NÁVRH NA ZVÝŠENIE CESTOVNEJ RÝCHLOSTI VOZIDIEL MHD NA HLINKOVEJ ULICI V KOŠICIACH

Abstrakt: Vozidlá mestskej hromadnej dopravy v Košiciach nie sú v súčasnosti preferované vo vhodnej miere. Absencia vyhradených jazdných pruhov pre autobusy spôsobuje výrazné meškania vozidiel a cestovný čas cestujúcich sa predlžuje. Článok obsahuje analýzu cestovnej rýchlosti vozidiel MHD na Hlinkovej ulici v Košiciach, ktorá vychádza prieskumu vykonaného v apríli 2018. Na základe toho bolo navrhnuté riešenie na vybudovanie vyhradeného jazdného pruhu pre vozidlá MHD a boli vypočítané časové úspory cestovného času cestujúceho.

Kľúčové slová: cestovná rýchlosť, vyhradené jazdné pruhy, meškanie vozidiel, mestská hromadná doprava

JEL: klasifikácia článku podľa JEL

SUGGESTION TO INCREASE THE TRAVEL SPEED OF PUBLIC TRANSPORT VEHICLES ON HLINKOVA STREET IN KOŠICE

Abstract:  Public transport vehicles in Košice are currently not being preferred to the appropriate extent. The absence of bus lanes causes significant delays and travel time is prolonged. The article contains an analysis of the travel speed of public transport vehicles on Hlinkova Street in Košice, based on research carried out in April 2018. Based on this, a solution was proposed for the build of a lane for public transport vehicles and the time savings of travel time were calculated.

Keywords: travel speed, bus lanes, vehicle delays, urban transport

1      Úvod

Preferencia vozidiel verejnej hromadnej dopravy priamo ovplyvňuje 2 definované oblasti vnímania jej atraktivity a kvality – cestovná rýchlosť a spoľahlivosť. Cestujúci očakáva, že bude na úseku medzi začiatkom a cieľom svojej cesty prepravený primeranou rýchlosťou a za adekvátny čas. Zároveň očakáva, že do cieľa svojej cesty dôjde včas nezávisle na vonkajších okolnostiach. Do úvahy je potrebné brať fakt, že aj  relatívne malé meškanie je v prípade cestovania verejnou dopravou vnímané viac, pretože na rozdiel od cestovania osobným automobilom (OA) si cestujúci čas jazdy a čas príjazdu do cieľa môže jednoducho porovnať s cestovným poriadkom (CP). Zatraktívnenie foriem MHD bude mať za následok väčší počet cestujúcich prostriedkami MHD, a to znamená, že viac ľudí by upustilo od využívania IAD v mestách, čo by prispelo k zlepšeniu dopravnej situácie. [1]

Neustály nárast automobilizácie a motorizácie podnecuje na území oblastí a miest rast intenzity dopravného prúdu, a to predovšetkým v čase dopravnej špičky. Výsledkom týchto zmien je spomaľovanie dopravy, preplňovanie všetkých dopravných plôch, dochádza tiež k zvyšovaniu zdržania vozidiel na križovatkách, stupňuje sa koncentrácia exhalácií, hluku a vibrácií, rastie počet dopravných nehôd. [2]

2      Súčasný stav na Hlinkovej ulici v Košiciach

Skúmaná lokalita sa nachádza v severovýchodnej časti mesta a patrí medzi úseky s najvyšším dopytom po doprave. Spája dve veľké sídliská, Sídlisko Dargovských hrdinov a Sídlisko Ťahanovce, s centrom mesta. V rannej špičke od 7:00 do 8:30 prejde týmto úsekom 41 spojov na linkách 18, 27, 36, 55, 71 a 72.

2.1    Vyhradený jazdný pruh na Magnezitárskej ulici

Je potrebné poznamenať, že v súčasnosti sa v tejto oblasti nachádza vyhradený jazdný pruh pre autobusy MHD. Ten vznikol v roku 2010, ako reakcia na stále navyšujúcu sa dĺžku dopravných kongescií pri výjazde zo Sídliska Ťahanovce. Dĺžka tohto BUS pruhu je približne 115 metrov.

Úsek je situovaný za zastávkou EcoPoint na Magnezitárskej ulici. DPMK prišiel s návrhom odkloniť v rannej špičke autobusové linky 18, 27, 36 cez obec Ťahanovce. Pôvodná trasa medzi zastávkami Sofijská (posledná zastávka na Sídlisku Ťahanovce) a Tesco, Džungľa mala dĺžku 1,5 km. Nová trasa sa predĺžila na 4,4 km, avšak aj pri takomto výraznom navýšení kilometrov bola časová úspora vyššia.

Medvid - Obr. 1. Pôvodná trasa medzi zastávkami Sofijská a Tesco, Džungľa (1,5 km)

Obr. 1.  Pôvodná trasa medzi zastávkami Sofijská a Tesco, Džungľa (1,5 km).

Medvid - Obr. 2. Dlhšia obchádzková trasa na rovnakom úseku (4,4 km)

Obr. 2.  Dlhšia obchádzková trasa na rovnakom úseku (4,4 km).

Medvid - Obr. 3. BUS pruh na Magnezitárskej ulici

Obr. 3.  BUS pruh na Magnezitárskej ulici.

Momentálne týmto úsekom prechádzajú rovnaké spoje, avšak rozhodnutie o prejazde daným úsekom vydáva službukonajúci dispečer na základe prenášaného kamerového obrazu z ulíc Prešovská a Hlinkova (sleduje dĺžku dopravných kongescií). Preto sa niekedy stane, že autobus idúci po pôvodnej trase ostane stáť v dopravnej kongescií a druhý spoj na rovnakej linke, ktorý išiel po obchádzkovej trase, ho predbehne.

Tento BUS pruh bol výsledok neriešenej situácie v danom území a mal byť akousi dočasnou náhradou. Dodnes však tento stav trvá.

2.2    Ponúkaná kapacita vozidiel počas špičky

Daným úsekom prechádza šesť nosných liniek mestskej hromadnej dopravy – 18, 27, 36, 55, 71 a 72. Do výpočtov nebudeme zahŕňať dve lokálne linky 22 a 25.

Na troch linkách – 18, 27 a 55 jazdia sólo autobusy, prevažne typu SOR NB 12. Vozidlo pochádza od českého výrobcu SOR a Dopravný podnik mesta Košice v súčasnosti vlastní 61 kusov. Tieto vozidlá ponúkajú 101 miest pre cestujúcich.

Na zvyšných troch linkách – 36, 71 a 72 prevádzkuje DPMK kĺbové vozidlá, zvyčajne typu SOR NB 18. Aj tieto autobusy vyrába český výrobca SOR a vo vozidlovom parku košického podniku nájdeme 56 kusov. Tento typ vozidiel dokáže previesť až 148 cestujúcich.

Z dát DPMK bola vytvorená nasledujúca tabuľka, kde je porovnávaná ponúkaná kapacita vozidiel MHD s obsadenosťou vozidiel na danom úseku:

Tab. 1. Využitie ponúkanej kapacity MHD Košice na Hlinkovej ulici – dni školského vyučovania, ranná špičková hodina                                                                                               Medvid - Tab. 1. Využitie ponúkanej kapacity MHD Košice na Hlinkovej ulici - dni školského vyučovania, ranná špičková hodina

 Zdroj:[3]

Daným úsekom prejde v rannej špičkovej hodine od 7:00 do 8:00 až 2 563 cestujúcich, čo predstavuje zaplnenie takmer 18 kĺbových autobusov (prípadne 8 sólo autobusov a 12 kĺbových). Ponúkaná kapacita je však oveľa vyššia. Priemerná obsadenosť vozidiel MHD na tomto úseku je 58%. Treba však poznamenať, že spoje na linkách v prvej polhodine jazdia častokrát plne obsadené. Hlavne vozidlá na linke 55 sú častokrát zaplnené úplne, čo vyplýva aj z tabuľky. Priemerné obsadenie na tejto linke je až 78%, keď sa ňou za hodinu prepraví 471 cestujúcich.

2.3    Prieskum zdržania vozidiel mestskej hromadnej dopravy na Hlinkovej ulici v Košiciach

Na danom úseku sa v období od 16. apríla 2018 do 20. apríla 2018 vykonal prieskum, ktorý bol zameraný na zistenie meškania vozidiel MHD na zastávke Mier. Údaje boli získané priamo z Dopravného podniku mesta Košice. Pomocou softvéru od spoločnosti TransData bolo možné vyhľadať odchýlky spojov od skutočného cestovného poriadku. Do úvahy boli zaradené spoje medzi 7:00 a 8:30, ktoré prichádzali do spomínanej zastávky. Vozidlá mali výrazné meškania, ktoré vznikali z dôvodu kongescií na úseku. Na obrázku 4 je zobrazené meškanie spojov na linke č. 27 v druhý deň prieskumu – v utorok 17.4.2018. Najvyššie meškanie bolo zaznamenané na linke 18, a predstavovalo hodnotu až 27 minút. Keďže ide o jedinú extrémnu hodnotu (z dôvodu poruchy vozidla), s týmto časom nebudeme uvažovať. Druhé najvyššie meškanie bolo zaznamenané na spoji linky číslo 55 – vo štvrtok 19.4.2018 s odchodom z Mieru 7:41, meškanie 11 minút. Až na dvoch linkách bolo zaznamenané meškanie 10 minút – 18.4.2018 na spoji linky číslo 18 (odchod z Mieru 7:33), 20.4.2018 na spoji linky číslo 18 (odchod z Mieru 7:15) a vo štvrtok 19.4.2018 na spoji linky 71 (odchod z Mieru 7:32). V tabuľke 2 je zobrazené meškanie vozidiel na linkách v jednotlivých intervaloch.

Tab. 2. Tabuľka meškaní spojov MHD na linkách 18, 27, 36, 55, 71 a 72 na zastávke MierMedvid - Tab. 2. Tabuľka meškaní spojov MHD na linkách 18, 27, 36, 55, 71 a 72 na zastávke Mier

Zdroj:[3]

Medvid - Obr. 4. Meškanie spojov MHD na linke 27 na zastávke Mier zobrazené pomocou softvéru od firmy TransData.

Zdroj:[3]

Obr. 4.  Meškanie spojov MHD na linke 27 na zastávke Mier zobrazené pomocou softvéru od firmy TransData.

Priemerné meškanie vozidiel na týchto linkách na zastávke Mier predstavuje v apríli 2018 tieto hodnoty:

 • v pondelok 16.4.2018 3,72 minúty,
 • utorok 17.4.2018 2,47 minúty,
 • stredu 18.4.2018 3,07 minúty,
 • vo štvrtok 19.4.2018 5,86 minúty,
 • v piatok 20.4.2018 2,60 minúty.

Celkové priemerné meškanie v spomínanom týždni roka 2018 na tomto úseku bolo 3,54 minúty. Vozidlá vytvorili v prvý deň spoločné meškanie 160 minút (2 hodiny, 40 minút), v druhý deň 106 minút (1 hodina, 46 minút), v tretí deň to bolo 132 minút (2 hodiny, 12 minúty), vo štvrtý deň 252 minút (4 hodiny, 12 minút) a v posledný deň 112 minút (1 hodina, 52 minút). Spoločne to za celý čas bolo 12 hodín a 42 minút.

Keďže do zastávky Tesco, Džungľa prichádzajú vozidlá z dvoch smerov, z dostupných údajov boli zanalyzované aj meškania vozidiel MHD z jednotlivých vetiev. Zo Sídliska Ťahanovce prichádzajú linky 18, 27 a 36. Priemerné meškanie týchto liniek na zastávke Mier bolo počas týždňa, v ktorom sa vykonával prieskum 4,49 minúty. U liniek 55, 71 a 72 prichádzajúcich zo Sídliska Dargovských hrdinov bolo meškanie na úrovni 2,73 minúty. Tento rozdiel je zapríčinený aj tým, že vozidlá na linkách 18, 27 a 36 sú zdržané už pred prvou spoločnou zastávkou na Hlinkovej ulici.

Medvid - Obr. 5. Dopravná kongescia v rannej špičke na Hlinkovej ulici

Obr. 5.  Dopravná kongescia v rannej špičke na Hlinkovej ulici. [foto: autor]

3      Návrh na zvýšenie cestovnej rýchlosti na Hlinkovej ulici v Košiciach

Plán udržateľnej mobility z roku 2015 hovorí o žiadnej preferencií hromadnej dopravy na križovatkách a o chýbajúcich vyhradených jazdných pruhoch pre autobusy, čo spôsobuje nízku rýchlosť električiek a meškania autobusov/trolejbusov v špičke. Preto uvažuje so zriadením vyhradených jazdných pruhov pre autobusy (tiež pre cyklistov a taxi) prednostne v uliciach Hlinkova, Tr. arm. gen. L. Svobodu, Americká trieda, Prešovská, Sečovská, Palackého, Štúrova a Buzinská podľa výsledkov dopravného modelovania a kapacitných výpočtov, ulice Senný trh – Štúrova a Bačíkova – Továrenská budú prejazdné iba pre autobusy, cyklistov a vozidlá taxislužby.

Plán udržateľnej mobility ďalej počíta s vytvorením vyhradených jazdných pruhov do roku 2030 na týchto miestach: Trieda arm. gen. L. Svobodu – Hlinkova, Americká trieda – Hlinkova, Hlinkova – Vodárenská, Pod Furčou – Sečovská cesta, Sečovská cesta – Palackého, Ulica protifašistických bojovníkov, Gorkého, Štefánikova, Štúrova, Moldavská cesta, Učňovská (Košice-Šaca). [4]

3.1    Trasa novovybudovaného vyhradeného jazdného pruhu

Na základe podkladov z Plánu udržateľnej mobility bol vytvorený tento návrh vyhradeného jazdného pruhu pre verejnú hromadnú dopravu (a taktiež pre cyklistov a taxi) v spomínanej oblasti.

Prvá časť úseku by začínala pri zjazde vozidiel zo Sídliska Ťahanovce. Vybudovanie samostatného jazdného pruhu pre autobusy by bolo realizované na pravej časti vozovky a v šírke najmenej 3,00 metra. BUS pruh by pokračoval ďalej smerom na zastávku Tesco, Džungľa.

Druhá časť úseku by začínala pri zjazde zo Sídliska Dargovských hrdinov, za odbočením na Prešovskú cestu. Za pripojením cesty zo Sídliska Ťahanovce by sa tento pruh zlúčil s BUS pruhom zo smeru Sídlisko Ťahanovce. Celková dĺžka vyhradeného jazdného pruhu by bola 1,4 km.

Medvid - Obr. 6. Trasa navrhovaného vyhradeného jazdného pruhu pre autobusy na Hlinkovej ulici

Obr. 6.  Trasa navrhovaného vyhradeného jazdného pruhu pre autobusy na Hlinkovej ulici

Zo zastávky Tesco, Džungľa by vyhradený pás pokračoval stále na pravej časti vozovky až po zastávku Mier. Tento vyhradený pás by bol vedený aj cez križovatku ulíc Hlinkova – Vodárenská. Za zastávkou Mier by tento pruh končil. Samozrejmosťou by bolo povolenie na využívanie tohto pruhu aj pre cyklistov a vozidlá taxislužby. Usporiadanie jazdných pruhov by bolo 1+1 (1 pruh pre IAD a 1 pre BUS).

Pre vybudovanie preferencie vozidiel MHD na tomto úseku by bolo použiť nástrek vyhradeného jazdného pruhu (vodorovné dopravné značenie na vozovke – dĺžka krajnice z oboch strán 1,4 km o šírke nástreku 250 mm, použitie nápisov BUS), zaobstaranie a inštalácia zvislého dopravného značenia C 24a (min. 5ks), C24 b (1ks).

Náklady na dopravné značenie:

Pri tomto návrhu vzniknú náklady na vyznačenie vodorovného značenia a je potrebné vychádzať z dĺžky jazdného pruhu.  dĺžku pruhu na jednej strane a na druhej strane pruhu, takže bolo potrebné počítať s dĺžkou čiary 2,8 km (1,4 km ∙ 2 čiary vyznačujúce pruh). Pre výpočet nákladov bol použitý cenník spoločnosti TSA a spoločnosti AD značenie. Ceny sú uvádzané bez DPH. Približná cena za vybudovanie takého jazdného pruhu je na úrovni 7 114,1€. [5]

Tab. 3. Tabuľka nákladov na zabezpečenie dopravného značeniaZdroj:[5]

Medvid - Tab. 3 Tabuľka nákladov na zabezpečenie dopravného značenia

3.2    Prepočet návrhu

Na základe tohto návrhu je možno prepočítať celkové prevádzkové úspory na daných linkách, ale hlavne, takýmto spôsobom by sa výrazne znížil cestovný čas pre cestujúceho, ktorý je pri voľbe dopravného prostriedku určite veľmi významným faktorom.

Podľa cestovného poriadku jednotlivých liniek by vozidlá MHD mali prejsť vzdialenosť Sofijská – Mier za 6 minút. Avšak na základe vykonaného prieskumu môžeme vidieť, že tento čas musí byť navýšený ešte o priemerné meškanie vozidiel na linke. Celým úsekom teda vozidlá zo Sídliska Ťahanovce prejdú za približne 10 minút. Úsek Kalinovská – Mier by mali vozidlá zvládnuť za 5 minút, avšak aj tu musíme pripočítať priemerné zdržanie vozidiel na tomto úseku. Preto budeme uvažovať s dobou 8 minút.

Tab. 4. Doba spoja medzi zastávkami

Medvid - Tab. 4. Doba spoja medzi zastávkami

Väčšiu úsporu času by po vybudovaní vyhradeného jazdného pruhu mali vozidlá prichádzajúce zo Sídliska Ťahanovce. Zavedením preferencie sa čas prejazdu medzi zastávkami Sofijská  a Mier zníži až o 5 minút. Úsek Kalinovská – Mier by sa takto mohol skrátiť o 4 minúty. Pri výpočte bolo uvažované s maximálnou dovolenou rýchlosťou na danom úseku a tiež s časom zdržania na zastávke.

Na základe dostupných údajov je možné prepočítať aj cestovnú rýchlosť, akú dosahujú vozidlá MHD na danom úseku. Vzhľadom na to, že vozidlá smerujúce na zastávku Mier, meškajú už pred samotnou zastávkou Tesco, Džungľa (začiatok úseku na Hlinkovej ulici), budeme cestovnú rýchlosť počítať už od poslednej zastávky na sídliskách.

Cestovný čas bol vyčítaný z cestovného poriadku jednotlivých liniek, avšak v oboch prípadoch musel byť navýšený o meškanie, ktoré na danom úseku dosahujú vozidlá MHD. Do cestovného času liniek zo smeru Sídlisko Ťahanovce boli pripočítané 4 minúty (priemerné meškanie vozidiel z tohto smeru) a zo smeru Sídlisko Dargovských hrdinov 3 minúty (taktiež priemerné meškanie vozidiel z tohto smeru). Cestovná rýchlosť vozidiel je v súčasnosti na úrovni 15 km/h, čo určite nie je ideálny stav. Preto je potrebné túto hodnotu zvyšovať, čo sa dá vykonať práve znižovaním cestovného času. Po zavedení tohto návrhu by vozidlá tento úsek prešli za 5, resp. 4 minúty. Ich celková cestovná rýchlosť by v takomto prípade stúpla o 100%.

Tab. 5. Cestovná rýchlosť autobusov MHD v Košiciach na Hlinkovej ulici

Medvid - Tab. 5. Cestovná rýchlosť autobusov MHD v Košiciach na Hlinkovej ulici

Vybudovanie vyhradených jazdných pruhov pre autobusy MHD má veľký vplyv na prevádzku jednotlivých liniek. Tým, že znižujeme časy prejazdov cez niektoré úseky, znižujeme taktiež čas obratu, čo má za následok menší počet potrebných vozidiel na linke (znižuje sa aj počet potrebného personálu). Nasledujúce tabuľky č. 6 a 7 zobrazujú súčasné hodnoty liniek a prepočítané parametre po zavedení preferencie autobusov MHD na daných úsekoch.

Tab. 6. Prevádzkové parametre liniek 18, 27 a 36 v súčasnosti a po zavedení návrhu

Medvid - Tab. 6. Prevádzkové parametre liniek 18, 27 a 36 v súčasnosti a po zavedení návrhu
Tab. 7. Prevádzkové parametre liniek 55, 71 a 72 v súčasnosti a po zavedení návrhu

Medvid - Tab. 7. Prevádzkové parametre liniek 55, 71 a 72 v súčasnosti a po zavedení návrhu

Na obrázku č. 7 je zobrazený graf závislosti potrebného počtu vozidiel na percentuálnom skrátení doby obehu. Tento graf bol vytvorený z údajov o linke 71 (nosná linka).

Medvid - Obr. 7. Graf závislosti potrebného počtu vozidiel na percentuálnom skrátení doby obehu na linke č. 71

Obr. 7.  Graf závislosti potrebného počtu vozidiel na percentuálnom skrátení doby obehu na linke č. 71

3.3    Zhodnotenie

Za hlavné prínosy tohto návrhu môžeme pokladať zníženie cestovného času, zvýšenie cestovnej rýchlosti, čo spôsobí aj zníženie počtu vypravovaných vozidiel.  Na základe skúseností z iných krajín, kde vyhradené jazdné pruhy sú štandardom v ich mestách, je možné očakávať, že prípadné uvedenie návrhu do praxe by viedlo k postupnému nárastu využívania MHD na úkor individuálneho motorizmu. Navrhnutý variant ponúka taktiež plynulý prejazd úsekom aj pre vozidlá taxislužby, či cyklistov. Z analyzovaných hodnôt meškaní môžeme vidieť, že súčasný stav na danom úseku nie je ideálny a uberá na atraktivite systému MHD. Vozidlá MHD musia dostávať viac priestoru práve na takýchto úsekoch, hoc aj na úkor individuálnej hromadnej dopravy. Treba poznamenať, že skúseností z európskych krajín a USA ukázali, že budovanie nových ciest vyriešilo dopravné problémy iba krátko. Skôr či neskôr sa cesty upchali.  Dlhodobou možnosťou ako zamedziť vzniku dopravných kongescií alebo aspoň zamedziť ich zväčšovaniu, je vytvorenie takých podmienok pre verejnú dopravu, aby dokázala konkurovať individuálnej automobilovej doprave nielen cenou, ale najmä kvalitou a rýchlosťou. [6]

Dopravný podnik mesta Košice požaduje budovanie alebo vyhradenie jazdných pruhov pre MHD, pretože je to lacnejšie ako budovať neustále nové cesty, kupovať ďalšie autobusy bez zlepšovania intervalu liniek, či neskôr riešiť kolaps dopravy. A najmä to bude výhoda pre cestujúcich a obyvateľov mesta Košice. [6]

4      Literatúra

 1. Preference VHD. Dostupné na internete: <http://preferencevhd.info>
 2. SUROVEC, P. Technológia hromadnej osobnej dopravy – cestná a mestská doprava. Vyd. EDIS: Žilinská univerzita, 1998, 153 s. ISBN 80-7100-494-4
 3. Interné dokumenty DPMK
 4. NDCON, s.r.o. Plán udržateľnej mobility – mesto Košice. 2015, 99 s.
 5. TSA spol., s.r.o. – cenník [online]. Dostupné na internete: <http://tsa.tsa.sk/cenniky/dz_cennik.pdf>
 6. DEKÁNEK M.. Doprave by pomohli BUS pruhy. In Košický dopravár. 2010. Vol. IV, no. 9/2010, s. 4 [cit. 2018- 06- 01]

Autori:

Peter MEDVIĎ 1

Tituly a pôsobisko autorov:

1Ing. Peter Medviď, Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, E-mail: peter.medvid@fpedas.uniza.sk

 

Share Button