KONTAJNERY – intermodálne nákladové jednotky

Používaním kontajnerov došlo k minimalizovaniu doby prekládky nákladu v termináloch námorných prístavov, ochrane prepravovaného nákladu pred jeho stratením, poškodením a hlavne k urýchleniu samotnej prepravy. To neznamená, že riziká, ktoré vznikajú počas prepravy, sú minulosťou. Náklad v kontajneroch je stále vystavený poveternostným, biologickým a chemickým vplyvom. Ak má byť náklad v kontajneroch prepravovaný bez poškodenia, tak výber vhodného typu kontajnera je veľmi dôležitý. Počas prepravy nákladu od odosielateľa k príjemcovi nie sú vždy k dispozícii vhodné kontajnery, preto je dôležitá starostlivosť o náklad počas jeho prepravy.

Typy kontajnerov

Štandardné kontajnery

Obr. 1 Štandardný 40´ kontajner, zdroj: http://containertech.com/container-sales

Obr. 1 Štandardný 40´ kontajner, zdroj: http://containertech.com/container-sales

Obr 3

 

Štandardné kontajnery sa používajú na prepravu všetkých druhov kusových zásielok (suchý náklad). Rám a dolné priečne časti sú vyrobené z oceľových profilov, pričom pre steny sa používajú tri rôzne materiály:

  1. Oceľový plech, vlnitý – nízke náklady na materiál, ľahko sa dá opraviť, vysoká vlastná hmotnosť, náchylné ku korózii, ťažko sa čistí vzhľadom k vlnitým stenám.
  2. Hliníková fólia spolu s výstužnými profilmi – nízka vlastná hmotnosť, vysoké náklady na materiál, ľahko deformovateľné, veľmi rýchlo sa spravia preliačiny.
  3. Preglejka so skleným vláknom a plastovým povlakom – ľahké čistenie vďaka hladkému povrchu, ľahko opraviteľné, silné a odolné, stredné materiálové náklady, stredná vlastná hmotnosť.

Podlaha je obvykle vyrobená z dreva, zvyčajne z preglejky. Aj keď drevo je pomerne drahé, tak má podstatné výhody oproti iným materiálom. Drevo je silné a pružné. Môže byť ľahko vymenené pri opravách a má zodpovedajúci koeficient trenia, čo je dôležité pre zaistenie nákladu. Drevené prvky väčšiny kontajnerov sú impregnované proti napadnutiu hmyzom.

Tab. 1 Rozmery 40´ štandardného kontajnera

Tab. 1 Rozmery 40´ štandardného kontajnera

High-cube kontajnery

High-cube kontajnery sú podobné štruktúrou štandardným kontajnerom, ale sú vyššie. Na rozdiel od štandardných kontajnerov, ktoré majú maximálnu výšku 2 591 mm (8′ 6″), high-cube kontajnery sú vysoké    2 896 mm (9′ 6″). High-cube kontajnery sú z väčšia 40′ dlhé, ale niekedy aj 45′. High-cube kontajnery sú určené pre všetky druhy kusových zásielok (suchý náklad). Avšak, sú obzvlášť vhodné na prepravu ľahkého, objemného a rozmerného nákladu.

Tab. 2 Rozmery 40´ high-cube kontajnera

Tab. 2 Rozmery 40´ high-cube kontajnera

 

Hard-top kontajnery

Steny hard-top kontajnerov sú spravidla vyrobené z vlnitej ocele. Podlaha je vyrobená z dreva. Majú dve typické charakteristické štrukturálne rysy. Na jednej strane sú vybavené odnímateľnou oceľovou strechou. U niektorých typov sa táto strecha zdvíha vysokozdvižným vozíkom. Strecha váži cca 450 kg. Okrem toho sa záhlavie dverí môže vyklopiť. Tieto dve konštrukčné vlastnosti výrazne zjednodušili proces plnenia a vyprázdňovania kontajnera. Kontajner sa dá veľmi ľahko naplniť a vyprázdniť zhora alebo dverami pomocou žeriavu alebo drapáku, keď je strecha otvorená a záhlavie dverí sa vyklopí.

Obr. 2 Hard-top kontajner, zdroj: http://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/arten/hardtop/hardtop.htm

Obr. 2 Hard-top kontajner, zdroj: http://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/arten/hardtop/hardtop.htm

V prípade prepravy nákladu, ktorého vonkajšie rozmery prevyšujú strechu kontajnera, je možné, aby jeho horná časť bola otvorená. Náklad sa upevní priamo na bočné steny na vnútornej strane kontajnera. Krúžky na upevnenie nákladu sú inštalované v hornej a spodnej lište, v rohových stĺpikoch a uprostred bočných stien. Krúžky na upevnenie nákladu, ktoré sú na bočných lištách a rohových stĺpikoch, môžu udržať zaťaženie až 2 000 kg. Krúžky na upevnenie nákladu, ktoré sú uprostred bočných stien môžu udržať zaťaženie až 500 kg za predpokladu, že strecha je uzavretá. Obvyklé rozmery hard-top kontajnerov sú 20´ a 40´.

Tab. 3 Rozmery 40´ hard-top kontajnera

Tab. 3 Rozmery 40´ hard-top kontajnera

 

Hard-top kontajnery sú určené pre všetky typy kusových zásielok (suchý náklad). Ich hlavné využitie je nasledovné:

  • ťažký náklad
  • vysoký náklad
  • nakladanie zhora alebo do dverí pomocou žeriavu alebo drapáku.

Open-top kontajnery

Steny kontajnerov s otvoreným vrchom sú zvyčajne vyrobené z vlnitej ocele. Podlaha je z dreva. Kontajnery majú nasledujúce typické rozlišovacie štrukturálne rysy. Záhlavie dverí je možné otvoriť.

Obr. 3 Open-top kontajner, zdroj: http://www.containerstrade.com/en/containers/juras-konteineri/20-pedu-open-top-konteineri/20-pedu-open-top-jauns

Obr. 3 Open-top kontajner, zdroj: http://www.containerstrade.com/en/containers/juras-konteineri/20-pedu-open-top-konteineri/20-pedu-open-top-jauns

 

Tieto dve konštrukčné vlastnosti výrazne zjednodušili proces plnenia a vyprázdňovania kontajnera. Najmä je možné veľmi ľahko naplniť a vyprázdniť nádobu zhora alebo dverami pomocou žeriavu alebo drapáku, keď je strecha otvorená a záhlavie dverí je vyklopené.

Krúžky na upevnenie nákladu, na ktoré môže byť náklad pripevnený, sú inštalované v hornej a dolnej bočnej lište a v rohových stĺpikoch. Tieto krúžky môžu udržať zaťaženie až 1 000 kg. Obvyklé rozmery open-top kontajnerov sú 20 “a 40”. Open-top kontajnery sú používané pre všetky druhy kusových zásielok (suchý náklad). Ich hlavné použitie je nasledovné:

  • plnenie a vyprázdňovanie zhora alebo dverami pomocou žeriavu alebo drapáku,
  • vysoký náklad.

 

Tab. 4 Rozmery 40´ open-top kontajnery

Tab. 4 Rozmery 40´ open-top kontajnery

 

Flatracks

Flatracks pozostávajú z podlahovej konštrukcie s vysokou nosnosťou, ktorá je zložená z oceľového rámu a mäkkého dreva na podlahe a dvoma koncovými stenami, ktoré môžu byť buď pevné alebo skladacie. Koncové steny sú dostatočne stabilné. Flatracks môžu byt 20 ” a 40″. Krúžky na upevnenie nákladu, na ktoré sa náklad môže pripevniť, sú umiestnené v bočných lištách, rohových stĺpikoch a na podlahe. Tieto krúžky udržia zaťaženie až do 2 000 kg, ak sa jedná o 20´ kontajner alebo až 4 000 kg, ak ide o 40′ kontajner.

Obr. 4 Flatracks, zdroj: http://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/arten/flat/abb1.htm

Obr. 4 Flatracks, zdroj: http://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/arten/flat/abb1.htm

Maximálne užitočné zaťaženie môže byť použite len vtedy, ak je záťaž rovnomerne rozložená na podlahovej konštrukcii. Ak je hmotnosť nákladu umiestnená iba na malej časti podlahy, musí byť rovnomerne rozmiestnená a s výrobcom flatracks musí byť konzultovaná v otázkach bezpečnosti.

Platformy

Platformy sa skladajú iba z podlahovej konštrukcie s extrémne vysokou nosnosťou (nemajú žiadne vedľajšie alebo koncové steny). Táto vysoká nosnosť umožňuje sústrediť ťažké váhy na malých plochách. Platforma sa skladá z oceľového rámu a drevených podlahových konštrukcií. Platformy sú k dispozícii vo veľkostiach 20´ a 40´. Krúžky na upevnenie nákladu, na ktoré sa môže náklad pripevniť, sú inštalované v bočných lištách. Tieto krúžky môžu udržať zaťaženie až do 3000 kg.

Obr. 5 20´ platforma, zdroj: http://www.carucontainers.com/nl-en/containers/20ft-platform

Obr. 5 20´ platforma, zdroj: http://www.carucontainers.com/nl-en/containers/20ft-platform

 

Izolované a chladiarenské kontajnery

Izolované a chladiarenské kontajnery sa vyznačujú nízkou teplonosnou hodnotou ich stien. Tieto výrobky sú rozdelené na chladený a mrazený náklad v závislosti na teplote počas prepravy. V dnešnej dobe náklad, ktorý vyžaduje chladenie, je väčšinou prepravovaný v kontajneroch s integrovanými chladiacimi jednotkami. Chladiarenské a izolované kontajnery sú väčšinou k dispozícii ako 20 “a 40″ kontajnery. Používajú sa s dvoma rôznymi systémami.

Kontajnery s chladiacou jednotkou:

Tento typ chladiarenských kontajnerov má integrovanú chladiacu jednotku pre reguláciu teploty vo vnútri kontajnera. Chladiaca jednotka je umiestnená tak, že vonkajšie rozmery kontajnera spĺňajú normy ISO. Prítomnosť integrovanej chladiacej jednotky zapríčiňuje stratu vnútorného objemu. Počas prepravy loďou musia byť integrované jednotky pripojené k systému palubného napájania. Keď sa kontajnery nachádzajú v termináli, tak sú napojené na napájací systém terminálu. Vzduch prúdi v kontajnery odspodu nahor. Všeobecne platí, že teplý vzduch sa odvádza z vnútorného priestoru kontajnera, potom sa ochladí v chladiacej jednotke a vráti sa späť do kontajnera ako studený vzduch. Na zabezpečenie dostatočného prúdenia studeného vzduchu je podlaha z mriežok. V hornej časti kontajnera musí byť tiež zaistený voľný priestor (minimálne 12 cm) pre prúdenie vzduchu. Maximálna výška naloženia je označená na bočných stenách.

Obr. 6 Prúdenie vzduchu v kontajneri, zdroj: http://www.tis-gdv.de/

Obr. 6 Prúdenie vzduchu v kontajneri, zdroj: http://www.tis-gdv.de/

 

Porthole kontajnery

Kontajnery tohto typu sú často označované nie ako chladiarenské kontajnery, ale ako izolované kontajnery, pretože nemajú integrovanú chladiace jednotku. Neprítomnosť chladiacej jednotky v týchto kontajneroch zabezpečuje väčší vnútorný objem. Vzduch prúdi v kontajneri rovnakým spôsobom ako v kontajneroch s integrovanými jednotkami. Studený vzduch je vháňaný v jeho dolnej časti a teplý je odvádzaný v hornej časti kontajnera.

Obr. 7 Porthole kontajner, zdroj: http://www.marinetrans.eu

Obr. 7 Porthole kontajner, zdroj: http://www.marinetrans.eu

Na protiľahlej čelnej stene od dverí sú tieto kontajnery vybavené otvormi pre prívod a odvod vzduchu. Všeobecne platí, že privádzaný vzduch je vháňaný do spodného otvoru a je distribuovaný prostredníctvom mriežok v podlahe kontajnera. Následne tento vzduch prechádza cez náklad v kontajneri a je vypúšťaný cez otvor na odvod vzduchu. Tento typ kontajnera tiež vyžaduje dostatočné prúdenie vzduchu. Na tento účel musia byť zodpovedajúce vzduchové kanály vedené podlahou a stropom a náklad musí byť rozumne zabalený a uložený.

Bulk kontajnery

Kontajner disponuje konštrukciou na prepravu nákladu, ktorá je pevne zaistená ku kostre. Tento typ kontajnera je určený na prepravu hromadných tuhých substrátov bez obalov. Bulk kontajnery majú tri nakladacie poklopy v streche, každý s priemerom cca 455 mm. Vzdialenosť medzi poklopmi je 1,83 m. Používajú sa najmä na prepravu nákladu ako obilie, krmivo, koreniny

Obr. 8 Bulk kontajner, zdroj: http://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/arten/bulk/abb1.htm

Obr. 8 Bulk kontajner, zdroj: http://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/arten/bulk/abb1.htm

 

Cisternové kontajnery

Cisternové kontajnery musia byť najmenej na 80 % naplnené, aby sa zabránilo nebezpečnému pohybu kvapalín počas prepravy. Na druhej strane tieto kontajnery nesmú byť naplnené na viac ako 95%, pretože je potrebný dostatočný priestor pre expanziu kvapaliny, ktorá sa prepravuje. V prípade, že náklad vyžaduje počas prepravy regulovať teplotu, tak cisternové kontajnery môžu byť vybavené izoláciou alebo vykurovaním. Teplota nákladu môže byť presne snímaná a riadená pomocou snímačov teploty. Používajú sa pre tekuté náklady ako sú potraviny (ovocné šťavy, destiláty) a chemikálie (palivá, toxické látky).

Obr. 9 Cisternový kontajner, zdroj: http://www.containerstrade.com/en/containers/specialie--konteineri/tank-konteineri

Obr. 9 Cisternový kontajner, zdroj: http://www.containerstrade.com/en/containers/specialie–konteineri/tank-konteineri

 

Autori

Peter Piala1 a Andrej Dávid2

  • 1Ing. Peter Piala, Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra vodnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
  • 2doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS, Katedra vodnej dopravy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

 

Literatúra

[1]        JAGELČÁK, J., A. DÁVID a P. ROŽEK, 2010. Námorné kontajnery. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU Žilina. 262 s. ISBN 978-80-554-0207-9.

[2]        www 1: Transport informations service. [online]. [citované 5.08.2015]. Dostupné z:<http://www.cbi.eu/sites/default/files/study/product-factsheet-fresh-exotic-tropical-fruit-europe-fresh-fruit-vegetables-2014.pdf>

[3]        www 2: Logistický monitor. [online]. [citované 5.08.2015]. Dostupné z: <http://www.logistickymonitor.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=6>

[4]        www 3: Containers trade. [online]. [citované 5.08.2015]. Dostupné z:

<: http://www.containerstrade.com/en/containers/juras-konteineri/20-pedu-open-top-konteineri/20-pedu-open-top-jauns >

[5]        www 4: Caru containers. [online]. [citované 5.08.2015]. Dostupné z:

< http://www.carucontainers.com/nl-en/containers/20ft-platform >

[6]        VEGA č. 1/0331/14: Modelovanie distribučného logistického systému s využitím softvérových riešení. ŽU v Žiline, Fakulta PEDAS.

Share Button