MODERNIZÁCIA VYTYČOVANIA PLAVEBNEJ DRÁHY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

MODERNIZÁCIA VYTYČOVANIA PLAVEBNEJ DRÁHY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
Abstrakt: Automatický identifikačný systém (AIS) umožňuje prenos informácií medzi plavidlami, plavebnými znakmi a bójami. Vďaka pozemnej infraštruktúre AIS vysielačov sú vysielané a prijímané informácie o polohe plavidiel, o ich dĺžke, šírke, ponore, smere plavby a pod. V súvislosti s rozvojom a modernizáciou vnútrozemských vodných ciest je postupne technológia AIS zavádzaná do jednotlivých navigačných pomôcok, ktoré sú využívané na vytyčovanie plavebnej dráhy a vďaka tomu ...

THE IMPACT OF COVID 19 ON CARGO TRANSPORT BY INLAND WATER TRANSPORT IN EUROPE DURING THE PANDEMIC YEARS

THE IMPACT OF COVID 19 ON CARGO TRANSPORT BY INLAND WATER TRANSPORT IN EUROPE DURING THE PANDEMIC YEARS
Abstract:  Inland water transport, along with other modes of transport, experienced significant impacts from COVID-19 and the measures implemented to reduce the spread of the virus and its consequences. The years 2020 and 2021 particularly witnessed notable effects on the performance of inland water transport (cargo, also passenger transport). However, in 2022, the sector faced ...

INFORMAČNÉ SYSTÉMY A ICH VYUŽITEĽNOSŤ VO VODNEJ DOPRAVE

Abstrakt: Informačné systémy sú fenoménom súčasnej doby a stávajú sa spolu s informačnými technológiami jedným z najdôležitejších ekonomických faktorov, ktoré ovplyvňujú napredovanie podnikateľských subjektov na rôznej úrovni (menších, stredne veľkých, ale aj najväčších firiem). Skrz podnikateľských subjektov sa stávajú faktorom rastu a úspechu jednotlivých ekonomík sveta. Vnútrozemská vodná doprava, ako dôležitá súčasť medzinárodných logistických procesov, musí sledovať trendy vývoja ...

VÝCHODOSLOVENSKÉ VODNÉ TOKY A ICH POTENCIÁL PRE REKREAČNÚ PLAVBU V POSTCOVIDOVOM OBDOBÍ

VÝCHODOSLOVENSKÉ VODNÉ TOKY A  ICH POTENCIÁL  PRE REKREAČNÚ PLAVBU V POSTCOVIDOVOM OBDOBÍ
Abstrakt: Východoslovenské vodné cesty, uzatvorené vodné plochy a ich hydrologické podmienky. Možnosť využitia týchto vodných tokov na rekreačnú plavbu. Pravidlá prevádzky plavidiel na vybraných východoslovenských tokoch a uzatvorených vodných plochách. Disponibilná flotila, prepravné relácie, plavebné obdobie, počet prepravených osôb a prepravné výkony. Náčrt možných rozvojových trendov.  Cestovný ruch na východnom Slovensku v postcovidovom období a jeho úloha v regionálnom rozvoji ...

NÁVRH MODERNIZÁCIE A ZVÝŠENIA KAPACITY TERMINÁLU INTERMODÁLNEJ PREPRAVY V BRATISLAVSKOM PRÍSTAVE

NÁVRH MODERNIZÁCIE A ZVÝŠENIA KAPACITY TERMINÁLU INTERMODÁLNEJ PREPRAVY V BRATISLAVSKOM PRÍSTAVE
Abstrakt: Význam prepravy kontajnerov celosvetovo dlhodobo rastie. Kontajner ako univerzálna intermodálna jednotka je ľahko manipulovateľná a skladovateľná a jej rôzne veľkostné alebo funkčné obmeny predstavujú najčastejšiu formu celosvetovej prepravy. Až 80 % svetového tovaru je prepravovaného po mori. Slovensko ako vnútrozemská krajina v centrálnej Európe musí prijať, spracovať a ďalej distribuovať všetky druhy tovarov v rôznej forme loženia. Keďže sme ...

Dunajské prístavy a ich prekládková činnosť

Dunajské prístavy a ich prekládková činnosť
Abstrakt: Rieka Dunaj patrí k významným európskym vodným cestám. Preprava nákladu na tejto vodnej ceste predstavuje významný faktor rozvoja pre 10 krajín Európy ležiacich pozdĺž jej toku. Mnohé z týchto krajín pochopili význam tejto vodnej cesty a začali so stavbou a rozvojom prístavov na jej brehoch. Napriek zložitým ekonomickým a politickým pomerom, ktoré panovali v týchto krajinách koncom minulého storočia, sa ...

Analýza súčasného stavu výletných plavieb v podmienkach EÚ

Analýza súčasného stavu výletných plavieb v podmienkach EÚ
Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou súčasného stavu výletných plavieb po vnútrozemských vodných cestách a po uzavretých vodných plochách v podmienkach EÚ. Cieľom príspevku je analyzovať flotilu plavidiel využívaných na jednodňové výletné plavby po riekach a jazerách, prieskum množstva výletných plavieb v súčasnosti a taktiež výskum faktorov vplývajúcich na objem prepráv. Autori sa zamerali na krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko ...

SLOVENSKÉ VNÚTROZEMSKÉ PRÍSTAVY A PREKLADISKÁ

SLOVENSKÉ VNÚTROZEMSKÉ PRÍSTAVY A PREKLADISKÁ
Vnútrozemské prístavy medzinárodného významu v súlade s pravidlami európskej Dohody o hlavných vodných cestách medzinárodného významu (AGN) musia spĺňať nasledovné technické a prevádzkové kritéria: Poloha na vodnej ceste medzinárodného významu. Dostatočne kapacitné napojenie na dopravné cesty železničnej i cestnej (diaľničnej) siete na trasách medzinárodného významu v zmysle príslušných európskych dohôd (AGC, AGR, AGTC). Ročná prekládková kapacita viac ako 0,5 ...

DUNAJ A JEHO HOSPODÁRSKY VÝZNAM PRE KRAJINY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

DUNAJ A JEHO HOSPODÁRSKY VÝZNAM PRE KRAJINY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY
Dunaj je druhou najdlhšou európskou riekou tečúcou krajinami strednej a juhovýchodnej Európy. Z hľadiska plavby je jednou z najdôležitejších európskych vnútrozemských vodných ciest. Najmä po slávnostnom otvorení prieplavu medzi Dunajom a Mohanom (Main-Donau Kanal) na európskom rozvodí nad Norimbergom v septembri 1992 už umožňuje nákladnú i osobnú prepravu tlačnými plavidlovými zostavami alebo motorovými loďami nielen ...

NEMECKÉ VNUTROZEMSKÉ PRIEPLAVY

NEMECKÉ VNUTROZEMSKÉ PRIEPLAVY
Nemecké vnútrozemské prieplavy a rieky sú využívané prevažne na prepravu nákladu a rekreačnú plavbu. Vodné cesty Nemecka sú napojené aj na iné vodné cesty Európy. Najznámejším prepojením je prepojenie riek Mohan a Dunaj prostredníctvom prieplavu Mohan – Dunaj. Týmto prepojením došlo k vytvoreniu vodnej cesty Rýn-Mohan-Dunaj dlhej viac ako 3 500 km. Táto vodná cesta spája Severné s ...