Pre autorov

PRAVIDLÁ PRE PRÍSPEVKY

  1. Vaše vedecké príspevky posielajte na adresu svetdopravy@fpedas.uniza.sk. Príspevok má byť vypracovaný v sablona_svet_dopravy. V tejto šablóne sú definované všetky požiadavky na príspevky. Rozsah jedného príspevku je 6 – 10 strán, vrátane literatúry a obrázkov.
  1. Jazyk príspevkov: slovenský, český, anglický
  1. Požaduje sa, aby jednotlivé obrázky, grafy, tabuľky a rovnice boli posielané spolu s článkom aj ako samostatná príloha. Názvy príloh budú pozostávať z čísla a názvu obrázku (rovnice, tabuľky). Napr. prílohu pre obr. 2 Vývoj počtu dopravných nehôd za posledných 25 rokov pomenujete „obr. 2. Vývoj počtu dopravných nehôd za posledných 25 rokov“. Prílohy majú byť posielané ako obrázok – formát obrázkov má byť JPG alebo PNG. Prílohy vo formáte obrázka (JPG alebo PNG) sa vyžadujú kvôli uverejneniu na nástenke časopisu svet dopravy, kde z technických príčin musia byť všetky tabuľky a rovnice prerobené do formy obrázkov a vkladané ako obrázky.
  1. V každom príspevku musí byť aspoň jeden obrázok, ktorý bude  použitý k článku aj ako prezentačný. Zaslaním príspevku sa zaručujete, že máte autorské práva k použitým obrázkom.
  1. Do správy uveďte, prosím, do akej kategórie si želáte príspevok zaradiť.
  1. Prosím, nepodceňujte slovenskú gramatiku, nie je to Vaša a ani naša dobrá vizitka, keďže ide o vedecké príspevky vysokoškolsky vzdelaných autorov. V prípade potreby  oslovte copyeditora a dajte si pravopis skontrolovať pred zverejnením.
 1. Vedecké články sú posudzované recenzentami, ktorých navrhuje redakčná rada vedeckého časopisu.

UVEREJŇOVANIE PRÍSPEVKOV

 1. Vydavateľ uverejňuje Vaše príspevky takmer bezodkladne po ukončení recenzného konania na nástenke časopisu Svet Dopravy. Upozorňujeme autorov, že formátovanie príspevkov na nástenke sa môže líšiť od formátovania príspevkov posielaných autormi.
 2. Články uverejnené na nástenke budú polročne vydávané aj v pdf verzii časopisu Svet Dopravy.

Príspevky zdieľajte, prosím, na sociálnej sieti a pridajte sa na fb fun page Asatech (vydavateľ časopisu), kde sa Vaše články tiež zverejňujú a šíria.

Ďakujeme, že dodržiavate pokyny a pomáhate nám tak spracovať kvalitne a včas Vaše príspevky.

 

Share Button

Leave a Reply