METÓDY MERANIA A HODNOTENIA KVALITY A POUŽITIE VYBRANEJ METÓDY V DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH

METÓDY MERANIA A HODNOTENIA KVALITY A POUŽITIE VYBRANEJ METÓDY V DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH
Abstrakt: V súčasnosti je meranie a hodnotenie kvality poskytovaných výrobkov alebo služieb dôležitou súčasťou každej organizácie. Meranie je spôsob získavania určitých informácií. Ide hlavne o informácie o plnení alebo neplnení kritérií kvality, ktoré sú zahrnuté do súboru meraných kritérií. Pre každé kritérium by mal byť definovaný „štandard“ ako typická alebo tolerovaná hodnota. Úlohou merania kvality je poskytnúť ...

WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF TRANSPORT SERVICES

WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF TRANSPORT SERVICES
Abstract: Companies which provide public transportation services should get motivation to improve the quality of their services while decreasing the costs. Primary aim of the current research is to carry out investigation into quality of transportation system in Bukhara – one of the most important cities in Uzbekistan in terms of being historical and cultural ...

Špecifiká dopytu zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou po autobusovej doprave v podmienkach Slovenskej republiky

Špecifiká dopytu zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou po autobusovej doprave v podmienkach Slovenskej republiky
Abstrakt: Predpokladom realizácie dopytu po autobusovej doprave je existencia jeho potenciálu, ktorý predstavuje obyvateľstvo daného mesta, regiónu alebo štátu. Legislatíva definuje verejnú osobnú dopravu ako dopravu vykonávanú na uspokojenie prepravných potrieb osôb, najmä zraniteľných skupín, teda žiakov, študentov a dôchodcov. Významným problémom v Slovenskej republike (SR) ako aj v zahraničí je starnutie obyvateľstva. Obyvateľstvo v dôchodkovom veku má iné ...

IDENTIFIKÁCIA FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH DOPYT PO PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

IDENTIFIKÁCIA FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH DOPYT PO PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou dopytu po prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom samosprávnom kraji. Analyzuje vývoj dopytu v jednotlivých rokoch a taktiež jeho štruktúru. Výkony v prímestskej autobusovej doprave v ostatných rokoch nielen v Žilinskom kraji ale aj v ostatných krajoch v SR výrazne klesajú. Príspevok sa ďalej zaoberá identifikáciou najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich dopyt po prímestskej autobusovej doprave a následným zhodnotením vplyvu týchto faktorov ...