IDENTIFIKÁCIA NÁKLADOV PRI RIADENÍ DOPRAVNEJ LOGISTIKY

IDENTIFIKÁCIA NÁKLADOV PRI RIADENÍ DOPRAVNEJ LOGISTIKY
Abstrakt: Príspevok je zameraný na zdôvodnenie a objasnenie významu správnej identifikácie a hodnotenia logistických nákladov v riadení dopravnej logistiky v špecifických podmienkach. Príspevok ďalej opisuje základné metódy kalkulácie logistických nákladov a špecifikuje rozbor logistických procesov ovplyvňujúcich logistické náklady. Kľúčové slová: Logistické náklady, dopravná logistika, manažment železničnej dopravy. JEL: O33 IDENTIFICATION OF COSTS IN TRANSPORT LOGISTICS MANAGEMENT Abstract: The article is ...

VÝHODY A NEVÝHODY VYUŽITIA INTERMODÁLNEJ DOPRAVY

VÝHODY A NEVÝHODY VYUŽITIA INTERMODÁLNEJ DOPRAVY
Abstrakt: Intermodálna preprava je relatívne nový druh spôsobu dopravy, ktorý sa rozvinul na báze existujúcich základných druhov dopravy. V historickom kontexte sa dopravné právo určujúce základné rámce a nevyhnutné regulácie intermodálnej prepravy vyvíjalo v rámci práva základných druhov dopráv a v širšom rámci hospodárstva všeobecne. Intermodálna preprava teda nemá vlastnú legislatívu v podobe osobitných zákonov. ...

CITY LOGISTICKÉ PRÍSTUPY A REGULAČNÉ OPATRENIA VO VYBRANÝCH MESTÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE

CITY LOGISTICKÉ PRÍSTUPY A REGULAČNÉ OPATRENIA VO VYBRANÝCH MESTÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá city logistickými prístupmi v rámci Európskej únií, ktoré ovplyvňujú distribúciu tovaru do centra miest. V niektorých mestách začali v ostatnom období  implementovať rôzne logistické riešenia pre trvalo udržateľné mesto. V súčasnosti najväčším problémom práve v mestských aglomeráciách je neefektívne alebo minimálne priestorové a časové usmernenie materiálového toku. Riešenie je nutné hľadať v rôznych kompromisoch medzi časovými ...

LOGISTICKÉ CENTRÁ A LOGISTICKÉ PARKY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

LOGISTICKÉ CENTRÁ A LOGISTICKÉ PARKY NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá logistickými centrami a logistickými parkami na území Slovenskej republiky.  Prvá časť príspevku je zameraná na popis a definovanie logistických centier a parkov. Druhá časť príspevku je zameraná na analýzu logistických centier a parkov na území SR so zobrazením využiteľnej plochy v jednotlivých krajoch. Tretia časť príspevku je zameraná na využitie skladovacích priestorov na území SR. ...

CITY LOGISTIKA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

CITY LOGISTIKA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá City logistikou na Slovensku, následne sa zaoberá porovnaním rozdielov týkajúcich sa city logistiky vo vybraných slovenských mestách. V niektorých mestách začali v ostatnom období  implementovať rôzne logistické riešenia pre trvalo udržateľné mesto. Prvá časť príspevku  je zameraná na popis legislatívy, ktorá ovplyvňuje city logistiku na území SR. Druhá časť príspevku je ...

LOGISTIKA POSLEDNEJ MÍLE

LOGISTIKA POSLEDNEJ MÍLE
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá distribúciou tovaru v mestských oblastiach spolu s privátnymi dopravnými tokmi, ktoré patria medzi hlavné zdroje spotreby energie, znečistenia ovzdušia a emisií  hluku. V niektorých mestách začali v ostatnom období  implementovať logistické riešenia pre trvalo udržateľné mesto. Prvá časť príspevku  je zameraná na popis problematiky  logistiky poslednej míle a  dopad na dopravu v meste. Druhá časť ...

NÁVRH REORGANIZÁCIE NOSNÝCH LINIEK VEREJNEJ DOPRAVY V HORNOŠARIŠSKOM REGIÓNE

NÁVRH REORGANIZÁCIE NOSNÝCH LINIEK VEREJNEJ DOPRAVY V HORNOŠARIŠSKOM REGIÓNE
Charakteristika regiónu Hornošarišský región (definovaný pre účely tejto práce ako územie okresov Bardejov, Svidník a Stropkov) je polycentrického charakteru. Takéto usporiadanie regiónu je podmienené existenciou viacerých miest, ktoré nie sú ovládané dominantným mestom, nie sú príliš odlišné z pohľadu veľkosti a ekonomickej významnosti a lokalizované sú v okruhu hranice dennej dochádzky. Medzi takýmito mestami vznikajú tzv. kooperačné vzťahy dochádzky a gravitácie. ...

PREPRAVA BANÁNOV DO SLOVENSKÝCH OBCHODNÝCH REŤAZCOV

PREPRAVA BANÁNOV DO SLOVENSKÝCH OBCHODNÝCH REŤAZCOV
Pod  pojmom exotické alebo tropické ovocie sa rozumie ovocie, ktoré je divo rastúce alebo pestované v tropických a subtropických oblastiach. Hlavným spoločným znakom tohto ovocia je neznášanlivosť na mraz. Slovensko leží v miernej zóne a tak nie je možné tu dopestovať tropické ovocie. Preto musí byť toto ovocie dovážané z tropických a subtropických krajín. Na Slovensko dovážame ovocie tropické ovocie ako ...

Aspekty ovplyvňujúce voľbu technológie mestského mýtneho systému – II. časť

Aspekty ovplyvňujúce voľbu technológie mestského mýtneho systému – II. časť
Prvá časť článku bola venovaná krokom nasadzovania mestského mýtneho systému a možným technologickým riešeniam takéhoto systému. Druhá časť pojednáva o aspektoch, ktoré majú vplyv na výber technológie mestského mýtneho systému. Aspekty ovplyvňujúce voľbu technológie Táto časť sumarizuje charakteristiky súboru aspektov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv z hľadiska viackriteriálneho rozhodovania sa o type použitej technológie nasadzovaného mestského ...

SLEDOVANIE NEBEZPEČNÝCH NÁKLADOV POMOCOU SATELITNÝCH MÝTNYCH SYSTÉMOV

SLEDOVANIE NEBEZPEČNÝCH NÁKLADOV POMOCOU SATELITNÝCH MÝTNYCH SYSTÉMOV
Dopravná infraštruktúra je jedným z kľúčových ukazovateľov vyspelosti štátu. Tvorí nielen neoddeliteľnú súčasť života obyvateľov, ale tiež jej rozvoj prispieva k zvýšeniu zamestnanosti a podmieňuje tak ekonomický rast a konkurencieschopnosť krajiny, podporuje cestovný ruch a dokáže zabezpečiť prílev zahraničných investícií. Slovenská republika progresívne investuje najmä do cestnej infraštruktúry (nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest, výstavba ...