POTREBA PODPORY SLOVENSKÝCH DOPRAVCOV CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY V ČASE HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

POTREBA PODPORY SLOVENSKÝCH DOPRAVCOV CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY V ČASE HOSPODÁRSKEJ KRÍZY
Abstrakt: Slovenská republika (SR) očakáva v roku 2020 pokles hrubého domáceho produktu (HDP),  to môže ovplyvniť prepravné výkony cestnej nákladnej dopravy resp. aj počet dopravných firiem v SR a tým aj zamestnanosť v cestnej nákladnej doprave. V príspevku sú publikované dáta o dočasne odhlásených ťahačoch a návesoch za január až apríl 2020 v SR. Tu vychádzame z výsledkov výskumu, ktorým sa na katedre cestnej ...

Komparatívna analýza daňového a poplatkového zaťaženia železničnej a cestnej nákladnej dopravy na vybraných reláciách v SR

Komparatívna analýza daňového a poplatkového zaťaženia železničnej a cestnej nákladnej dopravy na vybraných reláciách v SR
Doprava ako celok kladne vplýva na ekonomický a sociálny rozvoj štátu. Každý druh dopravy má v dopravnom systéme plniť úlohy vplývajúce z jeho technicko-technologických možností a ostatných výhod, ktoré majú prinášať predovšetkým prevažujúce pozitívne prínosy pre spoločnosť a štát. Nastavenie týchto úloh má predovšetkým určovať dopravná a strategická politika štátu, presadzovaná prostredníctvom legislatívnych a regulačných opatrení štátu. Štát súčasne nemá priamo ...

PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA – III. ČASŤ

Tento článok je zameraný na návrh riešenia spoplatnenia centrálnych mestských zón (CMZ) na základe skúseností z krajín, ktoré aplikovali túto formu spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Pripomeňme si, že navrhnutá metodika pozostáva z desiatich krokov. Tieto kroky je možné ďalej rozšíriť alebo aj rozčleniť, avšak sú chápané ako základ, z ktorého je potrebné vychádzať pri tvorbe systému mestského mýta v akomkoľvek ...

PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA – II. ČASŤ

Článok je zameraný na návrh riešenia spoplatnenia centrálnych mestských zón (CMZ) na základe skúseností z krajín, ktoré aplikovali túto formu spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Hlavným cieľom tohto článku je pokračovanie návrhu metodiky, resp. popis ďalších krokov navrhnutej metodiky pre zavedenie systému mestského mýta, podľa ktorej bude možné pre akékoľvek mesto zavádzať tento systém. Článok obsahuje komplexný rozbor ...

PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA – I. časť

PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA – I. časť
Tento článok je zameraný na návrh riešenia spoplatnenia centrálnych mestských zón (CMZ) na základe skúseností z krajín, ktoré aplikovali túto formu spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Zavedenie systému pre výber mýta v CMZ nesie so sebou aj riziko určitých prekážok a negatívnych dopadov. Pre úspešnú realizáciu konkrétneho projektu je potrebné zamerať sa najmä na technologické možnosti, rentabilitu a finančné možnosti, verejnú ...

Telematické aplikácie systému mestského mýta

Telematické aplikácie systému mestského mýta
Enormný nárast osobnej automobilovej dopravy, nárast počtu závažných dopravných nehôd, významné znečistenie ovzdušia od cestnej dopravy, rast kongescií v mestských aglomeráciách, pokles výkonov hromadnej osobnej dopravy, to sú len niektoré dopady dopravy na spoločnosť. Náklady na údržbu a rekonštrukcie cestnej sieti v extraviláne a v intraviláne enormne rastú. Slovensko sa nevyhlo rozpínavosti cestnej dopravy a dopytu ...