K HARMONIZÁCII A VZÁJOMNÉMU UZNÁVANIU KVALIFIKÁCIE V PODMIENKACH VNÚTROZEMSKEJ PLAVBY

Abstrakt: Deficit kvalifikovanej pracovnej sily vo vnútrozemskej vodnej doprave ohrozuje udržateľnosť a rozvoj vnútrozemskej plavby. Z toho dôvodu sa vytvára potreba koordinovaného úsilia na strednodobom a dlhodobom základe zo strany všetkých zúčastnených strán. Cieľom tohto priemyselného odvetvia, ako aj Európskeho spoločenstva, členských štátov a ďalších zainteresovaných strán je zabrániť znižovaniu počtu kvalifikovaných pracovníkov vo vnútrozemskej vodnej doprave. Je nevyhnutné zamerať sa na kľúčové oblasti ako je infraštruktúra, inovácie,  životné prostredie, pracovná sila a pracovné miesta, ako aj začlenenie vodnej dopravy do multimodálneho logistického reťazca. Za významný pokrok v tomto smere je možné považovať prijatie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby, ktorej hlavným cieľom je zvyšovanie bezpečnosti a zameranie sa na zatraktívnenie vodnej dopravy. Tým sa zvýši záujem o zamestnanie mladých perspektívnych ľudí v sektore vodnej doprave a taktiež ponuka lepších kariérnych vyhliadok pre členov posádky.

Kľúčové slová: kompetencie, harmonizácia, legislatíva, vodná doprava

JEL: L91

HARMONIZATION AND RECOGNITION OF QUALIFICATION IN INLAND NAVIGATION

Abstract:  Insufficient inland waterway skilled workers threaten the sustainability and development of inland navigation. So, there is a need for coordinated efforts on a medium and long-term basis by all stakeholders. The main objective of the shipping industry, as well as of the European Community, the Member States and other stakeholders, is to prevent the reduction of skilled inland waterway workers. Thus, focus on key areas such as infrastructure, innovation, environment, labor and employment, as well as the integration of water transport into multimodal logistics chain is essential for achieving the goals. The adoption of the Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation, the main objective of which is to increase safety and to make water transport more attractive, can be seen as significant progress in this regard. This will increase the interest in the employment of young prospective people, as well as offering better career prospects for crew members.

Keywords: competency, harmonization, legislation, water transport, inland navigation

1 Úvod

Prijatie projektu integrovaného európskeho akčného programu pre vnútrozemskú vodnú dopravu (NAIADES – Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe, KOM/2006/0006) zo strany Komisie Európskych spoločen­stiev možno považovať za začiatok procesu tvorby novej platformy pre konkrétne akcie s cieľom naplno využiť trhový potenciál vnútrozemskej plav­by a zatraktívniť jej využívanie. Integrálnou súčasťou tohto projektu je investovanie do ľudského kapitálu, t.j. pod­pora rozvoja systému vzdelávania a odbornej prípravy ako základnej podmienky vytvorenia zdravého a konku­rencieschopného trhu práce. Program NAIADES II – Smerom ku kvalitnej vnútrozemskej vodnej doprave (KOM(2013) 623) predstavoval aktualizáciu predchádzajúceho akčného plánu a jeho zosúladenie s Bielou knihou o doprave. Zameriaval sa na dlhodobé štrukturálne zmeny v odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy, aby bolo možné v plnej miere prispieť k dosiahnutiu stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. V tomto zmysle bolo jeho zámerom vytvoriť také podmienky pre vnútrozemskú vodnú dopravu, aby sa stala kvalitným spôsobom dopravy, t.j., aby bola dobre spravovaná, efektívna, bezpečná, začlenená do intermodálneho reťazca, s kvalitnými pracovnými miestami, ktoré sú obsadené kvalifikovanými pracovnými silami a spĺňajúca vysoké environmentálne normy. Z toho vyplynulo, že je potrebné sa v podmienkach vnútrozemskej vodnej dopravy v nasledujúcom programovom období ťažiskovo zamerať na také kľúčové oblasti, akými sú  infraštruktúra, inovácie, fungovanie trhu, životné prostredie, pracovná sila a pracovné miesta, ako aj začlenenie do multimodálneho logistického reťazca. S ohľadom za zameranie príspevku treba zdôrazniť, že v kľúčovej oblasti „pracovná sila a pracovné miesta“ bolo konštatované, žestále jestvuje  príliš mnoho prekážok pre prístup k povolaniu a vo vzájomnom uznávaní kvalifikácie. Taktiež sa konštatovalo, že naďalej  pretrvávajú ťažkosti s organizáciou odborného vzdelávania pracovníkov vnútrozemskej vodnej dopravy. V tomto kontexte sa očakávalo vytvorenie konzistentného rámca pre úpravu kvalifikácie s použitím moderných nástrojov vo väzbe na potrebu  zvýšenia kvality, ako aj zjednodušenia  administratívneho zaťaženie a zníženia nákladov. Zároveň sa predpokladalo, že širší rámec pre uznávanie odbornej kvalifikácie prispeje k zlepšeniu mobility, prístupu na trh a k celkovému zatraktívneniu vnútrozemskej vodnej dopravy na trhu práce.

Za významný pokrok a posun v smere napĺňania vyššie prezentovaných zámerov možno považovať prijatie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES. Jej cieľom je odstrániť prekážky mobility pracovnej sily, zvýšiť bezpečnosť, rozvíjať zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a ponúkať lepšie kariérne vyhliadky pre všetkých členov posádky, ako aj uľahčiť prechod skúsených pracovníkov z iných sektorov. Harmonizovaný systém sa teraz vzťahuje aj na Rýn, ktorý bol vyňatý z rozsahu pôsobnosti Smernice Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi a Smernice Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok pre získanie kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve, ktoré sa týmto právnym predpisom zrušia s účinnosťou od 17. januára 2022.

2 Uznávanie odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby sa vzťahuje na členov posádky plavidla, odborníkov na skvapalnený zemný plyn a odborníkov na prepravu cestujúcich na týchto typoch plavidiel zabezpečujúcich prepravu na vnútrozemských vodných cestách Únie:

 • plavidlá o dĺžke minimálne 20 metrov,
 • plavidlá, ktorých objem vyjadrený ako súčin dĺžky, šírky a ponoru je 100 metrov kubických alebo viac,
 • remorkéry (tlačné i vlečné), ktoré sú určené na vlečenie, tlačenie a bočné vedenie plavidiel alebo plávajúcich strojov,
 • osobné lode,
 • plavidlá, ktoré musia mať osvedčenie o schválení podľa Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z  24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru,
 • plávajúce stroje.

Ustanovenie predmetnej smernica sa nevzťahuje na osoby, ktoré vykonávajú športovú alebo rekreačnú plavbu,  podieľajú na prevádzke prievozných lodí, plavidiel ozbrojených síl, síl poverených udržiavaním verejného poriadku, civilnej ochrany, správy vodných ciest, hasičského a záchranného zboru.

Smernica 2017/2397 sa nevzťahuje ani na osoby zabezpečujúce prepravu po vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú prepojené so splavnou sieťou iného členského štátu, a ktoré uskutočňujú výhradne plavbu miestneho významu (pričom vzdialenosť z východiskového bodu  nie je nikdy väčšia ako 10 kilometrov) alebo sezónnu plavbu. Služobné lodnícke knižky a lodné denníky vydané pred 18. januárom 2022 v súlade s inými pravidlami než sú pravidlá stanovené touto smernicou môžu zostať aktívne najviac 10 rokov po 18. januári 2022.

V tomto zmysle je zo strany členských štátov zabezpečiť, aby členovia posádky plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách Únie boli držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti, a to buď :

 • preukazu odbornej spôsobilosti Únie člena posádky plavidla alebo
 • preukazu odbornej spôsobilosti vydaný v súlade s nariadeniami pre členov posádky plavidiel plávajúcich na Rýne alebo
 • preukazu odbornej spôsobilosti vydané treťou krajinou.

2.1 Preukaz odbornej spôsobilosti Únie člena posádky plavidla

Úlohou členských štátov je zabezpečiť, aby žiadatelia o preukazy odbornej spôsobilosti Únie člena posádky plavidla a preukazy odbornej spôsobilosti Únie pre špecifické činnosti predložili uspokojivý listinný dôkaz o svojej totožnosti, o tom, že spĺňajú minimálne požiadavky týkajúce sa veku, odbornej spôsobilosti, administratívneho súladu  a plavebnej praxe pre spôsobilosť, o ktorú žiadajú, ako aj o tom, že v prípade potreby spĺňajú normy pre zdravotnú spôsobilosť, ktorá zahŕňa fyzickú a duševnú spôsobilosť, pričom vyšetrenie zahŕňa najmä zrakovú a sluchovú ostrosť, motorické funkcie, neuropsychický stav a srdcovo-cievne ochorenia.

Členské štáty následne vydajú preukazy odbornej spôsobilosti Únie po tom ako overia pravosť a platnosť dokladov predložených žiadateľmi a po tom ako overia skutočnosť, že žiadateľovi ešte nebol vydaný platný preukaz odbornej spôsobilosti Únie. Je zrejmé, že Komisia stanoví vzory preukazov odbornej spôsobilosti Únie a jediného dokladu kombinujúceho preukaz odbornej spôsobilosti Únie a služobnú lodnícku knižku, aby nedochádzalo k zneužitiu či falšovaniu týchto dokumentov. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti Únie člena posádky plavidla sa obmedzí dátumom ďalšieho lekárskeho vyšetrenia. Preukaz odbornej spôsobilosti Únie lodného kapitána je platný po dobu najviac 13 rokov. Preukazy odbornej spôsobilosti Únie pre špecifické činnosti sú platné po dobu najviac päť rokov.

2.2 Preukaz odbornej spôsobilosti vydaný v súlade s nariadeniami pre členov posádky plavidiel plávajúcich na Rýne

Každý preukaz odbornej spôsobilosti, služobná lodnícka knižka alebo lodný denník vydaný v súlade s nariadeniami pre členov posádky plavidiel plávajúcich po Rýne, ktorými sa stanovujú požiadavky totožné s požiadavkami tejto smernice, sú platné na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie.

Takéto preukazy, služobné lodnícke knižky a lodné denníky, ktoré vydala tretia krajina, sú platné na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie za predpokladu, že táto tretia krajina uznáva vo svojej jurisdikcii doklady Únie vydané podľa tejto smernice.

2.3 Preukaz odbornej spôsobilosti vydané treťou krajinou

Každý preukaz odbornej spôsobilosti, služobná lodnícka knižka alebo lodný denník vydaný v súlade s vnútroštátnymi predpismi tretej krajiny, ktorými sa stanovujú požiadavky totožné s požiadavkami Smernice 2017/2397, sú platné na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie. V tomto ohľade ktorákoľvek tretia krajina môže Komisii predložiť žiadosť o uznanie preukazov, služobných lodníckych knižiek alebo lodných denníkov, ktoré boli vydané orgánmi tejto krajiny. K žiadosti sú priložené všetky informácie potrebné na zistenie, či vydávanie týchto dokladov podlieha požiadavkám, ktoré sú totožné s požiadavkami stanovenými v Smernici 2017/2397. Po doručení žiadosti o uznanie Komisia vykoná posúdenie systémov osvedčovania v žiadajúcej tretej krajine s cieľom určiť, či vydávanie preukazov, služobných lodníckych knižiek alebo lodných denníkov špecifikovaných v jej žiadosti podlieha požiadavkám, ktoré sú totožné s požiadavkami stanovenými v citovanej smernici.

Ak sa dospeje k záveru, že tieto požiadavky sú totožné, Komisia vydá rozhodnutie  o uznávaní preukazov, lodníckych knižiek alebo lodných denníkov vydaných touto treťou krajinou v Únii, pokiaľ daná tretia krajina uznáva vo svojej jurisdikcii doklady Únie vydané podľa tejto smernice. Každých osem rokov Komisia posúdi súlad systému osvedčovania v tretej krajine uvedenej s požiadavkami stanovenými v Smernici 2017/2397. Ak Komisia zistí, že vydávanie dokladov už nepodlieha požiadavkám, ktoré sú totožné s požiadavkami stanovenými v tejto smernici, rozhodne o pozastavení platnosti preukazov odbornej spôsobilosti, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov vydaných v súlade s týmito požiadavkami na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie. Komisia môže kedykoľvek rozhodnúť o ukončení pozastavenia, ak boli odstránené nedostatky zistené v súvislosti s uplatňovanými normami. Komisia uverejní zoznam tretích krajín spolu s dokladmi, ktoré sú uznané za platné na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie.

2.4 Osobitné povolenia

Lodní kapitáni musia mať osobitné povolenia v prípade:

 • plavby na úsekoch vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami,
 • plavby po vnútrozemských vodných cestách námorného charakteru,
 • plavby pomocou radaru,
 • plavby plavidlom používajúcim skvapalnený zemný plyn ako palivo,
 • plavby veľkých zostáv plavidiel.

Členské štáty klasifikujú úsek vnútrozemskej vodnej cesty na svojom území ako vnútrozemskú vodnú cestu námorného charakteru, ak je splnené jedno z týchto kritérií: 

 • uplatňuje sa Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori, 
 • plavebné a navigačné znaky sú v súlade s námorným systémom,
 • na vnútrozemskej vodnej ceste je potrebná terestrická navigácia alebo
 • pre plavbu na uvedenej vnútrozemskej vodnej ceste je nevyhnutné námorné vybavenie, ktorého prevádzka si vyžaduje osobitné vedomosti.

Členské štáty oznámia Komisii klasifikáciu určitého konkrétneho úseku vnútrozemských vodných ciest na svojom území ako vnútrozemskú vodnú cestu námorného charakteru. Komisia bez zbytočného odkladu uverejní zoznam oznámených vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru.

3 Úseky vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami

Ak je to nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti plavby, členské štáty môžu identifikovať úseky vnútrozemských vodných ciest so špecifickými rizikami, ktoré pretekajú ich územím, ak sú tieto riziká spôsobené s jednou alebo viacerými z týchto príčin:

 • často sa meniacim smerom a rýchlosťou prúdu,
 • hydromorfologickými charakteristikami vnútrozemskej vodnej cesty a neexistenciou príslušných informačných služieb o plavebnej dráhe na vnútrozemskej vodnej ceste alebo vhodných máp,
 • existenciou špecifického miestneho dopravného predpisu odôvodneného osobitnými hydromorfologickými charakteristikami vnútrozemskej vodnej cesty alebo
 • častým výskytom nehôd na konkrétnom úseku vnútrozemskej vodnej cesty pripisovaným nedostatočnej odbornej spôsobilosti.

Členské štáty zabezpečia, aby žiadatelia o osobitné povolenia (lodní kapitáni) predložili príslušný listinný dôkaz:

 • svojej totožnosti,
 • tom, že spĺňajú minimálne požiadavky pokiaľ ide o vek, odbornú spôsobilosť, administratívny súlad a plavebnú prax pre osobitné povolenie, o ktoré žiadajú,
 • tom, že sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti Únie lodného kapitána , preukazu uznaného alebo že spĺňajú minimálne požiadavky na preukazy odbornej spôsobilosti Únie lodných kapitánov stanovené touto smernicou.

V prípade osobitných povolení na plavbu na úsekoch vnútrozemských vodných ciest
so špecifickými rizikami, predložia žiadatelia príslušným orgánom uspokojivý listinný dôkaz o:

 • svojej totožnosti,
 • tom, že spĺňajú požiadavky týkajúce sa odbornej spôsobilosti s ohľadom na špecifické riziká na danom úseku vnútrozemskej vodnej cesty, pre ktorý sa povolenie vyžaduje,
 • tom, že sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti Únie lodného kapitána, preukazu uznaného alebo že spĺňajú minimálne požiadavky na preukazy odbornej spôsobilosti Únie lodných kapitánov stanovené predmetnou smernicou.

Členské štáty vydajú osobitné povolenia po tom ako overia pravosť a platnosť dokladov predložených žiadateľom. Platnosť takéhoto osobitného povolenia sa končí, keď končí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti Únie.

3.1 Postup zavádzania preukazov odbornej spôsobilosti do praxe

Kapitánske osvedčenia a rýnske plavebné licencie vydané v súlade so smernicou 96/50/ES, ktoré boli vydané pred 18. januárom 2022 zostávajú v platnosti na vnútrozemských vodných cestách Únie, pre ktoré boli platné pred týmto dátumom, a to po dobu najviac 10 rokov po tomto dátume.

Pred 18. januárom 2032 vydá členský štát, ktorý vydal preukazy uvedené vyššie na požiadanie lodným kapitánom, ktorí sú držiteľmi takýchto preukazov, preukaz odbornej spôsobilosti Únie podľa vzoru stanoveného touto smernicou pod podmienkou, že títo lodní kapitáni predložili príslušné listinné dôkazy

Pri vydávaní preukazov odbornej spôsobilosti Únie členské štáty, pokiaľ možno, zabezpečia zachovanie už predtým získaných oprávnení, a to najmä pokiaľ ide o osobitné povolenia.

Iní členovia posádky plavidla než lodní kapitáni, ktorí sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti vydaného členským štátom pred 18. januárom 2022 alebo ktorí sú držiteľmi kvalifikácie uznanej v jednom alebo viacerých členských štátoch, môžu naďalej využívať uvedený preukaz alebo kvalifikáciu najviac 10 rokov po tomto dátume. Počas uvedeného obdobia sa títo členovia posádky plavidla môžu naďalej odvolávať na smernicu 2005/36/ES, keď žiadajú orgány iných členských štátov o uznanie svojej kvalifikácie. Pred uplynutím uvedeného obdobia môžu požiadať príslušný orgán, ktorý vydáva takéto preukazy, o preukaz odbornej spôsobilosti Únie pod podmienkou, že členovia posádky plavidla predložili príslušné požadované  listinné dôkazy.

Ak členovia posádky plavidla uvedení vyššie požiadajú o preukaz odbornej spôsobilosti Únie, členské štáty zabezpečia, aby sa vydal preukaz odbornej spôsobilosti, ktorého požiadavky týkajúce sa odbornej spôsobilosti sú podobné ako požiadavky na preukaz, ktorý sa nahrádza alebo sú nižšie. Preukaz, pre ktorého vydanie sú požiadavky vyššie ako požiadavky na preukaz, ktorý sa má nahradiť, je vydaný iba ak sú splnené tieto podmienky:

 • pokiaľ ide o preukaz odbornej spôsobilosti Únie lodníka: 540 dní plavby vrátane najmenej 180 dní v rámci vnútrozemskej plavby,
 • pokiaľ ide o preukaz odbornej spôsobilosti Únie kvalifikovaného lodníka: 900 dní plavby vrátane najmenej 540 dní v rámci vnútrozemskej plavby,
 • pokiaľ ide o preukaz odbornej spôsobilosti Únie kormidelníka: 1 080 dní plavby vrátane najmenej 720 dní v rámci vnútrozemskej plavby

Plavebná prax sa preukáže prostredníctvom služobnej lodníckej knižky, lodného denníka alebo iného dokladu. Minimálne časy plavby stanovené v predchádzajúcom odstavci možno skrátiť najviac o 360 dní plavby, ak je žiadateľ držiteľom diplomu uznaného príslušným orgánom, ktorým sa potvrdzuje špecializovaný výcvik žiadateľa v oblasti vnútrozemskej plavby zahŕňajúci plavebnú prax. Skrátenie minimálneho času nesmie byť dlhšie ako trvanie špecializovaného výcviku. Služobné lodnícke knižky a lodné denníky vydané pred 18. januárom 2022 v súlade s inými pravidlami než sú pravidlá stanovené touto smernicou môžu zostať aktívne najviac 10 rokov po 18. januári 2022.

3.2 Registre dokladov a elektronická evidencia údajov

Za účelom zefektívnenia systému správy preukazov odbornej spôsobilosti by členské štáty mali určiť príslušné orgány zodpovedné za realizáciu tejto Smernica 2017/2397   a vytvoriť registre na zaznamenávanie údajov o preukazoch odbornej spôsobilosti, služobných lodníckych knižkách a lodných denníkoch.

V snahe uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou na účely vykonávania, presadzovania a hodnotenia predmetnej smernice, ako aj na štatistické účely, zachovanie bezpečnosti a zjednodušenie plavby, by členské štáty mali tieto informácie, vrátane údajov o preukazoch odbornej spôsobilosti, služobných lodníckych knižkách a lodných denníkoch, zaznamenávať ich vložením do databázy spravovanej Komisiou.

V prípade preukazov odbornej spôsobilosti Únie by registre mali obsahovať údaje uvedené na preukaze odbornej spôsobilosti Únie a údaje o vydávajúcom orgáne.

V prípade služobných lodníckych knižiek by mali registre zaznamenávať meno držiteľa a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo služobnej lodníckej knižky, dátum vydania a údaje o vydávajúcom orgáne.

V prípade lodných denníkov by v registroch mal byť uvedený názov plavidla, európske identifikačné číslo alebo európske identifikačné číslo plavidla (číslo ENI), identifikačné číslo lodného denníka, dátum vydania a údaje o vydávajúcom orgáne.

V záujme ďalšej modernizácie odvetvia vnútrozemskej vodnej dopravy a znižovania administratívneho zaťaženia by mala Komisia s ohľadom na zásadu lepšej regulácie  preskúmať možnosti nahradiť papierové verzie preukazov odbornej spôsobilosti Únie, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov elektronickými nástrojmi, ako sú elektronické profesijné preukazy a elektronické lodné doklady a prijať jednotné vzory týchto dokumentov.

4 Záver

Jednou z najväčších hrozieb pre udržateľnosť a rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V dôsledku uvedomenia si dôležitosti situácie vzniká potreba koordinovaného úsilia na strednodobom a dlhodobom základe zo strany všetkých zúčastnených strán tohto priemyselného odvetvia, Európskeho spoločenstva, členských štátov a ďalších zainteresovaných strán s cieľom zabrániť znižovaniu počtu kvalifikovaných pracovníkov vo vnútrozemskej vodnej doprave. Daná problematika má viacero zdrojov problémov a taktiež viacero možností riešenia, či už to je zatraktívnenie zamestnania vo vnútrozemskej vodnej doprave, harmonizácia a zjednodušenie právneho rámca pre vydávanie a uznávanie kapitánskych osvedčení v celej EÚ, ako aj vzdelávacie a výučbové štandardy v rôznych členských štátoch spoločenstva.

Smernicou 2017/2397 sa preto zavádza harmonizovaný systém osvedčovania a uznávania odborných kvalifikácií osôb prevádzkujúcich plavidlá na vnútrozemských vodných cestách, čo držiteľom preukazov odbornej spôsobilosti umožňuje pôsobiť v rámci celej Európy. Systém sa vzťahuje na členov posádky plavidla, odborníkov na skvapalnený zemný plyn a odborníkov na prepravu cestujúcichpracujúcich osobných lodiach a na iných plavidlách s dĺžkou najmenej 20 m (ako aj na určitých iných osobitných typoch plavidiel) okrem prípadov, keď ide o športovú alebo rekreačnú plavbu alebo keď sa tieto osoby podieľajú na prevádzke plavidiel ozbrojených síl alebo záchranného zboru. Ustanovenia Smernice 2017/2397 sa uplatňujú od 16. januára 2018 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ majú byť transponované do 17. januára 2022.

5 Použitá literatúra

 1. EURÓPSKA KOMISIA, 2011. Biela kniha – Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje. Brusel, 28.3.2011, KOM(2011) 144 v konečnom znení.
 2. EURÓPSKA KOMISIA, 2013. Trans-european transport network. Dostupné z: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/ten-t-country-fiches/ten-t-corridor-map-2013.pdf
 3. EURÓPSKA KOMISIA, 2014. Oznámenie komisie: Smerom ku kvalitnej vnútrozemskej vodnej doprave. NAIADES II. Brusel, 10. 9. 2013, KOM(2013) 623 v konečnom znení.
 4. EURÓPSKA KOMISIA, 2014. Oznámenie komisie: Budovanie základnej dopravnej siete: Koridory základnej siete a Nástroj na prepájanie Európy. Brusel, 7. 1. 2014, KOM(2013) 940 v konečnom znení.
 5. EURÓPSKA KOMISIA, 2014. Transeurópska dopravná sieť: Dopravná sieť SLOVENSKO. Dostupné z:http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/ten-t-country-fiches/merged-files/sk.pdf
 6. NAIADES I (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe) – Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu [KOM(2006)6 z 17.1. 2006].
 7. NAIADES II (Towards quality waterway transport) [European Commission – MEMO/13/771 10/09/2013].
 8. SOSEDOVÁ, J.: Harmonizácia vzdelávania a výcviku vo vnútrozemskej plavbe. In: Transport: top magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike, roč. 12, č. 12 (2010), s. 74–75, ISSN 1335-7433. 
 9. SOSEDOVÁ, J.: Európske kvalifikačné štandardy a harmonizácia profesijných kompetencií vo vnútrozemskej vodnej doprave. . In: LOGISTICKÝ MONITOR – internetové noviny pre rozvoj logistiky na Slovensku, február 2013, 13 s., ISSN 1336 – 5851.
 10. Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi.
 11. Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok pre získanie kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve.
 12. Smernica (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby

Autori:

Jarmila SOSEDOVÁ1, Andrea GALIERIKOVÁ2

Tituly a pôsobisko autorov:

1doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD. Katedra vodnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovensko, email: jarmila.sosedova@fpedas.uniza.sk  

2Ing. Andrea Galieriková, PhD. Katedra vodnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovensko, email: andrea.galierikova@fpedas.uniza.sk  

Share Button