Inteligentné záznamové zariadenie pre autobusy a nákladné cestné vozidlá

Európska komisia dňa 19.júla 2011 vydala návrh nového nariadenia KOM(2011) 451, ktorým sa menídopĺňa nariadenie Rady EHS č. 3821/85 o záznamovom zariadenícestnej dopravenariadenie Európskeho parlamentuRady (ES) č. 561/2006. Cieľom tohto nariadenia je zlepšenie systému tachografov na zabezpečenie bezpečnejšej, efektívnejšejkonkurencieschopnej cestnej dopravy, ako aj vzhľadom na ciele Bielej knihydoprave z 28.3.2011.

Inteligentné záznamové zariadenia tzv. „SMART“ digitálne tachografy (DT) súčasťou návrhu nariadenia, pričom inteligentný DT spĺňať podľa návrhu nariadenia nasledujúce funkcie:

 • zaznamenávanie údajovpolohe vozidla za účelom určenia miesta začatiaukončenia dennej pracovnej zmeny,
 • diaľková komunikáciavýmena údajov z DT s kontrolnými orgánmi na účely cielených cestných kontrol,
 • interoperabilita s aplikáciami inteligentných dopravných systémov [1]

1.               Zaznamenávanie údajov o polohe vozidla

 

1.1.          Pôvodný návrh Európskej Komisie

Hlavným cieľom zaznamenávania údajovpolohe vozidle za účelom určenia miesta začatiaukončenia dennej pracovnej zmeny je podľa pôvodného návrhu nariadenia poskytnutie väčšieho počtu informácií na kontrolu dodržiavania právnych predpisovsociálnej oblasti, ako aj uľahčenie vykonávania práce vodiča formou zníženia administratívnej záťaže. Podľa Európskej komisie (EK) sa administratívne náklady vyplývajúce z ručného zadávania miesta začatiaukončenia dennej pracovnej zmeny znížia o 349 mil. € pri 8 ročnej životnosti vozidla. Táto  predpokladaná úspora  však vychádza z priemernej hodinovej mzdy európskych vodičov  15,5 € [4].

Zabezpečenie automatického zaznamenávania údajovpolohe vozidla za účelom určenia miesta začatiaukončenia dennej pracovnej doby byť vykonané záznamovým zariadením napojeným na globálny navigačný satelitný systém (GNSS). Európska únia buduje GNSS viac známy pod názvom Galileo [12]. Záznamovým zariadením napojeným na GNSS musia byť vybavené všetky vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky a to do 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia[1].

Vzhľadom na to, že bol predpoklad, že nariadenie vstúpi do platnosti v roku 2012, začiatok používania nových DT by mal byť na začiatku roku 2017[1][3]. Začiatok roku 2017 by mal byť počiatočným termínom na používanie nových DT aj z dôvodu, že príloha IB nariadenia o DT by mala byť zmenená a doplnená najneskoršie do 31. decembra 2014 s cieľom doplniť potrebné technické špecifikácie na zavedenie funkcií GNSS a vzhľadom na to, že predchádzajúce skúsenosti spojené s prvým zavedením DT ukazujú, že po uverejnení technických špecifikácií potrebuje odvetvie najmenej dva roky na uvedenie produktu na trh.[2]

1.2.          Prístup Rady, Európskeho parlamentu a zainteresovaných strán k problematike zaznamenávania údajovpolohe vozidla

1.2.1.       Stanovisko Rady – Všeobecný prístup Rady

V decembri 2011 bol prijatý „čiastočný všeobecný prístup“ Rady, v ktorom Rada po konzultáciách, ktoré prebehli na úrovni členských štátov EÚ, prijala stanovisko k ustanoveniu nariadenia o zaznamenávaní údajovpolohe vozidla. Všeobecný prístup Rady bol prijatý až v júni 2012 [6].

V súvislosti s automatickým zaznamenávaním polohy vozidla na mieste miesta začatiaukončenia dennej pracovnej doby rada požaduje nasledovné:

 • vozidlá registrované po prvý krát musia byť, do 40 mesiacov po tom, čo nadobudli účinnosť príslušné technické špecifikácie, vybavené DT napojeným na satelitný lokalizačný systém.  Vzhľadom na to, že príslušné technické špecifikácie by mali byť prijaté do 31. decembra 2014, nové DT by mali vstúpiť na trh v prvej polovici roku 2018 [3],
 • služba získania polohy prostredníctvom GNSS musí byť bez poplatku,
 • služba získania polohy prostredníctvom GNSS nemôže byť využívaná na získavanie iných informácií ako polohy vodiča na začiatku a konci pracovnej zmeny [5].

1.2.2.     Stanovisko Medzinárodnej únie cestnej dopravy  (IRU)

Podľa IRU v návrhu nového nariadenia EK absentujú viaceré dôležité detaily. Medzi dôležité fakty, ktoré chýbajú v návrhu nariadenia :

 • spoplatnenie využívania signálov z GNSS,
 • monitorovanie polohy vozidla nie len za účelom určenia miesta začatiaukončenia dennej pracovnej zmeny,

V súvislosti s monitorovaním polohy je potrebné v nariadení ustanoviť, že schopnosť GNSS bude použitá len v prípade určenia polohy vozidla na mieste miesta začatiaukončenia dennej pracovnej zmeny a nie v priebehu cesty.

Napojenie vozidla na GNSS by malo byť dobrovoľné a to vzhľadom na to, že mnoho vozidiel už v súčasnosti dobrovoľne využíva GPS nie je dôvod na jeho duplikáciu formou jeho zabudovania do DT.

V súvislosti s termínom zavedenia DT napojených na GNSS IRU požaduje, že vozidlá registrované po prvý krát môžu byť, do 40 mesiacov po tom, čo nadobudli účinnosť príslušné technické špecifikácie, vybavené DT napojeným na satelitný lokalizačný systém [5].

1.2.3.     Stanovisko Európskeho parlamentu

Prvé čítanie Európskeho parlamentunávrhu na zmenu nariadenia (EHS) č. 3821/85

2. júla 2012 bolo zasadnutie Európskeho parlamentu (EP), na ktorom bolo prijatý postoj k prvému čítaniu recenzií na nariadenie (EHS) č. 3821/85 o DT [6]. V rámci prvého čítania v EP k návrhu nariadenia o zmene nariadenia o DT sa došlo k nasledujúcim záverom v súvislosti so zaznamenávaním polohy vozidla:

 • všetky vozidlá musia byť do roku 2020 vybavené novými inteligentnými „SMART“ DT napojenými na GNSS,
 • EP požaduje, aby využívanie signálov z GNSS bolo zadarmo,
 •  zaznamenávanie polohy vodiča na začiatku a konci pracovnej zmeny by mali byť využívané na kontrolu vykonávania kabotáže[3] [6].

V súčasnosti prebiehajú rokovania k návrhu na zmenu nariadenia (EHS) č. 3821/85 a mali by pokračovať v prvej polovici roku 2013. Aktuálne EP trvá na tom, aby všetky vozidlá boli do roku 2020 vybavené inteligentnými „SMART“ tachografmi s odvolávaním sa na bezpečnosť cestnej dopravy [7].

 

2.               Diaľková komunikácia na kontrolné účely

2.1.           Pôvodný návrh Európskej Komisie

Odhaduje sa, že takmer  tretina z 4,5 milióna každoročne vykonávaných cestných kontrol je vykonávaná na vyhovujúcich dopravných podnikoch resp. ich vozidlách. Podľa EK náklady, ktoré ušetria podniky na základe toho, že nie ich cestné nákladné vozidla a autobusy zastavené a nie predmetom kontroly vo výške 17 miliónov € ročne [4].

Opatrenie ustanovené v článku 5 návrhu na zmenu nariadenia (EHS) č. 3821/85 týkajúce sa diaľkovej komunikácie poskytne kontrolným orgánom určité základné údaje o súlade  prichádzajúceho vozidla s vodičom s predpismi pred zastavením vozidla na cestnú kontrolu. Z toho dôvodu sa podľa EK vyhovujúce podniky vyhnú nepotrebným cestným kontrolám a mohli by mať tak výhodu z ďalšieho zníženia administratívnej záťaže.

 

Termín zavedenia diaľkovej komunikácie

Záznamové zariadenie, ktoré je schopné počas pohybu vozidla komunikovať s príslušnými orgánmi musí byť do vozidiel nainštalované do 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, t.j. do začiatku roka 2017 [3].

Toto ustanovenie sa týka len nových vozidiel. Nadväzovanie komunikácie s kontrolnými orgánmi je obmedzené len na účel cestných kontrolje sprevádzané nasledovnými obmedzeniami:

 • komunikácia sa nadviaže so záznamovým zariadením, iba keď to vyžaduje zariadenie kontrolných orgánov,
 • komunikácia musí byť bezpečná, aby sa zaistila celistvosť a overenie údajov záznamového zariadenia a kontrolného zariadenia,
 • výmena údajov počas komunikácie sa obmedzí na údaje nevyhnutné na účel cielených cestných kontrol,
 • údaje o totožnosti vodiča, činnostiach vodiča a rýchlosti sa neoznamujú,
 • výmena údajov sa použije výlučne na účel kontroly dodržiavania nariadenia (EHS) č. 3821/85 a nariadenia (ES) č. 561/2006,
 • údaje sa neposkytnú žiadnym subjektom okrem kontrolných orgánov,
 • kontrolné orgány môžu ukladať údaje len počas trvania cestnej kontroly a údaje sa vymažú najneskôr dve hodiny po ukončení cestnej kontroly,
 • majiteľ alebo držiteľ vozidla je zodpovedný za informovanie vodiča o možnosti diaľkovej komunikácie,
 • príslušný kontrolný orgán môže na základe výmeny údajov rozhodnúť o vykonaní kontroly na vozidle a záznamovom zariadení [1]

2.2.          Prístup Rady, Európskeho parlamentu a zainteresovaných strán k problematike diaľkovej komunikácie na kontrolné účely

2.2.1.       Stanovisko Rady – Všeobecný prístup Rady

Podľa všeobecného prístupu Rady musí byť komunikácia obmedzená na údaje nevyhnutné na účel cielených cestných kontrol na vozidlá s potenciálne manipulovateľným alebo zneužitým DT a výmena údajov sa použije výlučne na účel kontroly dodržiavania nariadenia (EHS) č. 3821/85. Prenos dát sa nesmie uplatňovať na získavanie informácií týkajúcich sa určenia porušovania časov jazdy a dôb odpočinku a musí byť obmedzený na limitované, špecifické a základné ukazovatele porušení[4], ktoré by nemali byť pozmenené pri použití spoľahlivej technológie. Diaľková komunikáciakontrolnými orgánmi by mala fungovať na základe využitia spojenia krátkeho dosahu tak, aby kontrolné orgány v blízkosti komunikácií zistili podvody s tachografmi.

Termín zavedenia diaľkovej komunikácie

Záznamové zariadenia by mali byť vybavené možnosťou diaľkovej komunikácie do 40 mesiacov po nadobudnutí účinnosti všetkých príslušných technických špecifikácií [1].

2.2.2.       Stanovisko Medzinárodnej únie cestnej dopravy  (IRU)

IRU je naklonená myšlienke, zamerania sa na nevyhovujúce vozidlá pri cestných kontrolách prostredníctvom diaľkovej komunikácie, avšak musí byť zabezpečené, že súlad alebo nesúlad s právnymi predpismi nebude stanovený len prostredníctvom prenosu dát a informácie budú použité len na posúdenie, či vozidlo byť zastavené na kontrolu [4].

Prenos dát sa nesmie uplatňovať na získavanie informácií týkajúcich sa určenia porušovania časov jazdy a dôb odpočinku a mal by byť striktne obmedzený na špecifické a veľmi jednoduché indikátory, ktoré nemôžu byť nezrozumiteľné alebo prekrútené, ako napr.:

 • vozidlo v pohybe bez vloženej karty vodiča,
 • vloženie neplatnej karty vodiča,
 •  jazda bez vyhovujúcej karty,
 • vloženie karty počas jazdy,
 • pokus o narušenie bezpečnosti,
 • porucha karty a porucha záznamového zariadenia [4].

 

Termín zavedenia diaľkovej komunikácie

IRU nesúhlasí s termínom zavedenia diaľkovej komunikácie, do 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia o DT, t.j. do začiatku roka 2017. IRU súhlasí s termínom na zavedenie diaľkovej komunikácie podľa všeobecného prístupu Rady. Tento termín je určený na lehotu do 40 mesiacov po prijatí účinnosti príslušných technických špecifikácii.     

2.2.3.       Stanovisko Európskeho parlamentu

EP súhlasí s obmedzeným  zoznamom špecifických ukazovateľov, ktoré budú predmetom diaľkovej kontroly. Zistenia porušení na základe diaľkových kontrol nebudú nikdy viesť k automatickému udeľovaniu pokút, ale len na účely spustenia následných cestných kontrol. Zistené informácie na základe diaľkovej kontroly majú byť len podkladom pre fyzickú kontrolu. EP taktiež žiada, aby boli kontrolní pracovníci vybavení potrebným technickým vybavením.

Termín zavedenia diaľkovej komunikácie

EP žiada povinné zavedenie zariadenia na diaľkovú komunikáciu do všetkých vozidiel uvádzaných prvýkrát do prevádzky do 24 mesiacov po prijatí účinnosti príslušných technických špecifikácií [6]. V prípade, že nebude na trhu vhodné zariadenie, EP súhlasí s možnosťou predĺženia tohto termínu.

3.               Inteligentné dopravné systémy

3.1.            Pôvodný návrh Európskej Komisie

Podľa EK sa začlenením DT do inteligentných dopravných systémov (ITS) zabezpečí harmonizované a štandardizované rozhranie tachografu a  ostatné aplikácie ITS budú mať jednoduchší prístup k údajom, ktoré zaznamenáva a vytvára digitálny tachograf. ITS môžu pomôcť v plnení úloh, pred ktorými stojí európska dopravná politika, ako je zvýšenie objemov cestnej dopravy a preťaženie cestnej infraštruktúry alebo rast spotreby energie. Preto by sa mali zaistiť štandardizované rozhrania v záznamovom zariadení, aby sa zabezpečila interoperabilita s aplikáciami ITS [1].

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody EK ustanovila v návrhu na zmenu nariadenia o DT povinnosť interoperability DT s aplikáciami ITS vymedzených v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy.

Termín zavedenia interoperability DT s aplikáciami ITS

Podľa EK musia byť všetky vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky vybavené záznamovým

zariadením s harmonizovaným rozhraním, ktoré umožní používanie zaznamenaných alebo vytvorených údajov pre aplikácie inteligentných dopravných systémov do 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia o DT, t.j. do začiatku roka 2017.

3.2.            Prístup Rady, Európskeho parlamentu a zainteresovaných strán k problematike zavedenia interoperability DT s aplikáciami ITS

Všeobecný prístup Rady, EP, ako aj IRU v zásade súhlasia s návrhom EK tykajúcim sa  zavedenia interoperability DT s aplikáciami ITS. Avšak popri podpore návrhu EK IRU vyžaduje od EK, aby vytvorila plán zavedenia otvorenej štruktúry platformy ITS umožňujúcej voliteľnú integráciu všetkých zariadení spadajúcich do definície stanovenej v Smernici o ITS.

4.               Zhrnutie vývoja v návrhu na zmenu nariadenia (EHS) č. 3821/85 v súvislosti s inteligentnými záznamovými zariadeniami – „SMART“ tachografmi

Na základe rokovaní medzi EP, EK a Radou sa návrh nariadenia na zmenu nariadenia (EHS) č. 3821/85 o DT od svojho pôvodného znenia prijatého Európskou komisiou 19.7.2011 zmenilo. Vývoj a súčasný stav navrhovaného znenia nariadenia v súvislosti so zaznamenávaním údajovpolohe vozidla a napojením DT na GNSS, diaľkovou komunikáciou s kontrolnými orgánmi a interoperabilitou DT s aplikáciami ITS je uvedený v tabuľke 1.

4.1.            Aktuálne stanovisko Rady, EK a IRU k návrhu EP na zavedenie inteligentných DT do všetkých vozidiel

Navrhovaná zmena prijatá EP v súvislosti s vybavením všetkých vozidiel inteligentnými „SMART“ DT sa zo strany Rady, EK a IRU nestretla s kladným postojom.

IRU je proti tejto požiadavke, EK si myslí, že vybavenie všetkých vozidiel do roku 2020 inteligentnými „SMART“ tachografmi by bolo veľmi nákladné. Namiesto toho navrhuje postupné vyradenie analógových tachografov do roku 2020 a potom postupné vyradenie DT do r. 2025. Rada navrhuje postupné vyradenie analógových tachografov do r. 2025 alebo ako inú alternatívu navrhuje povinnosť pre podniky, ktoré sa dopustili opakovaných závažných porušení, aby vymenili DT vo svojom vozidlovom parku. Na účely lobovania IRU žiada svojich členov, aby poskytli odhady nákladov na vybavenie ich vozidlového parku novými DT.

EP bude ochotný pristúpiť na to, že DT budú musieť byť vymenené do r. 2020 len vo vozidlách používaných v medzinárodnej preprave.

Posudzovaný problém Návrh EK Všeobecný prístup Rady Stanovisko IRU Stanovisko EP
Napojenie DT na GNSS Konečný termín napojenia DT na GNSS 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti návrhu na zmenu nariadenia o DT – začiatok roku 2017 40 mesiacov po nadobudnutí účinnosti príslušných technických špecifikácií – prvá polovica roku 2018 40 mesiacov po nadobudnutí účinnosti príslušných technických špecifikácií – prvá polovica roku 2018 Do roku 2020
Vozidlá na ktoré sa vzťahuje povinnosť inštalácie DT napojeného na GNSS vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky všetky vozidlá
Dobrovoľnosť vybavenia vozidla DT napojeným  na GNSS povinné povinné dobrovoľné povinné
Poplatok za využívanie signálu z GNSS neuvedené bez poplatku bez poplatku bez poplatku
Diaľková komunikácia na kontrolné účely Konečný termín zavedenia DT schopného diaľkovej komunikácie s kontrolnými orgánmi 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti návrhu na zmenu nariadenia o DT – začiatok roku 2017 40 mesiacov po nadobudnutí účinnosti príslušných technických špecifikácií – prvá polovica roku 2018 40 mesiacov po nadobudnutí účinnosti príslušných technických špecifikácií – prvá polovica roku 2018 24 mesiacov po prijatí účinnosti príslušných technických špecifikácií – začiatok roku 2017
Vozidlá na ktoré sa vzťahuje povinnosť inštalácie DT schopného diaľkovej komunikácie s kontrolnými orgánmi vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky
Interoperabilita DT s aplikáciami ITS Termín zavedenia interoperability DT s aplikáciami ITS 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti návrhu na zmenu nariadenia o DT – začiatok roku 2017 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti návrhu na zmenu nariadenia o DT – začiatok roku 2017 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti návrhu na zmenu nariadenia o DT – začiatok roku 2017 48 mesiacov po nadobudnutí účinnosti návrhu na zmenu nariadenia o DT – začiatok roku 2017
Vozidlá na ktoré sa vzťahuje povinnosť inštalácie DT interoperabilného s aplikáciami ITS vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky vozidlá uvádzané prvýkrát do prevádzky

5.    Návrhy EP neuvedené v pôvodnom návrhu EK na zmenu nariadenia o digitálnych tachografoch

5.1. Povinnosť inštalácie DT do vozidiel s maximálnou celkovou hmotnosťou nad 2,8 tony

EP navrhuje, aby všetky vozidlá, ktorých maximálna celková hmotnosť presahujúca 2,8 t boli vybavené DT. Komisia odhaduje, že rozsah nariadení by sa rozšíril na dvojnásobný počet vozidiel a že bude touto zmenou zasiahnutých 20 miliónov ďalších vozidiel. Preto by táto úprava mala vážny dopad vo všetkých členských štátoch [7].

5.2   Montovanie hmotnostných senzorov na monitorovanie nakládky a vykládky

Vybavenie vozidiel hmotnostnými senzormi podporuje len EP, Raka ako aj EK sú proti tomuto návrhu. EP súhlasí s kompromisom v prípade odôvodnenia. EK považuje túto zmenu za technicky možnú, avšak je potrebná podrobná analýza a hodnotenie jej vplyvu, najmä v súvislosti s nákladmi. Podľa komisie je táto požiadavka skôr predmetom revízie smernice 96/53/ES [7].  Tu sa tiež ponúka možnosť prepojenia hmotnostných senzorov s digitálnymi tachografni a GNSS s cieľom prenosu údajov o prekročení celkovej hmotnosti nákladných vozidiel.

6.  Záver

V príspevku bolo poukázané na vývoj v oblasti prípravy nariadenia o inteligentných záznamových zariadeniach tzv. „SMART“ digitálnych tachografoch, ktoré bude znamenať určitú „revolúciu“ v tejto oblasti. Z uvedeného vyplýva, že v dopravných podnikoch bude potrebné sa touto problematikou zaoberať neustále a koncepčne. Tachografy prechádzajú v ostatnom čase veľkými zmenami [10].

Pre dopravcov by však mali tieto nové technológie priniesť aj nové možnosti ako riadiť vodičov a vozidlá a zvyšovať efektívnosť a bezpečnosť cestnej nákladnej a autobusovej dopravy. V tejto oblasti sa niektorí výrobcovia digitálnych tachografov už teraz zamerali to aby ich tachografy  mali aj pridanú hodnotu pre vodičov a dopravné podniky.

Najmä výrobca záznamových zariadení VDO prichádza z novou generáciou digitálnych tachografov, ktoré okrem toho, že zodpovedajú požiadavkám Nariadenia komisie (EÚ) č. 1266/2009, ktorým sa po desiatykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (ES) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave, majú celý rad nových funkcií [8]. Nový digitálny tachograf deklaruje výrobca  ako ITS „zariadenie“ . pozri obr. 1

22

Obr. 1 Nová generácia tachografov od VDO; Zdroj: [9]

DTCO verzie 2.0 a vyššej porovnáva signál zo snímača s ďalším nezávislým signálom (IMS – Independent Movement Signal) na kontrolu správnosti zaznamenaných údajov. Ako IMS sa využíva signál z ABS, ktorý je súčasťou CAN-Bus linky, alebo signál z externého GPS zariadenia GEOLOC. DTCO verzie 2.0 je možné softvérovo vybaviť novým  VDO počítadlom, ktoré umožní vodičovi mať priebežné informácie o jeho aktuálnych činnostiach, o dobách za aktuálnu pracovnú zmenu o týždenných dobách o potrebe kompenzácie týždenného odpočinku a ďalšie.  DTCO verzie 2.0 je možné prepojiť so smartfónom [9]. Pomocou smartfónu možno ovládať tachograf (napr. tlač výtlačkov), a zobrazovať údaje VDO počítadla. V prípade prepojenia s Google mapami a GPS zobrazuje približnú vzdialenosť akú ešte môže vodič prejsť na základe blížiacej sa bezpečnostnej prestávky.

       Je jednoznačne potrebné najmä zo strany dopravných podnikov a ich združení napr. IRU vývoj v tejto oblasti sledovať a podľa možností ovplyvňovať tak aby záznamové  zariadenia plnili nie len kontrolné funkcie, ale aj funkcie, ktoré pomáhajú vodičom a dopravným podnikom.

[1] prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy, vedúci katedry, Univerzitná 1, 01026 Žilina, Slovenská republika, email: jozef.gnap@fpedas.uniza.sk

[2] Ing. Zuzana Hvizdáková, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,  Univerzitná 1, 01026 Žilina, Slovenská republika, email: zuzana.hvizdakova@fpedas.uniza.sk

autori: Jozef Gnap [1], Zuzana Hvizdáková [2],

Literatúra

[1]  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 – Návrh – KOM(2011) 451 v konečnom znení, V Bruseli 19.7.2011

[2]  Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

[3]  Report of Council of the European Union, Interinstitutional File: 2011/0196 (COD), Brussels, 8 December 2011, dostupné na internete: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18148.en11.pdf

[4]  CAS/B100592/DVI – REVIEW OF THE EU DIGITAL TACHOGRAPH REGULATION, Brussels, 29 August 2011

[5]  CAS/B100742/DVI – REVIEW OF THE EU DIGITAL TACHOGRAPH REGULATION, NO 3821/85/EC, Brussels, 12 January 2012

[6]  CAS/B100944/DVI – REVIEW OF THE EU DIGITAL TACHOGRAPH REGULATION, NO 3821/85/EC, Brussels, 30 August 2012

[7]  CAS/BR1162/JNE – REVIEW OF THE EU DIGITAL TACHOGRAPH REGULATION 3821/85/EC, Brussels, 18 January 2013

[8]  Nariadenia komisie (EÚ) č. 1266/2009, ktorým sa po desiatykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (ES) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

[9]  http://www.tamex.sk/sk/content/vdo_pocitadlo-dtco_1381_ver._2.0

[10]       POLIAK, M.- GNAP, J. : Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov, 10. doplnené a opravené vydanie, Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina, 2012

[11]       Nariadenia EP a rady (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh

[12]       KEVICKÝ, D.- KALAŠOVÁ, A.: Satelitné navigačné systémy, 1. vydanie,  Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina, 2004

 

 

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt

clanky obrazok

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II., ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Share Button