ŠPECIFIKÁ URČENIA PLNÉHO BRZDNÉHO SPOMALENIA CESTNÉHO VOZIDLA PRI FORENZNEJ ANALÝZE

ŠPECIFIKÁ URČENIA PLNÉHO BRZDNÉHO SPOMALENIA CESTNÉHO VOZIDLA PRI FORENZNEJ ANALÝZE
Abstrakt: Predložený článok prezentuje výsledky experimentálnych meraní brzdného spomalenia vozidla záchrannej zdravotnej služby a analýzu limitov použitia hodnôt brzdného spomalenia získaných experimentálne pri realizácii znaleckého experimentu. Pri brzdení cestných vozidiel v reálnom svete existuje rozdiel medzi reálnym časovým priebehom plného brzdného spomalenia a jeho idealizovaným priebehom prezentovaným v odbornej a vedeckej literatúre. Z tohto dôvodu vyplývajú limity použiteľnosti veličiny MFDD ...

HODNOTENIE ODOLNOSTI PRVKOV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SEKTORE ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

HODNOTENIE ODOLNOSTI PRVKOV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SEKTORE ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Abstrakt: Každý človek je ohrozený rôznymi ohrozeniami, v osobnej ale aj pracovnej oblasti. Je ohrozený jeho život, zdravia, bezpečie, životné prostredie a majetok. Z tohto hadiska tieto oblasti môžeme nazvať ako kritické. Kritické je však možné aj označiť prvky národnej infraštruktúry, ktoré majú dopad na človeka, ale aj na chod štátu. Je nutné identifikovať ohrozenia, ktoré môžu na ...

MOŽNOSTI VYUŽITIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV PRE SKVALITŇOVANIE SLUŽIEB VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

MOŽNOSTI VYUŽITIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV PRE SKVALITŇOVANIE SLUŽIEB VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
Deľba prepravnej práce medzi individuálnou automobilovou dopravou a verejnou osobnou dopravou dosahuje pomer 70:30 v prospech individuálnej dopravy, pričom dlhodobým trendom v SR je klesanie počtu prepravených cestujúcich verejnou osobnou dopravou. Jedným z determinantov dopytu cestujúcich po verejnej doprave je aj kvalita dopravných služieb, medzi významné kritériá kvality patrí aj kritérium informovanosť. Aj prostredníctvom informačných systémov v podnikoch osobnej dopravy ...

PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA – III. ČASŤ

Tento článok je zameraný na návrh riešenia spoplatnenia centrálnych mestských zón (CMZ) na základe skúseností z krajín, ktoré aplikovali túto formu spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Pripomeňme si, že navrhnutá metodika pozostáva z desiatich krokov. Tieto kroky je možné ďalej rozšíriť alebo aj rozčleniť, avšak sú chápané ako základ, z ktorého je potrebné vychádzať pri tvorbe systému mestského mýta v akomkoľvek ...

NOVÉ MOŽNOSTI INTEGROVANÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV v SR

NOVÉ MOŽNOSTI INTEGROVANÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV v SR
Potreba ľudí premiestniť sa rástla a rastie rýchlo, teda zabezpečenie schopnosti prepravy ľudí z miesta na miesto je stále aktuálne. Trh dopravných služieb je v súčasnosti charakterizovaný zvýšenou konkurenciou, kolísavým dopytom a kratším životným cyklom produktov. Táto skutočnosť vyvoláva tlak na manažérov dopravných spoločností na znižovanie nákladov a zvyšovanie výnosov. Jednou z nových možností zabezpečovania týchto produktov – prepráv vo ...

VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE TRASOVANIE A MONITOROVANIE NADMERNÝCH A NADROZMERNÝCH PREPRÁV NÁKLADOV

VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE TRASOVANIE A MONITOROVANIE NADMERNÝCH A NADROZMERNÝCH PREPRÁV NÁKLADOV
Jednou z najdôležitejších otázok, ktorými sa musí dopravca resp. aj orgán, ktorý povoľuje takéto prepravy; zaoberať pri prepravách ťažkých a nadrozmerných nákladov je problematika zostavenie trasy prepravy. Táto trasa musí zodpovedať svojím profilom, únosnosťou mostov, rozmermi križovatiek, výškou podjazdov a pod. rozmerom a hmotnosti prepravovaného nákladu. Pre slovenských dopravcov je dôležitá súčinnosť pri povoľovacom konaní ...

AUTOMOBIL BUDÚCNOSTI

AUTOMOBIL BUDÚCNOSTI
Najvyššou hodnotou, ktorou ľudstvo disponuje je život človeka. Všetka naša snaha musí viesť k zachovaniu života a zvýšeniu kvality jeho prežívania. To znamená zvýšené požiadavky na presun osôb, tovaru, surovín a výrobkov. Túto úlohu na seba preberá doprava, pričom stále dominantnejšie postavenie získava doprava cestná. Jej výhody oproti iným druhom dopravy sú v schopnosti uskutočniť prepravu z miesta výskytu na ...

KOOPERATÍVNE SYSTÉMY V CESTNEJ DOPRAVE KOOPERATÍVNE SYSTÉMY V CESTNEJ DOPRAVE

KOOPERATÍVNE SYSTÉMY V CESTNEJ DOPRAVE           KOOPERATÍVNE SYSTÉMY V CESTNEJ DOPRAVE
S rozvojom spoločnosti je spojený aj rozvoj dopravy vo všetkých jej odvetviach. Osobitne v cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách ako aj nových vodičov, s čím sú spojené mnohé negatívne javy, s ktorými sa spája vytvorenie a fungovanie dopravného systému. Je to predovšetkým vzrastajúci počet dopravných nehôd, ohrozenie zdravia a života ...

PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA – II. ČASŤ

Článok je zameraný na návrh riešenia spoplatnenia centrálnych mestských zón (CMZ) na základe skúseností z krajín, ktoré aplikovali túto formu spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Hlavným cieľom tohto článku je pokračovanie návrhu metodiky, resp. popis ďalších krokov navrhnutej metodiky pre zavedenie systému mestského mýta, podľa ktorej bude možné pre akékoľvek mesto zavádzať tento systém. Článok obsahuje komplexný rozbor ...

SIEŤOVÉ ANALÝZY CESTNEJ SIETE V PROSTREDÍ GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

SIEŤOVÉ ANALÝZY CESTNEJ SIETE V PROSTREDÍ GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
Sieťové analýzy sa v súčasnosti stávajú bežnou súčasťou nášho života, či už priamo alebo nepriamo napr. ako navigácia v automobiloch, usporiadanie cestnej siete, prevádzka hromadnej dopravy, či zásobovanie a pod. Cieľom predkladaného článku je praktické predstavenie jednotlivých sieťových analýz, dostupných v programe ESRI ArcGis Desktop 9.3 a jeho nadstavbe Network Analyst, v reálnej sieti komunikácií v okrese Revúca. Jazda každého konkrétneho vozidla predstavuje proces, ktorý ...