Inteligentný tachograf

Tachografy hrajú kľúčovú úlohu v kontrole dodržiavania pravidiel o dobe jazdy a dobách odpočinku profesionálnych vodičov cestnej dopravy. Prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej dopravy, pracovným podmienkam vodičov a k spravodlivej hospodárskej súťaži medzi podnikmi cestnej dopravy. V Európskej únií sa vodiči prvýkrát stretli s digitálnymi tachografmi v roku 2006. Od 1. mája 2006 je možné registrovať nové nákladné vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo autobus v Európskej únii iba s digitálnym tachografom, ktorý predstavoval pre vodičov výraznú zmenu v evidencii svojej práce. Vodič, ktorý používa takýto tachograf nemusí používať tachografové kotúče nevyhnutné pre analógový tachograf, ale režim svojej práce zaznamenáva na kartu vodiča. Režim práce sa taktiež zaznamenáva do pamäte digitálneho tachografu. Zavedenie digitálnych tachografov ale nespôsobilo koniec používaniu analógových tachografov používaných od roku 1985. Vozidlá prvýkrát registrované pred 1. májom 2006 sa používajú s analógovým tachografom a pri niektorých vozidlách v prípade, že by sa dopravca rozhodol vymeniť analógový za digitálny tachograf, takáto výmena je technicky náročná. To znamená, v súčasnosti v EÚ približne 900 000 dopravných podnikoch a 6 miliónov vodičov používajú dva typy tachografov – analógový a digitálny tachograf.

Právna úprava tachografov

Používanie a inštaláciu tachografov v EÚ upravuje nariadenie (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení a taktiež Dohoda AETR v prípade vozidla registrovaného v nečlenskom štáte EÚ. Poslaním nariadenia (EHS) č. 3821/85 je zabezpečenie účinnej kontroly sociálnych požiadaviek stanovených nariadením (ES) č. 561/2006, ktoré definuje požadované režimy práce vodičov v cestnej doprave. Nariadenie (EHS) č. 3821/85 požaduje od dopravcu automatické zaznamenávanie podrobnosti o jazde vozidla s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a taktiež definuje normy Spoločenstva pre konštrukciu a inštaláciu záznamového zariadenia – tachografu tak, aby sa vylúčili akékoľvek prekážky pri registráciivozidiel vybavených takýmto záznamovým zariadením, pri ich uvedení do prevádzky alebo používaní alebo pri používaní takéhoto zariadenia. Rozsah platnosti nariadenia (EHS) č. 3821/85 vo vzťahu k dopravcovi je rovnaká ako nariadenia (ES) č. 561/2006, to znamená platí pre vozidlá registrované v štátoch EÚ, ktoré sa používajú na prepravu tovaru cestnou dopravou, kde prípustná maximálna hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 3,5 tony a na prepravu osôb vozidlami skonštruovanými alebo trvalo prispôsobenými na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča. Nariadenie (EHS) č. 3821/85 platí pre cestnú dopravu vo vnútri Spoločenstva a pri medzinárodnej doprave do Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. To znamená, v SR platia toto nariadenie aj pre vnútroštátnu dopravu. Nariadenie (EHS) č. 3821/85 sa nevzťahuje na prepravu vykonávanú:

 • vozidlami používanými v pravidelnej osobnej doprave, pri ktorých trasa linky nepresahuje 50 kilometrov,
 • vozidlami s maximálnou povolenou rýchlosťou nepresa­hujúcou 40 kilometrov za hodinu,
 • vozidlami vlastnenými alebo prenajímanými bez vodiča ozbrojenými silami, civilnou ochranou, požiarnym zborom a silami, zodpovednými za zachovanie verej­ného poriadku, ak sa preprava realizuje v dôsledku úloh, ktorými sú tieto služby poverené, a je pod ich kontrolou,
 • vozidlami, používanými v núdzových situáciách alebo pri záchranných akciách vrátane vozidiel používaných pri nekomerčnej doprave humanitárnej pomoci,
 • špecializovanými vozidlami používanými na lekárske účely,
 • špecializovanými   havarijnými   vozidlami   pracujúcimi v okruhu 100 kilometrov od svojej základne,
 • vozidlami, ktoré sa podrobujú cestným skúškam na účely technického rozvoja, opráv alebo údržby, a novými alebo prestavanými vozidlami, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,
 • vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, pou­žívanými na nekomerčnú nákladnú dopravu,
 • úžitkovými vozidlami, ktoré majú status historických vozidiel podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa prevádzkujú, a ktoré sa používajú na nekomerčnú nákladnú alebo osobnú dopravu.

Dôvody zavádzania inteligentných tachografov

Dôvod zavedenia digitálnych tachografov spočíval jednak v znížení administratívnej náročnosti kontrol dodržiavania sociálnych predpisov a taktiež v zjednodušení práce vodiča. Napriek tomu, že ciele zavádzania digitálnych tachografov sa naplnili najmä vo výraznom skrátení času kontroly na cestách, existujú v súvislosti s digitálnymi tachografmi aj problémy, ktoré Európska Komisia definovala takto:

 • u značného podielu kontrolovaných vozidiel sa zistilo porušenie pravidiel v sociálnej oblasti, z toho približne u jednej štvrtiny sa zistilo najmä porušenie pravidiel o tachografoch,
 • priemerne okolo 45 000 vozidiel porušuje v každom okamihu pravidlá EÚ o tachografoch alebo kartách vodičov,
 • neustále nedodržiavanie povinností týkajúcich sa minimálnej doby odpočinku a z toho vyplývajúca únava vodičov spôsobujú kvôli nehodám zvýšené náklady pre spoločnosť (Európska Komisia vyčíslila náklady vo výške 2,8 miliardy eur),
 • vzniká nenáležitá konkurenčná výhoda pre tých, ktorí porušujú sociálne právo, s negatívnym vplyvom na fungovanie vnútorného trhu EÚ a závažnými dôsledkami na zdravie vodičov.

Podľa správy Európskej Komisie publikovanej júni 2012 uvedené problémy vznikajú z dôvodu celkovej zraniteľnosti systému kontroly práce vodičov pomocou tachografov, ktoré nie sú dostatočne technicky optimalizované. V súvislosti s používanými tachografmi ide najmä o nasledujúce nedostatky:

 • plomby nie sú v plnom rozsahu účinným ukazovateľom manipulácie s tachografom,
 • existuje riziko zraniteľnosti šifrovania dát,
 • zneužívanie kariet vodičov,
 • podvodné alebo nedbalé kalibračné dielne.

 

Funkcie inteligentných tachografov

Komisia EÚ začala v roku 2009 pracovať na zmene predpisov upravujúcich požiadavky na tachografy. Na základe konzultácií bol vypracovaný návrh nového nariadenia zavádzajúceho inteligentný „smart“ digitálny tachograf, ktoré 3. júla 2012 schválil Európsky parlament výraznou väčšinou hlasov v prvom čítaní. Návrh nariadenia bude platný v prípade, ak ho Európsky parlament schváli aj v druhom a treťom čítaní.

Inteligentný „smart“ digitálny tachograf pri porovnaní so súčasným stavom digitálnych tachografov bude mať nasledujúce zmeny:

 • diaľková komunikácia z tachografu na kontrolné účely – toto opatrenie poskytne kontrolným orgánom určité základné údaje o dodržiavaní sociálnych predpisov vodiča pred zastavením vozidla na cestnú kontrolu. Vyhovujúce podniky, resp. vodiči sa vyhnú nepotrebným cestným kontrolám a budú mať tak výhodu zo zníženia administratívnej záťaže. Diaľkovou komunikáciou budú môcť kontrolné orgány získať nasledujúce informácie:
  • posledný pokus o narušenie zabezpečenia,
  • najdlhšie prerušenie dodávky energie,
  • porucha snímača,
  • chyba údajov o pohybe,
  • rozpor v súvislosti s pohybom vozidla,
  • jazda bez platnej karty,
  • vloženie karty počas jazdy,
  • údaje o úprave času,
  • kalibračné údaje vrátane dátumov posledných dvoch kalibrácií,
  • evidenčné číslo vozidla,
  • rýchlosť zaznamenaná tachografom.
  • automatické zaznamenávanie presnej polohy prostredníctvom globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) – inteligentný tachograf bude zaznamenávať polohu začiatku a konca pracovnej zmeny, čím sa kontrolným orgánom poskytne viac informácii na kontrolu dodržiavania právnych predpisov v sociálnej oblasti. Používanie automatického zaznamenávania pomôže taktiež znížiť administratívnu záťaž vodičov, ktorí v súčasnom stave musia zadávať na začiatku a konci zmeny kód krajiny.
  • zabezpečenie začlenenia digitálneho tachografu do inteligentných dopravných systémov – inteligentný tachograf bude mať harmonizované a štandardizované rozhranie pre ostatné aplikácie inteligentných dopravných systémov, čím sa zabezpečí jednoduchší prístup k údajom, ktoré zaznamenáva a vytvára digitálny tachograf.

 

Inteligentné digitálne tachografy sa podľa návrhu nariadenia budú montovať do všetkých novo registrovaných vozidiel po 40 mesiacov od začiatku platnosti nariadenia. Podľa poslankyni Silvii-Adriani Ticău, ktorá je spravodajkyňou návrhu nariadenia, do roku 2020 sa uvažuje, že všetky vozidlá budú vybavené iba inteligentnými tachografmi. Digitálny tachograf v každom prípade musí zaznamenať nasledujúce údaje:

 • prejdenú vzdialenosť a rýchlosť vozidla,
 • čas,
 • polohu začatia a ukončenia dennej pracovnej doby vodiča,
 • totožnosť vodiča,
 • činnosť vodiča,
 • kalibračné údaje vrátane identifikačných údajov dielne,
 • udalosti a poruchy.

Návrh nového nariadenia pre zníženie podvodov, najmä používaní dvoch kariet vodičov, uvažuje taktiež so spojením funkcie kariet vodiča s vodičským preukazom. Spojenie preukazov prispeje k zvýšeniu bezpečnosti systému kariet vodičov, lebo vodiči budú mať menej možností používať cudzí vodičský preukaz. Podľa schváleného návrhu nariadenia v prvom čítaní v Európskom parlamente do 24 mesiacov od platnosti nariadenia Komisia spracuje posúdenie vplyvu o uskutočniteľnosti a význame spojenia všetkých kariet, ktoré používajú profesionálni vodiči.

autor: Miloš Poliak[1]

[1] doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 1, 01026 Žilina, Slovenská republika, email: milos.poliak@fpedas.uniza.sk

Použitá literatúra

(1)  KALAŠOVÁ, A.: Inteligentné dopravné systémy – základ trvalo udržateľného rozvoja,  In: Svet dopravy : vedecký – recenzovaný online magazín. – ISSN 1338-9629. – 2012. – č. 0 (2012), s. 4-10.

(2)  POLIAK, M.: Zákon o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave; Sprievodca svetom dopravcu 10/2012; ročník 3; vydáva Verlag Dashöfer, Bratislava; ISSN 1338-1881

(3)  POLIAK, M.: Sociálne predpisy v cestnej doprave v Európskej únii a vybraných mimoeurópskych štátoch, zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencii CMDTUR 2012 – 19. – 20. 04. 2012, Žilina; ISBN 978-80-554-0512-4; s. I-270 – I-278

(4)  POLIAK, M.: Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky; Transport 2011 – Bezpečnosť cestnej premávky – zborník recenzovaných príspevkov z konferencie; vydala ŽU v Žiline v EDIS, september 2011, s. 89 – 93; ISBN 978-80-554-0439-4

(5)  POLIAK, M. – FORREST, L. – SEMANOVÁ, Š: Scheduling of working time of drivers in regular bus transport; Doprava a spoje – internetový časopis 2012-2; ISSN 1336-7676; s. 360-365

(6)  POLIAK, M. – GNAP, J.: Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov – doplnené a aktualizované vydanie k 1. 12. 2012; vydala Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU; 2012; ISBN 978-80-554-0599-5

(7)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave v znení neskorších predpisov

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85

(9)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 – 2011/0196 (COD)

Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II., ITMS 26220120050 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

clanky obrazok

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Share Button