POROVNANIE SÚČASNÉHO STAVU STATICKEJ DOPRAVY NA SÍDLISKU KLOKOČINA V NITRE A SÍDLISKU SEKČOV V PREŠOVE

Abstrakt: Príspevok sa venuje aktuálnym problémom statickej dopravy v dvoch slovenských sídliskách. Prieskum statickej dopravy bol vykonaný v časti sídliska Klokočina v krajskom meste Nitra a rovnaký typ prieskumu aj na sídlisku Sekčov v krajskom meste Prešov. Spočítavané boli parkujúce vozidlá, a parkovacie miesta. Mestské úrady oboch miest poskytli veľmi podobné údaje o počte registrovaných vozidiel a počte bytov na jednotlivých uliciach sídlisk. Výsledky dopravného prieskumu sú alarmujúce. Parkoviská a ulice majú nedostatočnú kapacitu parkovacích miest a mnohé vozidlá parkujú na zakázaných alebo nebezpečných miestach ulíc. Tento článok obsahuje výsledky prieskumu, ktoré boli poskytnuté mestským úradom oboch miest. Prieskum bol zameraný na najkritickejšie časti sídlisk, kde sa často objavujú problémy s parkovaním. Okrem prieskumu statickej dopravy bol na oboch sídliskách fyzicky vykonaný aj dopravno-sociologický prieskum dotazníkovou metódou. Výsledky sú taktiež obsiahnuté v článku.

Kľúčové slová: parkovanie, sídlisko, parkovacie miesta

JEL: L92

COMPARISION OF CURRENT PARKING SITUATION IN HOUSING ESTATES KLOKOCINA AND SEKCOV

Abstract:  This paper is about current state of parking problem in two different housing estates in Slovakia. We performed a traffic survey in housing estate Klokocina situated in city of Nitra and similar survey in housing estate Sekcov in Presov. We counted cars, which parked on the streets and also parking spaces. City offices in both cities had given us the necessary documentation about numbers of registered cars and flats in these areas. The results from traffic survey are alarming. The car parks have insufficient capacity and many cars stop at forbidden or dangerous areas of the streets. This paper includes results, which were given to both city offices. We have focused on the most critical areas of housing estates, where the problem with parking was emerged. Also questionnaire surveys were performed in both housing estates. Results from this survey are published in this article.

Keywords: parking, housing estate, parking spaces

1      Úvod

Parkovanie je v súčasnosti čoraz väčším problémom mnohých sídelných útvarov v Slovenskej republike. V modernom svete je doprava každodennou aktivitou. Ide o spôsob premiestňovania sa z miesta na miesto pomocou určitého druhu dopravného prostriedku. Každý dopravný prostriedok však vyžaduje miesto na zaparkovanie alebo garážovanie v mieste začiatku i v mieste cieľa daného premiestnenia. Zarážajúcou zaujímavosťou je, že vozidlá sú až 96% času nevyužité a teda stoja na parkovisku alebo v garáži [1].

Jednou z príčin problémov s parkovaním je zvyšujúci sa počet osobných automobilov pripadajúcich na jedného obyvateľa. Cieľom analýzy bolo zistiť aktuálny stav parkovania na sídlisku Klokočina v krajskom meste Nitra a sídlisku Sekčov v krajskom meste Prešov. Nebolo možné vykonať vyčerpávajúce zisťovanie stavu statickej dopravy, preto boli vybraté len konkrétne časti oblasti. Tieto boli vybraté po konzultácií s pracovníkmi mestských úradov. Situácia v ostatných častiach oboch sídlisk je podľa doterajších prieskumov rovnaká alebo menej kritická. K načrtnutiu situácie a porovnaniu predpokladaného stavu parkovania s ostatnými časťami sídliska sú k dispozícií predovšetkým podklady mestského úradu.

V neposlednom rade je potrebné poukázať na čo najviac problémov statickej dopravy v slovenských mestách a posúdiť aj vhodnosť riešení, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú alebo sa vo výhľade uplatňovať budú.

Poslednou časťou príspevku je stručné vyhodnotenie anketového prieskumu. Znenie otázok bolo zadefinované zamestnancom Mestského úradu v Nitre. Anketový prieskum v Prešove bol vykonávaný podobným spôsobom. Výsledky sú uvedené na konci tohto článku.

2      Analýza statickej dopravy na sídlisku Klokočina

V súčasnosti najproblematickejšou časťou mesta Nitra z pohľadu statickej dopravy, je mestská časť – sídlisko Klokočina, ktoré sa nachádza v juhozápadnej časti mesta. Ide o najväčšie nitrianske sídlisko,
v ktorom k 31.12.2017 žilo 19 081 obyvateľov [2].

2.1    Územná špecifikácia dopravného prieskumu

Pre účely spracovania údajov, bolo územie mestskej časti rozdelené na tri časti, ktoré sú pre lepšiu orientáciu znázornené na obrázku 1.

Čulík - Obr. 1. Rozdelenie sídliska Klokočina na satelitnej snímke

Zdroj: [3]

Obr. 1.  Rozdelenie sídliska Klokočina na satelitnej snímke

Ako podklady pre analýzu súčasného stavu nám boli poskytnuté podrobné údaje o počte prihlásených vozidiel (aj s rozdelením na kategórie M1 a N1), počte bytov a parkovacích miest v jednotlivých častiach 1 až 3. Rovnako boli pre analýzu k dispozícii aj mapové podklady spracované vo vektorovej grafike pre územie Klokočina 3.

Nie je vhodné a logické porovnávať absolútne hodnoty jednotlivých ukazovateľov, ktoré majú relevantný súvis so stavom statickej dopravy. Aby bolo možné porovnať údaje týchto častí, bolo potrebné vypočítať nasledovné relatívne ukazovatele:

 • počet vozidiel na jedno parkovacie miesto PVM (1),
 • počet vozidiel na jeden byt PVB (2),
 • a počet parkovacích miest na jeden byt PMB (3).

 

čulík - vzorce 1

V týchto vzorcoch je použité nasledovné označenie: PV je počet prihlásených vozidiel v oblasti, PB je počet bytov v oblasti a PM je počet parkovacích miest v oblasti. Všetky tri časti sídliska boli objektívne porovnané vypočítaním spomínaných ukazovateľov.

Tab. 1. Porovnanie relatívnych ukazovateľov jednotlivých častí sídliska Klokočina

Čulík - Tab. 1. Porovnanie relatívnych ukazovateľov jednotlivých častí sídliska Klokočina

Zdroj: Vlastné spracovanie zo zdroja [6]

Z výsledkov uvedených v tabuľke 1 vyplýva, že najkritickejšia situácia je v južnej časti sídliska – Klokočina 3. V tejto časti pripadajú na jedno parkovacie takmer dve vozidlá (presne 1,90) a to znamená, že skoro polovica vozidiel parkuje na sídlisku nesprávnym spôsobom.

2.2    Sčítanie parkovacích miest

Vzhľadom na organizačné a stavebné zmeny, ktoré boli za posledné obdobie uskutočnené na sídlisku Klokočina, bolo nutné aj vstupné údaje o počte parkovacích miest preveriť. Najvhodnejšou alternatívou overenia je fyzické sčítanie parkovacích miest (tabuľka 2). Okrem kategórie vozidla boli zaznamenávané aj nelegálne zaparkované vozidlá, tzn. v rozpore s §25 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke [5].

Tab. 2. Výsledky sčítania parkovacích miest a parkujúcich vozidiel

Čulík - Tab. 2. Výsledky sčítania parkovacích miest a parkujúcich vozidiel

Zdroj: Vlastné spracovanie

2.3    Sčítanie parkujúcich vozidiel

Druhým dôležitým krokom prieskumu parkovania na sídlisku Klokočina – časť 3, bolo sčítanie parkujúcich vozidiel v kritickom čase, teda vo večerných hodinách cez víkend podľa podobnej metodiky ako v predchádzajúcej časti prieskumu.

Celkovo bolo počas prieskumu zaznamenaných 2 382 vozidiel (tabuľka 3), z ktorých iba 48 vozidiel bolo kategórie N1 (2,02%), zvyšok bolo vozidiel kategórie M1. Vozidlá, ktoré by bolo možné zaradiť do inej kategórie sa nevyskytli ani v jedinom prípade.

Tab. 3. Výsledky sčítania parkujúcich vozidiel

Čulík - Tab. 3. Výsledky sčítania parkujúcich vozidiel

Zdroj: Vlastné spracovanie

Výpočet percentuálnej obsadenosti parkovísk vychádza z prvej časti prieskumu, teda fyzického sčítania stojísk. V prípade, že by sa do výpočtu bral podklad Mestského úradu v Nitre, pohybovala by sa obsadenosť pre jednotlivé ulice až do hodnoty 200%.

 

Tab. 4. Obsadenosť parkovacích stojísk na uliciach

Čulík - Tab. 4. Obsadenosť parkovacích stojísk na uliciach
V tabuľke 4 je vypočítaná obsadenosť za jednotlivé ulice. Jedinou časťou Klokočiny 3, v ktorej by bolo možné ešte teoreticky zaparkovať vozidlá, bola Nedbalova ulica s obsadenosťou 96,9%. Okrem tejto, by je možné všetky vozidlá považovať za správne zaparkované aj na Baničovej ulici, kde sa zhodou okolností počet parkujúcich vozidiel presne rovnal počtu parkovacích miest. Zvyšné ulice mali všetky parkovacie miesta obsadené na viac ako 100%, z čoho vyplýva, že vozidlá sčítané nad rámec kapacity parkovísk sú nesprávne (nelegálne) zaparkované. Ako najnepriaznivejšia sa javí situácia na Škultétyho ulici, kde bola obsadenosť až 121,9%. Okrem tejto ulice je približne zhodná obsadenosť na dvoch uliciach – Novomeského a Golianovej na úrovni takmer 112%.

3      Analýza statickej dopravy na sídlisku Sekčov

V súčasnosti najproblematickejšou časťou mesta Prešov z pohľadu statickej dopravy, je mestská časť – sídlisko Sekčov (obrázok 2). Ide o najväčšie prešovské sídlisko, v ktorom k 31.12.2017 žilo 29 466 obyvateľov [4].

Čulík - Obr. 2. Sídlisko Sekčov v Prešove s vyznačením oblasti dopravného prieskumu

Zdroj: [3]

Obr. 2.  Sídlisko Sekčov v Prešove s vyznačením oblasti dopravného prieskumu

Aj Mestský úrad v Prešove poskytol dôležité mapové podklady a stanovil územie skúmania. Taktiež poskytol veľmi podrobné údaje, ktoré je v praxi veľmi obťažne a dokonca v niektorých prípadoch nemožné získať. Ide o informácie o počet bytov na jednotlivých uliciach, počet registrovaných vozidiel a počet parkovacích miest, ktoré zodpovedajú jednotlivým uliciam. Tieto údaje sú zobrazené súhrnným grafom na nasledujúcom obrázku.

Čulík - Obr. 3. Graf relevantných charakteristík jednotlivých ulíc Sekčova

Zdroj: [6]

Obr. 3.  Graf relevantných charakteristík jednotlivých ulíc Sekčova

Z grafu na obrázku 3 je evidentné, že najkritickejší nedostatok parkovacích miest vzhľadom na počet registrovaných vozidiel je teoreticky na Ďumbierskej a Sibírskej ulici. Prakticky sa tento stav potvrdil prieskumom obsadenosti parkovacích stojísk.

Sčítanie parkujúcich vozidiel na sídlisku Sekčov sa uskutočnilo v sobotu 14. marca 2018 v čase od 18:30 do 22:30. Z tabuľky obsadenosti (tabuľka 4) môžeme vidieť, že najväčšia je na ulici Ďumbierskej až 135,29% hneď za ňou bola ako druhá v poradí zaťaženia Sibírska ulica s obsadenosťou 124,62%. Na ostatných uliciach obsadenosť nepresahuje viac ako 109%. Najmenej bola obsadená časť Exnárovej ulice.

Tab. 5. Výsledky sčítania parkujúcich vozidiel na sídlisku Sekčov

Čulík - Tab. 5. Výsledky sčítania parkujúcich vozidiel na sídlisku Sekčov

Zdroj: Vlastné spracovanie

4      Porovnanie výsledkov

Situácia statickej dopravy v slovenských mestách je podobná, avšak ťažko porovnateľná.
V nasledujúcom zhrnutí sú porovnané výsledky prieskumov statickej dopravy v skúmaných oblastiach, pretože boli získané rovnakou metodikou. Charakter skúmaných sídlisk je rôzny, pretože skúmané oblasti sa nachádzajú v odlišných mestách [7]:

 • Nitra – západné Slovensko (77 048 obyvateľov k 31.12.2017)
 • Prešov – východné Slovensko (89 138 obyvateľov k 31.12.2017)

Čulík - Obr. 4. Štruktúra parkujúcich vozidiel počas prieskumov

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 4.  Štruktúra parkujúcich vozidiel počas prieskumov

Na obrázku 4 sú kruhové diagramy zloženia parkujúcich vozidiel – rozdelenie podľa kategórie vozidla a domácej alebo cudzej príslušnosti podľa EČV. Z grafu je jasné, že dodávkové vozidlá kategórie N2 tvoria len približne 2% z celkového počtu parkujúcich vozidiel. Celkovo bolo počas prieskumu statickej dopravy v časti Klokočina 3 v Nitre spočítaných 2 174 parkovacích miest. Vo večerných hodinách bolo spočítaných 2 382 parkujúcich vozidiel. Celková obsadenosť parkovacích stojísk je teda na úrovni 109,57%.

V celkovom porovnaní bola situácia nepriaznivejšia na sídlisku Sekčov v Prešove. Na vybranej časti tohto sídliska sa počas prieskumu nachádzalo 1 632 parkovacích miest. V kritickom čase pre parkovanie sa na danom území nachádzalo 1 883 parkujúcich vozidiel. Z toho vyplýva obsadenosť na úrovni 115,38%.

5      Výsledky anketových prieskumov

Ďalším postupom spracovania analýzy bolo vykonanie anketového prieskumu. Išlo predovšetkým o zistenie aktuálnych názorov obyvateľov týkajúcich sa parkovania.

5.1    Anketový prieskum v Nitre

Názory obyvateľom sídliska Klokočina (časť 3) boli zisťované piatimi jednoduchými otázkami. Vzhľadom na veľmi úzko vymedzené riešené územie, by nebolo vhodné anketový prieskum riešiť ako internetový dotazník, pretože služba na internete by umožňovala vyplniť odpovede aj nezainteresovaným osobám. Tomuto skresleniu bolo zamedzené zadávaním otázok v teréne. Presné znenie otázok anketového prieskumu a slovné zhodnotenie je na nasledujúcich riadkoch. Výsledky anketového prieskumu parkovania neboli prekvapivé (obrázok 5). Napriek negatívnym ohlasom týkajúcich sa parkovania boli zaznamenané aj pozitívne ohlasy na stavebno-organizačné opatrenia na niektorých uliciach.

1. OTÁZKA: Ste vlastníkom (držiteľom) motorového vozidla?

V prípade výsledkov z tejto otázky možno pozorovať, že približne štvrtina respondentov nebola držiteľom či vlastníkom motorového vozidla. Napriek tomu však vyjadrili nespokojnosť vzhľadom na problémy s parkovaním, ktoré pociťujú prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov alebo známych.

2. OTÁZKA: Vlastní Vaša domácnosť viac ako 1 motorové vozidlo?

Približne 28% respondentov prieskumu vlastní v domácnosti okrem svojho vozidla ešte minimálne jedno ďalšie.

3. OTÁZKA: Používate svoje motorové vozidlo denne?

V prípade tejto otázky takmer všetci respondenti odpovedali, že používajú vozidlo denne, ale výsledok je ovplyvnený aj respondentmi, ktorí auto nemali, teda odpovedali nie.

4. OTÁZKA: Pociťujete problém parkovania vo Vašom okolí?

Najjednoznačnejšie odpovede boli zaznamenané na túto otázku. Iba 5 respondentov odpovedalo, že problém nevidia. Dvaja z nich tvrdili, že problém sa zlepšil práve vybudovaním nových parkovacích miest.

5. OTÁZKA: Ste za reguláciu parkovania v obytných súboroch?

Naopak najrozporuplnejšou otázkou je práve regulácia parkovania. Názory na túto problematiku, resp. odpovede na otázku, boli takmer vyrovnané. Väčšina z opýtaných sa obávala najmä spoplatnenia parkovania, čo považujú za neprípustné. Vzhľadom na to, že platia dane, nechcú platiť ani za parkovanie ďalšieho vozidla v domácnosti.

Čulík - Obr. 5. Tendencia názorov všetkých respondentov dotazníkového prieskumu (Klokočina)

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 5. Tendencia názorov všetkých respondentov dotazníkového prieskumu (Klokočina)

5.2    Anketový prieskum v Prešove

Názory obyvateľov sídliska Sekčov boli zisťované podobným spôsobom ako v Nitre, z toho dôvodu sú vyhodnotené rovnakým spôsobom. Okrem toho bola pridaná jedna otázka navyše (obrázok 6).

1. OTÁZKA: Ste vlastníkom (držiteľom) motorového vozidla?

V tejto otázke odpovedalo 80% respondentov, že vlastnia motorové vozidlo. Aj napriek tomu, že 20% respondentov nevlastní motorové vozidlo tak pociťujú značný problém s parkovaním na sídlisku Sekčov.

2. OTÁZKA: Vlastníte viac ako 1 motorové vozidlo?

Pri tejto otázke odpovedalo 61% respondentov, že vlastnia viac ako jedno motorové vozidlo čo je príčinou preplnených parkovacích miest na sídlisku Sekčov.

3. OTÁZKA: Používate svoje motorové vozidlo denne?

Na túto otázku odpovedala väčšia časť respondentov – 73%, že používajú svoje motorové vozidlo denne. Väčšina z nich jazdí denne do práce pretože je to pre nich komfortnejšie ako MHD.

4. OTÁZKA: Pociťujete problém parkovania vo Vašom okolí?

Na túto otázku boli jednoznačné odpovede. Obyvatelia pociťujú značný problém s parkovaním. Osem respondentov odpovedalo, že nepociťujú problém s parkovaním pretože problém sa zlepšil po vybudovaní nových parkovacích miest (napr. Vihorlatská ulica na ktorej pribudlo 74 parkovacích miest).

5. OTÁZKA: Ste za reguláciu parkovania v obytných súboroch?

Pri tejto otázke boli odpovede taktiež jednoznačné odpovede respondentov čo sa týka regulácie parkovania, ale väčšina respondentov, ktorí sú za reguláciu parkovania v obytných zónach sa, obáva hlavne spoplatnenia parkovania.

6. OTÁZKA: Ste skôr za rezidenčné parkovanie alebo za výstavbu nových parkovacích miest?

Pri tejto otázke 42 % opýtaných respondentov schvaľuje možnosť rezidenčného parkovania. Podľa ich názorov je na sídlisku Sekčov už teraz nedostatok zelene a tým pádom nie je priestor na vybudovanie nových parkovacích miest a keby aj priestor bol tak by to bolo na úkor zelene. Naopak 58% respondentov, ktorí sú za vybudovanie nových parkovacích miest to zdôvodnili tým, že s vysoké ceny za byty, služby tak nevidia dôvod v tom, aby mali platiť navyše za parkovanie.

Čulík - Obr. 6. Tendencia názorov všetkých respondentov dotazníkového prieskumu (Sekčov)

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obr. 6.  Tendencia názorov všetkých respondentov dotazníkového prieskumu (Sekčov)

6      Odporúčania pre statickú dopravu

Kritická situácia statickej dopravy na preľudnených sídliskách v kombinácii s vysokým stupňom automobilizácie je skutočne veľký problém, ktorý obyvateľov trápi. Po vyhodnotení názorov obyvateľov a spracovaní analýzy súčasného stavu je možné návrhy na riešenie problematiky možno zhrnúť do nasledujúcich oblastí:

Vylúčiť parkovanie firemných vozidiel – na oboch sídliskách nebolo možné určiť aké percento zaparkovaných vozidiel tvoria služobné vozidlá, pretože tieto nie je možné jednoznačne identifikovať. V každom prípade je z detailnejšieho pozorovania zrejmé, že značný počet vozidiel má známky používania na podnikateľské účely (tzn. reklamy, deliacu mriežku, názov firmy). Toto opatrenie by mohlo priniesť značný efekt na stav statickej dopravy.

Vylúčiť parkovanie nákladných vozidiel, hlavne úžitkových – toto riešenie je veľmi logické, ale podľa zistených údajov o počte parkujúcich vozidiel kategórie N1 (žiadne iné nákladné sa nevyskytli), prinesie toto opatrenie len minimálny efekt.

Odstavenie nepojazdných vozidiel na verejných priestranstvách – nepojazdné vozidlá (resp. vozidlami, ktoré vykazovali vizuálny stav nezlučiteľný s okamžitou možnosťou uvedenia do prevádzky) sa počas vykonávania prieskumu statickej dopravy vyskytli iba v minimálnej miere.

Vydávanie parkovacích kariet pre jedno vozidlo v domácnosti, ďalšie spoplatniť – tento krok považujeme za najviac využiteľný v praxi, vyžaduje zavedenie komplexného systému.

Zavedenie zóny s regulovaním státím – pre CMZ je takéto relatívne nákladné riešenie veľmi výhodné, vzhľadom na dosiahnutie čo najvyššej výmeny parkujúcich vozidiel, ale v obytných súboroch by mohlo obyvateľom ešte viac uškodiť.

Vyznačenie parkovacích miest vodorovným dopravným značením – toto menej nákladné riešenie je v prípade niektorých ulíc a parkovísk skutočne na mieste. Nezväčší síce plochu pre statickú dopravu, ale umožní aspoň jej lepšie využitie.

Využívanie parkovacích plôch nákupných centier – takýto postup možno považovať za neprijateľný a uplatniteľný len na kratšie časové obdobie, nakoľko parkovacie plochy nákupných centier slúžia súkromným vlastníkom na iné účely než na dlhodobé parkovanie.

Zjednosmerňovanie komunikácií – toto opatrenie umožňuje vytvárať nové parkovacie miesta z protismerného jazdného pruhu, ale možnosť uplatnenia na ďalších uliciach sídliska je prakticky vyčerpaná.

Výstavba hromadných garáži, výstavba parkovacích plôch – problém parkovania by určite pomohla vyriešiť výstavba podzemných alebo nadzemných garáží. Toto veľmi nákladné riešenie je však obrovským zásahom do riešeného územia a nesplňuje napr. požiadavku obyvateľov, aby parkovacie miesta boli vytvorené v tesnej blízkosti obytného domu z dôvodu dochádzkovej vzdialenosti a jednak aj bezpečnosti. Okrem toho, by bolo parkovanie s vysokou pravdepodobnosťou spoplatnené, čo sa obyvateľom nezdá priaznivé. Na viacerých uliciach je možné pozorovať zlepšenia, ktoré vznikli len menšími stavebnými úpravami a sú pozitívne vnímané obyvateľmi. Táto cesta zvyšovania kapacity parkovísk je vhodná, ale tento postup nie je možné uplatňovať neobmedzene.

7      Literatúra
 1. PAĽO, J., ONDRUŠ, J. Prieskumy statickej dopravy v mestách SR. In: “Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích” : mezinárodní seminář : XV. Dopravně-inženýrske dny : Mikulov 4.-5. června 2014. – [s.n.]: [s.l.], 2014. – CD-ROM, s. 55-58.
 2. http://www.teraz.sk/regiony/nitra-obyvatelia-klokocina/247187-clanok.html
 3. Snímky zo softvéru Google Earth Pro 7.3.1.4507 (32-bit)
 4. https://www.presov.sk/mesto-0.html
 5. Zákon č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Interné dokumenty Mestského úradu v Nitre a Mestského úradu v Prešove
 7. http://datacube.statistics.sk/

Príspevok bol pripravený za podpory grantu: VEGA č. 1/0436/18 – Externality v cestnej doprave, vznik, príčiny a ekonomické dopady dopravných opatrení.


Autori:

Kristián ČULÍK 1, Alica KALAŠOVÁ 2, Ján BEDNÁR 3

 

Tituly a pôsobisko autorov:

1Ing. Kristián Čulík, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26,  Žilina, Slovenská republika,
E-mail: kristian.culik@fpedas.uniza.sk

2prof. Ing. Alica Kalašová, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26,  Žilina, Slovenská republika,
E-mail: alica.kalasova@fpedas.uniza.sk

3Bc. Ján Bednár, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26,  Žilina, Slovenská republika,
E-mail: bednar32@stud.uniza.sk

Share Button