ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA A PRAVIDELNÝ VÝCVIK PROFESIONÁLNYCH VODIČOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A POROVNANIE S VYBRANÝMI ŠTÁTMI EÚ

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA A PRAVIDELNÝ VÝCVIK PROFESIONÁLNYCH VODIČOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A POROVNANIE S VYBRANÝMI ŠTÁTMI EÚ
Abstrakt: Cieľom tohto článku bolo analyzovať systém základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku profesionálnych vodičov v SR a definovanie základných problémov v tejto oblasti. Zároveň bolo vykonané porovnanie systému základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku v SR s vybranými členskými štátmi EÚ. Medzi analyzované štáty patrí Nemecko, Lotyšsko, Írsko, Dánsko, Cyprus, Rumunsko, Česko a Rakúsko. Porovnanie bolo vykonané na základe zvolených desiatich kritérií, ...

MONITOROVANIE VIBRÁCIÍ AKO NÁSTROJ NA SLEDOVANIE A HODNOTENIE TECHNICKÉHO STAVU KONŠTRUKČNÝCH CELKOV LIETADLA

Abstrakt: Životný cyklus lietadla pozostáva z fáz návrhu, výroby, prevádzky a vyradenia z prevádzky. Hlavný dôraz kladú letecké spoločnosti na proces údržby počas prevádzkovej fázy lietadla, keďže náklady na údržbu predstavujú obrovský podiel z celkových nákladov leteckých spoločností. Údržba leteckej techniky ma rôzne formy a stratégie, ktoré sú v posledných rokoch predmetom neustáleho zlepšovania. Systém ...

VÝCHODOSLOVENSKÉ VODNÉ TOKY A ICH POTENCIÁL PRE REKREAČNÚ PLAVBU V POSTCOVIDOVOM OBDOBÍ

VÝCHODOSLOVENSKÉ VODNÉ TOKY A  ICH POTENCIÁL  PRE REKREAČNÚ PLAVBU V POSTCOVIDOVOM OBDOBÍ
Abstrakt: Východoslovenské vodné cesty, uzatvorené vodné plochy a ich hydrologické podmienky. Možnosť využitia týchto vodných tokov na rekreačnú plavbu. Pravidlá prevádzky plavidiel na vybraných východoslovenských tokoch a uzatvorených vodných plochách. Disponibilná flotila, prepravné relácie, plavebné obdobie, počet prepravených osôb a prepravné výkony. Náčrt možných rozvojových trendov.  Cestovný ruch na východnom Slovensku v postcovidovom období a jeho úloha v regionálnom rozvoji ...

URČENIE NÁRAZOVEJ RÝCHLOSTI VOZIDLA DO CHODCA PROSTREDNÍCTVOM KVANTITATÍVNEJ VIDEO-ANALÝZY

URČENIE NÁRAZOVEJ RÝCHLOSTI VOZIDLA DO CHODCA PROSTREDNÍCTVOM KVANTITATÍVNEJ VIDEO-ANALÝZY
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá rekonštrukciou a analýzu prednárazovej fázy dopravnej nehody, pri ktorej došlo k zrazeniu chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov. Hlavným cieľom tejto analýzy je aplikácia tzv. kvantitatívnej video-analýzy pre potreby určenia nárazovej rýchlosti do chodca. Okrem zistenia relatívne presnej nárazovej rýchlosti do tela chodca, je možné získať dátový bod do korelačnej štúdie ...

Využitie počítačových simulácií aplikácie synchronizovanej skupiny UAV v dopravných procesoch

Abstrakt: Vo svete technologického pokroku, ktorý predstavuje exponenciálny trend, je prirodzenosťou spájanie rôznych oblastí za účelom zvýšenia ich efektívnosti v praxi. Počítačové simulácie a výpočtová technika poskytuje vo všeobecnosti obrovskú úsporu času prostredníctvom simulácie scenárov, ktoré nie je potrebné experimentálne a opakovane prevádzať za účelom optimalizácie procesov. Práve využitie IT technológií predstavuje inovatívny prístup v optimalizácií prevádzky bezpilotných ...

REKONŠTRUKCIA NEHODOVÉHO DEJA – VOZIDLO A CHODEC

REKONŠTRUKCIA NEHODOVÉHO DEJA – VOZIDLO A CHODEC
Abstrakt: V súčasnosti sa často stretávame so zvyšujúcimi sa štatistikami dopravnej nehodovosti, kde sú účastníkmi najmä chodci a vodiči cestných motorových vozidiel. Tieto dopravné kolízie chodcov s vozidlami vznikajú v rôznych konfiguráciách a najčastejšie sú spojené s nerešpektovaním pravidiel cestnej premávky. V rámci znaleckého dokazovania je základným podkladom pre analýzu dopravných nehôd zadokumentovanie miesta dopravnej nehody, kde vozidlá a ...

IDENTIFIKÁCIA DOPADOV PANDÉMIE COVID-19 NA ŽELEZNIČNÝ SEKTOR V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

IDENTIFIKÁCIA DOPADOV PANDÉMIE COVID-19 NA ŽELEZNIČNÝ SEKTOR V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Abstrakt: Od začiatku roka 2020 mala pandémia COVID-19 veľký vplyv na železničnú dopravu v EÚ. Spomalenie šírenia pandémie COVID-19 sa dosiahlo znížením mobility obyvateľstva. Zníženie mobility malo vplyv najmä na výkonnosť osobnej dopravy. Počet cestujúcich vo vnútroštátnej železničnej doprave klesol počas prvej vlny pandémie v porovnaní s predchádzajúcim rokom až o 90 %. Viacerí prevádzkovatelia, ...

MOBILITA OBYVATEĽOV A PANDÉMIA COVID-19 V ŽILINSKOM REGIÓNE

MOBILITA OBYVATEĽOV A PANDÉMIA COVID-19 V ŽILINSKOM REGIÓNE
Abstrakt: Celosvetová pandémia COVID-19 vplyvom rôznych opatrení a obmedzení zmenila fungovanie celého sveta na pár rokov. Najväčší vplyv týchto opatrení bol zistený najmä v cestovnom správaní ľudí pri každodenných činnostiach. Zmeny v mobilite výrazne ovplyvnili aj nákupné správanie, aby obmedzili šírenie pandémie. Cieľom tohto príspevku je zhodnotenie a analýza medzi nákupnými preferenciami spotrebiteľov a vybranými dennými aktivitami počas pandémie ...

Proces priebehu emisných kontrol v podmienkach Slovenskej republiky

Proces priebehu emisných kontrol v podmienkach Slovenskej republiky
Abstrakt: Emisné kontroly sa vykonávajú na základe metodických pokynov určených na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej, a to motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom, účinný od 01.01.2022. Stále zhoršujúca sa kvalita ovzdušia sa v súčasnosti javí ako globálny problém. Každý štát má ...

APLIKÁCIA REVERZNÉHO INŽINIERSTVA V PROCESE VYTVÁRANIA TESTOVACEJ FIGURÍNY PRE ÚČELY NÁRAZOVÝCH SKÚŠOK

APLIKÁCIA REVERZNÉHO INŽINIERSTVA V PROCESE VYTVÁRANIA TESTOVACEJ FIGURÍNY PRE ÚČELY NÁRAZOVÝCH SKÚŠOK
Abstrakt: Predložený článok prezentuje splnenie parciálnej úlohy v rámci riešenia komplexného výskumu zameraného na návrh a konštrukciu biomechanicky vernej náhrady ľudského tela pre zvýšenie objektivity forenznej analýzy cestných dopravných nehôd. Cieľom tohto článku je popísanie metodiky a výsledkov v rámci aplikácie reverzného návrhu modelu vybranej časti testovacej figuríny a vytvorenie odlievacej formy pre následné vyrobenie vlastného fyzického ...