrhovaná zmena v nadrozmernej preprave v rámci SR

Navrhovaná zmena v nadrozmernej preprave v rámci SR
Nadrozmerná a nadmerná preprava v Slovenskej republike nemá veľkú históriu, avšak je možné sa pozrieť do iných krajín EU, kde termín nadrozmerná ako i nadmerná preprava naberá čoraz väčšiu vážnosť. Nie je tajomstvom, že Švédsko sa roky snaží presadiť štandard nadrozmernej ako i nadmernej prepravy aj v rámci EU nakoľko prepravné trasy v tejto škandinávskej ...

Inteligentný tachograf

Inteligentný tachograf
Tachografy hrajú kľúčovú úlohu v kontrole dodržiavania pravidiel o dobe jazdy a dobách odpočinku profesionálnych vodičov cestnej dopravy. Prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej dopravy, pracovným podmienkam vodičov a k spravodlivej hospodárskej súťaži medzi podnikmi cestnej dopravy. V Európskej únií sa vodiči prvýkrát stretli s digitálnymi tachografmi v roku 2006. Od 1. mája 2006 je možné registrovať nové nákladné ...

Objektívna zodpovednosť za dopravné priestupky v SR

Objektívna zodpovednosť za dopravné priestupky v SR
V posledných rokoch dochádza k veľmi rýchlemu rozvoju individuálnej automobilovej dopravy v dôsledku rastu životnej úrovne a neustáleho zvýhodňovania automobilovej dopravy, a preto terajšia dopravná sieť prestáva vyhovovať. Doprava je však neoddeliteľnou súčasťou života spoločnosti, pretože bez neustálej prepravy surovín, výrobkov a informácií by moderná spoločnosť nemohla existovať.[2,5] Slovenská republika má výhodnú geografickú polohu v ...

Aktívna detekcia vozidiel MHD pomocou ITS

Aktívna detekcia vozidiel MHD pomocou ITS
  Vo väčšine veľkých miest je v dnešnej dobe snaha o zefektívnenie systémov MHD a to najmä odstránením negatívnych vplyvov IAD postupným zavádzaním prvkov preferencie mestskej dopravy. V snahe zmierniť tieto dopady sa v jednotlivých mestách budujú vyhradené jazdné pruhy pre vozidla MHD, zjednosmerňujú sa ulice, či zavádzajú zákazy vjazdu vozidiel IAD do centrálnych oblasti miest. Jedným z účinných opatrení znižovania ...

Telematické aplikácie systému mestského mýta

Telematické aplikácie systému mestského mýta
Enormný nárast osobnej automobilovej dopravy, nárast počtu závažných dopravných nehôd, významné znečistenie ovzdušia od cestnej dopravy, rast kongescií v mestských aglomeráciách, pokles výkonov hromadnej osobnej dopravy, to sú len niektoré dopady dopravy na spoločnosť. Náklady na údržbu a rekonštrukcie cestnej sieti v extraviláne a v intraviláne enormne rastú. Slovensko sa nevyhlo rozpínavosti cestnej dopravy a dopytu ...