ANALÝZA EKONOMICKÝCH DOPADOV ZAVEDENIA PARKOVACEJ POLITIKY V HLAVNOM MESTE SR BRATISLAVA

ANALÝZA EKONOMICKÝCH DOPADOV ZAVEDENIA PARKOVACEJ POLITIKY V HLAVNOM MESTE SR BRATISLAVA
Abstrakt: Celkový počet evidovaných vozidiel v Hlavnom meste SR Bratislava od roku 2008 do roku 2020 vzrástol o viac ako 60%. Dôsledkom toho sa na cestách významne zvýšila intenzita dopravy a narástol aj dopyt parkovacích miestach. Napriek tejto skutočnosti však v hlavnom meste dlhé roky chýbala celoplošná parkovacia politika. Tá bola schválená až v júni 2019, avšak jej účinnosť bola ...

Stav parkovania z pohľadu SPA – Potreba spoločnej stratégie riešenia parkovania na Slovensku SPA (Slovenská parkovacia asociácia)

Stav parkovania z pohľadu SPA - Potreba spoločnej stratégie riešenia parkovania na Slovensku SPA (Slovenská parkovacia asociácia)
Abstrakt:  V slovenských mestách (všetkých veľkostí), ako aj v intenzívnejšie využívaných oblastiach cestovného ruchu, je možné badať veľmi veľkú rozdielnosť v systémových riešeniach pri regulovaní/spoplatnení parkovania a odstavovania osobných vozidiel obyvateľov a návštevníkov týchto oblastí.  Zásadné príčiny tohto stavu sú v nedostatočnej legislatíve, v rozdielnych prístupoch k zriaďovaniu zón s regulovaným parkovaním a nejednotnosť pri ...

INOVATÍVNY ZBER ÚDAJOV PRE POTREBY DOPRAVNÉHO INŽINIERSTVA

INOVATÍVNY ZBER ÚDAJOV PRE POTREBY DOPRAVNÉHO INŽINIERSTVA
Abstrakt: V súčasnosti je vo veľkej miere stále využívané pre dopravné prieskumy manuálne sčítanie dopravy, či už zapisovaním do predpripravených formulárov alebo použitím mobilnej aplikácie. Tento článok poskytuje prehľad vývoja použitých metód a technológií, od manuálnych prieskumov, cez prieskumy využívajúce technické zariadenia až po prieskumy vykonané inteligentnými softvérovými službami. Na celom svete je v súčasnosti viac než 500 ...

JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉM PRO PRAHU

JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉM PRO PRAHU
Abstrakt: Článek přináší informace o probíhajícím projektu komplexní změny a sjednocení informačního a navigačního systému pro Prahu a okolí, zahrnující všechny druhy pohybu po městě s cílem zvýšit podíl udržitelných způsobů dopravy (veřejná doprava, pěší chůze, cyklistika) na celkové dělbě přepravní práce a podpořit multimodální chování. Klíčová slova: informační systém, navigační systém, mobilita ve městech, ...

PLÁNOVANÉ ZRIADENIE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V PSK A KSK

PLÁNOVANÉ ZRIADENIE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V PSK A KSK
Abstrakt: Základný strategický dokument Slovenskej republiky pre oblasť verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy „Stratégia verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020“ definuje územie Košického samosprávneho kraja (KSK) a Prešovského samosprávneho kraj (PSK) ako tzv. funkčný región Východné Slovensko. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že najvýznamnejšie dopravné vzťahy v oboch krajoch sú práve medzi ...

NÁVRH ORGANIZÁCIE OBNOVY POŠKODENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI RYBANY

NÁVRH ORGANIZÁCIE OBNOVY POŠKODENÝCH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI RYBANY
Abstrakt: Dnešná doba so sebou prináša rôzne mimoriadne udalosti, ktorých ničivé účinky spôsobujú rozsiahle poškodenia cestných komunikácií v obciach. Jedná sa najmä o povodne, ktoré čoraz častejšie vznikajú na území Slovenskej republiky. Pre vypracovanie tohto článku som si vybral túto tému hlavne z toho dôvodu, pretože počas posledných rokov začali vznikať v blízkosti môjho bydliska rozsiahle ničivé povodne. ...

PODPORA MOBILITY V PREŠOVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

PODPORA MOBILITY V PREŠOVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Abstrakt: Pre rozvoj mobility v našom kraji je nevyhnutné poznať súčasný stav. Z tohto dôvodu si Prešovský samosprávny kraj dal vypracovať Plán udržateľnej mobility, ktorý bude slúžiť ako podklad pre dopravné plánovanie, modelovanie a prognózovanie dopravy. Zámerom kraja je vybudovať moderný systém verejnej osobnej dopravy, ako ho poznáme vo väčšine krajín západnej Európy. Prešovský kraj v spolupráci s Košickým krajom pracuje ...

STRATEGIE ROZVOJE PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ ŽELEZNICE V KONTEXTU UDRŽITELNÉ MOBILITY

STRATEGIE ROZVOJE PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ ŽELEZNICE V KONTEXTU UDRŽITELNÉ MOBILITY
Abstrakt: Železnice je klíčovým nástrojem pro řešení dopravy v Praze. Jedním z největších problémů metropole je trvalý nárůst dojížďky za prací a do škol, a to zejména z nejbližšího okolí, kdy počet cest přes hranici města se za deset let ztrojnásobil. Proto železniční doprava hraje významnou roli v Metropolitním regionu již dnes, každoročně roste počet ...